21:35
EL PODER DEL SANTO ROSARIO Y LAS APARICIONES MARIANAS. MONSEÑOR DIEGO ALVARADO NOS EXPLICA EL PODER LIBERADOR DEL SANTO ROSARIO Y DIVERSOS TESTIMONIOS PROFETICOS DE LAS APARICIONES MARIANAS. RECEMOS …More
EL PODER DEL SANTO ROSARIO Y LAS APARICIONES MARIANAS.
MONSEÑOR DIEGO ALVARADO NOS EXPLICA EL PODER LIBERADOR DEL SANTO ROSARIO Y DIVERSOS TESTIMONIOS PROFETICOS DE LAS APARICIONES MARIANAS.
RECEMOS EL SANTO ROSARIO DIARIAMENTE, POR TODAS LAS NECESIDADES E INTENCIONES QUE HAN SE HAN RECIBIDO EN EWTN, EN LA RED CRISTIANA DE ORACIÓN Y EN ROSARIO VIVIENTE AMERICANO
Enzo de la Virgen
En el famoso sueño de San Bosco, ante las tormentas y dificultades que quieren destruirnos, Dios le muestra tres signos de salvación: 1. La Barca de Pedro, la Iglesia que nos lleva al puerto de la salvación. 2. La Eucaristía, nuestra alma, necesita alimentarse del Pan de salvación, el pan de Vida Eterna, nuestra sed de justicia, nuestra ansia de felicidad solo puede saciarse con la Sangre del …More
En el famoso sueño de San Bosco, ante las tormentas y dificultades que quieren destruirnos, Dios le muestra tres signos de salvación: 1. La Barca de Pedro, la Iglesia que nos lleva al puerto de la salvación. 2. La Eucaristía, nuestra alma, necesita alimentarse del Pan de salvación, el pan de Vida Eterna, nuestra sed de justicia, nuestra ansia de felicidad solo puede saciarse con la Sangre del Nuevo Pacto, derramada en nuestro favor, por Jesús en el calvario, la adoración al Corazón eucarístico de Jesucristo es la columna de nuestra fe. 3. La Devoción a María, que consiste en contemplar e imitar sus virtudes, en consagrarnos totalmente a Dios, por medio de su Inmaculado Corazón. Junto al Papa, en la Barca de Pedro, y anclados en las columnas de salvación (los dos testigos) los corazones de Jesús y María, halláremos salvación. Dios le muestra a San Bosco los tres signos de salvación.
Enzo de la Virgen
Love is the main sign of salvation, by the initiative of the Father's mercy, has sent us to the Savior, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. John 3:16 This infinite love of God, waiting to be unrequited, love for all, and loving those things that God created in His image and likeness. "Beloved, let us love one …More
Love is the main sign of salvation, by the initiative of the Father's mercy, has sent us to the Savior, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. John 3:16 This infinite love of God, waiting to be unrequited, love for all, and loving those things that God created in His image and likeness. "Beloved, let us love one another, because love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love In this the love of God was manifested.; God sent into the world his only Son so that we might live through him. In this is love: not that we loved God but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another ". I John 4: 7-11
The main key to our salvation are: Love and worship God with all our hearts, above all else, and love your neighbor as Christ has loved us. "Know therefore that the Lord your God is the true God, the true God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations of those who love him and keep his commandments" Deuteronomy 7: 9.

"Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind and with all your strength". Our great desire, our greatest love, our adoration and loyalty are directed to the Holy Trinity, God the Father, Son and Holy Spirit; our desire, our goal and our main concern must be to form Jesus in us and in our hearts reine his spirit, his devotion, his affections, desires and its provisions. All our life of faith must tend to that. This is the task that God has entrusted us to work on it constantly. "For this is love for God: to obey his commands. And his commandments are not burdensome, John 5: 3

