02:59 śpiewa Ks.Piotr Natanek KAKA
1,524 clicks 0 Postings