2012-06-10 kazanie - ks. Piotr Natanek
BAH     10/06/2012 07:54
39:02 2015-08-13 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
2,394 clicks     0 Postings
30:42
2015-08-15 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
1,734 clicks     0 Postings
44:48
2015-08-12 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
8,564 clicks     0 Postings
48:11 2015-08-09 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
4,483 clicks     0 Postings
39:07 2015-08-07 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
5,608 clicks     0 Postings
35:21 2015-08-05 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
6,372 clicks     0 Postings