Victory
Victory
588

Kritika Bergogliova listu kněžím z 31. 5. 2020

Citace Bergoglia: „Všichni jsme (během karantény) naslouchali číslům a procentům, jimiž jsme byli den po dni zahrnováni.“ Komentář: Proč Bergoglio nenaslouchal pravdivým statistikám, které uváděly…
Victory
26

Radostná zvěst: „Zákon Ducha... mě vysvobodil od zákona hříchu...“

V 5. kapitole listu Římanům apoštol Pavel ukazuje zákon kolektivní viny a na druhé straně – kolektivní milosti. Skrze Adama přišel hřích a prokletí na celé lidstvo. A na druhé straně druhý Adam – …
Victory
8

Misie modlitby je pro dnešní dobu nejdůležitější

Každý, kdo čte Písmo svaté, ví, že na více místech se mluví o tom, jak se apoštolu Pavlovi ukázal Pán Ježíš a jak se obrátil. Ukazuje také na to, kdy byl pokřtěn Duchem svatým i vodou a kdy se mu …
Victory
775

Vakcinace, čipizace, redukce o 6 miliard

Jak je možné beztrestně a veřejně hovořit o plánu masové genocidy 6 miliard lidstva a usilovat o jeho naplnění konkrétními kroky?! Jak to, že se národy nepostaví proti a ještě ho i pod hrozbou …
Victory
439

BKP vyzývá ČBK: Probuďte se a vyjděte s kajícím procesím

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyzývá Českou biskupskou konferenci (ČBK), aby v každém diecézním městě zorganizovala kající procesí. Dozrál čas. Karanténa s tzv. koronavirem postupně směřuje …
Victory
977

Falošný globálny poplach menom COVID-19 alebo cesta k totalite /Výzva predstaviteľom verejného …

Vážení prezidenti, poslanci, politici, žurnalisti, lekári, vedci, biskupi, kňazi a predstavitelia verejného života, dnes stojíte pred najťažším rozhodnutím vo svojom živote. Buď budete hrdinami alebo…
Victory
585

Slovo otce patriarchy Eliáše: Teprve Duch svatý otevírá oči

Apoštolé se po Ježíšově nanebevstoupení vytrvale modlili ve večeřadle Jeruzalémě. Desátý den vytrvalých modliteb, v neděli ráno, kolem deváté hodiny sestoupil Duch svatý jak na apoštoly tak na …More
Apoštolé se po Ježíšově nanebevstoupení vytrvale modlili ve večeřadle Jeruzalémě. Desátý den vytrvalých modliteb, v neděli ráno, kolem deváté hodiny sestoupil Duch svatý jak na apoštoly tak na všechny shromážděné v tom domě: „Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když táhne silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali“ (Sk 2,1-4). Mnoho lidí přišlo k domu, kde byli apoštolové. Petr pak mluvil s velkou mocí o Ježíšovi, kterého židé ukřižovali a který vstal z mrtvých a vylil v hojnosti Ducha svatého na přítomné. Reakce na Petrovo svatodušní kázání byla velká: „Proniklo jim to do srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: ‚Bratři, co máme dělat?‘ Petr jim odpověděl: ,Obraťte se a každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám …More
Victory
220

Koho poslouchat?

K životu patří respektování přirozeného řádu, k němuž patří i poslušnost autoritě. Zkušenější předává poznatky začátečníkovi. Na tomto principu funguje zdravá rodina i společnost. Dnes jsou základní …
Victory
115

Lucifer – satan a falešný mesiáš – antikrist

Na internetu byl uveřejněn rozhovor s rabínem Abrahamem Finkelsteinem o pravé podstatě světového dění. Je záměrně veden tak, aby vypadal jako typický fake, ale zároveň aby upozornil na určité …
Victory
15

Rozjímání nad Ř 8,31

„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Kdy je Bůh s námi? Tehdy, když my jsme s Ním a obracíme se na Něho a dáváme Mu své hříchy i své slabosti. On za nás dal svého Syna, aby nás …More
„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“
Kdy je Bůh s námi? Tehdy, když my jsme s Ním a obracíme se na Něho a dáváme Mu své hříchy i své slabosti. On za nás dal svého Syna, aby nás vykoupil. Nemáme proto čekat až půjdeme ke svaté zpovědi anebo si myslet, že před smrtí se vyzpovídáme. Máme dávat i své malé hříchy Bohu hned. Pokud se dopustíme nějaké malé lži, zla, hned jak si to uvědomíme, máme v duchu, během několika sekund, vzbudit lítost. Můžeme říct: „Pane, smiluj se!“ a s vírou v duchu pohledět na Kristův kříž. V předrahé Ježíšově krvi máme odpuštění hříchů a obnovenou jednotu s Bohem a pak o nás platí to, co jsme si už dva týdny připomínali: „Těm, kteří Boha milují, všechno napomáhá k dobrému.“ V tomto důvěrném vztahu s Bohem skrze Pána Ježíše Krista se nemusíme bát ani nemoci, ani pronásledování, ani zesměšňování, ani smrti, ani démonských útoků či útoků skrze zlé lidi, ani apokalyptických časů. Pokud Boha milujeme, i to všechno napomáhá k našemu dobru, protože On …More
Victory
18

