Jazyk
Hebel

Papež a malý chlapec

Stylito, Ježíš Nazaretský se nechoval jako blázen a netropil si žerty z lidí a ze světa. Zmýlil ses.
Beno se to líbí. 
Hebel

Svatý otec: neuzavírejme nemocné a staré lidi do mučivého ticha

Musím jedno bludné tvrzení uvést na pravou míru.
Panic neplodí Krista. Krista plodí Duch svatý.
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého...

Filofej se to líbí. 
Beno se to líbí. 
Hebel

Farar Timkovic v pastoracii 18 Modlit sa aj za Hitlera ci Judasa 2017

8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři.9A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. 10Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. 11Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Mt 23:8-11

Jedinou autoritou pro následovníky Krista je Bůh. Každý, kdo má povolání k tomu, aby … Více
Beno se to líbí. 
Hebel

Farar Timkovic v pastoracii 18 Modlit sa aj za Hitlera ci Judasa 2017

Vím, že jste zmatení rozdílnými informacemi. Záleží ale pouze na vaší volbě. Buď volíte Ježíše nebo Barabáše. Citujete zde kdekoho, abyste dokázali, že Ježíš neměl pravdu. Ježíš ale proto přišel na svět, aby vydal Pravdě svědectví. On sestoupil do pekel a je živý na věky. Má klíče od smrti i pekla. To přeci znamená jedno: On je Pán. Co není možné u lidí, které tak usilovně citujete, to je možné … Více
Hebel

Farar Timkovic v pastoracii 18 Modlit sa aj za Hitlera ci Judasa 2017

Když porovnáme Ježíšovo slovo s tím, co je údajná katolická nauka, komu uvěříme? Já jsem uvěřil Ježíši Kristu. A vy?
Ježíš na ně pohleděl a řekl: »U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno!« Mk 10:27
»Nic se neboj. Já jsem První i Poslední,18Živý. Byl jsem mrtev, a hle - jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Zj 1:17b-18
Hebel

Farar Timkovic v pastoracii 18 Modlit sa aj za Hitlera ci Judasa 2017

Pokud odmítáte mé, tedy lidské svědectví, přijměte alespoň svědectví andělské. Takto anděl svědčil o Boží všemohoucnosti Marii z Nazareta:

35Anděl jí odpověděl: »Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.36I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. 37Vždyť u Boha … Více
Hebel

Farar Timkovic v pastoracii 18 Modlit sa aj za Hitlera ci Judasa 2017

Pokud je to jen trochu možné, poopravte si své názory na Boží všemohoucnost. U Boha je možné všechno. Jestliže budeme věřit Bohu, který je autorem Písma svatého, pak snadno pochopíme, že Bůh může zachránit i duše z pekla. Bůh je všemohoucí, Bůh stvořil všechno a proto má i nade vším vládu. Je proto dobré modlit se za mrtvé, tedy i za mrtvé v pekle.

Ježíš na ně pohleděl a řekl: »U lidí je to nemo… Více
Hebel

Rabín ako nový člen Pápežskej akadémie - nový výstrelok "ekumenizmu?"

Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: »To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!« L 22:19

To konejte na mou památku. Co skutečně znamenají tato slova? Ježíš Kristus chce, abychom byli stále při vědomí, tedy probuzení. Abychom marnivě nesnili, ale žili skutečný život v Kristu. Abychom se povznesli od tělesného k duchovnímu.

Už nežiji já, ale žije… Více
Beno se to líbí. 
Hebel

Rabín ako nový člen Pápežskej akadémie - nový výstrelok "ekumenizmu?"

Není mi úplně jasné, proč Svatý otec Benedikt XVI odkazuje na hebrejské? slovo זָכַר zakar, když v máme v originále řecké ἀνάμνησις (anamnésis); vzpomínka, památka. V žádném případě nejde o „konání památky“, což by vedlo k znehodnocení smyslu svatého přijímání, ale o úkon, vedoucí k aktivnímu vědomí podřízení se nebeskému Otci v Synu.
Kdybychom měli ve smyslu vyjádření Svatého otce trvat na „… Více
Beno se to líbí. 
Hebel

Posolstvo Kráľovnej pomoci: Ježiš - Chlieb života

Ježíš Nazaretský nedal za vzor pečlivou a reptající Martu, ale Marii, která seděla u jeho nohou aby jí neuteklo jediné slovo z úst milovaného Mistra...
Proto je dobré stále připomínat Ježíšovy výroky.

