Vilém
Contributions
Vilém         23/07/2015 16:29
BRATŘE LANGU
VCELKU VZATO JÁ OSOBNĚ JSEM JIŽ TAK VÍCE MÉNĚ UČINIL A ANGAŽOVATI SE TAKTÉŽ JIŽ NA TOMTO WEBU GLORIA.TV NEHODLÁM ... NEMÁM TOTIŽ ZAPOTŘEBÍ ABY O MNE JISTÁ OSOBA MĚLA I NADÁLE POTŘEBNÝ PŘEHLED BYŤ I ZA POUHOU CENU, ŽE ZDE PÍSEMNĚ PŘISPÍVÁM ... JEDNO PŘÍSLOVÍ TOTIŽ PRAVÍ : " SEJDE Z OČÍ SEJDE Z MYSLI ... " ŽE MÁM PRAVDU MIRO :-)
Vilém         20/07/2015 13:58
BRATŘE BENO
OSOBNĚ BYCH TĚ CHTĚL TÍMTO VE VŠÍ SLUŠNOSTI UPOZORNIT, ŽE VILÉM A JECMÍNEK NEJSOU JEDNOU OSOBOU, KTERAK JSI NAPSAL ...
OSOBNĚ JSEM NAOPAK UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE MNE PO NĚKOLIKA UPOZORNĚNÍ PŘESTAL K MÉ SPOKOJENOSTI ONEN DOTYČNÝ ČLOVĚK OSOBNĚ VYHLEDÁVAT A TAKTÉŽ PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT ... TÍMTO ONU ZÁLEŽITOST OSOBNĚ POVAŽUJI ZA ZDÁRNĚ UKONČENOU ... TO JEST VŠE ...
Vilém         14/07/2015 15:21
SNAŽILI SE MNE ZÍSKAT ... KDYŽ SE JIM ONO ZHOUBNÉ TO DÍLO NEZDAŘILO K JEJICH SPOKOJENOSTI A JÁ SE OSOBNĚ TUDÍŽ NESTAL ONOU POSLUŠNOU SLEPOU OVCÍ Z JEJICH STÁDA, POTÉ SE DOSTAVILI S PŘESVĚDČOVÁNÍM A DOMLUVOU ... KDYŽ I POTÉ SE SE JEJICH ZÁMĚR NEDOSTAVIL A ONI BYLI NUCENI ODEJÍT S PRÁZDNOU, NASTAL Z JEJICH STRANY TOLIKO OČEKÁVANÝ ODSTUP A NEZÁJEM ...
JE MI OSOBNĚ ZCELA JASNÉ A O TOM NEPOCHYBUJI, ŽE POKUD BY ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV OBDRŽELA BYŤ JEN NA JEDEN JEDINÝ TO DEN NEOMEZENOU … [Plus]
Vilém         28/04/2015 05:04
A ŽE MÁM OSOBNĚ O ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI V PRAVDĚ PROKAZATELNÉ PODROBNÉ ZPRÁVY, KTERAK JSEM PÍSEMNĚ NAPSAL, S TÍM JEST NUTNO SE SMÍŘIT TRADYRESPECTE AŤ SE TO LÍBÍ NEB NIKOLI ...
    Ostrik likes this.         28/04/2015 05:24
Vilém         28/04/2015 05:00
OSOBNĚ JSEM BYL POUZE DOTÁZÁN ... POUZE JSEM ODPOVĚDĚL PRÁVĚ NA ONEN POŽADOVANÝ DOTAZ ... NIČEHO VÍCE ...
    Ostrik likes this.         28/04/2015 05:24
Vilém         28/04/2015 04:18
V PRAVDĚ PRAVÍM, ŽE O ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI A TO JAK Z POHLEDU HISTORIE TAK I SOUČASNOSTI MÁM OSOBNĚ VELICE PODROBNÉ PROKAZATELNÉ ZPRÁVY ...
NÁBOŽENSKÝ FANATISMUS JEST STRAŠLIVOU ZBRANÍ A TO V JAKÉKOLI DANÉ LIDEM DOSTUPNÉ OBLASTI VŽDY JI DLE OSOBNÍ POTŘEBY VYUŽIVATI A TO JAK Z POHLEDU JEDNOTLIVCE NEB KOLEKTIVU ... BOHUŽEL ...
