Jazyk
5 4 78

Zůstaňte ve mně

1Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je rolník.2Každý roub ve mně, jenž nenese ovoce - odstraňuje jej, a každý, jenž ovoce nese - čistí jej, aby nesl více ovoce.3Vy již následkem slova, jež jsem k …
Napsat komentář
henta
Nenáviděli mě bezdůvodně.26Až však přijde ten Těšitel, jehož vám já od Otce pošlu, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, on bude o mně svědčit,27a svěd… Více
alica111
1Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je rolník.2Každý roub ve mně, jenž nenese ovoce - odstraňuje jej, a každý, jenž ovoce nese - čistí jej, aby … Více

Jeruzalém - to je naše matka

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého.19Protože její muž Josef byl …
Napsat komentář
janevanj
Sarde, ja Ťa v pokore neodsudzujem premýšľam celé dni o tom čo si napísal lebo mi je dané žiť duchovne na púšti. Takáto diskusia sa mi páči lebo je … Více
Sard
janevanj zatím neumíš myslet duchovně. Je to zcela jiné myšlení, než to, na které jsi zvyklý. Například Ježíš říká "stojím u dveří a tluču" a jindy … Více
9 2 147

Hledejte svobodu v Kristu

Myslím si, že většina muslimů by si přála mírumilovný islám, bratrský islám. Ti ovšem nevládnou. P. prof. Dr. Samir Khalil Samir SJ zdroj: www.radiovaticana.cz/clanek.php Ty to dvě výše uvedené …
Napsat komentář
henta
TO ,ALE NEBUDE TVŮJ PŘÍPAD ,VIĎ?
Sard
Víte, v čem spočívá neštěstí internetu? Že se ke všemu může vyjádřit i naprostý idiot.

Když jsem slabý, tehdy jsem mocný

…byl mi dán do těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. 8Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, 9ale on mi řekl: ‚Stačí ti má milost, neboť má moc se …
Napsat komentář
Zedad
Nedoufej v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
henta
9 4 120

Stupně podřízenosti

Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. 1. Kor. 11, 3
Napsat komentář
henta
Souhlasím. Konat a hlásat Slovo Boží-neředěné! Více
Beno
Kristu je plně podřízen pouze následovník. Jen ten, kdo má uši k slyšení, jen ten, kdo prodal všechno, co měl, rozdal chudým a následuje Krista.… Více

Víra

1Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 2Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. 3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co …
Napsat komentář
Zedad
Bůh odplácí těm, kdo ho usilovně hledají
Přítel
Je to o víře. Věříte, že Bůh je láska?

Neodvracejte se od Božího Slova!

11Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. 12 Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali …
Napsat komentář
Přítel
Dva budou přítomni u jedné události, když je požádáte o svědectví, každý z nich vám bude vyprávět něco jiného. Nezáleží jen na události samé, ale i … Více
Sard
Hoki, co si budeme povídat. Jsi slepý a ještě k tomu zatvrzelý. Podívej se na ten rozdíl! Co říká Ježíš ve vkladu od Bena a co radí Dušek? To je … Více

Naše násilí a Vaše násilí

"Naše násilí a Vaše násilí" Odhlédněme od zjevných i skrytých úmyslů autora divadelní hry uváděné v Brně a zamysleme se každý sám nad sebou. Je se mnou Bůh? Jsem v Kristu, v Bohu a Kristus a Bůh …
Napsat komentář
Libor Halik
Evangelium sv. Matouše 10,32-33 NEVINNÝ Ježíš pravil: "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě … Více
Libor Halik
Živí křesťané musí vždy hájit NEVINNOST Ježíše Krista. Jako ji hájil i kající lotr na kříži. Je nekonečný rozdíl mezi křesťany, tj. kajícími (… Více

Vyjděte ze svých hrobů

19Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn. 20Neboť Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám …
Napsat komentář
janevanj
AlanSCOTH ...a ti, kdo uslyší, budou žít.tzn ze Kristus vykupuje duse ... Evanj. Matúš 7,7 : Proste a dostanete, hľadajte nájdete, klopte a bude vám … Více
Zedad
...Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.... I my jednou budeme vydávat počet ze svých myšl… Více

Nevidíte Syna člověka?

31„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; 32a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje …
Napsat komentář
Mira393
...až jednou příjde....(někdy mě to bohužel připadá jako jsem za mlada slyšel: za sedmero horami a sedmero řekami žil byl jednou jeden král....).
Segal
Jó je to bída.©

Nerozumíte

22Tehdy se v Jeruzalémě právě konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě.23Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí.24Židé se kolem něho shlukli a řekli mu: »Jak dlouho nás chceš držet v …
Napsat komentář
Beno
Pán Ježíš říká: Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. J 14, 15 Ptejte se sami sebe, zda zachováváte Ježíšova přikázání. Zda děláte, co … Více
henta
Kdo nemá Syna nemá ani Otce..... Pohrdli jste Synem Božím on se k vám nepřizná před Otcem. Nekážete jim spásu. Tušila jsem to už od začátku Beno. … Více

Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?

víme, že s Ježíšem Nazaretským byl Bůh, protože …»nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh.« J 3. kap. Jako každý jiný člověk nemohl Ježíš uzdravovat, křísit z mrtvýc…
Napsat komentář
Přítel
Proto se Pán krví potil.
Přítel
Je to pravda.

