Jazyk
Zobrazení
502
Stylita 27

Boží slovo na den 22.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu - bylo to za velekněze Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?" A řekl jim: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!"
Mk 2,23-28
b8111
Přítel:
Samozřejmě Bůh po nás nechce žádné slavení svátků. Výroční soboty, svátky, chrámové bohoslužby, atd…, tedy věci, které jsou uvedeny v ceremoniálním zákoně / byl připevněn na boku truhly, desky zákona – desatero - uvnitř / a které poukazovaly na Ježíše, jsou jeho smrtí naplněny a zrušeny / roztrhlá chrámová opona, atd.. /. Nejsme tedy povinni slavit žádné svátky. To se ale netýká slavení… Více
Stylita
S poslední větou souhlasím.Nevidím v oslavě svatých nic zlého. Svátky tu jsou pro připomenutí daného světce či události. Pokud ctíme svatého, není nám proti mysli slaviti jeho svátek. Svatí jsou naši vzory a pomocníci-přimluvci v nebi.
Přítel
"Tato myšlenka je v Novém zákoně opakována více než jednou: „Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu“ (Římanům 14:5-6a). „Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a roky!… Více
b8111
Milí Příteli,
Ježíš rozhodně nepřišel změnit sobotu na neděli. V Mat. 24/20 varuje před útěkem v sobotu v souvislosti se zničením Jeruzaléma, k čemuž došlo teprve až v r.70 n.l.
Aby jsi mohl dobře rozumět těmto sporným textům. Musíš trochu znát ceremoniální zákon, např. službu ve svatostánku, jeho výroční soboty, svátky které se vázaly na lunární kalendář a poukazovaly na Krista. Vše už bylo na … Více
Přítel
To je nedorozumění. Polemizuji s textem v uvozovkách, který odsuzuje svěcení soboty. Uvedené argumenty jsem obrátil proti neznámému autoru citátu v mé otázce.
Přítel
Takže ještě jednou. Zotročuje nás církev, když dbá na dny, měsíce, období a roky?
b8111
Hoki, Stylito, Hento a jiní přátelé, děkuji vám za trpělivost a kulturu dialogu (aspoň se mnou) v lásce a pokoře, bez vzájemného ubližování. Přeji Vám Boží požehnání na cestě do Jeho království. Služebník Kristův se nemá hádat, máme se navzájem vlídně poučovat. Možná se jednou dožijeme doby, kdy budeme na rozcestí, níže uvedeného - kéž se rozhodneme správně. Věřím, že v milosti Ducha sv. ovce … Více
b8111
Hoki: Snad na závěr. Ježíš nepřišel zrušit, či měnit zákon, ale naplnit jeho význam.
Mat. 5/19 „…. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým……“
Zatím nehraje takovou roli slavení soboty, či neděle u křesťanů, kteří jsou např. od mala k … Více
b8111
Hoki, to už nechme na milosti Ducha sv. Zbytečná ztráta času znovu vysvětlováním, co je ceremoniální zákon, desatero, atd... Už tu vše bylo dříve napsáno. Víc se dívej na Ježíše a uvidíš.... Jsem rád, že jsem Tě mohl více poznat a držím Ti palce. Jedu v létě na Skalakův mlýn, nepojedeš tam ?
b8111
Hoki: Myslím si, že si rozumíme a plně s Tebou souhlasím. Jde o to jak, v milosti Duch sv. zrajem. Ale právě na základě Tebou uvedeného verše Jakub 2/10 musím doplnit toto:

…Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. Luk.3/16

A ani nemohl jednat jinak. Vždyť v Jan 14/10 říká:“ Nevěříš, že já jsem v Otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe, Otec, který … Více
b8111
Hoki: .. v mém pojetí není sobota důležitá..potřebuješ to jako oporu…
Názor není v souladu s Kristem. On říká: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání..“ Jan 14/15. Pokud pracujete s kvalitními překlady bible/např. český studijní překlad /, což ekumenické vydání není, tak se tam dočtete, jak zní čtvrté přikázání /Exodus 20/8-11/.
Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš … Více
Zedad
Hoki ach ty tvoje představy o Církvi svaté. No, nejsi sám, kdo má představy. Znáš to, takových již bylo, co měli představy. Je to pýcha. Církev svatá a je jedna
Zedad
Jeremjáš 31, 33Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
Zedad
Slovo živého Boha platí do konce věků. Máme na to se zamyslet, co to znamená pro náš život.
Zedad
Kristus ustanovil pouze jednu Církev, a ta je svatá. Mimo tuto Církev není spásy.
Zedad
Hoki hmmmm a jak používat tu tvou páku vůči Církvi svaté? Tu ustanovil Kristus. Od počátku se postavilo dost mudrlantů, a ti tvrdili, že to oni jsou Církev, a že mají lidé jít za nimi, a to znamenalo pouze štěpení v Církvi, hádky a boje. Může vlastně člověk žít s tím, že to on je ten moudrý, a že to on ustanovil Církev svatou? To byla, je a bude vždy velká odpovědnost. No a navíc jsme pak k … Více
b8111
Hoki: Ještě bych doplnil. Ty máš rád církev, tak to aspoň vnímám, a ona je pro Tebe hlavní autoritou na cestě k Bohu. Já mám rád Krista a On je pro mě hlavní autoritou. / Proti církvi nic nemám, mám na ni hezké vzpomínky, pouze s ní nesouhlasím v některých bodech / Proto bych si přál být v souladu s Boží vůlí. A já vím, že pokud slavím sobotu, tak jsem. Já nestavím na historii, na sporných bodec… Více
b8111
Hoki: děkuji za materiály, aspoň další obohacení, ohledně sporných textů. Např. Sk. 20/7.. První den v týdnu /podpora neděle/ jsme se sešli k lámání chleba…
Což zpochybní Sk.2/46 ..Denně zůstavali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm../tedy každý den/, atd….To se můžem přít do rána – nekonečný příběh.
Daleko hlubší úvahy ohledně nezávaznosti a významu soboty, uveřejnil … Více
b8111
Hoki: ..dokázal převrstvit její význam.. – NENÍ PRAVDA!
Cílem soboty bylo a je přivádět člověka do společenství s Bohem. A né, nesmyslné oběti…
Tomuto tématu se Ježíš velmi věnoval / uzdravování, pře se zákoníky, atd../.
Tedy sobotu naplňuje, né převrstvuje / TO DĚLALI ZÁKONÍCI/, vrací ji PŮVODNÍ VÝZNAM. Kdyby ji chtěl časově změnit, řekl by nám to. V evangeliích mluví pouze o podstatě.
b8111
Hoki: K odkazu - Upřímné a hezké vyznání, zítra prostuduji. Dík
b8111
Máš Stylito pravdu. Chtěl jsem hlavně reagovat na Hokiho, že někdo ztratí....argumenty...
Problém je ale jinde. Ty posloucháš církev, já se snažím poslouchat Krista.
b8111
Milí přátelé Stylito, Hoki:
Písmo svědčí o tom, že Kristus je stvořitelem i soboty. /Jan1-1,2/. Tedy je pánem i nad sobotou. Sobota mu patří, je jejím majitelem. Může ji klidně zrušit ve významu a může ji přesunout na neděli, pondělí, atd..
To se ovšem nestalo, nikde o tom nehovoří. Skutečný křesťan se snaží zachovávat Boží přikázání a Ježíšovu víru. To bude jednou rozhodovat. /Zj 14-12/. Proto … Více
Stylita
Proč se diskutuje o svěcení neděle či soboty? Vždyť je to dávno uzavřená věc, církev světí neděli. K čemu to vůbec slouží, vytahování soboty? Jen ke svárům.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na (vaši) lásku, kterou jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby spolukřesťanům. Přejeme si jen, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost do té doby, kdy se naplní (naše) naděje až … Více