K ONÉ OTÁZCE KŘESŤANŮ I MUSLIMŮ SI DANÉ NÁBOŽENSKÉ STRANY JEDNA DRUHÉ OPRAVDU NEMAJÍ CO VYČÍTATI ... NÁBOŽENSTVÍ ZAHALENÉ DO PLÁŠTĚ ZLA JEST ONOU HROZBOU … [Plus]
    Ostrik likes this.         28/04/2015 05:24
Vilém         28/04/2015 02:37
OPRAVDU NEJSOU ONY DĚTI POKUSNÝMI KRÁLÍKY ...? TROCHA ONÉ HISTORIE ...
DĚTSKÉ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY LÉTA PÁNĚ 1212 ... CÍLEM TÉTO VOJENSKÉ PAPEŽSKÉ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY BYLO DOJÍT DO SVATÉ ZEMĚ - JERUZALÉMA A POTÉ ZA POMOCI OHNĚ A MEČE OSVOBODIT KŘESŤANSKÝ DŮLEŽITÁ MÍSTA OD NADVLÁDY MUSLIMŮ ...
KDE SE NEDAŘILO MEČŮM NĚMECKÝCH KŘÍŽÁKŮ - ŘÍMSKÝCH KATOLÍKŮ, TAM MĚLA POMOCI PRÁVĚ ONA DĚTSKÁ NEVINNOST ...
UŽ PŘESTAŇTE LHÁT... !!!
Vilém         25/04/2015 06:22
TRADYRESPECTE HOVOŘIL JSI O MODLITBĚ POSVÁTNÉHO RŮŽENCE ... ?
Vilém         17/04/2015 13:47
POKOJNÉ DNY ...
Vilém         17/04/2015 13:42
BRATŘI A SESTRY,
CO VÁM MĚLO BÝTI V DOBRÉ VŮLI OZNÁMENO BYLO I PÍSEMNĚ ZDE ZAZNAMENÁNO ...
TO JEST VŠE ...
Vilém         17/04/2015 13:23
A VYKAZOVATI MNE ZE DVEŘÍ ŽENO, KTERAK JSI PÍSEMNĚ UVEDLA MNE NETŘEBA ... OSOBNĚ JEST MI TÍMTO ZNÁMO, KDY PRÁVĚ ONĚMI DVEŘMI ODEJÍT ... MÉ PÍSEMNOSTI NEPATŘILY POUZE TOBĚ, PROTO MĚJ PROSÍM SE MNOU ONU POŽADOVANOU TRPĚLIVOST, NEŽ -LI SE TAK STANE ...
Vilém         17/04/2015 13:17
V PRAVDĚ TI PRAVÍM ŽENO, ŽE JSEM SE V TATO MÍSTA NIKDY NEPŘEDSTAVIL JAKO UŽIVATEL DLE PROROK ... ONEN PISATEL SI NEPOCHYBNĚ OVĚŘIL MÉ PÍSEMNOSTI A TAKTÉŽ ONEN STYL MÉHO VYJADŘOVÁNÍ ...
Vilém         17/04/2015 13:13
NA ONA VIDEA OSOBNĚ NEREAGUJI ... TÍMTO SE TAKTÉŽ ZTRÁCÍ ONEN SMYSL MÉHO SLOVNÍHO NAPADENÍ ONÉ ŽENY ...
Vilém         17/04/2015 13:10
NECHCI MÍTI OSOBNÍHO ÚČASTENSTVÍ NA ODVRÁCENÍ SE OD MÉHO OTCE ... PROTO ONA SLOVA O FARÁŘI V ZAPOMĚNÍ UPADNOU ...
Vilém         17/04/2015 13:05
ŽENO HENTO,
V PRAVDĚ TI PRAVÍM, ŽE I KDYBY SE TOBĚ MÉ ODPOVĚDI DOSTALO, NEUVĚŘILA BY JSI ... TVÁ LIDSKÁ TO ZLOBA BY SE JIŽ NESNESLA NA MNE, ALE NA TOHO, KTERÉHO TY NEZNÁŠ ...
Vilém         17/04/2015 12:59
KDE SE TRVALE ZTRÁCÍ ONA PRAVÁ VÍRA ŽIVOTA A NA JEJÍ MÍSTO NASTUPUJE MALICHERNÝ DOGMATISMUS, TAM TAKÉ MIZÍ KRISTEM POŽADOVANÁ LÁSKA K BLIŽNÍMU SVÉMU A JE NAHRAZOVANÁ NEÚSTUPNOSTÍ A NÁBOŽENSKÝM FANATISMEM ...
