Boží slovo na den 4.6. A.D.2020

Ježíš šel se svými učedníky na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl jim: „Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit.“ Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a …
Dana22
na Pan flaute hrá David Döring
O Gnade Gottes wunderbar David Döring - Ó milosť BOŽIA je zázračná

www.youtube.com/watch
Theodorá-Máriá
V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“
Vidíte? Stojí zato poslouchat Hospodina, navázat s ním úzký vztah Lásky
v Písmu Svatém a poslouchat Přikázání.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/JK_knez.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrahám a Izák došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/JK_knez.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrahám a Izák došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nedělej mu nic zlého, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“ Abrahám pozdvihl své oči, a hle - za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Abrahám nazval to místo „Hospodin se stará“, proto se dnes říká: „Na hoře, kde se Hospodin stará.“ Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě samém přísahám - praví Hospodin - že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“
Gn 22,9–18

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím!

Ve svitku knihy je o mně psáno:
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil.

Nechť jásají a v tobě se radují
všichni, kteří tě hledají,
ti, kteří touží po tvé pomoci,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“
Zl 40(39)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Bratři!
Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak Kristus, když přicházel na svět, řekl: ‘Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.’ Po prvních slovech: ‘dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu’ - a přece to všechno se obětuje podle Zákona - hned dodává: ‘Tady jsem, abych plnil tvou vůli.’ To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto ‘vůlí’ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.
Zd 10,4–10

Evangelium: Mt 26,36–42

Církevní kalendář:
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis
4. června, svátek
Slavení tohoto svátku je stanoveno na čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého.
Náš Pán Ježíš Kristus je nejvyšší kněz navěky podle řádu Melchisedechova (Žid 5,10), jak si dnes připomínáme odpovědí k liturgickému žalmu. Melchisedech (pam. 26. 8.) je svou obětí předobrazem kněžství Ježíše Krista. Tento velekněz tím, že naplnil Otcovu vůli a přinesl sám sebe na oltáři kříže jako oběť za spásu celého světa, je prostředníkem mezi námi a Bohem Otcem, který v něm má od věků zalíbení.
"Kristova výkupná oběť je jedinečná, přinesená jednou provždy. Je však zpřítomňována v eucharistické oběti církve. Totéž platí pro Kristovo jediné kněžství: je zpřítomňováno služebným kněžstvím, aniž je tím umenšována jedinečnost Kristova kněžství. ,Vždyť jen Kristus je pravý kněz, zatímco ostatní jsou jeho služebníky.ʻ" (KCK 1545) .
První slavení tohoto svátku se údajně konalo ve Španělsku, v roce 1970, na povolení papežem Pavlem VI. a roku 1974 byl tam svátek zaveden do liturgického kalendáře. Texty k votivní mši sv. "Našeho Pána Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze" se do Římského misálu dostaly již dříve a svým původem sahají k encyklice papeže Pia XI. o katolickém kněžství: Ad Catholic Sacerdotii (z 20. 12. 1935). Z rozhodnutí papeže Benedikta XVI. (v červnu 2012) mohly jednotlivé biskupské konference požádat o souhlas Svatého stolce k zavedení svátku do místních liturgických kalendářů. Konference biskupů Slovenska toho hned využila a Kongregace pro bohoslužbu a svátosti jeho zavedení potvrdila dekretem 11. 10. 2013, proto na Slovensku začal být slaven dříve. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila 28. 1. 2015 zapsání nového svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze do Českého národního kalendáře a svátek byl zaveden jako závazný.
www.catholica.cz