Язык
2 283

Reakce na komentář kard. Müllera

Vážený pane kardinále, máte pravdu, že nelze generalizovat a za zločin jednoho kněze odsuzovat všechny. Rovněž máte pravdu, že příčinou zneužívání není v žádném případě celibát. Ve Vašem komentáři (…
1 74

Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age

Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25. 12. 2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age (mailchi.mp/gle/%E2%…
3 943

Tříkrálová sbírka, ale...

V Katolickém týdeníku č. 2 a v Diecézním zpravodajství č. 2 jsou reklamní fotografie a články propagující Tříkrálovou sbírku. Letos katolická církev zorganizovala více než 70 000 dětí. Opravdu …
2 145

Rozjímání nad Ř 6,22

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“ Podmínkou osvobození od hříchu je, že se stáváme služebník…
4 153

Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích

Jak velmi podstatná je to pravda: Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích. Kde je tedy ten právě narozený král Židů? Kde je Ježíš? Má být v našem srdci. On má být na prvním místě v našem životě. …
2 687

Nebudete-li činit pokání, zahynete! (Lk 13,3) /otevřený dopis biskupům Německa/

Vážení biskupové Německa, v této historické době učiňte pravdivou diagnózu stavu německé teologie a přiznejte katastrofální ovoce, které církvi i světu přinesla. Došlo k masovému odpadu od živé …

Napomenutí jidášskému biskupovi

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné napomenutí před všemi katolíky Maďarska biskupovi Miklósi Beerovi. Veřejnou výzvou podpořil manifestanty proti zákonné vládě, která hájí …
4 269

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně

„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť …
3 205

Přečistá Bohorodička je pro nás vzorem nejvyšší poslušnosti

Bůh chce od nás svatost a ta spočívá v jedné věci: být jako Maria. Ona řekla: „Hle, jsem otrokyně Pána. Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38) Byla poslušná, i když všemu nerozuměla. Mohla by …
3 320

Hovoř s Bohem!!!

Je potřebné se věnovat modlitbě a Božímu slovu. Tam Bůh hovoří, tam nám dává světlo. Máme proto hovořit s Bohem o svých problémech, o své bolesti. Každý den se Mu dívat do očí. Byzantský katolický …
6 104

Rozjímání nad Ř 6,19

„Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.“ V tomto …
1 231

Pastýřský list na sv. Štěpána

Dnes je druhý vánoční svátek a připomínáme si prvního mučedníka, sv. Štěpána. Obětoval svůj život za Ježíše a cestu spásy – evangelium. Tehdejší církevní hierarchie, která ukřižovala Ježíše, …
4 481

Poděkování Maďarsku za odmítnutí islamizace

Vážený pane premiére, vážení členové maďarské vlády, Byzantský katolický patriarchát vám jménem všech upřímných občanů Česka a Slovenska děkuje, že jste se jako David postavili proti Goliášovi. …
3 258

Vánoce 2018 - pastýřský list

Drazí bratři a sestry! Rok uběhl, už se nevrátí ani jedna minuta. Opět stojíme před tajemstvím Kristova narození, abychom se s Ním duchovně sjednotili. Před naším duchovním zrakem se odvíjí historie …
1 424

Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR (1. část)

Podstatou Vánoc je, že se Bůh stal člověkem a narodil se jako bezbranné dítě v chudém Betlémě. Přišel, aby nás zachránil z otroctví hříchu, jehož ložisko je v nás, a také od ďábla, který je lhář a …
5 276

Hlavní otázka: Kde je Ježíš?

Když mudrci z východu přišli do Jeruzaléma, dali jeho obyvatelům otázku: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2) Pro obyvatel…
3 216

Oslavujme Ježíše svým životem!

Ježíš přichází k nám jako bezbranné dítě – v poníženosti. Přichází k nám také v eucharistii, v kousku chleba – též se ponižuje. Ponížený Ježíš přichází jako host do naší duše. Znovu i tento den Jeho …
3 274

Proč Ježíš přišel?

Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z hříchů, aby nám otevřel dveře k věčnému životu, k věčné slávě v nebi. Bůh dal svého Syna, aby ten, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Druhá Božská …
2 1 тыс.

B.K.Patriarchát: Co je za zákonem o změně pohlaví?

Ministerstvo spravedlnosti spolu s ochránkyní práv podali návrh zákona, aby děti už od 12 let měly právo oficiálně změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Jednohlasně tento zákon podpořili …
6 244

Největší čest a sláva!

Kéž vánoční hvězda, která ukázala mudrcům od východu cestu k Ježíši, dává Boží světlo i nám, abychom viděli Ježíše Krista i v našich bratřích a sestrách, kteří upřímně hledají Ježíše a pro Něj i …