Joske
Joske
4518

Svatého apoštola Pavla vyznání Cesty

1Po pěti dnech sestoupil do Cesareje velekněz Ananiáš s některými staršími a s nějakým Tertullem, právníkem, a ti ohlásili místodržiteli žalobu proti Pavlovi. 2Když byl Pavel předvolán, Tertullus …
Joske
O jakém tajemství píše svatý apoštol Pavel? 31‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ 32Toto tajemství …More
O jakém tajemství píše svatý apoštol Pavel?
31‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ 32Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. Ef 5:31-32
Jedině člověk, který přilnul ke své ženě a je s ní jedno tělo, může pravdivě vyznat, že je ženatý.
Vyznavač Cesty je s Cestou jedno tělo.
Joske
Vyznávat Cestu může pouze ten, kdo je na Cestě. Nikoliv ten, kdo o ní pouze ví.
View 2 more comments
Joske
227

Moudrost postavila svůj dům

1Moudrost postavila svůj dům, vytesala svých sedm sloupů. 2Porazila svůj jatečný dobytek, namíchala své víno, připravila také svůj stůl. 3Poslala své služky, volá na nejvyšších místech města. 4„Kdo …
Joske
Pán Ježíš Kristus ukázal Cestu, ukázal nám sám sebe. On Je Cesta a nikdo nemůže přijít k Otci, než skrze Něj. 5Tomáš mu řekl: »Pane, nevíme, kam …More
Pán Ježíš Kristus ukázal Cestu, ukázal nám sám sebe. On Je Cesta a nikdo nemůže přijít k Otci, než skrze Něj.
5Tomáš mu řekl: »Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?« 6Ježíš mu odpověděl: »Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:5-6
Probuzení jsou vyznavači Cesty. Bůh nás osvobodil ze Satanovy matrice, abychom vyznávali Cestu.
Joske
Pán Ježíš Kristus řekl: 6Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly …More
Pán Ježíš Kristus řekl:
6Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás. Mt 7:6
Joske
157

Kroťte svůj jazyk!

1Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji. 2Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo. 3Dáváme-li koňů…
Joske
Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením. Př 21:23More
Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením. Př 21:23
Joske
154

Boží království

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Mt 6:33a 1Toho dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. 2I shromáždily se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý …
Joske
2Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i …More
2Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 3Náš denní chléb nám dávej každého dne. 4A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého.“ Lk 11:2-4
Joske
4692

Ježíš myslí jinak, než tělesní lidé

12Proto řekl: „Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. 13Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.…
Joske
Poslední slova Pána Ježíše Krista před tím, než byl vzat vzhůru do nebe: 15A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. …More
Poslední slova Pána Ježíše Krista před tím, než byl vzat vzhůru do nebe:
15A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. 16Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ Mk 16:15-18
Bůh dává vyvoleným víru, aby žili beze strachu. Strachem budou zmírat lidé tělesní a duševní.
Joske
Podobenství o hřivnách Pán Ježíš Kristus lidem vyprávěl, aby hříšně nespoléhali na Boží milosrdenství a také aby (pokud je komu dáno) pochopili, že …More
Podobenství o hřivnách Pán Ježíš Kristus lidem vyprávěl, aby hříšně nespoléhali na Boží milosrdenství a také aby (pokud je komu dáno) pochopili, že myslí jinak, než tělesní lidé.
Tím urozeným člověkem, který odchází do daleké krajiny, aby se ujal kralování, je sám Ježíš.
Ježíš provede s jedním každým z nás vyúčtování, jak jsme kdo hospodařil se svěřenými hřivnami.
Ježíš odmění každého podle svého uvážení, ne tak, jak si představují lidé podle své logiky a podle svých dedukcí.
Ten pak, kdo svou hřivnu zakopal, popř. uložil „v šátku", může očekávat pouze trest smrti.
Ježíš to řekl dost jasně, takže tuto informaci nevytěsňujte.
View 2 more comments
Joske
143

Nespoléhejte hříšně na Boží milosrdenství

1„Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. 2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. …
Joske
Pokud si někdo představuje Boha, jako nekonečně milosrdného, který ze své podstaty musí na konci věků odpustit všem lidem, tak se smrtelně mýlí. …More
Pokud si někdo představuje Boha, jako nekonečně milosrdného, který ze své podstaty musí na konci věků odpustit všem lidem, tak se smrtelně mýlí. Pokud si někdo vytvořil obraz Ježíše, jako nespravedlivého soudce, tak se rovněž smrtelně mýlí. Pán Ježíš Kristus nás zpravil o tom, jak bude soudit. O tom je celá 25. kapitola Matoušova evangelia.
Joske
124

