2012-06-10 kazanie - ks. Piotr Natanek
BAH     10/06/2012 07:54