2012-06-10 kazanie - ks. Piotr Natanek
BAH     10/06/2012 07:54
Similar media
01:26:20 2015-05-23 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
3,128 clicks     0 Postings
30:50
2015-05-24 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
5,448 clicks     0 Postings
21:24
2015-05-22 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
1,371 clicks     0 Postings
36:43 2015-05-16 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
1,948 clicks     0 Postings
36:12 2015-05-15 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
2,838 clicks     0 Postings