Bůh je Láska

1Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. 2On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni …
Joske
Pán Ježíš Kristus projevuje lásku k lidem, když je varuje před záhubou. Proto ukazuje i Cestu, jak vyjít z tohoto světa, který ve zlém leží. Stejnou…More
Pán Ježíš Kristus projevuje lásku k lidem, když je varuje před záhubou. Proto ukazuje i Cestu, jak vyjít z tohoto světa, který ve zlém leží.
Stejnou lásku vůči svěřeném stádečku projevil i svatý apoštol Petr, který své bratry a sestry varuje před vládcem tohoto světa.
Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 1P 5:8
Porušení lidé, kteří jsou Ďáblem již dávno pohlceni, si před varováním zacpávají uši.
„‚Podél cesty‘ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni.“ Lk 8:12
Jsou podél Cesty, mimo Cestu. Nejsou na Cestě za Ježíšem.
Joske
14576

Vaše slova prozradí, co máte v srdcích

20Říkal však: „To, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. 21Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, 22cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost,…
štefan161
Úrad po Judášovi prevzal Matej. Ten úrad nesúvisí s akýmkolvek svetským úradom v RKC typu pápež, alebo kardinál. Každý, kto uveril a obrátil sa k …More
Úrad po Judášovi prevzal Matej.
Ten úrad nesúvisí s akýmkolvek svetským úradom v RKC typu pápež, alebo kardinál.
Každý, kto uveril a obrátil sa k Bohu bol vsadený do Božej stavby postavenej na APOŠTOLOCH A PROROKOCH a nie na pápežocha a kardináloch
Žiadny apoštolský úrad dnes neexistuje, pretože už nežije nikto, kto by videl Krista na vlastné oči a koho by Kristus osobne vyučil
1Kor 9---Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša, nášho Pána?
Sk 1---Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,' a: 'Jeho úrad nech prevezme iný.' 21Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš,
Ak dnes niekto tvrdí, že má apoštolský úrad, tára podľa Písma nezmysly
Joske
Otec Eirene No jo, drazí bratříci žižkovci a husité, když to už jednou takhle vidíte, poraďte mi, kde tedy je tá pravá "Církev"? Když tedy Ježíš …More
Otec Eirene
No jo, drazí bratříci žižkovci a husité, když to už jednou takhle vidíte, poraďte mi, kde tedy je tá pravá "Církev"? Když tedy Ježíš řekl, že brány pekelné ji nepřemohou, kde tá pravá "Církev" zmizela? Nebo lépe řečeno, kde se přetransformovala?
Víte, budu vám nekonečne vděčný, když mne poučíte o tom, kde přesne byla tá výhybka, kde tedy tá "Církev" prošla na jiné "místo" a hlavne JAK prošla na to "jiné" místo.
Bůh vydal učedníky Pána Ježíše Krista Satanovi, aby je tříbil jako pšenici.
31Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; 32ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Lk 22:31-32
Satan od Boha dostal Církev Ježíše Krista a uvěznil ji v hierarchické matrici. Ve světském systému hodnot. Kdo chce porozumět důvodům, měl by číst knihu Jób.
6Jednou se Boží synové shromáždili u Hospodina. Přišel s nimi i Satan.7Hospodin řekl Satanovi: „Odkud přicházíš?“ A Satan, odpověděl Hospodinu: „…More
View 12 more comments
Joske
262

Dítětem Božím v Ježíši Kristu

37Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. 38Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal. 39A toto je vůle …
Joske
Věděli jste, že spása je pouze pro učedníky Ježíše Krista? Nikdo vám to neřekl? 25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někd…More
Věděli jste, že spása je pouze pro učedníky Ježíše Krista? Nikdo vám to neřekl?
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být …More
Joske
Ježíš neprosí za svět, tj. za lidi, kteří se nestanou Božími dětmi. Prosí za ty, které mu Otec dal. 6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal …More
Ježíš neprosí za svět, tj. za lidi, kteří se nestanou Božími dětmi. Prosí za ty, které mu Otec dal.
6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo.7Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe;8vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. 9Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; J 17:6-9
„Byli tvoji" (Viz podobenství o marnotratném synu.)
Joske
239

