Jazyk
6 4 185

Mezi vámi to tak nebude

20Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. 21Zeptal se jí: »Co si přeješ?« Odpověděla mu: »Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden…
Napsat komentář
Sard
Když budete Písmo svaté číst velmi pozorně, tak brzy přijdete na to, proč to dříve nehodní služebníci po celá staletí přísně zakazovali. Protože … Více
Sard
Je to ho více, co by mělo být úplně jinak. Ale to pozná každý, kdo se vydá za Ježíšem. Ježíš řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřicház… Více
4 2 129

Jak dosáhnout věčného života?

16A hle, nějaký člověk k němu přistoupil a zeptal se: »Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?« 17On mu řekl: »Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však …
Napsat komentář
sulnadzlato
Je nás málo, kdo zná pravdu.
Zedad
Vším, co máme, celým svým bytím máme sloužit Bohu. Tu cestu nám ukázal Ježíš Kristus. On je Cesta.
2 3 214

Pokrm, který vy neznáte

31Mezitím ho učedníci prosili: »Mistře, najez se!« 32On jim však řekl: »Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.« 33Učedníci se mezi sebou ptali: »Přinesl mu někdo něco jíst?« 34Ježíš jim řekl: »Mým …
Napsat komentář
sulnadzlato
Na Bena nemáte. Je o několik řádů výš.
Beno
6Není dobré, že se vychloubáte. Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? 7Odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž … Více

Aby se Pánovo slovo rychle šířilo

1Nakonec, bratři, modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo slaveno tak jako u vás 2a abychom byli vysvobozeni od pobloudilých a zlých lidí; neboť ne všichni mají víru. 3Věrný je …
Napsat komentář
Přítel
Moc pěkné Sarde. Velmi poučné.
miňocraft
Pekne Sard.Bol si na evanjelizačnom kurze Filip?

Já jsem chléb života

1Potom Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře.2Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných.3Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se …
Napsat komentář
janevanj
Na zamyslenie : Evanjelium podľa Jána kap. 11: 9 Ježiš odpovedal: "Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto … Více
Zedad
Máme žít pravé lidství. Pán Ježíš nás učil to lidství žít. On sám měl oděv, o který se rozdělili losem, protože to nebyl obyčejný hadr a netrhali ho … Více
19 316

Ještě nechápete?

1V těch dnech byl s ním zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si učedníky a řekl jim:2»Je mi líto zástupu, protože už tři dni jsou se mnou a nemají co jíst.3Když je pošlu domů hladové, cestou …
Napsat komentář
henta
Bratře janevanj, to vyvážení je v těchto slovech.... ...naslouchej jeho slovům. Je v nich věčný život.... a o to jde, o věčný život křesťanů. Více
janevanj
Brat Beno , chýba mi vyváženosť Tvojich príspevkov, lebo často píšeš o rozdaní všetkého majetku chudobným podľa slov nášho Pána , ale … Více

Co mám dělat, abych dosáhl věčného života?

16A hle, nějaký člověk k němu přistoupil a zeptal se: »Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?« 17On mu řekl: »Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však …
Napsat komentář
Zedad
menhir včera Velkou nevýhodou internetových diskuzí je, že se jich může účastnit každý, kdo má přístup k internetu. Potom kvalita diskuze zdaleka … Více
Samson1
No, tak já se přiznávám bez mučení. navštívil jsem rožmitálskou bandu u pečení ryb, dal si jedno pivo a dvě slivovice a rači mlčím. Ještě chvíli … Více

Můžeš být Ježíšovým učedníkem?

1A stalo se, když v sobotu vešel do domu jednoho z vůdců farizeů pojíst chleba a oni ho pozorně sledovali, 2hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk. 3Ježíš na to zákoníkům a farizeům řekl: „Je …
Napsat komentář
Přítel
Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá, říká Ježíš. Zlí lidé nechtějí naslouchat, co Ježíš vyučuje.
Segal
Každý člověk který uvěřil v Mesiáše se stává židem. Ne viditelnou obřízkou, ale pravou vírou. Každý pokřtěný člověk byl pokřtěn do Ježíše Žida. Je … Více
5 4 82

Zůstaňte ve mně

1Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je rolník.2Každý roub ve mně, jenž nenese ovoce - odstraňuje jej, a každý, jenž ovoce nese - čistí jej, aby nesl více ovoce.3Vy již následkem slova, jež jsem k …
Napsat komentář
henta
Nenáviděli mě bezdůvodně.26Až však přijde ten Těšitel, jehož vám já od Otce pošlu, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, on bude o mně svědčit,27a svěd… Více
alica111
1Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je rolník.2Každý roub ve mně, jenž nenese ovoce - odstraňuje jej, a každý, jenž ovoce nese - čistí jej, aby … Více