19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře, a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě.“ 21Ježíš jí řekl: „Věř mi, ženo, že … Více
Hebel

Naše poutní cesta do Španělska a Portugalska – možná poslední možnost světu, nám všem!

S tím mohu jen souhlasit, Macku. Bůh svěřil člověku svou Církev, ale prováděcí předpisy jsou pouze dílem lidským. Není ale na místě žádné zoufalství. Koho Bůh chce, toho k sobě přitáhne. Vlastní síla je člověku v této věci k ničemu.

Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44

Hebel

citáty

Člověk tělesný se zaměstnává tělesnými věcmi, člověk duchovní naopak duchovními. Podle ovoce poznáš strom.
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Pro povzbuzení následovníků Krista:

1Každý buď poddán mocnostem vyšším; neboť není mocnosti, leč od Boha, a ty, které jsou, od Boha zřízeny jsou. 2Proto kdo se protiví mocnosti, zřízení Božímu se protiví, ti pak, kteří se protiví, odsouzení sobě zjednají. 3Neboť vrchnosti nejsou postrachem činu dobrému, nýbrž zlému. A chceš se nebáti mocnosti? Čiň dobré a budeš míti chválu z ní. 4Neboť jest Více
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Macku, je vidět, že dokážeš samostatně myslet. Když budeš důsledný, dojdeš i k poznání Boží vůle. Není jiné vrchnosti, než od Boha. Proto je i každý pozemský vládce Božím služebníkem. O tom se nedá pochybovat. Otázkou je, jak dobrý je který služebník, ale vyřešení této otázky už náleží samotnému Bohu.
Macek se to líbí. 
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Zavazující jsou slova Písma svatého, jehož skutečným autorem je Bůh. To Bůh skrze své služebníky promlouvá, aby dal ve známost svou vůli. Tato země i všechen lid na ní jsou dílem jeho rukou, On sám vše dobře řídí.
Každý se má podřídit vyšší moci, která vládne, neboť není moci, která by nepocházela od Boha. Ty, které jsou, od Boha jsou zřízeny. Řím 13:1
Pokud je Boží vůlí, aby v Evropě dal vládu … Více
Beno se to líbí. 
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Tvoje smýšlení má velikou chybu. Představuješ si ideální stát na tomto světě, ve kterém jsou všichni lidé Kristovými následovníky. Tak tomu ale nikdy nebylo, tak tomu není a tak tomu nikdy nebude. Tvůj citát se netýká následovníků Páně. Pouze komentuje světské státní uspořádání. Církev má právo vyjádřit se ke všemu. Ale to už ode mne víš. jak snadno se zapomíná, co se nehodí.
Beno se to líbí. 
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Ateisté dobře vědí, že křesťanství je pro ně výhodnější. Doby, kdy probíhalo násilné pokřesťanšťování, jsou dávno minulé. To nebyla dobrá tradice. Ježíš nikdy nikoho násilím nenutil, aby v něho uvěřil. Také učedníci byli vychováni k tomu, aby nechávali na posluchačích, zda přijmou evangelium. Dnes už je křesťanské učení známé po celém světě, bohužel jej nekřesťané mají spojené s vnějšími … Více
Beno se to líbí. 
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Jsou všelijaké tradice, na každém jednom záleží, které se přidrží. Ježíš Nazaretský předem svým následovníkům oznámil, že si je vyprosil Satan, aby je tříbil jako pšenici. Tak tomu bude až do konce dnů. Z toho plyne závěr, že tříbení spočívá ve volbě. Kdo zvolí meč, prohrál. Kdo zvolí lásku, stal se vítězem.
Každému není dáno, aby pochopil, proto Ježíš říkal: Kdo má uši k slyšení...
Beno se to líbí. 
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Zamotal sis to tak, že nejsi schopen vlastní myšlenky rozmotat. Tradice Církve svaté spočívá v mučednictví. Nikoliv v zabíjení nepřátel.
Řekněme si to otevřeně. Pro člověka je spásné pouze následování Krista. Pokud si někdo myslí, že se dostane do nebe následováním Barabáše, pak Krista nikdy nepřijal, přestože si může myslet opak. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.
Pouze Ježíš Nazaretský ukázal … Více
Beno se to líbí. 
Hebel

Ateista Richard Dawkins: “Islam je najhoršie náboženstvo na svete. Kresťanstvo nás mohlo chrániť, …

Následování Krista je o něčem jiném. Co dělal Ježíš před svým umučením? Modlil se. Co si představuje obecný lid? Že najdou svého Barabáše, který je povede proti Římanům? Je to stále o jednom, o naprostém nepochopení Ježíšova učení.
Beno se to líbí.