Jazyk
Zedad

Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.

...Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.
Tina 13 se to líbí. 
Zedad

Boží slovo na den 22.4. A.D. 2018

Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý.
I dnes nás Pán Ježíš uzdravuje
pete13 se to líbí. 
Zedad

Boží slovo na den 22.4. A.D. 2018

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.
Slyšme hlas dobrého pastýře.
pete13 se to líbí. 
Zedad

Žalm 116

blah. Jiří (Jerzy) Popiełuszko, oroduj za nás
Zedad

Komentáre

Victory včeraRozjímání nad Gal 3,13a

„Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe.“
Je řečeno, že Kristus nás vykoupil z kletby zákona......
Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.” (Jak 2,10)
Zedad

Komentáre

Victory 2 včera

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli Samařanky

(ve východní církvi – 4. neděle po Velikonocích)

„Ježíš přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody.“ (Jn 4,5-7)
Řekni Mu teď i ty: „Pane, tady jsem…
Více
Zedad

Boží slovo na den 21.4. A.D. 2018

„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
Amen
Zedad

Boží slovo na den 21.4. A.D. 2018

Svátost kněžství je nesmazatelné znamení Boží milosti. V případě, že někdo umírá, tak exkomunikovaný kněz uděluje pomazání nemocných a připravuje umírajícího k odchodu na věčnost. Když dává Bůh svou milost, je to nesmazatelné, neodvolatelné a je to mezi ním a tím člověkem, který tuto milost přijímá. Kdo mnoho dostal od Hospodina, od toho bude mnoho požadováno.
Zedad

Nemeckí biskupi: Pápež František súhlasí so sv. Prijímaním pre Protestantov

Ten, kdo z nás lidí přijme eucharistii nehodně, přijme sám sobě odsouzení.
Hoki se to líbí. 
Zedad

Ein satanischer Priester, geheilt durch den Rosenkranz

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen.

1. vom Heiligen Geist empfangen hast
2. zu Elisabetz getragen hast
3. geboren hast
4. im Tempel aufgeopfert hast
5. im Tempel gefunden has
Tina 13 se to líbí. 
Zedad

Jeruzalem - Bazilika Božieho hrobu

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Smiluj se nad námi.
Zedad

Napomínat papeže je výraz poslušnosti vůči Kristu – Duše a hvězdy

Se svými myšlenkami, slovy i skutky, jednou budeme muset stát před Hospodinem. Modleme se.
Zedad

Žalm 117

...Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé...
Zedad

Boží slovo na den 20.4. A.D. 2018

...„Bratře Šavle, Pán mě poslal, Ježíš, který se ti ukázal na cestě sem. Máš zase nabýt zraku a dostat v plnosti Ducha svatého.“ V té chvíli jako by mu šupiny spadly s očí, zase viděl a hned se dal pokřtít....
Zedad

Boží slovo na den 20.4. A.D. 2018

... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm...