Język
Wyświetlenia
3,7 tys.
VRS 37 7

Jan Paweł II o islamie

"My chrześcijanie z radością uznajemy wartości religijne, które mamy wspólne z islamem. Dziś pragnę powtórzyć to co powiedziałem kilka lat temu młodym muzułmanom w Casablance: 'Wierzymy w tego samego Boga, jednego Boga, żyjącego Boga, Boga, który stworzył świat i doprowadza swe stworzenia do doskonałości'"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_aud_05…

"Niech święty Jan Chrzciciel ochrania islam i wszystkich mieszkańców Jordanii"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

"Bliskie więzi między naszymi religiami, nasza cześć wobec Boga i wartości duchowe, które szanujemy, motywują nas byśmy stali się braterskimi sojusznikami w służbie rodziny ludzkiej."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

"Z wielką radością przekazuję wam pozdrowienia, muzułmanie, nasi bracia w wierze w jednego Boga."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do młodych mahometan w Casablance)
"Dziś powinniśmy dać świadectwo wartości duchowych, których potrzebuje świat. Pierwszą z nich jest nasza wiara w Boga (...) Powinniśmy również dać świadectwo czczenia przez nas Boga poprzez naszą adorację, naszą modlitwę pochwalną i proszalną."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do mahometańskich gości w Rzymie)

