Language Contact

pařezCo jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením

K tématu příspěvku - bylo by žádoucí vyjasnit si terminologii - význam termínu "znesvětit" je jiný, než jak jej chápe Petra B. Nevím, jak jej přesně chápe ona (snad jako směřování k svázanosti či posednutí), ale v obvyklém významu znamená znesvěcení buď mimořádný projev neúcty (např. znesvětit hrob, kostel) v tom světském významu, nebo v tom křesťanském pohledu je to jednání, které ruší "zasvěcení" - určitá věc, prostor nebo člověk byl odevzdán (vyhrazen) do služby Bohu,tj. "zasvěcen", … [More]o. Juraj Vittek Moralizování a napomínání hříšníků

Dlouhé, ale stojí za přečtení:
Kázání sv. Leonarda z Porto Mauricio - Malý počet spasených
dielnasj.blogspot.cz/…/normal-0-21-fal…
"Sú dve nepopierateľné pravdy. Boh chce spasiť každého a všetci potrebujú Božiu milosť. Ak dokážem, že Boh chce spasiť každého a za týmto účelom dá každému toľko milosti a ostatných nevyhnutných prostriedkov, koľko je na to treba, budete musieť uznať, že každý zatratený musí len svojej vlastnej zlobe ďakovať za svoje nešťastie. “Tvoje zatratenie prichádza od teba, … [More]

Podřizujte se vyšší moci

@Beno
To, k čemu zde dochází, je proces legalizace a "zrovnoprávnění" homosvazků - a to poměrně rafinovaným způsobem: zastánci sodomizace společnosti si Frankieho slova vysvětlí ve smyslu "je to dovoleno", zastánci "papeže" zase mohou tvrdit "ale vždyť ve skutečnosti zůstal pravověrný".
Proč je symbolem Satana (lhář) had? - protože hadi mají rozdělený (rozeklaný) jazyk - symbol řeči dvojího smyslu.
Pokud vrcholný představitel Církve vydá dokument, který v tak závažné věci umožňuje rozdílný výklad, mělo by být zřejmé, jakým duchem je veden...


KAUZA : " Bratstvo sv. Pia X.“

Myslím, Beno, že cituješ správné místo z Písma. Jen na doplnění:
Gal. 5 kap. 14-25
"14. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. 17. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte …
[More]


Pastorace znovusezdaných

@acer
Společenské změny, které popisujete (totalitní režimy a světové války) nastaly v důsledku spiknutí globálních elit - popřemýšlejte, proč západ obětoval jak Československo, tak Polsko Hitlerovi atd...) Součástí stejného spiknutí je také útok na společenskou a osobní morálku - rozvrat rodin a společností (viz i dnešní imigranstký příliv).
Nemůže se léčit nemoc tím, co ji vyvolalo - chcete-li zachránit rodiny a dát společnosti pozitivní perspektivu, musíte se vzepřít tomu, co tuto krizi vyvolalo.
Tedy držet se tradiční (a tím i "tridentské") morálky.

Pápež František

Ještě co je podstatné u té definice - papež se zde odvolává na autoritu, kterou má od Krista, který ji předal apoštolům, a je to výslovně prohlášeno za závazné pod postihem exkomunikace (odpad od víry). V dokumentech DVK nic takového nenajdeš...

Pápež František

@Hoki
Tady si stáhni konstituci Munificentissimus Deus (o pozdvižení Bohorodičky Panny Marie s tělem i duší do nebeské slávy)
cchma.cz/dokumenty.php
A projdi si ji.
Nejprve je jakýsi úvod, pak rozsáhlé zdůvvodnění, nakonec samotná definice - je to pdf coby obrázek, tak omluv chyby při přepisu: "44. (1974) Proto tedy poté... ...autoritou našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla i naší autoritou vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme jako Bohem zjevené dogma, že Neposkvrněná … [More]

Pápež František

@menhir
Pokud to, že "Židé jsou starší bratři" (křesťanů) není prohlášeno za závaznou a Bohem zjevenou pravdu, lze o této věci diskutovat, ale nelze toho, kdo o tom není přesvědčen, prohlašovat za nekatolíka. To bychom se stavěli nad koncil nebo papeže.

Pápež František

@Filofej
"...Podmienkou úplného ukončenia tejto exkomunikácie je plné prijatie učenia DVK bez výnimky.A to aj dekrétu.o ekumenizme.Niet kam uhnúť..."
Je pikantní, že zatímco "koncilní otcové DVK" považovali DVK za pastorační a nikoli věroučný, jejich následovníci z něj dělají zpětně koncil věroučný. A to dokonce do té míry, že neomylnými se stávají celé dokumenty, namísto dřívější praxe, kdy v dogmatickém dokumentu byla neomylnou pouze vlastní definice, která byla za závaznou výslovně prohlášena.
To byly zlaté časy...

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

@Monika G
"...Já jsem se vždycky snažila vidět každého v tom lepším světle..."
Upřímně řečeno - u Hokiho máte větší šanci objevit ty světlejší stránky osobnosti, než u leckterého zdejšího diskutujícího. A to, kvůli čemu jsem proti Hokimu "vylezl z díry" je jen slabým odvarem oproti přívalu hnusu a špíny, kterým ho zahrnovali někteří diskutující - mezi jinými i ten, co ho neustále oslovuje "MIREČKU". Na tomto fóru bohužel nefungují obvyklé "ozdravné mechanismy", takže se to řeší "svépomocí". Výsledky této "léčby" jsou ale často horší, než nemoc sama.

Nebeské ptactvo

Myslím Viléme, že už by ses také mohl oprostit od snah vyřídit si účty se svým známým - on to opravdu není pro nikoho příjemný pohled vidět, jak chlap takhle píše.

„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

Takže polopatisticky - pokud někdo na druhého místo věcného argumentu použije citové vydírání nebo ponižování (" Jsi depresivní a ustrašený? Sdílíš zmatek a zbabělost? Šíříš poraženost a prohry? Kolik máš síly ve slovech a v činech? ") tak je to diskuzní podpásovka - a pojmenovat to není žádný úhybný manévr v argumentaci.


„Evropané nechtěli křesťanství, tak mají Alláha!“ Polská aktivistka odhodila politickou korektnost …

@Hoki
Logický by měl být především úsudek, dojmy logické být nemusí - ty spíš vycházejí z toho, jak na nás určitá situace bezprostředně působí. Ale pokud chceš něco logického, tak pokud na věcné komentáře otce Libora reaguješ nařčeními z depresivity, ustrašenosti, poraženosti a nedostatku já nevím čeho všeho, a přitom neuvádíš jediný věcný argument, tak z toho plyne, že
1) buď jsi proti otci Liborovi zaujatý, a snažíš se mu co nejvíc znechutit zdejší působení
2) vadí ti to, co napsal, třebaže … [More]


Pastorace znovusezdaných

Proč píšeš "Nebráním ti"??? Bránit by mi mohl ten, kdo vložil příspěvek, a to ty nejsi. Chceš tím snad říci, že mě nebudeš trolit jako otce Libora?
Dochází ti, podle jakého schématu se chováš? Jako cenzor?

Ježiš Kristus varovanie

@Anton Selecký
"...Pre tých, ktorí boli "fascinovaný" Mary od BM: Viete, stačí o,5 percent bludu, aby bol ten "vizionár" falošný..."
V podstatě souhlas s pravidlem rozpoznání falešného vizionáře podle přítomnosti bludu v jeho sděleních. Pouze bych prosil o specifikaci bludů u MBM. Děkuji.


Chápete, co jsem vám udělal?

Nevím, Hebeli, zda každý z nás nechápe pod slovy "existence/neexistence alternativy" něco jiného. Zkusím to říct "podle tebe": Protože Kristus sestoupil do světa ovládaného ďáblem (protože mnozí lidé se jím nechají ovládat), nemohlo jeho působení mezi lidmi dopadnout jinak, než jeho ukřižováním (tj. reálně neexistovala jiná možnost).
Nedá se ale říci, že pro jednotlivé aktéry velkopátečního dramatu neexistovala jiná alternativa k tomu, co udělali - Jidáš nemusel zradit, a když už zradil, mohl … [More]

Chápete, co jsem vám udělal?

