Prorok Izajáš o modlách

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle…
Theodorá-Máriá
Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence,

obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate.

Můj Bůh má smysl pro humor. Děkuji Pane Ježíši. :-)
Jenže lid nechápe.... 🥺 😤