Líbejte Syna, ať se nerozhněvá

1Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? 2Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. 3Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich …
Joske
Probuďte se a naučte se rozlišovat, co je Satanova matrice a co Kristova Církev. Uvěřte Kristu a Kristus vás osvobodí z pout, která vám připravili …More
Probuďte se a naučte se rozlišovat, co je Satanova matrice a co Kristova Církev. Uvěřte Kristu a Kristus vás osvobodí z pout, která vám připravili králové a mocnáři tohoto světa, tj. ti, kteří padli před Satanem, aby se mu klaněli. Uvěřte Duchu svatému, který promlouvá skrze ústa žalmisty:
1Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech?
2Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému.
3Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy.
Joske
26„Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany. 27Neboť obyvatelé Jeruzaléma ani …More
26„Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany. 27Neboť obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova Proroků, která se čtou každou sobotu. 28A ačkoli na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, žádali Piláta, aby byl popraven. 29Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu. 30Ale Bůh ho probudil z mrtvých 31a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho svědky před lidem. 32A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali naši otcové, 33splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘ 34A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do zkázy, řekl takto: ‚ Dám vám svaté a věrné věci Davidovy.‘ 35Proto i na jiném místě praví: ‚Nedáš svému Svatému uvidět zkázu.‘ …More
Joske
250

Mojžíšova píseň

1„Slyšte, nebesa, chci mluvit; ať naslouchá země slovům mých úst! 2Ať jako déšť kane má nauka, ať jako rosa stéká můj výrok, jako kapky na rostliny, jako krůpěje na trávu. 3Hospodinovo jméno chci …
Joske
Podobenství Ježíše Krista slouží k tomu, abychom se v nich nalezli. Pokud se v nich nalezneme, mohou nám pomoci vyjít sami ze sebe. K tomu nám všem …More
Podobenství Ježíše Krista slouží k tomu, abychom se v nich nalezli. Pokud se v nich nalezneme, mohou nám pomoci vyjít sami ze sebe. K tomu nám všem dopomáhej Milost Boží.
11Dále (Ježíš) řekl: »Jeden člověk měl dva syny. 12Mladší z nich řekl otci: 'Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. 13Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil.14Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi.15Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře.16Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.17Tu šel do sebe a řekl: 'Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem!18Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě.19Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!'20Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, …More
View one more comment
Joske
22661

Deklarace Nostra Aetate je dílem zednářů

Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím NOSTRA AETATE BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA 1 V naší době se …
Joske
Ukážu na příkladu, jak manipulují lid plánovači nového světového pořádku, autoři Deklarace Nostra Aetate. Vytrhnou z kontextu část textu: 6jeden …More
Ukážu na příkladu, jak manipulují lid plánovači nového světového pořádku, autoři Deklarace Nostra Aetate.
Vytrhnou z kontextu část textu: 6jeden Bůh a Otec všech Ef 4:6 a na něm staví babylonskou věž všeobecného bratrství. Povrchní čtenář se spokojí s vytrženou částí, která podporuje utopické fantazie zednářů. Vězeň v žaláři matrice, spící a duchovně mrtvý, nebude hledat v Písmu svatém, aby si tvrzení zednářů ověřil. Vědomí, že ho někdo zodpovědný a vzdělaný vede, vyhovuje jeho malátné ospalosti. Co by si také tento vězeň Satanovy matrice počal s informací, že z kontextu listu svatého apoštola Pavla je jasné, že oslovuje pouze povolané?
1Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi, 2s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce 3a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest; 6More
Joske
Deklarace NA čtenářům podsouvá falešnou představu, že všichni lidé jsou Božími dětmi. Bůh však stvořil člověka, nezplodil ho. Božím dítětem jsou …More
Deklarace NA čtenářům podsouvá falešnou představu, že všichni lidé jsou Božími dětmi. Bůh však stvořil člověka, nezplodil ho. Božím dítětem jsou pouze znovuzrození. Božím dítětem je pouze občan Božího království. (Viz rozhovor Ježíše s Nikodémem)
Pouze Boží děti mají právo Boha oslovovat "Otče". 1Říkám však: Pokud je dědic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho. 2Je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem. 3Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. 4Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství. 6A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘ Ga 4:1-6
View 20 more comments
Joske
3572

