48:34
2014-11-20 pustelnia BAH
784 clicks 0 Postings
48:49
2014-11-18 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
10,025 clicks 0 Postings
29:01
2014-11-17 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
10,139 clicks 0 Postings