The Love of God, has to manifest full fidelity, have no false gods, which divert us from the path of holiness is necessary to renounce all idols; superstition, hedonism, vice, greed, indifference, lust, paganism and all occasions of sin that drags us to eternal perdition. Reciprocate the love of God, professing with heart and deed, the truths of faith that the Holy Trinity has revealed to us in Jesus Christ, God incarnate, and living with dignity, our incorporation by Baptism, the Mystical Body of Salvador, which is the Catholic Church.
2 more comments from Enzo de la Virgen
Enzo de la Virgen
God toont San Bosco: drie tekens van het heil.
In de beroemde droom van Don Bosco, stormen en moeilijkheden die ons willen vernietigen, God toont drie tekenen van het heil: 1. De bark van Peter, de Kerk, die leidt naar de haven van het heil. 2. De Eucharistie, onze ziel nodig heeft om te eten het brood des heils, Brood van Eeuwig Leven, onze dorst naar gerechtigheid, ons verlangen naar geluk kan …More
God toont San Bosco: drie tekens van het heil.

In de beroemde droom van Don Bosco, stormen en moeilijkheden die ons willen vernietigen, God toont drie tekenen van het heil: 1. De bark van Peter, de Kerk, die leidt naar de haven van het heil. 2. De Eucharistie, onze ziel nodig heeft om te eten het brood des heils, Brood van Eeuwig Leven, onze dorst naar gerechtigheid, ons verlangen naar geluk kan alleen worden verzadigd met het bloed van het nieuwe verbond, schuur namens ons, door Jezus op Golgotha de aanbidding van het Eucharistisch Hart van Jezus is de pijler van ons geloof. 3. Toewijding aan Maria, die is om te overdenken en imiteren hun deugden, volledig te wijden aan God, door haar Onbevlekt Hart. Met de Paus, de bark van Peter, en verankerd in de kolommen van het heil (de twee getuigen) Harten van Jezus en Maria, vinden we het heil.

"Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." Liefde die heeft gemanifesteerd in genade aan allen, liefdadigheid, begrip, sentimenteel en betonwerken, "Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' en zijn broeder haat, is hij een leugenaar; wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan niet God, die hij nooit heeft gezien. , Johannes 4:20 Alleen in Christus, met uw hulp kunnen we liefhebben, volgens het Evangelie eisen, zijnde ornot die ons haten en laster, "en wandelt in de liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons als een offer van zacht aroma. Efeziërs 5: 2. San Luis Griñon de Abstracte vier voorzetsels: 1. Maak alles zoals Jezus Christus, slaaf van de liefde. 2 Maak alle in Jezus Christus, met Zijn hulp en kracht. 3. Om op te treden, door Jezus Christus, dat wil zeggen het bevel van God, de vervulling van zijn evangelie. 4. Doe het allemaal voor Jezus Christus, dat is voor Zijn glorie en eer.

Liefde is het belangrijkste teken van redding, door het initiatief van de barmhartigheid van de Vader, heeft ons tot de Heiland: "Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 Dit oneindige liefde van God, wachtend onbeantwoorde te zijn, liefde voor alle, en liefdevolle dingen die God in Zijn beeld en gelijkenis geschapen. "Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en iedereen die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde Hierin is de liefde van God geopenbaard .; God de wereld in stuurde zijn enige Zoon opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkander lief te hebben ". I Johannes 4: 7-11
De belangrijkste sleutel tot ons heil zijn: Liefde en God aanbidden met heel ons hart, boven alles en je naaste liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. "Weet dan dat de Here, uw God, is de ware God, de ware God, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt voor duizend generaties, die Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren" Deuteronomium 7: 9.

"Heb de Heer, uw God, met geheel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht". Onze grote wens, onze grootste liefde, onze bewondering en loyaliteit zijn gericht aan de Heilige Drie-eenheid, God de Vader, Zoon en Heilige Geest; ons verlangen, ons doel en onze voornaamste zorg moet zijn om Jezus te vormen in ons en in onze harten Reine zijn geest, zijn toewijding, zijn gevoelens, verlangens en de bepalingen ervan. Al onze geloofsleven moet de neiging om dat. Dit is de taak die God ons heeft toevertrouwd om voortdurend te werken aan het. "Want dit is de liefde voor God: zijn bevelen gehoorzamen. En Zijn geboden zijn niet zwaar, Johannes 5: 3

