Ngôn ngữ
57

Đức Giám mục Áo: Bạn không thể ban phước cho các cuộc mạo hôn nhân đồng tính cũng như các trại …

Trả lời đề nghị của Hồng y Marx Munich về việc "ban phước" cho các cuộc mạo hôn nhân đồng tính, Đức Giám Mục Phụ tá nghỉ hưu của Salzburg, Andreas Laun đã chỉ ra rằng các tội lỗi, bao gồm nhà chứa …