Jazyk

Znovu narození

1Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady.2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: »Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta …
Napsat komentář
janevanj
Ako hovorí Ježiš Nikodémovi narodenie zhora je zrodením z vody a z Ducha. Existujú dva protichodné princípy, od ktorých sa odvodzuje pôvod : telo a … Více
Segal
Vidím to tak, že je čas zbavit se všeho co není biblické.🏵

Pozvaní mají raději svět a věci v něm

16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. 17A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už je připraveno.‘ 18I začali se všichni stejně …
Napsat komentář
Beno
pete13 14.3.2018 21:11:36 Greek dance - Zorba (club remix) 1 127 365 zhliadnutí pre henta ;-) Studium bible Scotta též přimělo opustit Lutherovo a … Více
Přítel
Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Lidé se zajímají více o přízemní věci, než o Boží slovo. Vlastní spásu zanedbávají jako Ezau. Prvorozenství… Více

Kdo se narodil z Boha, nehřeší

1Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.2Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, …
Napsat komentář
Beno
"Já jsem ta pravda, cesta i život", řekl Ježíš Nazaretský. J 14, 6 Jeho následovníci nemají mezi sebou hierarchické uspořádání. Jsou poslušni Ježíš… Více
henta
miňocraft před 8 minutami Mŕtve ratolesti môžu ožiť pokáním,... Když už toužíš po žIVOTĚ to je fajn, jen PROS O DAR ROZLIŠOVÁNÍ. Jak je to dnes s … Více
2 212

Setkání se sirotky

Vatikán. „Nikdo nemůže tvrdit, že se nějaký člověk nedostal do nebe. Nemůžeme to říci ani o Jidášovi“, odpověděl papež František na jednu z otázek, které mu kladli děti a mladí lidé vyrůstající v …
Napsat komentář
Beno
„Nikdo nemůže tvrdit, že se nějaký člověk nedostal do nebe. Nemůžeme to říci ani o Jidášovi“, odpověděl papež František na jednu z otázek, které mu … Více
Beno
Nechápu, proč někteří stále odmítají věřit apoštolu Pavlovi. Když celý Izrael, tak CELÝ IZRAEL. 25Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto … Více

Tradice je tradice...

07:36
Obhajoba TRADICE :)))
Napsat komentář
Beno
Jestliže ženy (z hlediska uvažování zástupu) podávají svaté přijímání, pak to není nic nového. 1Doporučuji vám naši sestru Foibu, jáhenku církevní … Více
Beno
39Ježíš řekl: »Odstraňte ten kámen!« Sestra zemřelého Marta mu namítla: »Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.«40Ježíš jí odpověděl: »Řekl jsem … Více

Sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu

1Potom jsem viděl, jak na čtyřech rozích země stojí čtyři andělé a drží čtyři zemské větry, aby nezadul vítr na zem, ani na moře, ani na žádný strom.2A viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje …
Napsat komentář
Beno
Kdo nemiluje starší bratry, nebyl připojen k židovskému kořeni. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1J 4, 8 Člověk ze zástupu nemů… Více
Beno
Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. 1J 3, 10 My víme, že jsme … Více
2 1 89

Z listu apoštola Pavla pohanům do Říma

1Mluvím pravdu - vždyť jsem Kristův - nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým:2velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. 3Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, …
Napsat komentář
Beno
Ježíšovo slovo platí navěky. Proto se pohan musí nejdříve stát zahynulou ovcí domu izraelského. „Nejsem poslán leč k zahynulým ovcím domu israelsk… Více
Beno
Každý, kdo uvěřil Evangeliu a byl pokřtěn do jména Ježíše Krista, se v tomto největším jméně stává pravým Israelitou. Nutně bude myslet i kona… Více

Starý a Nový zákon?

Písmo svaté je rozděleno do dvou částí. Kdosi kdysi nesprávně tyto části pojmenoval Starý zákon a Nový zákon. To pojmenování je ale zavádějící. Pokud se do systému zanese nesprávný pojem, pak vešker…
Napsat komentář
Beno
Církev učí a posluchači jsou různě nadaní k chápání. V praxi to znamená, co posluchač, to unikátní výklad. Tomu v zevních podmínkách, ve kterých … Více
ceskoslo
Církev učí přesně to, co říká mike.

Hledejte nejprve království Boží

24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.25Proto vám říkám: Nedělejte si …
Napsat komentář
Beno
V mých komentářích pod tímto vláknem není nikdo konkrétní jmenován. Tímto se rázně ohrazuji proti křivému obviňování.
Beno
Ne, je jen jedno vysvětlení. Nenávist k Židům do srdcí lidí, kteří marně vzdychají Pane, Pane, zasel Nepřítel. Ten, který si vyprosil učedníky, … Více

Chcete se protivit Bohu?

Co zmůže člověk, plný nenávisti, proti svaté vůli milujícího Otce? 17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i …
Napsat komentář
Beno
Před Bohem není nic skryto. Proto se chovejte tak, abyste obstáli před soudnou stolicí Boží. Zde je učení Ježíšovo: Horské kázání Více
Přítel
Kristova svoboda je život bez hříchu.

Apoštol Pavel píše pohanům do Říma

1Pravím tedy: Zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahamův, z kmene Benjamínova. 2Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal. Což nevíte, co praví Písmo o …
Napsat komentář
Beno
Komentáře, které nejsou k věci, budu mazat.
Beno
O Ježíši Nazaretském prorokoval Izaiáš: 1Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, 2spočine na něm duch Hospodinův: duch moudros… Více
6 270

Panna a Dítě.

Obraz od Dierica Boutse, který je uložený v londýnské Národní galerii. Volné dílo. Více
Napsat komentář
Beno
Raději než o domnělých chybách Svatého otce Františka uvažujte u chybách vlastních. Jednou z nich je odmítání reálné Kristovy církve, tedy církve… Více
Beno
Člověk ze zástupu zde měl prapodivné výhrady vůči slovu „biblický“. Takové úvahy jsou vlastní zpravidla lidem nevzdělaným, nebo ukvapeným samou… Více

10. kapitola Evangelia svatého Jana

1„Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. 2Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce …
Napsat komentář
Beno
S uzavřenou myslí není možné rozumět Písmu. Je to tradovaný omyl, že člověk ze zástupu čte Písmo a okamžitě všemu rozumí. Nemůže rozumět. Stejn… Více
Beno
ceskoslo 15.1.2018 12:18:10 Papež je papežem pouze tehdy, když hlásá o Kristu pravdu Ten nadpis je vskutku takový zavádějící, ale text a vysvětlení … Více

Ježíš Nazaretský

Beránek Boží
Napsat komentář
Beno
31‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ 32Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na … Více
Beno
V prvé řadě každý musí poznat, zda je člověkem ze zástupu nebo učedníkem. Zlou tradicí se stalo, že si lidé ze zástupu učednictví namlouvají. Více

Izaiáš 64. kapitola

1Ó bys protrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory rozplývaly, 2jako spalované ohněm by mizely, vody ohněm by hořely; aby ve známost uvedeno bylo jméno tvé nepřátelům tvým, aby národové před …
Napsat komentář
Beno
Smiřte se s Bohem a nebudete se bát smrti. Smrt je branou do věčného života. Na tomto světě jsme dočasně. Jakmile projdeme branou smrti, ocitneme… Více
Zedad
8A přece, Hospodine, jsi ty náš otec, my jsme hlína a ty jsi náš tvůrce; dílo rukou tvých jsme my všichni. Děkujme, že můžeme Bohu říkat Otče. Více

Žalm 86

1Modlitba. Od Davida. Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. 2Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. 3Ty jsi můj Bůh, smiluj…
Napsat komentář
Beno
Přemýšlejte. Kdo jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání? Kdo jsou ti, kteří se drží Ježíšova učení? (hlásí se k Ježíšovu svědectví) Více
Beno
Přítel 13.12.2017 19:13:42 Veda už vie prečo má byť muž panic a žena panna pred sobášom ... Jsem přesvědčen, že církev je dávno na poušti. Nemá … Více

Jakým úkolem pověřil Pán své učedníky?

Odpověď nalezneme v Písmu svatém: 19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Mt 28. kap.
Napsat komentář
Beno
Děkuji všem čtenářům mých vkladů a komentářů. Je v nich Boží Slovo. Je to zrno, které padne tu na kámen, tu na úrodnou půdu. Podle toho, jak si … Více
Beno
Jak koho. Zástup nemá oči k vidění, proto Ježíš k zástupu promlouval pouze v podobenstvích. Zástup nezná tajemství slova.
9 264

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den! Začínáme dnes nový cyklus katechezí, který se zaměří na „srdce“ církve, jímž je eucharistie. Pro nás křesťany je zásadní dobře rozumět hodnotě a významu mše svaté…
Napsat komentář
Beno
Vidím, že jste se ze svých chyb nepoučili a stále umanutě útočíte na Kristova náměstka. Když už jsem vám ukázal, že papež František skutečně citova… Více
miňocraft
zaba už ani nekvakol. A pritom dostal odpoveď priamo od sv.Pavla.

O dialogu s mystériem Kristova kříže

2 stránky
Kázání Svatého otce Františka
Napsat komentář
Beno
Z Katechismu katolické církve: Izrael mohl během svých dějin objevit, že byl pouze jediný důvod, proč se mu Bůh zjevil a proč si ho vyvolil mezi … Více
Segal
Hento tobě to samé co pro Hokiho. 🚰
27 4 288

Jákobův pramen

1Jakmile se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan2-ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci -3opustil Judsko a odešel zase do Galileje.4Musel projít … Více
Napsat komentář
Beno
Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista. 1. Kor. 11, 1 Napodobovat Krista znamená smýšlet, mluvit a jednat, jako Ježíš Nazaretský. Pročtěte si … Více
Beno
Denně si připomínejme, že jsme naroubováni na židovský kořen. Židovským kořenem jsme živeni. Proto Ježíš řekl, že spása je ze Židů. Smýšlejme … Více