De Liefde van God, heeft naar volledige trouw manifesteren, hebben geen valse goden, die ons afleiden van het pad van heiligheid is het noodzakelijk om alle afgoden afstand te doen; bijgeloof, hedonisme, ondeugd, hebzucht, onverschilligheid, lust, heidendom en alle gelegenheden van zonde die ons meesleept naar de eeuwige verdoemenis. Heen en weer bewegen van de liefde van God, belijdende met hart en daad, de waarheden van het geloof dat de Heilige Drie-eenheid aan ons heeft geopenbaard in Jezus Christus, de vleesgeworden God, en leven met waardigheid, onze opneming van informatie door het doopsel, het mystieke lichaam van Salvador, dat is de katholieke
Enzo de la Virgen
I Cuori di Gesù e Maria sono unti e sono vivi. Sono come una spada affilata, a doppio taglio profetizzare, ma lo spirito ribelle di questa generazione è re crocifisso Parola di Dio, questo è quando le leggi vengono applicate contro i comandamenti di Dio e contro la natura, quando si vive il paganesimo: come se Dio non esistesse quando l'immoralità, l'aborto indotto, farmaci, diversi l'apostasia,…More
I Cuori di Gesù e Maria sono unti e sono vivi. Sono come una spada affilata, a doppio taglio profetizzare, ma lo spirito ribelle di questa generazione è re crocifisso Parola di Dio, questo è quando le leggi vengono applicate contro i comandamenti di Dio e contro la natura, quando si vive il paganesimo: come se Dio non esistesse quando l'immoralità, l'aborto indotto, farmaci, diversi l'apostasia, crocifisso nella grande piazza, il Messaggio di Emirati Cuori di Gesù e di Maria. L'ostinazione di questa generazione ha superato Faraone perché le loro pretese di conoscenza è diventata un campo di battaglia contro la conoscenza di Dio. Infatti, i Sacri Cuori sono diventati una piaga per la gente di tutto il mondo; ma presto, molto presto, la Voce del Sacro Cuore di Gesù, essere ascoltato di nuovo. E di nuovo in gloria e potenza, come giusto giudice. La giustizia è a portata di mano. I due cuori sacri che il mondo ha combattuto prevalere alla fine. Alla fine di ogni contestazione Il Cuore Immacolato scadenza, e il regno del mondo è diventato il regno di Dio.
preghiera:
Gesù mio, io ti amo sopra ogni cosa! Per amore di te, mi pento di tutti i miei peccati. Ho anche fatto male i peccati di tutto il misericordioso mundo.¡Oh!, In unione con il nostro Madre e il suo Cuore Immacolato, ti prego perdono dei miei peccati e le colpe degli uomini, i miei fratelli, per la fine del mondo!
Gesù Maria e Giuseppe vi amo, salvare le anime. Padre nostro, Ave Maria e Gloria.
Gesù mio amabile!, In unione con i meriti delle vostre sante Piaghe Offro la mia vita al Padre Eterno, secondo le intenzioni della Vergine Dolorosa. Maria, Regina dell'Universo, avvocato di umanità e della nostra speranza, prega per noi!
Gesù, Maria e Giuseppe mi piace Insegnaci ad adorare la Santissima Trinità. Padre nostro, Ave Maria e Gloria.
O Cuore di Maria, i cuori più gentili e compassionevoli dopo il trono di Gesù 'della divina misericordia per i peccatori miserabili! Io, riconoscendo estremamente bisognosi, io vengo a te nel quale il Signore ha messo il tesoro della sua benefica estremamente ricca sicurezza di essere salvata da Vos. Tu sei il mio rifugio e mia fortezza, mio rifugio; perché dico e vi dirò tutti i miei problemi e pericoli:
Oh dolci Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria, sii la mia salvezza!
Quando la malattia mi affligge, o io premere la tristezza, o la spina dorsale della tribolazione llague mia anima. Oh dolci Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria sete mia salvezza!
Quando il mondo, il diavolo e le mie passioni, alleato alla mia distruzione eterna mi perseguitano con le sue tentazioni e mi vuole perdere il tesoro della grazia divina, Oh dolci Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria, sii la mia salvezza!
Nell'ora della mia morte in quel momento terribile che dipende la mia eternità, quando l'angoscia della mia anima e il mio nemici attacchi aumento, Oh dolci Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria, la mia salvezza!
E quando la mia anima peccatrice viene portato davanti al tribunale di Cristo per rendere conto della sua vita, venuto per difendere e ampararla Vos, quindi, ora e per sempre, Oh dolci Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria sete mia salvezza!
Essi sperano di raggiungere te ringraziamo, o Cuore amantissimo della Madre mia!, In modo che possano vedere e godere Dio nella vostra azienda per l'eternità in cielo. Amen.
Con el Papa Francisco
TRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN. PREPARACIÓN PARA EL REINADO DE JESUCRISTO. CONSAGRACIÓN TOTUS TUUSTRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN PREPARACIÓN PARA EL REINO DE JESUCRISTO. ESTE LIBRO ES LA PREPARACIÓN MÁS PERFECTA PARA RENOVAR NUESTRO BAUTISMO Y JUNTO A LA VIRGEN CONSAGRAR NUESTRAS VIDA A JESUCRISTO. LOS SANTOS HAN LLAMADO A ESTE LIBRO: "LA PREPARACIÓN PARA EL REINADO DE JESUCRISTO".
ADORACIÓN A …More
TRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN. PREPARACIÓN PARA EL REINADO DE JESUCRISTO. CONSAGRACIÓN TOTUS TUUSTRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN PREPARACIÓN PARA EL REINO DE JESUCRISTO. ESTE LIBRO ES LA PREPARACIÓN MÁS PERFECTA PARA RENOVAR NUESTRO BAUTISMO Y JUNTO A LA VIRGEN CONSAGRAR NUESTRAS VIDA A JESUCRISTO. LOS SANTOS HAN LLAMADO A ESTE LIBRO: "LA PREPARACIÓN PARA EL REINADO DE JESUCRISTO".

