언어
2 308

Slovo otce Patriarchy Eliáše na svátek Nanebevzetí Panny Marie

2 페이지
V den tohoto svátku si připomínáme radost, že Ta, která je vyšší než andělé a svatí, Přesvatá Bohorodička, byla vzata s tělem i duší do nebe, do Boží slávy. A tu slávu Bůh připravil i každému z nás. … 더보기
1 475

Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachr…
4 594

Když nepřítel zaútočí, je třeba zatroubit do boje

Jsou ještě jiné slabosti a zlozvyky. Někdo má třeba sklon k hněvu, jiný k narkotikům, jak je tomu dnes u mládeže už ve školách. Potom co se člověk obrátí, musí vědět, že když přijde nějaká krize …
1 450

Pokora je pravda, sebekritika

Pokora je pravda. Pokora je sebekritika. Pokora je, že si uvědomím realitu své slabosti, tzv. „Achillovu patu“, a tu si hlídám. Tam musím postavit stráž, protože nepřítel útočí se lstí a já nesmím …
3 439

Radujte se, protože Pán je blízko!

I kdyby nás pomlouvali, pronásledovali a neměli bychom podmínky k životu, máme se radovat. Největším vyznamenáním je, když můžeme trpět nejen pro své hlouposti a hříchy, ale už i pro Krista. Boží …
2 372

Máme každý den bojovat o Boží lásku

Někdy jsme zavaleni přímo proudem různých prací a povinností. S tím je samozřejmě spojen určitý zmatek, a někdy i nervozita. Je to pro nás kříž. Ale i v těchto situacích je třeba najít způsob, jak …
1 186

Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků

Slovo patriarchy Eliáše na svátek Makabejských mučedníků Velmi pěkným příkladem věrnosti Bohu a Jeho přikázáním je sedm Makabejských mučedníků a jejich matka. V 2. knize Makabejských, v 7. Kapitole, …
2 323

Každý den máme chodit v Duchu svatém

Máme nejen přijmout Ducha Svatého, ale máme v Něm chodit, a to každý den! Co znamená chodit v Duchu Svatém? Znamená to, že máme být ve světle Božím, stavět se do něho! A také se dívat na svůj život …
2 101

Rozjímání nad Kol 2,12

S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Inspirovaný originál je v řeckém jazyce. Překládat tuto hlubokou pravdu je možno …
2 189

Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, …
1 356

Co znamená být chudý duchem?

První z blahoslavenství je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,1-2) Co znamená být chudý duchem? V naší duši je velké bohatství různých závislostí na lidech, …
1 86

„Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“

Při poslední večeři Ježíš řekl: „Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích je v tom, že ve mne nevěří…“…
2 178

...vystoupil na horu, aby se o samotě modlil

V Matoušově evangeliu je napsáno, jak Ježíš nasytil pěti chleby a dvěma rybami pětitisícový zástup. Pak evangelista dodává: „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na …
1 76

Rozjímání nad Kol 1,27

Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. V 1. kapitole listu Kolosanům si můžeme všimnout ještě několika …
1 138

Kde je Ježíš v této chvíli?

Každý den prožíváme nějaké těžkosti, přichází kříže, třeba i malé. Například uděláte malou chybu a někdo vám vynadá. Anebo chcete dobro, ale druhý to nepochopí a urazí se. Anebo vás podezřívá, že …
87

Co je smyslem života?

To, že jsme zdraví – máme zdravé oči, ruce, můžeme chodit, to všechno je Boží milost. Ale přijde čas, kdy nás Bůh povolá z tohoto života na věčnost. Musíme na to pamatovat, abychom byli připraveni …
182

Jak a skrze co působí duch antikristovský

Duch antikristovský působí s velkou mocí a rafinovaností i uvnitř církve, spíš mezi slepými a lhostejnými křesťany, kteří jsou plni ducha tohoto světa, takže různé pasti a různé trójské koně, kteří …
1 519

Bůh skrze modlitbu víry mění srdce lidí

O tom, jak velkou cenu má modlitba víry, se nedá pochybovat! Proto se máme postavit na modlitbě s velkou vírou před Pána, i když vidíme pravdivou realitu, a to, že Boží nepřítel si uvnitř církve …
177

Jedině pokorou zvítězíme

Pokora je pravda a jedině skrze pokoru se vítězí. Opakem pokory je pýcha. Ta se projevuje tak, že když nám někdo poví pravdu, urazíme se. Každý z nás však bude bojovat v hodině smrti poslední boj o …
1 123

Náš boj není proti tělu a krvi …

Dříve ve válkách vítězil ten, kdo měl silné paže, později dobré zbraně. Dnes stačí řídící panel a ten, kdo ho umí ovládat. Všechno vidí před sebou a jen pouští řízené střely v tu či jinou stranu, …