Ta možnost se pouze neuskutečnila, protože Izrael Krista odmítla. To však neznamená, že neexistovala možnost, že jej mohla přijmou jako Bohem poslaného Mesiáše.

Ježiš Kristus varovanie

@Otec Eirene
"...(čítal som aj jej vyjadrenie, že bola zneužitá), bola iba bábkou, za ktorou sa skrýva tím ľudí..."
Můžete dát odkaz na toto vyjádření?
Jinak argumentovat papežskou neomylností v souvislosti s těmito poselstvími by bylo na místě pouze tehdy, kdyby se poselství protivila některé z definic pravd víry - není mi známo, že by k tomu došlo.

Chápete, co jsem vám udělal?

@Hoki
Polož si pár otázek:
1. Požadoval by Bůh někdy po někom, aby udělal něco ZLÉHO ?
( NIKDY)
2. Jak hodnotí Kristus jednání těch, kteří jej odsoudili k smrti? ( "...ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu." Jan 19,11) Co z toho plyne? Jestliže ti, kdo Krista ukřižovali, se provinili vůči Bohu, a jestliže Bůh nikdy po žádném člověku v dějinách nepožadoval aby se proti němu provinil, pak musela existovat jiná možnost jak Kristus spasí lidstvo, aniž by se lidé, kteří u toho budou asistovat, provinili proti Bohu.

Chápete, co jsem vám udělal?

ad) "Kříž byl bezpodmínečně nutný..."
Ve Starém Zákoně máme jeden předobraz Kristovy oběti - Abrahám se chystá obětovat svého syna Izáka - jistě tak činil ve velikém zármutku a s bolestí v srdci, jistě by mu nechtěl způsobit ani o trochu víc bolesti, než by bylo nezbytně nutné k jeho usmrcení. Stále jej miloval, co chtěl vykonat, konal v poslušnosti k Bohu.
Můžeme vést diskuzi o tom, zda bylo nezbytně nutné, aby Kristus zemřel - prolil svou krev na odčinění vin lidstva a uzavření Věčné smlouvy… [More]Bůh válkou zruší homosexuální i islámský systém začínající 1.5.2016 platit

Stojí za to nahlédnout do originálu - je to poděs:
apokalypsisnow.blogspot.cz/2015/04/blog-post.html
MOMERAMDUM - YPERMNIMONIO na správní reformu
Článek 1: elektronické identifikace občanů v celé Evropské unii a ruský stát, od 06.16.2017. Přijetí článku Universal křesťanských církví.
Článek 2: 2 A: Zrušení vládních subjektů - přijetí dimiyorgias federální státy v některých regionech - s určitými oblastmi kapitálu, uplatňování 10.17.2017. 2B: Accept federaci na Kypru od 08.14.2017. 2C: Přijmout … [More]

Modlitba

Hento, v okamžiku Kristovy smrti se roztrhla chrámová opona odshora až dolů - Bůh sám viditelným způsobem ukázal, že byla právě uzavřena smlouva nová. Veškeré starozákoní oběti byly předobrazem oběti Kristovy - proč se tedy obracet k předobrazu, když to, co znázorňuje - Kristova oběť, je zde s námi?
A co se říká při mši po proměňování (okamžiku zpřítomnění Kristovy oběti)?
"Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme Pane Ježíši Kriste." - je to "tajemství víry".
Křesť… [More]

Modlitba

@Hebel
Vydržel jsem to tři minuty..
Přemýšlím, jestli toto není příkladem "intelektuální posedlosti" - stupeň nenávisti (zde k Rusům), ze kterého se dotyčná už není schopna vlastními schopnostmi vymanit.

Modlitba

Ani ateisti, ani sektáři...

Modlitba

Za sto let už žádní muslimové nebudou...