ADORACIÓN A JESÚS PAN DE VIDA ETERNA

ORACIÓN POR LA PAZ EN VENEZUELA

PADRE ETERNO TEN PIEDAD DE LA PATRIA QUE ESTA CONSAGRADA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA AMÉN POR LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSOTROS AMEN
PEDIMOS ORACIÓN POR LOS VENEZOLANOS

SEÑOR JESUCRISTO TEN PIEDAD DE VENEZUELA AMÉN www.youtube.com/watch

Rosario por la Conversión de los supuestos Católicos

Minutos de Sanación - Los Samaritanos

Misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento

VIRGEN MARÍA "MADRE DE LAS ALMAS CONSAGRADA"

CatolicosSomos Para Salvar las Vocaciones la Virgen aparece en Venezuela. Entrevista a Sor Clara Vidente de la Santísima Virgen www.youtube.com/watch Recientemente el Nuncio del Papa en Venezuela, a dicho que es una de las advocoaciones predilectas de Benedicto XVI Canto a la Virgen Madre de las Almas Consagradas www.youtube.com/watch ¿Porqué la Virgen María aparece en el Mundo? www.youtube.com/watch EL SECRETO DE MARÍA. Según San Luis María de Montfort www.youtube.com/watch Se ha publicado vídeo sobre apariciones de la Virgen Gracias Por suscribirte por favor agrega este vídeo a tus favoritos o alguna lista de reproducción para que llegue a mas almas consagradas A SOR CLARA, LA VIRGEN SE LE APARECE EN LA ADVOCACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ALMAS CONSAGRADAS EN CARRIZAL VENEZUELA APARICIONES DE LA VIRGEN "MADRE DE LAS ALMAS CONSAGRADAS" A LA HNA CLARA Mensaje "Virgen Madre de las Almas Consagradas" a La Madre Clara Mensajes Virgen Madre de las Almas Consagradas a La Madre Clara Mensajes Virgen Madre de las Almas Consagradas a La Madre Clara Intervista a suor Maria Clara Montilla en Italia Intervista a suor Maria Clara Montilla ( privilegiata con le apparizioni della Vergine)

SANTO ROSARIO - CRUZADA MARIANA
En Oración Conjunta con grupos, Lumen Dei, Red Mundial Cristiana de Oración, Cruzada Mariana,Consecretio Mundi, Red Mundial de Jesús y María, ofrecemos a la Virgen María, todas las AveMarias que se han rezado, que se rezan y se rezarán, por la conversión de los pecadores, por la bendición de todo el pueblo de Dios, por todas las almas del purgatorio,, para que Dios derrame su misericordia sobre el mundo entero amén
DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO

SELLOS DE DIOS PARA VENCER AL MALIGNO

DIOS NOS INDICA PARA ESTOS TIEMPOS: LOS SELLOS PARA VENCER AL ANTICRISTO Y SUS SEDUCCIONES. LOS SELLOS DE PROTECCIÓN DE DIOS: 1. LA ORACIÓN Y EL SANTO ROSARIO 2. LOS SACRAMENTOS Y LOS SACRAMENTALES. 3. LA VERDADERA DEVOCIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. 4. LA DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO-
APOLOGETICA: CONOCE Y DIFIENDE LA FE CATÓLICA

MENSAJES DE LA VIRGEN MADRE DE LAS ALMAS CONSAGRADAS
APARICIONES VIRGEN A TRES RELIGIOSAS EN CARRIZAL Mensajes de la Virgen a las Amas Sacerdotales y Religiosas.
ARMADA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRECIOSA SANGRE

ORACIONES DE LA ARMADA. santoscorazones.blogspot.com/…/nuestra-senora-…!/2010/08/nuestra-senora-de-la-preciosisima.html Estas oraciones no se pueden sustituir por otras que se les parezcan o alterar el orden en que están dadas. De esta manera todos los grupos de la Armada estarán unidos espiritualmente en un mismo corazón a través de la Santísima Virgen. I. ROSARIO DE LA SANTISIMA VIRGEN (Misterios Gozosos, luminosos, dolorosos, o gloriosos) II. ORACION DEL OFRECIMIENTO DE VIDA. III. LETANIA A DIOS PADRE. IV. LETANIA DE LA PRECIOSISIMA SANGRE DE JESUCRISTO. V. LETANIA A LA SANTISIMA VIRGEN. VI. CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSISIMA SANGRE DE NUESTRO SEŇOR JESUCRISTO. VII. ROSARIO DE LOS SIETE DOLORES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.

NOVENA A LOS ANGELES Y ARCANGELES

DIVINA MISERICORDIA. JESÚS EN TI CONFIO

Poderosas Oraciones Proféticas para alcanzar las Misericordias de Dios. Divina Misericordia de Jesucristo en ti confío amen

MILLONES DE AVE MARIAS

UNETE REZANDO CON ESTOS VIDEOS POR LA PAZ DE NUESTROS PUEBLOS

ORANDO POR LOS HIJOS Y NIETOS A LA SANGRE DE CRISTO

ORACIÓN DE LIBERACIÓN Y PROTECIÓN DE LOS HIJOS, NIETOS Y BISNIETOS DELANTE DE TI, SEÑOR JESUCRISTO, DERRAMA TU MISERICORDIA SOBRE NUESTRA FAMILA AMÉN

MONTFOR - PREPARACIÓN PARA EL REINADO DE JESUCRISTO

Consecratio Mundi, Padre Luciano nos recomienda leer el libro Predilecto de Juan Pablo II y de Madre Teresa de Calcuta. EL TRATADO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN DE SAN LUI MARÍA GRIÑON DE MONTFORT

ORACIONES DE SANACIÓN Y PROSPERIDAD CON LA SANGRE DE CRISTO

SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO SÁLVANOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO AMÉN. PADRE ETERNO CONCÉDENOS EL SELLO SANADOR DE LA SANGRE PRECIOSA DE CRISTO JESÚS TU AMADO HIJO AMÉN

Oraciones para Expulsar los Problemas de nuestras casas

Expulsado los problemas de nuestros hogares con la Preciosa Sangre de Jesucristo amén Oración para Sellar con la Preciosa Sangre de Cristo nuestras casas, y liberar nuestros hogares de todos los problemas y de todos los males, amén. Las oraciones católicas, las realiza el Padre Wilman Fernández, que Dios lo siga bendiciendo. Oraciones a la Preciosa Sangre de Jesús para Expulsar los Problemas de Nuestras Casas amén.

Favoritos
Fernando Pozo
El tema es muy interesante, sin embargo la gravación de la musica de fondo al igual que los ruidos que la rodean hechan a perder la presentación, apagando la voz de monseñor Diego Alvarado.