Vilém         17/04/2015 12:51
TÍM, ŽE ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV PO CELÁ STALETÍ AŽ PO DNEŠNÍ ČAS I NADÁLE LPĚJE NA VŠEOBECNÉ ZÁVAZNOSTI SVÉ TRADIČNÍ, DOGMATICKY ZALOŽENÉ A POSTAVENÉ VĚROUKY PLNÉ LIDSKÝCH TRADIC - JEŠTĚ VÍCE TÍMTO PODPOŘILA NEJENOM ONO ODVRÁCENÍ SE OD PRVOTNÍCH DUCHOVNÍCH KOŘENŮ KŘESŤANSTVÍ A PRAVÉHO UČENÍ KRISTA, ALE ODVRÁCENÍ OD ONÉ PRAVDY A KRISTA SAMOTNÉHO ...
Vilém         17/04/2015 12:38
V MÉ OSOBNÍ VÍŘE, VÍŘE V BOHA MÉHO OTCE ...
Vilém         16/04/2015 16:49
BRATŘE AOBUBO,
OSOBNĚ SE TÍMTO MÝLÍŠ ...
ČINITI ONEN KOMPROMIS ?
LZE SLOUŽÍTI DVĚMA PÁNŮM ??? NELZE ...
JEDNOHO BUDEŠ MILOVATI - DRUHÉHO V NENÁVISTI MÍTI BUDEŠ ...
Vilém         16/04/2015 16:45
POKOJNÉ NOCI VŠEM ...
Vilém         16/04/2015 16:44
ONU ODPOVĚĎ PROČ TOMU TAK JEST LZE NALÉZT V KNIZE ZJEVENÍ ...
Vilém         16/04/2015 16:41
BRATŘE KOKSO,
TAK JEST ...
MNOZÍ LIDÍ ŘÍMSKO - KATOLICKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY ČASTO TAKTO V KOSTELE ČINÍ ... OSOBNĚ JSEM TÉTO OHAVNOSTI BYL PŘÍTOMEN ...
Vilém         16/04/2015 16:37
BRATŘE KOKSO,
UPŘÍMNĚ MI TÍMTO VĚŘ, ŽE SE NEJEDNÁ O POZNÁNÍ ONÉ CÍRKVE, KTERAK JSI MI NAPSAL, ALE O POZNÁNÍ ONÉ PRAVDY ČETBOU Z PÍSMA SVATÉHO ... V PRAVDĚ TOBĚ PRAVÍM, ŽE ONA SPÁSA LIDSKÉ DUŠE POCHÁZETI BUDE SKRZE KRISTA, NIKOLI Z CÍRKVE ... SKRZE MILOSRDENSTVÍ BOŽÍ A ONÉ NEUTUCHAJÍCÍ VÍRY ČLOVĚČENSTVÍ ...
    pokrk likes this.         17/04/2015 00:32
Vilém         16/04/2015 16:31
ONU POŽADOVANOU ODPOVĚĎ LZE NALÉZT V KNIZE ZJEVENÍ ...
Vilém         16/04/2015 16:25
BRATŘE AOBUBO,
V PRAVDĚ TI PRAVÍM, ŽE SE TAK JIŽ STALO ... PROTO NÁSLEDOVALO ONO MÉ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ TAKTO UČINIT ...
Vilém         16/04/2015 16:10
TU SE OBJEVIL ČLOVĚK V TEMNÝCH DOBÁCH , JENŽ PŘINESL LIDSTVU POSELSTVÍ PLNÉ NADĚJE, POSELSTVÍ LÁSKY A DOBRA ... A CO Z TOHO DUCHOVENSTVO ZA VYDATNÉ POMOCI SVĚTSKÝCH VLÁD PO STALETÍ AŽ DO ČASŮ 21.STOLETÍ UČINILO?PAPÍR, ŽVÁSTY, NÁSILÍ A BYZNYS ...