"Drodzy przyjaciele,
to dla mnie szczególna radość móc powitać was, naszych gości, którzy wyznają wiarę islamu w Rzymie (...) Jak częstokroć mówiłem podczas innych spotkań z muzułmanami - wasz Bóg oraz nasz jest jednym i tym samym, i jesteśmy braćmi i siostrami w wierze Abrahama.
Dlatego naturalne jest źe mamy wiele do omówienia w kwestii prawdziwej świętości w posłuszeństwie i czci Bogu.
Wszelka prawdziwa świętość pochodzi od Boga, który jest nazywany "Świętym Jedynym" w świętych księgach żydów, chrześcijan i muzułmanów. Wasz Święty Koran nazywa Boga “Al-Quddus”, jak w wersecie: “On jest Bogiem, Władcą, Świętym Pokoju” (Al-Qur’an 59, 23). (...) Dlatego Koran wzywa was do prawości (al-salah), świadomej pobożności (al-taqwa), dobroci (al-husn) i cnoty (al-birr), które są opisywane jako wiara w Boga, oddawanie bogactw potrzebującym, uwalnianie więźniów, stałość w modlitwie, dotrzymywanie słowa oraz cierpliwość w czasach cierpienia, trudów i przemocy (Qur’an 2, 177). (...)
Niezliczona ilość dobrych ludzi na świecie - chrześcijan, muzułmanów i innych, którzy spokojnie prowadzą życie autentycznego posłuszeństwa, chwalenia i dziękczynienia Bogu oraz bezinteresownego służenia bliźniemu, dają ludzkości prawdziwą alternatywę - "Drogę Bożą", światu, który w innym wypadku zostałby zniszczony przez egoizm, nienawiść i walkę."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do chrześcijan w Ankarze)
"Ogłaszają się (muzułmanie) "posłusznymi Bogu", "podległymi Bogu" czy też "sługami Boga", wedle ich własnych słów, które współgrają z cytowanymi przed momentem słowami św. Piotra (tamże, dlatego dzielą z wami wiarę Abrahama w jednego Boga, wszechmogącego i miłosiernego). Wiecie że Sobór Watykański II przemówił w tej kwestii otwarcie, podobnie jak ja sam w mojej pierwszej encyklice (...) Redemptor Hominis przypomniałem "szacunek jaki Sobór wyraził wobec wyznawców islamu, których wiara również odwołuje się do Abrahama" (JP II, Redemptor hominis, 11). (...)
Bracia moi, kiedy myślę o tym duchowym dziedzictwie (islamie) oraz wartości jaką ono posiada dla człowieka i społeczeństwa, jego zdolności dawania, zwłaszcza w młodych, kierowania życiem, wypełniania pustki pozostawionej przez materializm oraz dania solidnej podstawy dla organizacji społecznej i prawnej, zastanawiam się czy nie należy pilnie, zwłaszcza dziś, gdy chrześcijanie i muzułmanie wkroczyli w nowy okres dziejów, uznać i rozwijać duchowe więzi, które nas jednoczą, w celu zachowywania i wspólnego propagowania dla dobra wszystkich ludzi 'pokoju, wolności, sprawiedliwości społecznej i wartości moralnych' jak wzywa nas do tego Sobór (Nostra Aetate 3)"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do mahometan na Filipinach)
"Celowo zwracam się do was jako do braci: albowiem rzeczywiście nimi jesteśmy, gdyż jesteśmy członkami tej samej rodziny ludzkiej (...) Jednak szczególnie jesteśmy braćmi w Bogu, którego próbujemy dosięgnąć, każdy na swój własny sposób, przez wiarę, modlitwę i kult, poprzez zachowywanie jego prawa i posłuszeństwo jego planom. (...)
Drodzy muzułmanie, bracia moi: pragnę dodać że my chrześcijanie, podobnie jak wy, poszukujemy podstawy i wzoru miłosierdzia w samym Bogu, Bogu, którego wasza Księga nazywa bardz pięknym imieniem al-Rahman, podczas gdy Biblia nazywa Go al-Rahum, Miłosierny.”
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do muzułmanów w Belgii)
“Dziś spotykamy się w Belgii, kraju o długiej tradycji gościnności wobec osób o różnej przynależności religijnej, której prawodawstwo gwarantuje wolność kultu i edukacji. Wiemy że nie rozwiązuje to wszystkich problemów typowych dla napływu imigrantów. Pomimo powyższego, problemy te powinny stanowić zachętę dla wszystkich wierzących, chrześcijan i muzułmanów aby poznać się lepiej, zaangażować w dialog, w celu znslezienia pokojowych dróg życia razem i wzajemnego się ubogacania.
Dobrą rzeczą jest zrozumienie drugiego poprzez nauczenie się akceptowania różnic, pokonywanie uprzedzeń we wzajemnym szacunku oraz wspólną pracę na rzecz pojednania i służby najuboższym. Ten fundamentalny dialog musi być praktykowany w sąsiedztwie, miejscach pracy, szkołach. To jest dialog właściwy osobom wierzącym, które żyją razem w nowoczesnym i pluralistycznym społeczeństwie."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do grupy chrześcijan, mahometan i żydów)
"Biblia i Koran uczą że miłosierdzie i sprawiedliwość stanowią dwa najbardziej typowe przymioty Boga (...) Pragnie On byśmy byli dla siebie miłosierni. Na tej drodze znajdują się nowe rozwiązania politycznych, rasowych i wyznaniowych konfliktów, które trapiły w dziejach rodzinę ludzką.
Przybyliście z miasta, które ma dla nas wszystkich - żydów, chrześcijan i muzułmanów tak wielkie znaczenie. Jeruzalem, miasto Dawida, miejsce śmierci Jezusa i Zmartwychwstania oraz miejsce nocnej podróży Mahometa do Boga: miasto to musi stanowić żywy znak że Bóg pragnie byśmy żyli w pokoju i wzajemnym szacunku!
Pragnę was zachęcić do waszych wysiłków. W dzisiejszym świecie jest ważniejsze niż kiedykolwiek by ludzie wiary stawiali w służbie ludzkości swe religijne przekonania, oparte na codziennej praktyce wsłuchiwania się w Boży przekaz i napotykania Go w modlitewnej nabożności. Moje modlitwy i nadzieje są przy was, gdy podążacie za swą refleksją nad Bogiem miłosierdzia i sprawiedliwości, Bogiem pokoju i pojednania!"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_aud_19…

(homilia w Bangladeszu)
"Kościół katolicki poświęca się drodze dalogu i współpracy z ludźmi dobrej woli każdej tradycji religijnej. Mamy wiele wspólnych wartości duchowych, które musimy wzajemnie dzielić, pracując na rzecz bardziej ludzkiego świata. Zwłaszcza młodzi wiedzą jak być otwartym wobec innych i pragną świata, w którym będą przestrzegane wszystkie podstawowe wolności, w tym wolność religijna. Czasem chrześcijanie i muzułmanie obawiają się jedni drugich i nie ufają sobie w wyniku przeszłych nieporozumień i konfliktów (...) Wszyscy, zwłaszcza młodzi, powinni nauczyć się szanować wierzenia religijne drugich i bronić wolności religijnej, która jest prawem każdego człowieka."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_hom_19…

