Pozretia375
Coburg
53

List biskupa Mons. Atanázia Schneidera

Najnaliehavejšou úlohou Cirkvi v dnešnej dobe je starať sa o duchovné klimatické zmeny a duchovnú migráciu – a síce o zmenu klímu neviery v Ježiša Krista, klímy odmietania vlády Krista Kráľa, aby sa zmenila na klímu pravej viery v Ježiša Krista, na prijatie jeho vlády a na migráciu ľudí z biedy duchovného otroctva neviery a hriechu do stavu posväcujúcej milosti. To sú migranti, o ktorých sa musíme predovšetkým postarať.
Kresťanstvo, jediné Bohom chcené náboženstvo, nemožno nikdy doplňujúco stavať k iným náboženstvám. Podľa Kristovej vôle sa musí viera v neho a jeho božské učenie v každom ohľade postaviť na miesto iných náboženstiev, samozrejme bez násilia, ale láskavým presvedčovaním, ako hovorí pieseň chvály na slávnosť Krista Kráľa: „Non Ille regna cladibus, non vi metuque subdidit: alto levatus stipite, amore traxit omnia“ (Nie mečom, násilím a strachom si podmaňuje národy, ale povýšený na kmeni kríža priťahuje všetko s láskou k sebe).
Existuje iba jedna cesta k Bohu a to je Ježiš Kristus, lebo on sám povedal: „Ja som cesta“ (Jn14,6). Je iba jediná pravda a to je Ježiš Kristus, lebo o sám povedal: „Ja som pravda“ (Jn 14,6). Je iba jediný pravý nadprirodzený život duše a to je Ježiš Kristus, lebo o sám povedal: „Ja som život“ (Jn14,6).
Vtelený Boží Syn učil, že mimo viery v neho nemôže byť nijaké pravé Bohu milé náboženstvo:
„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn10,9). Boh prikázal všetkým ľuďom bez výnimky počúvať jeho Syna: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho (Mk 9,7). Boh nepovedal: „Môžete počúvať môjho Syna alebo aj iných zakladateľov náboženstiev, lebo ja chcem, aby boli rôzne náboženstvá.“ Boh zakázal uznávať legitímnosť náboženstiev iných božstiev: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Ex 20,3) a „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: ´Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom´“ ?” (2 Kor. 6, 14-16).
Ak iné náboženstvá tiež zodpovedajú Božej vôli, tak by nebolo Božie odsúdenie náboženstva zlatého teľaťa v časoch Mojžiša (cf. Ex 32, 4-20) ...
ľubica
Papež František vyhlásil v Abu Dhabi konec křesťanství

Nehorázná Bergogliova veřejná hereze zůstává herezí i po marném pokusu biskupa Schneidera přimět ho ke korekci.
Zedad sa to páči.
Libor Halik a ďalšiemu užívateľovi sa to páči.
Libor Halik sa to páči.
Monika G sa to páči.
ľubica
Reakcia na vyjadrenie Mons.Schneidera: “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,”
Láskavý Otče, zhliadni na týchto mužov viery: arcibiskupa Mons. Schneidera a kardinála Múllera, MANIFEST VIERY kardinála Müllera a petícia, nech sa neboja, nech neváhajú, nech hovoria na obranu katolíckej viery proti herézam z najvyššej hierarchie: Noemova archa=archa bratstva!!! To je škandál a …Viac
Reakcia na vyjadrenie Mons.Schneidera: “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,”
Láskavý Otče, zhliadni na týchto mužov viery: arcibiskupa Mons. Schneidera a kardinála Múllera, MANIFEST VIERY kardinála Müllera a petícia, nech sa neboja, nech neváhajú, nech hovoria na obranu katolíckej viery proti herézam z najvyššej hierarchie: Noemova archa=archa bratstva!!! To je škandál a výsmech Sv. Písmu!!!
Caesar sa to páči.
Caesar
Môže Cirkev podpísať, že Boh nechce, aby každý uveril v Ježiša Krista?

