Victory
Victory
191

Blahoslavení čistého srdce (Mt 5,8) List řeholníkům a kněžím

Victory
352

V problému hledej Ježíše

Ať přijde jakýkoliv problém v našem životě, první věcí je: Kde je Ježíš? Jenže my máme vybudované automatické reakce, a začneme řešit problém vlastní silou. Jistě, máme spolupracovat a sílu, kterou …
Victory
56

Pokořování sebe a drobné oběti

První forma lásky je neustálé pokořování sebe. Člověk se ale nemusí snažit o nic umělého. Jde jen o to přijímat pravdu! Když přijde hořkost vůči bližnímu, tak uvažovat o jeho dobrých vlastnostech a …
Victory
594

Gender ideologie, Slovensko a „Svatý otec František“

Victory
224

Pane, dej nám své slovo

Celý svět prodělává krizi víry, nastal masový odpad od křesťanství. Bohu díky, že můžeme bojovat za čistotu víry. Bůh nás do toho boje postavil. Nebojujeme jen za Ukrajinu, ale Bůh nás postavil na …
Victory
115

Rozjímání nad Mt 5,20

Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Je třeba položit základ, kterým je spravedlnost, chceme-li …
Victory
34

Z pravdivé jednoty vychází život vzkříšeného Ježíše

Starý člověk má přesné zákonitosti, které jsou velmi jemné. Nejlépe se poznávají a odmaskovávají na sobě, ale ještě intenzivněji, když dva nebo tři chtějí opravdu starého člověka pověsit na kříž, …
Victory
326

Boží milost se zjevila v Ježíši Kristu

„Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce …
Victory
100

Zůstaňte ve mně

Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. (J 15,4) On v nás je. On je s námi. „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28,20) Ale my s Ním nejsme. V tom je problém! On ve mně …
Victory
23

Kde je náš domov, naše otčina?

„V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby to tak nebylo, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, …
Victory
23

Bůh k nám mluví …

Bůh k nám mluví, ale celý problém je v tom, že my Jej neslyšíme. Problém je v našem přijímači. Musíme naladit své srdce, abychom slyšeli Jeho hlas. On chce působit i skrze vás, skrze vaši víru. I …
Victory
6

Bůh nám chce otevírat oči

Pokud řešíme problémy jen svým rozumem a svými city, dají nám určitou zkušenost, ale to nestačí. Nejdůležitější věc v našem životě je, abychom chodili v pravdě, tedy byli pokorní. Ďábel je velmi, …
Victory
772

Nebe je blízko!

Nebe je blízko, neboť brzy zemřu. Ještě několik roků, a stanu před nebeskou bránou. A i kdybych měl žít ještě sto roků, i ty by rychle uběhly. Jak silně by mě měla motivovat myšlenka na nebe, která …
Victory
176

Rozjímání nad J 21,17

Zeptal se ho potřetí: „Šimone Jonášův, máš mě rád?“ Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: „Máš mě rád?“ a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: …
Victory
161

Tajemství daru nové přirozenosti

Na kříži řekl Ježíš učedníkovi: „Hle tvá matka.“ My jsme spaseni ve svatém jménu Ježíš: „Kdo by vzýval Pánovo jméno, bude spasen.“ (srov. Ř 10,13) Ježíš vzal na sebe lidskou přirozenost skrze Marii…
Victory
42

Co odpovíš vzkříšenému Ježíši?

Když někomu uděláte něco zlého, buď nevědomě, anebo hůř – vědomě, vznikne mezi vámi velké napětí. Když si to pak člověk uvědomí, vidí svou vinu a vnímá, že ten druhý tím trpí, je tím zraněný. Vzpomí…
Victory
36

„Pokoj vám.“

Když se vzkříšený Ježíš zjevil apoštolům, třikrát jim opakuje slova: „Pokoj vám.“ Do jaké situace to Ježíš hovoří? V evangeliu je napsáno: „Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníc…
Victory
211

Proč pláčeš, koho hledáš?

Proč pláčeš, koho hledáš? To je otázka každému z nás. Proč pláčeš? Pláčeme, když něco ztratíme nebo když máme bolest v duších. Teď je doba, kdy berou Ježíše z duší už bezbranných dětí. I my, když …
Victory
65

Noc, v níž vstal Kristus z mrtvých

Je noc. Ježíš je v hrobě. Vojáci hrob stráží. Kde je Přesvatá Bohorodička v tuto noc? Jak ji prožívá? Kde jsou apoštolé? V jakém jsou rozpoložení? Co prožívají? Hrůzu a strach. A co ženy, které …
Victory
45

Setkání vzkříšeného Ježíše se svou Matkou (Motivace k modlitbě v době Velikonoční)

Maria je naše Matka. V hodinu Kristovy smrti stála v dokonalé duchovní jednotě pod křížem, ukřižovaná spolu s Ním. Tam duchovně spolu s Ním zemřela. Jak velká byla její bolest, když viděla umírat …