OD BYROKRATICKÉHO KŘESŤANSTVÍ SE ZÁKONY A VYKLÁDAČI PÍSMA, OD DOGMATISMU A LIDSKÝCH TRADIC A SPORY O VÝKLAD, OD KŘESŤANSKÉ HIERARCHIE, MARIÁNSKÉHO KULTU A KLANĚNÍ SE OBRAZŮM A SOCHÁM V KOSTELE, PŘÍCHÁZENÍ K BOHU SKRZE NESMYSLNOU SVATOU … [Plus]
Vilém         16/04/2015 09:00
NENÍ NAD TO MÍTI TOLIKO POTŘEBNÝ KLID A TROCHA TOHO SOUKROMÍ ... CO VÍCE SI ČLOVĚK MŮŽE OSOBNĚ PŘÁT ...
VŠECHNY ZDE PŘÍTOMNÉ BRATRY A SESTRY TÍMTO UPŘÍMNĚ ZE SRDCE POZDRAVUJI ...
Vilém         30/12/2014 16:44
MIRKU NEJDE PŘEC O TO, ZDA LI SE TI LÍBÍM, ALE ... A TO UŽ OPĚT NECHÁM NA TOBĚ ...
Vilém         30/12/2014 16:38
JEŠTĚ NĚCO MIRKU A SNAŽ SE TO OSOBNĚ PŘÍJMOUT OD NĚKOHO, KOHO ZNÁŠ " NAŽIVO " A OPRAVDU TOHOTO NEMYSLÍM ZLE ... BYLO BY KU PROSPĚCHU TVÉMU, KDYBY JSI BYŤ JEN DO URČITÉHO ČASU VYSADIL NEB OMEZIL SVÉ OSOBNÍ ÚČASTENSTVÍ NA TOMTO WEBU ... MÁŠ HODNOU ŽENU, 5 DĚTÍ - JEST MOŽNÉ, ŽE OD TEBE JAKO OTCE A MANŽELA OČEKÁVAJÍ VÍCE - HLAVNĚ DĚTI, NARODIL SE TI SYN MIREK A JEST PŘEKRÁSNÉ SE S TÍM MALÝM TVOREČKEM LASKAT, MUCHLAT, SMÁT SE, - STÁT SE V JEHO PŘÍTOMNOSTI TAKÉ MIMINEČKEM ... ZKRÁTKA SE … [Plus]
Vilém         30/12/2014 16:24
JINAK NEDOŠLO K PORUŠENÍ MÉHO OSOBNÍHO ROZHODNUTÍ, JENŽ JSEM JEŠTĚ TÉHOŽ DNE 30.12. 2014 VEŘEJNOU CESTOU PÍSEMNĚ UČINIL A JENŽ JEST TAKTÉŽ ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ZAZNAMENÁN ... POUZE JSEM SE TÍMTO KRÁTCE OSOBNĚ NAVRÁTIL ABYCH NĚČEHO PÍSEMNĚ DOPLNIL ...A TO SE TAKTÉŽ POTÉ STALO ... NA MIRKA SE JIŽ VÍCE TÍMTO NEZLOBÍM, NESU NA TOMTO OSOBNĚ I SVŮJ PODÍL TOHO NEGATIVA ... NĚKDY JEST ČLOVĚK NAZLOBEN, ALE KTERAK HLAVA VYCHLADNE, VŠE POTÉ SPATŘUJE V JINÉM SVĚTLE ... NEJSEM KŘESŤANEM, … [Plus]
Vilém
Sexe:
masculin
2 Contributions
2.968 Commentaires
Location:
Tchéquie
Langue:
tchèque
Enregistré depuis:
17/10/2011 11:12
Motto
.
Amis
Sexe:
féminin
2 Contributions
54 Commentaires
Sexe:
masculin
6 Contributions
427 Commentaires
Sexe:
féminin
23 Contributions
252 Commentaires
Sexe:
masculin
1 Contributions
8 Commentaires
Sexe:
masculin
13 Contributions
50 Commentaires
Sexe:
féminin
25 Contributions
19 Commentaires
Sexe:
masculin
435 Contributions
1.780 Commentaires
Sexe:
masculin
24 Contributions
1 Album
5.173 Commentaires
Sexe:
féminin
376 Commentaires
Sexe:
masculin
987 Commentaires
Sexe:
masculin
28 Contributions
115 Commentaires
Sexe:
masculin
4 Contributions
422 Commentaires
Sexe:
féminin
1 Album
1.629 Commentaires
Sexe:
féminin
1.039 Contributions
3.928 Commentaires
Sexe:
masculin
212 Contributions
17 Album
2.755 Commentaires