Nádherný příběh o tom, jak Chananjáh, Mišael a Azarjáh pohrdli tímto zlým světem

1Král Nabuchodonosor dal zhotovit zlatou sochu, šedesát loket vysokou a šest loket širokou, a rozkázal ji postavit na planině Dura v babylónské provincii. 2Potom král Nabuchodonosor dal svolat satrap…
Frog
Tohle je vysoce aktuální téma, minulou neděli k tomu měl kázání pastor Lawson z Knoxville, Tennessee. Po příchodu Antikrista toto klanění bude …More
Tohle je vysoce aktuální téma, minulou neděli k tomu měl kázání pastor Lawson z Knoxville, Tennessee. Po příchodu Antikrista toto klanění bude požadováno ode všech obyvatel země. Proto je pro ďábla tak důležité zničit obraz Boží, ku kterému byl člověk stvořen, aby mohl být nahrazen obrazem šelmy.
Zmíněná pasáž začíná od 13. minuty videa
www.youtube.com
Kneel to the Judgment of God (Pastor Charles Lawson)
Joske
Jistě jste stačili postřehnout, chvalozpěv tří druhů, Chananjáha, Mišaela a Azarjáha je složen ku chvále Stvořitele, nikoliv stvoření, jak se …More
Jistě jste stačili postřehnout, chvalozpěv tří druhů, Chananjáha, Mišaela a Azarjáha je složen ku chvále Stvořitele, nikoliv stvoření, jak se domnívají děti tohoto světa.
View one more comment
Joske
235

Maria je Matkou všech učedníků

1A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3A …
Joske
35Anděl jí odpověděl: »Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.36I tvoje příbuzná …More
35Anděl jí odpověděl: »Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.36I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou.37Vždyť u Boha není nic nemožného.«
Anděl Panně Marii řekl, že u Boha není nic nemožného. Tedy ani to, aby se Bůh narodil z Marie Panny, jak vyznáváme.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
Joske
26V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z …More
26V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.28Anděl k ní vešel a řekl: »Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!«
29Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.30Anděl jí řekl: »Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.31Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.32Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida,33bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.«34Maria řekla andělovi: »Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!«35Anděl jí odpověděl: »Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.36I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou.37Vždyť u Boha není nic nemožného.«38Maria řekla: »Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle…
More
Joske
444

Nikodém v noci navštívil Ježíše

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která …
Joske
Nikodém navštěvuje Ježíše v noci. V noci, když ustal hluk světa. Bůh nám na tomto příběhu ukazuje směr. Je to návod pro ty, které ze světa povolává. …More
Nikodém navštěvuje Ježíše v noci. V noci, když ustal hluk světa. Bůh nám na tomto příběhu ukazuje směr. Je to návod pro ty, které ze světa povolává. Sám Ježíš, když chtěl hovořit se svým Otcem, vstával brzy nad ránem. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Mk 1:35
Joske
Tělesný člověk nemůže chápat, co se řeklo oné noci, kdy kníže Nikodém navštívil Ježíše, aby mu položil pár otázek. Všechny tyto věci jsou mimo …More
Tělesný člověk nemůže chápat, co se řeklo oné noci, kdy kníže Nikodém navštívil Ježíše, aby mu položil pár otázek. Všechny tyto věci jsou mimo tělesné chápání. „Jak se to může stát?“ se ptá Nikodém, když mu Ježíš vypráví o znovuzrození.
Ježíš také mluvil o lásce Boží k světu, v jednom jediném souvětí vysvětlil, v čem Boží láska spočívá. Není to tak, jak si představují tělesní lidé, že Bůh hoří láskou k tomuto zlému světu. Boží láska je podle slov Pána Ježíše podmíněná, vymezená, výrazně ohraničená! 16„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Boží láska je v tomto zlém světě milostí k záchraně těch duší, které uvěří v jeho Syna! Bůh ani Boží Syn nemíní zachránit celý zlý svět, jak se domýšlí tělesní lidé. Boží láska zachraňuje před záhubou pouze věřící v Božího Syna. Pro ostatní je pouze odsouzení. Tak jasně promlouvá Ježíš. Tělesní lidé rádi obelhávají sami sebe a proto nevidí, co mají před očima.
18Kdo v …More
View 2 more comments
Joske
163

Ježíšovo probuzení

1Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. 2A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 3Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať …
Joske
Evangelium svatého Matouše nás seznamuje s událostí stran Ježíšova půstu na poušti velice skrovně. Díky Přímluvci však víme mnohem více, než bylo …More
Evangelium svatého Matouše nás seznamuje s událostí stran Ježíšova půstu na poušti velice skrovně. Díky Přímluvci však víme mnohem více, než bylo zapsáno. Ptejme se. Proč Ježíš odchází na poušť? V prvním verši uvedené kapitoly Matouš píše, že Ježíše na poušť vyvedl Duch, aby byl pokoušen od Ďábla, od vládce tohoto světa. Jednalo se tedy o zkoušku. My dnes víme, že Ježíš ve zkoušce obstál, ale co zkoušce předcházelo?
Co zkoušce předcházelo?
Syn Boží se stal člověkem, dítětem. Z milosti Boží si dvanáctileté dítě uvědomilo, že je Synem Božím.
40Dítě pak rostlo a sílilo naplňováno moudrostí a Boží milost byla s ním. 41Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek velikonoc. 42Také když mu bylo dvanáct let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. 43A když se po dokonání těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče zpozorovali. 44Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a …More
Joske
14234