Bůh s námi

Nikodém, člen velerady, poznal, že Bůh je s Ježíšem. Poznal to, protože Bůh skrze Ježíše konal skutky. Poznal to podle skutků. Boží skutek je znamením pravdy. 1Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se …
Napsat komentář
Beno
1Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil … Více
Beno
Můžeš to zkusit, Segale. Bude to jistě lepší, než abys s sebou nosil kompas. Každý ví, kde je nebe. Nejlépe je však poslouchat Pána Ježíše. Ten … Více

Znovu narození

1Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady.2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: »Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta …
Napsat komentář
Zedad
Neulpívat srdcem na majetku, opustit všechno a tím co mám sloužit Bohu a lidem. Vším. I já jednou budu stát před Hospodinem a budu vydávat počet.
Beno
Nikdo ať neklame sám sebe. Poslouchejte bedlivě, co říká Ježíš: Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učed… Více

Pozvaní mají raději svět a věci v něm

16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé. 17A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným: ‚Pojďte, protože vše už je připraveno.‘ 18I začali se všichni stejně …
Napsat komentář
Beno
pete13 14.3.2018 21:11:36 Greek dance - Zorba (club remix) 1 127 365 zhliadnutí pre henta ;-) Studium bible Scotta též přimělo opustit Lutherovo a … Více
Přítel
Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Lidé se zajímají více o přízemní věci, než o Boží slovo. Vlastní spásu zanedbávají jako Ezau. Prvorozenství… Více

Kdo se narodil z Boha, nehřeší

1Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.2Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, …
Napsat komentář
Beno
"Já jsem ta pravda, cesta i život", řekl Ježíš Nazaretský. J 14, 6 Jeho následovníci nemají mezi sebou hierarchické uspořádání. Jsou poslušni Ježíš… Více
henta
miňocraft před 8 minutami Mŕtve ratolesti môžu ožiť pokáním,... Když už toužíš po žIVOTĚ to je fajn, jen PROS O DAR ROZLIŠOVÁNÍ. Jak je to dnes s … Více
2 215

Setkání se sirotky

Vatikán. „Nikdo nemůže tvrdit, že se nějaký člověk nedostal do nebe. Nemůžeme to říci ani o Jidášovi“, odpověděl papež František na jednu z otázek, které mu kladli děti a mladí lidé vyrůstající v …
Napsat komentář
Beno
„Nikdo nemůže tvrdit, že se nějaký člověk nedostal do nebe. Nemůžeme to říci ani o Jidášovi“, odpověděl papež František na jednu z otázek, které mu … Více
Beno
Nechápu, proč někteří stále odmítají věřit apoštolu Pavlovi. Když celý Izrael, tak CELÝ IZRAEL. 25Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto … Více

Tradice je tradice...

07:36
Obhajoba TRADICE :)))
Napsat komentář
Beno
Jestliže ženy (z hlediska uvažování zástupu) podávají svaté přijímání, pak to není nic nového. 1Doporučuji vám naši sestru Foibu, jáhenku církevní … Více
Beno
39Ježíš řekl: »Odstraňte ten kámen!« Sestra zemřelého Marta mu namítla: »Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.«40Ježíš jí odpověděl: »Řekl jsem … Více

Sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu

1Potom jsem viděl, jak na čtyřech rozích země stojí čtyři andělé a drží čtyři zemské větry, aby nezadul vítr na zem, ani na moře, ani na žádný strom.2A viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje …
Napsat komentář
Beno
Kdo nemiluje starší bratry, nebyl připojen k židovskému kořeni. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1J 4, 8 Člověk ze zástupu nemů… Více
Beno
Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. 1J 3, 10 My víme, že jsme … Více
2 1 90

Z listu apoštola Pavla pohanům do Říma

1Mluvím pravdu - vždyť jsem Kristův - nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým:2velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. 3Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, …
Napsat komentář
Beno
Ježíšovo slovo platí navěky. Proto se pohan musí nejdříve stát zahynulou ovcí domu izraelského. „Nejsem poslán leč k zahynulým ovcím domu israelsk… Více
Beno
Každý, kdo uvěřil Evangeliu a byl pokřtěn do jména Ježíše Krista, se v tomto největším jméně stává pravým Israelitou. Nutně bude myslet i kona… Více