Jazyk
Zobrazení
489
Victory 1

Rozjímání nad 2Sol 2,9-10

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky

a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě,

neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.


Boží slovo ukazuje na příchod antikrista, který přijde ve velké moci s mocnými činy, klamnými znameními a zázraky a bude všemožnou nepravostí svádět ty, kdo jdou k záhubě. Zatím nevystoupil žádný konkrétní antikrist, i když jich povstalo mnoho, jak o tom píše apoštol Jan ve svém 2. listě (viz 2 J 2,7).

Dnes jsme svědky, že tímto duchem antikrista, který už vládne v ovzduší, je zmanipulován téměř celý křesťanský svět, tedy křesťanské národy. Během několika let se tento rapidní odpad, který nastal především po II. vatikánském koncilu, ještě vystupňoval. Jen Bůh může tento proces zázračným způsobem zastavit, či ho obrátit v duchovní vzkříšení. To ale bez utrpení, modliteb a živé víry nepůjde; a můžeme dodat: i bez krvavého či nekrvavého mučednictví.

Žijeme v této době, je třeba, abychom uměli udělat pravdivou diagnózu, viděli věci reálně, nepropadli panice, ale vyvodili jasné důsledky pro svůj osobní život a uvědomili si svou zodpovědnost, kterou má každý z nás za spásu své duše i za spásu těch, které Bůh každému z nás svěřil. Dnešní doba vyžaduje hrdiny.

Žasneme nad tím, že dnes je asi nejvíc mučedníků z obrácených muslimů, kteří jsou pro Ježíše ochotni prolít i svou krev. Můžeme si zjistit statistiky o křesťanských mučednících třeba za posledních10 let. Jsou to tisíce. Většinou o nich nevíme, tak se nás to nedotýká ani nás to nealarmuje ani nás to nepovzbuzuje k živému spojení s Kristem. A to je velká škoda.

Kořen odpadu současného křesťanství je v tom, jak říká Písmo, že „nemilovali pravdu, která by je zachránila“. Bohužel, tu pravdu nemilovali různí teologové, kteří do křesťanství vnesli hereze. Milovali pseudopravdu a namíchali křesťanství s pohanstvím jako vodu s jedem.

Je základní otázka: Miluji já pravdu? Pokud ji miluji, pak pro ni budu přinášet i oběti a ta pravda mě zachrání. Konečně, vtělenou Pravdou je samotný Ježíš. On řekl nejenom: „Já jsem Cesta“, ale i „Pravda a Život“. A v nikom jiném není spásy, než v Kristu (Sk 4,12).

Kéž i toto slovo během dvou týdnů Duch Boží osvítí, když si je budeš sedmkrát za den připomínat a alespoň na chvíli se nad ním zastavíš – třeba tehdy, když se ho budeš učit nazpaměť.

henta zmínil tento příspěvek v Horské kázání.