Jazyk
Zobrazení
142
menhir 5

Narození Ježíše Krista

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého.

19Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.

20Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: »Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.

21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.«

22To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka:

23'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'.

24Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

25Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš. (Mt 1:18-25)
menhir
1I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:2Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.3Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.4Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.5Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, … Více
menhir
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 6Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci. 7Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. 8Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima. 9Napiš je na … Více
Samson1
Požehnané vánoce.
menhir
Pro tento čas ztišení vkládám dva verše z prvního listu Janova s nadějí, že šťastný čtenář bude osvícen Kristovým světlem a pohnut na cestě ku znovuzrození:
Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. (1J 3:9)

Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nežije ve hříchu, neboť Syn Boží ho chrání a zlý … Více
menhir
U příležitosti oslav výročí narození našeho Pána Ježíše Krista, přeji všem lidem dobré vůle hojnost Božího požehnání.