PiusX đầu hàng

Khu vực Đức và Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Thánh Pius X là những người đầu tiên tuyên bố đình chỉ tất cả các Thánh lễ. Nhiều khu vực khác sẽ làm theo. Cha Jürgen Wegner, thượng cấp của khu vực Hoa Kỳ, nói …