Modlitba

Všimni si, Hento, zdůvodnění příkazu svěcení dne odpočinku -
"11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý."
Je to připomenutí a oslava Božího stvořitelského díla - pohled zpět do minulosti, ke kořenům naší existence.
Křesťané ale hledí do budoucna - ke dni obnovy tvorstva při Kristovu druhém příchodu. Prvotinou této obnovy - nového stvoření - je Kristovo zmrtvýchvstání. I … [More]

Modlitba

V čem vidíš, Hento, problém u neděle?:
Ex. 20, 8-11:
8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

O zpovědi, 24 hodin pro Pána

Dnes jsem měl doslova hororový sen - zdálo se mi, že čtu nějakou knížku, kde bylo napsáno:
"Rozdíl mezi sv. Františkem (z Assissi) a papežem Františkem je ten, že zatímco u sv. Františka nemůžeme souhlasit úplně se vším (co dělal nebo říkal), u papeže Františka úplně se vším souhlasit můžeme..."
To se mnou tak zalomcovalo, až jsem se vzbudil. [More]

11 ZÁŘÍ ODHALENÍ !!

Tento článek vyšel před víc než rokem:
www.nwoo.org/…/911-odhaleno-co…
v tom, co je sděleno, popírá autor svá vlastní tvrzení - mimo jiné tvrdí, že bezpečná hloubka pro podzemní jaderný výbuch je cca 500 m, jinak hrozí proniknutí radioaktivních plynů na povrch, a v souvislosti s 9/11 zase tvrdí, že tři 150 kt bomby vybuchly 100 m pod povrchem - nutně by letěl do vzduchu celý mrakodrap (a víceméně v celku) i s okolními budovami. Je to opravdu nesmysl - snad to vzniklo za účelem diskreditace … [More]O zpovědi, 24 hodin pro Pána

@Beno
Ta úcta by se měla týkat jednak jeho posvěcení, které pochází od Krista (a je stejné u Pravoslavných i u ŘKC), jednak by se měla týkat toho, zda hájí Kristovu nauku vedoucí ke spáse - a v tom - Bohu žel - mnozí Bohu zasvěcení muži naší Církve selhávají.
Věrnost Církvi se neprojevuje ve chvále jejích současných představitelů, ale ve věrnosti nauce. A věrnost nauce znamená i kritizovat ty, kdo věrní nejsou.

O zpovědi, 24 hodin pro Pána

@Beno
Pokud jde o mou maličkost, tak ano.
A pokud jde o tebe Beno, tak na tom nejsi o moc lépe:
"...Stylizoval se do role nemilosrdného soudce. Já ho beru jako jeden z mnoha nástrojů zlého na rozval Kristovy církve. Nic víc."

O zpovědi, 24 hodin pro Pána

Víš Hoki, nedá mi to, a napíšu ti ještě něco - přiznám se k jedné věci - jsem trošku pověrčivý. Nejsem pověrčivý na černou kočku, pátek 13. považuji za stejně suprový pátek jako každý jiný (navíc 13. den v měsíci má asi v oblibě Panna Maria, když se 13. zjevovala ve Fatimě), ale na jednu věc jsem pověrčivý - totiž že
když někdo na druhém něco fest kritizuje, tak se toho samého dříve nebo později dopustí sám.
Nevím proč, ale mám neodbytný dojem, že to tak prostě je.
Asi budu hnusnej, ale přečti si svá sdělení otci Liborovi.
Tentokrát to bylo dříve.

O zpovědi, 24 hodin pro Pána

Zdá se Hoki, že nerozumíš otci Liborovi - zkusím ti to vysvětlit.:
Je hezké, že ten, kdo zaujal místo na stolci svatého Petra, vyzývá věřící ke zpovědi a k tomu, aby se vytvořily podmínky pro udělování této svátosti. Otec Libor ale upozorňuje na to, že k té zpovědi je třeba přistupovat správně - je nutná nadpřirozená lítost (třebas nedokonalá) a opravdové předsevzetí - bez toho není zpověď platná, nedojde k odpuštění hříchů.
Starostí kněží by mělo být správné informování, správné poučení věřící… [More]