aobubo
Media
aobubo         Tuesday, 17:00
Sv.Pavel,když byl před Heroden, tak také mohl lehce ujít trestu,ale odvolal se na císaře a tím započala jeho cesta do Říma kde byl popraven.
aobubo         Tuesday, 16:56
To jistě,ale to není případ J.Husa.
aobubo         Tuesday, 16:52
Nejhorší jsou zbabělci a zrádci ,kam vítr, tam plášt a hlupáci co plácají do nekonečna hlouposti.
aobubo         Tuesday, 16:34
Samsone a sv.Štěpán se sám ukamenoval, sv.Petr se sám ukřižoval viď...
aobubo         Tuesday, 10:58
Co s tím má co Palach do činění Samsone
aobubo         Tuesday, 06:30
Tento rodák z toskánské Terranovy, ležící poblíž Florencie, žil v letech 1380-1459. Po studiích ve Florencii odešel do Říma, kde se stal sekretářem papeže Bonifáce IX. Jako papežský tajemník se zúčastnil kostnického koncilu, kde byl přítomen upálení Jana Husa i Jeronýma Pražského. Oba čeští mučedníci si získali Poggiův obdiv za odvahu, s jakou hájili své učení. Poggiovy bibliofilské záliby jej přivedly do řady knihoven v Německu a Švýcarsku, kde získal mnoho rukopisů s texty antických autorů, … [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:46
aobubo         Tuesday, 04:50
Filofej         Tuesday, 04:22
Hľa,koľko samozvaných "sudcov v Izraeleli"!Len aby Vám tá sebaistota v súdoch pred strašným Božím súdom nezhorela ako slama.
Sv.Ján Pavol II oroduj za tých ,čo chcú súdiť údy Kristovho tela a Boh ich k tomu nepovolal,aby biedne nezahynuli v deň posledného súdu!
aobubo         Tuesday, 04:33
1. Jest Jan Hus z Husince v Čechách kacířem svým učením a svými novotami?
2. Jsou zde v Kostnici ve jménu svatého otce a císaře shromáždění otcové koncilní oprávněni o potupě Husově souditi?
3. Jaký trest zaslouží Hus svým tupením papeže a svatých svátostí?

Na první otázku odpověděno 51 hlasy. Na druhou taktéž. Na třetí otázku odpověděno 30 hlasy, že nezaslouží trestu žádného, 11 hlasy, aby Husovi bylo uloženo pokání církevní a 45 otců hlasovalo za smrt, pakli by obviněný neodvolal. Po té byl … [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
aobubo         Tuesday, 04:28
Kníže – opat corveyský: „Nikdy jsem nebyl tak přesycen, jako co zde v kostnici zasedám. Byl jsem mlád, jsem nyní stár, mnoho jsem viděl a slyšel, často jsem také pohroužil se v kal náklonností tělesných, zacházel jsem v mládí svém s mnohými, jež nebyli čistého srdce, avšak takové nepravosti jsem nedožil, jaká se zde páše na spravedlivém. Ptám se především, zda-li někdo z vás učení Husovo, byť i v jediném článku vyvrátil? Tím si nezískáte slávu, když řvete jako žoldnéři, když ceníte zuby jako … [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
aobubo         Tuesday, 04:24
Klement Rohan – koadjator biskupa štrasburského: „Krvavé stopy rozsudku nad Husem nesmyje ani Rýn s našeho kněžstva, naopak, voda roznese hanu bezpráví i námi spáchaného do dalekých zemí za mořem. Co zdědí dobrého potomkové naší, když takto poskvrníte poctivost svou vůči svým chráněncům?
Obžalovaný, odejdiž v míru, vždyť poslouchá více Boha než lidí!“ [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
    Filofej likes this.         Tuesday, 04:31
aobubo         Tuesday, 04:23
Biskup štýrský: „Koncil otců církevních rozhoduje nad životem papeže římského, načež pak nad životem neposlušného kněze. Poněvadž však není v očích mých hříchem, poslouchati více Boha a svého svědomí než lidí, nazývám statečnost Husovu ctností a nechci, aby poskvrněna byla neřádem, plynoucím ze smrdutých vředů nepravosti jiných.
Hlasuji proto za svobodu a život jeho!“ [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
    Filofej likes this.         Tuesday, 04:31
aobubo         Tuesday, 04:22
Biskup pasovský: „Kdo zhasíná světlo, touží po tmě a spaní. Považuji Husa za světlo, jež ozařuje dlouhé noci zemné v církvi naší a zdá se mi tudíž, že bychom neměli jasné toto světlo násilně zhasnouti, vždyť jsme již dosti dlouho spali.