Biskupové, žádejte místní vládu, ať na Letnice (31. 5.) po příkladu USA otevře chrámy

video: https://slowo-prawdy.wistia.com/medias/nm5k7jkaq3 Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na všechny biskupy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii. Požádejte …More
video: https://slowo-prawdy.wistia.com/medias/nm5k7jkaq3
Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na všechny biskupy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii. Požádejte své prezidenty a vládu, aby dali příkaz k otevření všech chrámů, a to v neděli 31. května, kdy je velký svátek Seslání Ducha svatého.
Citujeme z výzvy prezidenta USA, Donalda Trumpa: „Někteří guvernéři pokládají potratové kliniky a obchody s alkoholem za nezbytné, ale chrámy ne. To není správné. Napravuji tuto nespravedlnost a nazývám chrámy nezbytnými. Vyzývám guvernéry, aby otevřeli chrámy hned teď! Miliony Američanů pokládají uctívání Boha za nezbytnou součást svého života. Guvernéři jsou povinni udělat všechno pro to, aby bohoslužebná místa byla otevřena o tomto víkendu. Jestliže to neudělají, guvernéry vyměním. V Americe potřebujeme více modlitby, a ne méně.“
Vážení biskupové, dejte svým prezidentům a vládám za příklad prezidenta USA Donalda Trumpa!
Nežádejte pouze dovolení pro omezen…More
Victory
740

BKP se připojuje k biskupům Moldávie a obrací se na pravoslavné i katolické biskupy: Zabraňte …

Základní informace: V plánu redukce lidstva je nejsilnější složkou čipizace. Co je nutné, aby fungovala? Systém antén 5G. Zavádění systému 5G má kromě toho výrazně ničivý vliv na lidský organismus (…
Victory
17

Prorokuj, Synu člověka – prorocká modlitba Ez 37 /změněná varianta/

Victory
34

Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

Čteme Sk 1,6-12, J 14,1-4 Ježíš nám rezervoval místo v nebi. Je to naše místo. Tam je náš domov, naše vlast. Nejlepší by bylo, abychom na to místo šli hned v hodině smrti. Abychom se netrápili někde …More
Čteme Sk 1,6-12, J 14,1-4
Ježíš nám rezervoval místo v nebi. Je to naše místo. Tam je náš domov, naše vlast. Nejlepší by bylo, abychom na to místo šli hned v hodině smrti. Abychom se netrápili někde v očistci pro naši lhostejnost, vlažnost a slabou víru. Má v nás hořet oheň horlivosti, abychom v hodině smrti byli uchráněni od jiného ohně. Každý den v 15:00 vzbuďme dokonalou lítost opakováním jména Ježíšova: „Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Máme milovat Ježíše a uvědomovat si, co pro nás udělal. Žít tak, abychom mohli říct jako sv. Pavel: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.“ (2Tim 4,7-8) Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vystupuje do nebe, kde nám rezervuje místo. Je třeba si uvědomit, že nebe je naším domovem, naší otčinou. Můžeme prožívat tuto realitu: vidět Krista na Olivové hoře, jak se …More
Victory
24

Rozjímání nad Ř 8,28

„Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ Zde je řečeno – všechno! Opravdu všechno napomáhá k dobrému těm, kteří splňují jednu podmínku, a …More
„Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“
Zde je řečeno – všechno! Opravdu všechno napomáhá k dobrému těm, kteří splňují jednu podmínku, a tou je: milovat Boha. Ti pak, kteří Boha milují, jsou nejen Bohem povoláni, ale Jeho povolání i realizují. Realizuješ i ty své povolání, které máš od Boha?
„Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“ (1Tim 2,4-5) Ano, Bůh to chce, jenže je zde lidská svoboda, a navíc je v člověku sklon ke zlému a věřit lži. Je to tajemství dědičného hříchu v nás, tohoto otráveného semene, které se s námi vleče po prvních lidech. A právě na tomto Bůh ukázal svou lásku k nám, když za nás dal svého Jednorozeného Syna, abychom v Něm zvítězili nad světem i nad hříchem v nás a nakonec i nad duchem zla, který na nás skrze svět a hřích působí.
Největší problém je, že máme svobodu a můžeme Boží lásku i Boží vůli odmítnout. Pak nás ale ovládne falešná láska, tzv. sebeláska neboli egoismus, a …More
Victory
35

