54:30 2013-11-06 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
32,178 clicks 0 Postings
43:54 2014-02-05 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
10,236 clicks 0 Postings