Hlasuji tudíž za svobodu jeho a život na mou čest!“ [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
    Filofej likes this.         Tuesday, 04:31
aobubo         Tuesday, 04:20
Biskup eichstaedský: „Při dnešním hlasování sluší míti na zřeteli minulost, přítomnost i budoucnost. Táži se, co prospěly od samého již počátku krvavé ty soudy moci církevní proti kacířům, odpadlíkům a pohanům? Nic. Jestiť jich až po tuto dobu hezký zástup. Za to ale laskavý duch Wanfriedův, Jana Zlatoústého a Stephansův více duší do Říma dovedl, než všichni ti zbrojnoši mocných. Použijeme-li minulost jakožto učitelky pro dobu svou nynější, slyšíme odpověď: Buďte dobrotiví všude a ve všem. … [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
    Filofej likes this.         Tuesday, 04:33
aobubo         Tuesday, 04:07
Biskup brixenský: »Huse neublíží se mnoho, oškube-li se a upeče. Když pak jsme ji už oškubali, ať se také upeče a sice ještě dnes.«
Biskup paderbornský: »Mojžíš hlásal naději, Kristus víru, papež poslušnost. Čech nechce poslouchati: nechť zhyne.«
Biskup lutyšský: »Kdo se sápe papeži po koruně, knězi po břichu, jest odvážlivec: kdo však hlásá sprostému lidu Bibli, hází perly sviním a hřeší proti Duchu svatému. Proto zatracuji Husa, a pakli nemíní pohozené perle opět sebrati, budiž upálen.«
Bisku… [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
aobubo         Tuesday, 04:04
»Zikmund, z boží milosti král římský… všem i jednotlivým knížatům, církevním i světským… i ostatním poddaným…
Ctihodného Mistra Jana…, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný sněm, konaný v Kostnici, kterého i my jsme přijali do naší a Svaté říše obrany a záštity, všem vám a každému zvláště s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho nechali svobodně se služebníky, koňmi, zavazadly a výstroji a jinými … [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 08:45
aobubo         Monday, 20:09
jak byl doporučen mnoha charismaty,jak tomu mám rozumět Samsone
aobubo         Monday, 19:16
Mnohokrát se vyčítá určité dějinné projevy,které vedly k válkám a krveprolití,někomu ,který za to běsnění ani nemohl,ale pouze poukázal na jistou nemorálnost a odklon od pravého významu evangelia.Dodnes slýchám o jakémsi ovoci oněch dob,proto a proto.Ale vesměs je vše jednostranné,alibistické,proti těm kdo kázal čistotu a nápravu církve.Vůbec se s pokorou nepřihlíží na skutečnost,že by taková situace vůbec nenastala,kdyby ti co zastupují vznešené poslání v církvi konali podle evangelia.Není … [More]
    Ostrik likes this.         Tuesday, 03:33
aobubo         Monday, 18:34
Co se týče hereze,tak každý svým způsobem je heretik ačkoli ním nechce být.Celý život nám trvá správně pochopit pravý význam Božího slova a Boha samotného a koneckonců,když si lidé vytvoří duchovní právní systém,kterému rozumí vesměs jen ti kteří ho tvoří, tak se lehce každý může stát heretikem ani nemrkne okem.Základ je Kristus,ale lidské dobové představy a výklady a jejich následná praxe čerpá z toho co zná a jak si nejlépe dovede představit.Podle mně není heretik ten,kdo kárá morálku lidí,… [More]
    Ostrik likes this.         Monday, 18:44
aobubo         Monday, 17:44
Nevím o tom,že by Jan Hus napadl nějaké dogma.
aobubo         Monday, 17:41
Do 17 století té bájce věřil kde kdo Peter
aobubo         Monday, 08:54
Dnes se mnohem rychleji ověřují fakta,neposuzujme minulost podle dnešních možností.
    Ostrik likes this.         Monday, 09:38
aobubo         Sunday, 15:48
Kokso         Sunday, 14:48
Blažený kto pamätá na knihu Apokalypsa...
Čoho sa máme báť, že sprejujú nejakou zlúčeninou bária alebo hliníka aby urobili oblaky (je to nápad starý desiatky rokov), alebo že zhromažďujú informácie o každom človeku a pripravujú akýsi podivne fungujúci svet? Táto hra ľudí na bohov nemá nijakú budúcnosť, môžete byť v pokoji. Kľudne pracuj, staraj sa o rodinu, rob dobro, miluj ľudí a Boha, hlásaj evanjelium slovom aj svojim životom a NEBOJ SA! Slovensko je pod ochranou Sedembolestnej. Pán príde … [More]
aobubo         Saturday, 18:52
Peter já za to nemůžu,že jsi líný jak veš užívat rozum který máš,abys měl solidní přehled o církvi.
aobubo         Saturday, 18:47
Nic se neděje bez toho,aby o tom Bůh nevěděl.Je vůle Boží,ale na co zapomínáme,existuje i vůle Zlého.Jak se jeví Bůh dovoluje Zlému,aby zlobil.Kdyby to tak nebylo,tak bychom už pomalu byly v ráji,ale nejsme.Vše má význam.Bůh nám přeje dobré a vždy se snaží ,abychom dobře a to vítězně prošli úskalím,které na nás klade Zlý.Je předčasné posuzovat bližního odsuzováním jen proto,že se mu momentálně nedaří a vše se jeví jako čísi hřích a Boží trest.Ani Job nebyl ušetřen Zlému a ani Kristus a přeci … [More]
aobubo         Saturday, 18:06
Do tohoto nespadají disciplinární otázky.
aobubo
Sex:
male
160 Media
2 Album
3,449 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/04/2011 17:54
Friends
Sex:
male
8 Media
12 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
male
456 Media
11,256 Postings
Sex:
male
121 Media
8,881 Postings
Sex:
male
409 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
16 Postings
Sex:
female
728 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
female
1 Media
31 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,820 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings