02:59 śpiewa Ks.Piotr Natanek KAKA
1,760 clicks 0 Postings