Přímluvce nám připomíná všechno, co říkal Ježíš

12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. 13A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám,…
Joske
Nebeský Otec nám poslal Přímluvce, aby s námi zůstal navždy. Přímluvce nás vyučuje a připomíná všechno, co učil Ježíš. Přímluvcova slova ale nejsou …More
Nebeský Otec nám poslal Přímluvce, aby s námi zůstal navždy. Přímluvce nás vyučuje a připomíná všechno, co učil Ježíš. Přímluvcova slova ale nejsou určena každému. Spící, duchovně mrtví, očima nevidí, ušima neslyší a srdcem nechápou. 14Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ‚Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. 15Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.‘ Mt 13:14-15
Pokud nevidíte pouta na svých rukách, nevidíte žalář, ve kterém jste uvězněni, nemůžete po svobodě ani zatoužit.
Joske
Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Ef 5:14b Duchovně mrtvý, spící člověk neví, že spí. Neví, že spí spánkem vedoucím k …More
Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Ef 5:14b
Duchovně mrtvý, spící člověk neví, že spí. Neví, že spí spánkem vedoucím k věčné smrti. Syn Boží přichází a volá ty, které mu Otec dal, volá ty, kteří byli od věčnosti připraveni přijmout věčné Evangelium. Syn Boží neprobouzí lidstvo plošně, pouze povolává vyvolené. Probuzení ze spánku, ze smrti, je současně osvobozením z pout Satanovy matrice. Pouze Ježíšem probuzený člověk, povolávaný učedník může uvidět síť, ve které byl lapen. Kdo patří světu, tedy Satanu, nevidí nic, protože nevidí duchovně. Není probuzený.
View 12 more comments
Joske
8374

Kdy zemřel Adam?

15Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 16A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, 17ale ze stromu poznání dobrého a …
Joske
Tento zlý svět, panství Satana, není tím světem, do kterého nás Bůh stvořil. V tomto zlém světě požírá jeden druhého. Ve světě, který stvořil Bůh, …More
Tento zlý svět, panství Satana, není tím světem, do kterého nás Bůh stvořil. V tomto zlém světě požírá jeden druhého. Ve světě, který stvořil Bůh, ve světě, který byl dobrý, tomu bylo jinak.
27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 28Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. 29A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. 31Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý. Gn 1:27-31
fiat33
Veľmi dobrá kniha pre objasnenie knihy Genesis, o stvorení sveta o prvotnom hriechu je od talianskeho kňaza Don Guida Bortolluzziho. www.donguidob…More
Veľmi dobrá kniha pre objasnenie knihy Genesis, o stvorení sveta o prvotnom hriechu je od talianskeho kňaza Don Guida Bortolluzziho.
www.donguidobortoluzzi.com/lopera-di-don-guido-bortoluzzi/
View 6 more comments
Joske
246

Bůh povolává k dokonalosti. Stvořil nás na svůj obraz.

28Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni.29Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna,
Joske
Bůh stvořil člověka na svůj obraz. 26Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a …More
Bůh stvořil člověka na svůj obraz. 26Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. 27I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. Gn 1:26-27
Bůh je duch a nemá žádnou vnější podobu. Duch nemá tvar. Písmo je duchovní zpráva, která se vykládá duchovně. Bůh stvořil člověka jako nádobu, která obsahuje Lásku. Být obrazem Božím nemůže znamenat vnější, ale duchovní podobu. V člověku se má zobrazit, co je očím neviditelné.
Přečetl jsem zde komentář, který svědčí o naprostém nepochopení:
Peter(skala)
„Adam bol stvorený na obraz Boží - presnejšie vyzeral presne ako Ježiš Kristus.(Zjavené ct.Márie z Agredy)
Ježiš Kristus, ked dovršil 33 rokov (vek dospeleho muža) vyzeral presne ako Boh Otec"

Kam až by musel zajít Peter se svým výkladem, když čte v Písmu, že Bůh stvořil člověka na svůj …More
Joske
Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel. Lk 6:40More
Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel. Lk 6:40
Joske
138

To konejte na mou památku!

17A vzal kalich, vzdal díky a řekl: »Vezměte ho a rozdělte mezi sebe.18Neboť vám říkám: od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.« 19Potom vzal chléb, vzdal …
Joske
Ježíš Kristus říká svým učedníkům jasně a srozumitelně, co mají dělat a také PROČ to mají dělat. To konejte na mou památku!More
Ježíš Kristus říká svým učedníkům jasně a srozumitelně, co mají dělat a také PROČ to mají dělat.
To konejte na mou památku!