Jeruzalém - to je naše matka

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého.19Protože její muž Josef byl …
Napsat komentář
janevanj
Sarde, ja Ťa v pokore neodsudzujem premýšľam celé dni o tom čo si napísal lebo mi je dané žiť duchovne na púšti. Takáto diskusia sa mi páči lebo je … Více
Sard
janevanj zatím neumíš myslet duchovně. Je to zcela jiné myšlení, než to, na které jsi zvyklý. Například Ježíš říká "stojím u dveří a tluču" a jindy … Více

Hledejte svobodu v Kristu

Myslím si, že většina muslimů by si přála mírumilovný islám, bratrský islám. Ti ovšem nevládnou. P. prof. Dr. Samir Khalil Samir SJ zdroj: www.radiovaticana.cz/clanek.php Ty to dvě výše uvedené …
Napsat komentář
Beno
Boží Syn je pravý Žid. Ježíš Nazaretský Král Židovský. Máte to všichni stále před očima a nevidíte.... Více
henta
TO ,ALE NEBUDE TVŮJ PŘÍPAD ,VIĎ?

Když jsem slabý, tehdy jsem mocný

…byl mi dán do těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. 8Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, 9ale on mi řekl: ‚Stačí ti má milost, neboť má moc se …
Napsat komentář
Zedad
Nedoufej v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
henta
9 4 124

Stupně podřízenosti

Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. 1. Kor. 11, 3
Napsat komentář
henta
Souhlasím. Konat a hlásat Slovo Boží-neředěné! Více
Beno
Kristu je plně podřízen pouze následovník. Jen ten, kdo má uši k slyšení, jen ten, kdo prodal všechno, co měl, rozdal chudým a následuje Krista.… Více

Víra

1Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 2Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. 3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co …
Napsat komentář
henta
Beno 6. kvě Satan a jeho služebníci se stále snaží odvádět lidi od Božího Slova. Ničí tak dobré dílo Boží. Souhlasím, je třeba stavět od základů… Více
Zedad
Bůh odplácí těm, kdo ho usilovně hledají

Neodvracejte se od Božího Slova!

11Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. 12 Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali …
Napsat komentář
Přítel
Dva budou přítomni u jedné události, když je požádáte o svědectví, každý z nich vám bude vyprávět něco jiného. Nezáleží jen na události samé, ale i … Více
Sard
Hoki, co si budeme povídat. Jsi slepý a ještě k tomu zatvrzelý. Podívej se na ten rozdíl! Co říká Ježíš ve vkladu od Bena a co radí Dušek? To je … Více

Naše násilí a Vaše násilí

"Naše násilí a Vaše násilí" Odhlédněme od zjevných i skrytých úmyslů autora divadelní hry uváděné v Brně a zamysleme se každý sám nad sebou. Je se mnou Bůh? Jsem v Kristu, v Bohu a Kristus a Bůh …
Napsat komentář
Beno
Mnoho dalších věcí vám Bůh dává před oči a nevidíte...
Libor Halik
Evangelium sv. Matouše 10,32-33 NEVINNÝ Ježíš pravil: "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě … Více

Vyjděte ze svých hrobů

19Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn. 20Neboť Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám …
Napsat komentář
janevanj
AlanSCOTH ...a ti, kdo uslyší, budou žít.tzn ze Kristus vykupuje duse ... Evanj. Matúš 7,7 : Proste a dostanete, hľadajte nájdete, klopte a bude vám … Více
Zedad
...Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.... I my jednou budeme vydávat počet ze svých myšl… Více

Nevidíte Syna člověka?

31„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; 32a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje …
Napsat komentář
Mira393
...až jednou příjde....(někdy mě to bohužel připadá jako jsem za mlada slyšel: za sedmero horami a sedmero řekami žil byl jednou jeden král....).
Segal
Jó je to bída.©

Nerozumíte

22Tehdy se v Jeruzalémě právě konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě.23Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí.24Židé se kolem něho shlukli a řekli mu: »Jak dlouho nás chceš držet v …
Napsat komentář
Beno
Pán Ježíš říká: Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. J 14, 15 Ptejte se sami sebe, zda zachováváte Ježíšova přikázání. Zda děláte, co … Více
henta
Kdo nemá Syna nemá ani Otce..... Pohrdli jste Synem Božím on se k vám nepřizná před Otcem. Nekážete jim spásu. Tušila jsem to už od začátku Beno. … Více

Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?

víme, že s Ježíšem Nazaretským byl Bůh, protože …»nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh.« J 3. kap. Jako každý jiný člověk nemohl Ježíš uzdravovat, křísit z mrtvýc…
Napsat komentář
Přítel
Proto se Pán krví potil.
Přítel
Je to pravda.