Boží slovo na den 1.6. A.D.2020

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj …
Theodorá-Máriá
Pravdivě ukázáno jak Krev Kristova z kříže
kane na lebku Adama.
Stylita
Panna Maria Matka Církve
Maria Virgo, Ecclesiæ Mater
1. června, památka
Tato památka s pohyblivým datem - první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého - se stala v roce 2018 ustanovením papeže Františka závaznou pro celou církev. Maria Matka Církve byla dříve v tento den liturgicky připomínána asi pouze místní církví v Polsku a v Argentině. Do polského liturgického kalendáře byla zavedena 4. 5.…More
Panna Maria Matka Církve
Maria Virgo, Ecclesiæ Mater
1. června, památka
Tato památka s pohyblivým datem - první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého - se stala v roce 2018 ustanovením papeže Františka závaznou pro celou církev. Maria Matka Církve byla dříve v tento den liturgicky připomínána asi pouze místní církví v Polsku a v Argentině. Do polského liturgického kalendáře byla zavedena 4. 5. 1971 se souhlasem papeže.
Titul Panny Marie "Matka Církve" je od roku 1980 používán i v Loretánské litanii.
více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/…/MatkaCirkve.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když byl Ježíš vzat do nebe, vrátili se apoštolové do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli (zase do města), vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/…/MatkaCirkve.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když byl Ježíš vzat do nebe, vrátili se apoštolové do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli (zase do města), vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův (bratr). Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.
Sk 1,12-14

Žalm:
Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží!

Hospodin miluje, co založil na svatých horách,
miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.

Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží!
O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil,
sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

Hospodin zapíše do knihy národů:
„Tito se tam narodili.“
Při tanci budou zpívat:
„Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“
Zl 87

Evangelium:
Jan 19,25-27

Církevní kalendář:
sv. Justin
Iustinus, philosophus
1. června, památka
Postavení: filosof a mučedník
Úmrtí: asi r. 165
Patron: filozofů
Atributy: kniha, plášť učenců, meč
V Malé Asii se učil filosofii. Životní moudrost hledal v nauce stoiků, Aristotela, Pythagora, Platóna a na mysli mu tanuly otázky: Co je má duše? Co se mnou bude po smrti? Hledal pravdu o Bohu. Jeden stařec ho poučil: "Modli se vroucně k Bohu, aby ti otevřel brány světla, neboť k pochopení těch věcí je nutná milost od Boha." Justin se seznámil s Písmem svatým, jeho četba a příkladný život křesťanů mu byl pobídkou k přijetí sv. křtu. Zahořel touhou přivádět ke Kristu také druhé a pravou nauku úspěšně hájil. Za své vyznání položil život.
Na udání pohanským filosofem Krescencem, s nímž vedl ohnivé diskuse, byl za hlásání křesťanské nauky zajat a předveden před římského prefekta Junia Rustica. Z výslechu jsou zachována akta, v nichž jsou uvedena Justinova slova: "Pokusil jsem se studovat všechny dostupné filozofie, což mne nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé. To, které vyznávají křesťané, že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a naučil ho celé pravdě."
S dalšími odsouzenými byl zbičován a potom sťat. Údajně za vlády Marka Aurelia. Mohlo to být po roce odhadovaném martyrologiem. Justin významně přispěl ke vstupu křesťanství do světa řecko-římské kultury. Jeho ostatky jsou uloženy u sv. Vavřince za hradbami.
catholica.cz
Theodorá-Máriá
"Modli se vroucně k Bohu, aby ti otevřel brány světla, neboť k pochopení těch věcí je nutná milost od Boha." Justin se seznámil s Písmem svatým, jeho četba a příkladný život křesťanů mu byl pobídkou k přijetí sv. křtu.