Langue
10:57

Лист до екс-папи Бенедикта XVI

Зачитую Вам лист, написаний Патріархом Візантійського Вселенського Патріархату, якому йдеться про обнову Церкви. Цитація: Шановний екс-папо Бенедикте! Візантійський Вселенський Патріархат… Plus
10:57

Письмо экс-папе Бенедикту XVI

Представляю Вам письмо, написанное Патриархом Византийского Вселенского Патриархата, который заботится о возрождении Церкви. Цитация: Уважаемый экс-папа Бенедикт! Византийский Вселе… Plus
10:57

A letter to ex-Pope Benedict XVI

Let me interpret the following letter written by the Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate who has at heart restoration of the Church. Quote: Dear ex-Pope Benedict, the Byzantine Catholic … Plus
10:55

Lettera all'ex Papa Benedetto XVI

Permettetemi di interpretare la seguente lettera scritta dal Patriarca Elia del Patriarcato cattolico bizantino che ha al cuore il restauro della Chiesa. Citazione: Stimato ex papa Benedetto XVI, il … Plus
10:57

Dopis ex-papeži Benediktu XVI.

Tlumočím tento dopis, který napsal patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, protože mu jde o obnovu církve. Citace: Vážený ex-papeži Benedikte, Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrac… Plus

A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt

11:32
Köszönet mindazoknak, akik Csehországban és Szlovákián, Húsvét hétfőn őrt álltak,tereken zászlót tartva kezükben, ezzekkel a feliratokkal: Állj, gyermekrablásnak! (Isztambul) Állj, iszlamizációnak! (… Plus

Repentance of the Christians of the V4 countries before Pentecost

11:09
Thanks are due to all who kept watches in the Czech Republic and Slovakia on Easter Monday. To them who stood on the squares with placards: Stop to the stealing of children! (Istanbul) Stop to Islami… Plus

Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego

11:09
Dziękujemy wszystkim, którzy w Czechach i na Słowacji w Poniedziałek Wielkanocny stali na warcie. Stali na placach z transparentami: Stop kradzież dzieci! (Stambuł) Stop islamizacje! (Dublin IV) S.O.… Plus

Pokuta i modlitwa – biskupom krajów V4

11:08
Czas postu osiąga punkt kulminacyjny, wchodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa i Jego Chwalebne Zmartwychwstanie. Bizantyjski Katolicki Patriarchat prosi Was, szanowni … Plus

Repentance and prayer – to the bishops of the V4 countries

11:03
The Lenten season culminates; we are entering the Holy Week. We commemorate Christ’s redemptive death and His glorious resurrection. The Byzantine Catholic Patriarchate is pleading You, Most Reverend… Plus
377

"Народження демократичної свідомості" згідно …

01:53
"Народження демократичної свідомості" згідно ієрархів УГКЦ Plus