Language
3 140

Rozjímání nad Ř 4,3-4

„Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.“ Zde Boží slovo zdůrazňuje příklad Abraháma. V před…
1 183

Rozjímání nad Ř 3,25

„Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“ Koho ustanovil Bůh? Jeho, to je svého …
2 468

Kázání otce patriarchy Eliáše na Neposkvrněné početí Panny Marie

Dnes ve svátek Neposkvrněného početí Panny Marie nás musí proniknout radost: „Jsme ne syny otrokyně, ale syny svobodné.“ (Gal 4,31) V historii lidstva byly dvě ženy:první ženou byla Eva a druhou …
5 466

Neposkvrněné Početí– paprsek světla do tmy

Po prvním hříchu se celá naše zem jakoby zahalila temnotou a zůstávala v otroctví ďábla, který působí skrze lež a smrt. Do této temnoty však proniká paprsek světla – Bůh dává Neposkvrněnou Pannu, …

Rozjímání nad Ř 3,23-24

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ Zde Boží slovo jasně říká, že všichni zhřešili. Samozřejmě, malé dítě ještě nemůž…

Slovo patriarchy Eliáše o děkování - ІI. část: jak otevřít svůj život Božímu působení

Jóšafat, zbožný judský král, jednoho dne zjistil, že jeho království je obklíčeno obrovským vojskem. Věděl, že proti takové přesile nemá nejmenší naději. Proto padl na tvář před Hospodinem a …

V životě neseme zodpovědnost za sebe i za druhé

Umírat budeme jen jedenkrát a pak se už nevrátíme zpět. Nic jsme si na tento svět nepřinesli a nic si neodneseme. Jaký je smysl našeho života? Naší povinností je spasit svoji duši a také máme …

Poláci kontra islamizace

V kritickém momentu v bitvě u Vídně roku 1683 zasáhl polský král se svým vojskem a Evropa byla zachráněna od vlády půlměsíce! V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitb…

Rozjímání nad J 5,8-10

„Ježíš mu řekl: ‚Vstaň, vezmi lože své a choď!‘ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: ‚Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.‘…

2017 – S.O.S. k Bohu

Ukrajinci! Nečekejte záchranu ani od Východu ani od Západu! Vaše záchrana je od Hospodina! Bůh ale chce od každého pokání! Ti, kteří v pravdě milují sebe, svou rodinu i svůj národ, ať se modlí růžene…

Je anebo není František heretik?

2 pages
František ve své exhortaci Amoris laetitia de facto zrušil existenci všeobecně platných morálních norem a místo objektivních skutečností prosazuje jen subjektivní postoje, které vedou k zrušení … More
544

T. Holub a heretická Amoris laetitia

One page
V rozhlasové relaci T. Holub hájil a prosazoval heretickou exhortaci Amoris laetitia. Vystoupili proti ní kromě jiných i signatáři Korekce. Exhortace de facto ruší objektivní Boží zákony a subjektiv… More

Rozjímání nad J 1,12-13

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“ Toto Boží slovo, které je …
420

Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

One page
V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové.… More

Pravidla a vztahy

Ježíš v evangeliu říká velmi prosté pravidlo: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.“ (Lk 6,31) Jak jsme však od toho vzdáleni! Ve všem se projevuje naše egoistické myšlení: „…

Slovo patriarchy Eliáše o děkování - І. část: „za všechno děkujte…“

Životním heslem jednoho Božího muže, který žil na přelomu 19. a 20. století, bylo: „Buď můj život jedna Boží chvála!“ Této vděčnosti Bohu se máme naučit i my. Máme se naučit Mu děkovat, nejen když …

Rozjímání nad Iz 53,5-6

„Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej …

Máme toužit po pravdivé svobodě

Při soukromé modlitbě je třeba si v pravdě uvědomovat bolest církve, bolest a bezmocnost z toho, že nás spoutává starý člověk se svým systémem. Máme toužit po svobodě od ducha světa, od starého …

Rozjímání nad 1J 5,11-13

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, …

Modlitba má být místem pro celopal lásky k Bohu

Pán Ježíš po nás chce, abychom na Něm byli víc a více závislí, abychom Jeho milovali, pro Něho se obětovali i v těch nejmenších maličkostech všedního dne. Drobná utrpení všedního dne i v maličkostech…