Jazyk
Zobrazení
296
menhir 12 1

Z Janova listu

1Miláčkové, nevěřte duchu každému, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho nepravých proroků vyšlo na svět.2Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha,3a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.4Vy jste z Boha, dítky, a přemohli jste je, neboť větší je ten, jenž jest ve vás, nežli ten, jenž jest ve světě.5Oni jsou ze světa; proto mluví ze světa, a svět je poslouchá.6My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás; kdo není z Boha, neslyší nás. Z toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu.7Miláčkové, milujme se vespolek, neboť láska jest z Boha, a každý kdo miluje, z Boha se zrodil a zná Boha.8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh jest láska.9V tom se ukázala na nás láska Boží, že Bůh poslal Syna svého jednorozeného na svět, abychom byli živi skrze něho.10V tom jest láska, ne že bychom my byli milovali Boha, nýbrž že On (prve) miloval nás a poslal Syna svého jako obět smírnou za hříchy naše.11Miláčkové, jestliže takto Bůh nás miloval, i my máme milovati se vespolek.12Boha nikdo nikdy neviděl. Milujeme-li se vespolek, Bůh v nás zůstává a láska k němu jest v nás dokonalá.13Z toho poznáváme, že v něm zůstáváme a on v nás, že nám dal z Ducha svého.14A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna svého jako Spasitele světa.15Kdokoli vyznává, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh zůstává v něm a on v Bohu.16A my jsme poznali a uvěřili v lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh jest láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.17Vtom jest dokonalá naše láska (k Bohu), abychom měli důvěru v den soudný, ježto tak jako jest On, jsme i my na tomto světě.18Bázně není v lásce, nýbrž láska dokonalá ven vyhání bázeň, neboť bázeň má trápení; kdo však se bojí, není dokonalý v lásce.19My tedy milujme Boha, neboť on první miloval nás.20Řekne-li někdo „Miluji Boha“ a nenávidí-li bratra svého, jest lhář; neboť kdo nemiluje bratra svého, kterého vidí, kterak může milovati Boha, jehož nevidí?21A toto přikázání máme od Boha, aby ten, kdo miluje Boha, miloval též bratra svého.
menhir
Tím jsme se dostali mírnou oklikou opět k mému zadání:
Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo:
Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha, a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.
Komu se dostane milosti, že bude umět apoštolovo slovo …
Více
menhir
Jak jsme se snadno přesvědčili, význam příkazu NEZABIJEŠ je NEZABIJEŠ.
Je známo, že v minulosti často docházelo k záměně významů slov, aby se obhájilo páchané zlo. Třeba zabíjení.
menhir
ceskoslo
Oprávněná obrana osob a společnosti
Exodus 20, 13: Nezabiješ.
Použité sloveso se ve SZ nikde nepoužívá ve smyslu jakéhokoli zabití např. ve válce nebo v sebeobraně, dokonce ani v souvislosti se zabitím zvířete. Naopak jeho smysl je lépe vyjádřen překladem "nebudeš vraždit".

xxxxx
To není pravda. Ve skutečnosti je slovo zabít ( hebrejsky racach רצח) například v knize Přísloví 22:13.

Více
Zedad
Milovat nepřítele neznamená mu dát souhlas ke zlu, které dělá.
menhir
Divíte se, že Ježíšovo slovo farizeové neradi slyší? Odhaluje jejich sklony k násilnostem. Kdo miluje bližního, nemůže mu udělat nic zlého.
21Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil, propadne soudu.22Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
43Slyšeli jste, …
Více
menhir
Peter(skala) pred 2 hodinami

PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA A OSVOBOZENÍ JERUZALÉMAVeľmi dobre výstižný názov, ktorý poukazuje na podstatu križiackych vyprav: "oslobodenie…"

xxxxx

Hloupé ovšem je, že při tom osvobodili velké množství bližních od jejich těl. Vražda se ráda skrývá za hezká slova. Třeba takové PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ. I v tomto případě je žena "osvobozená".
Přítel
Kdo nemá Božího Ducha, nemůže nic vysvětlit. Duch Boží se v kostele nerozdává.
menhir
Znovu připomenu své zadání:
menhir před 5 hodinami
Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo:
Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha,a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.
Komu se dostane milosti, že bude umět apoštolovo slovo vylo… Více
miňocraft
“My teda milujeme Boha,lebo on prvý miloval nás.”
Kto toto nezažíva,tak o krestanstve nič nevie.
henta
Menhire v čase antikrista nemůžeš se na toto
spolehnout. Ony vyšli do světa duchové
kteří vyznávají Krista,ale jen slovem jinak
to jsou "zdvořilí démoni"a jejich ovoce
je pekelný smrad. Bacha na to!!!!
menhir
Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo:
Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha,a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.
Komu se dostane milosti, že bude umět apoštolovo slovo vyložit, napište vysvětlující komentář. Jistě bude dobré, … Více