Tomáš Dominik 12. februára 2019
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho múdrosti, aby existovali na zemi rôzne náboženstvá a pluralizmus (vo viere).”
Táto veta vyvolala vášni…Viac
Môže Cirkev podpísať, že Boh nechce, aby každý uveril v Ježiša Krista?

Tomáš Dominik 12. februára 2019
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho múdrosti, aby existovali na zemi rôzne náboženstvá a pluralizmus (vo viere).”
Táto veta vyvolala vášnivú debatu do akej miery je vôbec v súlade s Ježišovým príkazom, ktoré adresoval apoštolom, ísť do celého sveta, evanjelizovať národy a krstiť ich v mene Ježiša Krista.
Celé dejiny sú poznačené martýrmi, ktorí za vieru a evanjelizáciu zomierali, pretože za Božiu vôľu považovali to, že Boh chce, aby všetci uverili v Krista a boli spasení. Najnovšie prehlásenie pápeža a veľkého imáma vytvára priestor pre úvahy či sa v porovnaní s Novým zákon zmenila v 21. storočí Božia vôľa oproti minulosti.
Ak je jeho vôľou, aby existoval náboženský pluralizmus, potom evanjelizácia katolíckej Cirkvi vo svete môže byť interpretovaná ako aktivita proti Božej vôli. V praktickom význame toto prehlásenie hovorí, že je Božou vôľou, aby existovali národy, ktoré nepoznajú a neprijmú Ježiša Krista, ktorý je jediným Božím Synom a prišiel na svet, aby zomrel za mnohých.
Bol to práve pápež Benedikt XVI, ktorý zmenil v liturgii pri obetovaní slovo “za všetkých” na slovo “za mnohých.” Táto zmena je teologicky správna v kontexte toho, kým je adoptívny syn. Je to pokrstený veriaci. Človek sa nestáva adoptívnym Božím Synom na základe toho, že je človekom z mäsa a kostí, ale preto, že prijal krst. Môže teda katolícka Cirkev prehlásiť, že Boh nechce, aby sa niekto stal jeho adoptívnym Synom a neprijal krst lebo to nie je jeho Božím plánom?
Biskup Athanasius Schneider v tejto súvislosti vydal stanovisko proti relativizácii kresťanstva a jeho rovnakého kladenia na úroveň akéhokoľvek iného náboženstva. “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,” povedal Schneider. Podľa Schneidera by iný prístup bol v rozpore so samotným evanjeliom, kde evanjelista Ján hovorí o Ježišovi ako “ceste.” Nový zákon hovorí o tom, že sa stávame krstom adoptívnymi synmi Boha. Ježiš o sebe hovorí “Ja som cesta, Pravda a život.” Tvrdenie, že v Božom pláne je, aby ľudia neprijali Krista, aby mohol existovať náboženský pluralizmus sa podľa Schneider dostávame do možného rozporu aj s evanjeliom podľa Jána: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: “Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?” Ježiš odpovedal: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch » (Jn 3, 3-7).
Biskup Schneider vo svojom prehlásení povedal, že kresťanstvo je jediné Bohom chcené náboženstvo a nemožno ho dávať na jednu úroveň s nekresťanskými náboženstvami a zároveň prirovnal tento zverejnený dokument k duchovnej “migračnej a klimatickej kríze” ohrozujúcej spásu množstva duší. Poslaním Cirkvi v tomto čase je podľa neho presný opak.
“Najakútnejším poslaním, ktoré stojí pred Cirkvou je reagovať na zmenu duchovnej klímy a duchovnej migrácie, teda zmeny klímy, kedy sa z veriacich v Ježiša Krista stávajú neveriaci. Ide o zmenu klímy odmietania kráľovstva Krista a treba, aby ľudia migrovali naopak z duchovného otroctva nepoznania Boha k tomu, že sa stanú Božími synmi, teda od života v hriechu do života v milosti posväcujúcej. Toto sú migranti, o ktorých sa treba bezodkladne postarať.”
Monika G a ďalšiemu užívateľovi sa to páči.
Monika G sa to páči.
ľubica sa to páči.
Čo je cirkev a čo je štát? (A.Hlinka) alianciazanedelu.sk/archiv/3127
ľubica sa to páči.