U Boha je možné vzkříšení církve

Na modlitbě jsem vyznával „Pane, mně nejde o nějaký úspěch, o bohatství, já toužím po duchovním probuzení! Po duchovním probuzení paralyzované, mrtvé církve, která je dnes hřbitovem duchovních …More
Na modlitbě jsem vyznával „Pane, mně nejde o nějaký úspěch, o bohatství, já toužím po duchovním probuzení! Po duchovním probuzení paralyzované, mrtvé církve, která je dnes hřbitovem duchovních mrtvol! Já je neodsuzuji. Já se s bolestí, s velkou bolestí na ně dívám... Nepropadám ale depresím. Když slyším Jobovy zvěsti a přichází jedna rána za druhou, vím, že u lidí je to nemožné, aby nastalo duchovní vzkříšení církve, ale ne u Boha, u Boha je to možné!“ A proto z hlubin mé duše vychází výkřik: „Suché kosti, toto praví Panovník Hospodin…“A potom: „Ať ožijí! Ať tito zamordovaní ožijí! Přijď, Duchu Boží, a zavěj na tyto povražděné, ať ožijí!“ Kdo to učiní? Duch svatý to učiní. „Pane, věřím!“ A nejen věřím, já to v těch momentech mnohdy vím. Možná přijde okamžik během dne, kdy o tom člověk pochybuje, ale v tu chvíli, kdy jsem v modlitbě v jednotě s Ježíšem, tak to vím: „Já to vím, Pane.“ Tato víra přechází až v duchovní vidění. Pán kolikrát ukáže i konkrétní věci, jak to bude postupovat. „…More
Victory
549

Bergogliova modlitba a půst k společnému bůžku (Pačamamě?) za satanizaci a čipizaci

Citace: „Výbor za mezilidské bratrství, který se zaměřuje na naplňování cílů abúdhábské deklarace, svou výzvu adresoval ‚bratrům, kteří věří v Boha Stvořitele, a bratrům ve společném lidství po …More
Citace: „Výbor za mezilidské bratrství, který se zaměřuje na naplňování cílů abúdhábské deklarace, svou výzvu adresoval ‚bratrům, kteří věří v Boha Stvořitele, a bratrům ve společném lidství po celém světě‘.“
Odpověď: Co to je to mezilidské bratrství? A co to je Abúdhábská deklarace? Kdo jsou to ti bratři ve společném lidství po celém světě? Věří v Boha Stvořitele nebo ve Velkého Stavitele? To jsou ti Bergogliovi bratři se zástěrou a kružidlem?
Víra Bergoglia je jasná: uctívá démona Pačamamu, ruší Boží přikázání, prosazuje sodomii... S takovou vírou bude ale ve věčném bratrství s démony v pekle!
Citace: „V jejím úvodu upozorňuje na rychlé šíření koronaviru, které ohrožuje miliony lidí na celé planetě a stává se tak vážným nebezpečím pro celý svět.“
Odpověď: Odborní lékaři oznamují, že celá aféra s koronavirem je umělá a opatření, která byla dána ze zkompromitované WHO, jsou neadekvátní a cílevědomé. Cílem koronapsychózy je vakcinace a čipizace. Ví o tom Bergoglio? On to …More
Victory
553

Církev kontra Bergoglio a COVID-19

Neplatný papež František Bergoglio spolu s B. Gatesem prosazují čipizaci skrze vakcíny. K tomu zneužívají uměle vyvolanou paniku s COVID-19. Postoj katolické církve, reprezentovaný arcib. C. M. …
Victory
297

Co děláte, biskupové Polska?

7. 5. 2020 Tyto dny si připomínáme mučednickou smrt sv. Stanislava (8. 5. 1079). Tento krakovský biskup hájil Boží zákony i za cenu kruté smrti. V roce 997 přišel do Polska český biskup Vojtěch, kter…
Victory
398

Může křesťan poslouchat heretiky a apostaty?

5. 5. 2020 Katolík je dnes postaven před dvě možnosti: buď neuznává papeže heretika, anebo ho uznává a pak je spolu s ním pod prokletím – anathemou. Vyloučil se z církve Kristovy a je už v synagoze …More
5. 5. 2020
Katolík je dnes postaven před dvě možnosti: buď neuznává papeže heretika, anebo ho uznává a pak je spolu s ním pod prokletím – anathemou. Vyloučil se z církve Kristovy a je už v synagoze satanově. To je vážná věc! To není maličkost! Jde o spásu každého věřícího! Kdo se podřizuje heretikovi, neposlouchá už Boha a postavil se proti Kristu a Jeho evangeliu! Takový jde vědomě do věčné záhuby. Pokud by v tomto stavu dnes zemřel, skončí v pekle. Uvědomujete si to, drazí katolíci? Uvědomujete si to i vy, vážení biskupové a kněží?
Takzvaný František se dopouští největšího stupně modlářství s démonem Pačamamou. Kdo to nechce vidět, je záměrně duchovně slepý a má účast na jeho anathemě – Božím prokletí! (Gal 1,8) Vatikánský rozhlas v rukou apostatických jezuitů ale vymývá katolíkům mozky, uměle navozuje dojem, že je všechno v nejlepším pořádku a k udržení falešného image donekonečna mantruje nejstupidnější lež: „František – nástupce apoštola Petra!“ Tento tzv. František je ve skuteč…More