(do muzułmanów w Dakarze)
"...młodzi ludzie pracowali razem, budując cmentarze, meczety i kościoły, dzieci szkolne angażują się w zdrowe działania aby uczynić swe szkoły miejscem pokoju, przebaczenia i braterstwa, dorośli działają razem aby poprawić życie ducha wspólnoty w kraju. Pragnę wesprzeć i zachęcać wszyskie te próby budowy harmonijnego społeczeństwa albowiem jestem przekonany że jest to droga, jaką Bóg wyznaczył."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(w Damaszku, Syria)
"Jak mogę zapomnieć wspaniały wkład Syrii i otaczającego regionu w dzieje chrześcijaństwa? (...) Mam na myśli również o wielki wpływ kulturowy syryjskiego islamu, który pod rządami umajadzkich kalifów dotarł do najdalszych wybrzeży Morza Śródziemnego"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

(w Damaszku, w meczecie)
"Ważne jest by muzułmanie i chrześcijanie nadal razem badali kwestie filozoficzne i teologiczne, aby dojść do bardziej obiektywnej i kompleksowej wiedzy o wierzeniach drugiej strony. Lepsze wzajemne zrozumienie bez wątpienia poprowadzi, na poziomie praktyki, do nowego sposobu przedstawiania naszych dwóch religii - nie w opozycji, jak miało to zbyt często miejsce w przeszłości, lecz w partnerstwie dla dobra rodziny ludzkiej."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

(w Astanie, Kazachstan)
"... właśnie tu, w kraju spotkania i dialogu, i przed tym znamienitym audytorium, pragnę potwierdzić szacunek Kościoła katolickiego wobec islamu, autentycznego islamu: islamu modlitwy i troski o potrzebujących.
Wspominając na błędy przeszłości, także tej najnowszej, wszyscy wierzący powinni zjednoczyć swe wysiłki aby zapewnić że Bóg nigdy nie będzie zakładnikiem
ludzkich ambicji. Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy obraz człowieka."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

(Angelus z Astany)
"Z tego miejsca zapraszam chrześcijan i muzułmanów do zaniesienia usilnej modlitwy do Jednego, Miłosiernego Boga, którego wszyscy jesteśmy dziećmi, aby najwyższe dobro pokoju zaczęło rządzić w świecie. Niech ludzie wszędzie, umocnieni Boską mądrością, pracują na rzecz cywilizacji miłości, w której nie ma miejsca na nienawiść, dyskryminację czy przemoc."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

lektura uzupełniająca:
Jan Paweł II o islamie (1994)
Jan Paweł II: «ziarna prawdy» obecne w religiach niechrześcijańskich
-----
na razie na tym poprzestanę, bo materiał powyższy wystarczy do oceny, iż Franciszek stosuje w powyższej kwestii jak najbardziej ciągłość posoborowej mądrości etapu.

o fałszach islamu: Dialog z islamem: archanioł Boży Gabryjel posłan do pana Mehmeda?
Evangelii Gaudium a wiara katolicka (II)
Św. Jan Bosko i islam

#JanPawełII
Quas Primas wspomniała ten post w asia7 Hmmm, Ty natomiast znasz nauki JPII i rozumiesz tak? ps. Twierdzę inaczej i radzę trochę posz….
Quas Primas
Słowa wypowiedziane przez JPII:

"Niech święty Jan Chrzciciel ochrania islam i wszystkich mieszkańców Jordanii"

w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…
ps. Czy papież wiedział co mówi?, czy zdawał sobie sprawę, że to mogło być niejako "proroctwem", w świetle tego, co mamy dziś z ich najazdem na kraje Europy?
UWAGA TYLKO DLA DOROSŁYCH: ISLAMSKA PEDOFILIA, ZOOFILIA, NEKROFILIA !

POKAŻCIE TO TYM BISKUPIKOM OD SIEDMIU BOLEŚCI !!!

I KAŻDEMU INNEMU JUDASZOWI SPROWADZAJĄCEMU TĄ ISLAMSKĄ, DIABELSKĄ RELIGIĘ DO POLSKI !!


www.eprudnik.pl/co-powinnismy-w…

NAJPIERW NIECH WYRZEKNĄ SIĘ DIABŁA I WSZYSTKICH SPRAW JEGO !!!
Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.

..

"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowo… Więcej
Quas Primas
Ktoś kiedyś wstawił zdjęcie JPII jak płacze krwawiącymi łzami... Jeśli to prawdziwe zdjęcie, to dlaczego JPII zapłakał? Może nad poniższą wypowiedzią?
-------------------------------------------------
"My chrześcijanie z radością uznajemy wartości religijne, które mamy wspólne z islamem. Dziś pragnę powtórzyć to co powiedziałem kilka lat temu młodym muzułmanom w Casablance: 'Wierzymy w tego … Więcej
Quas Primas
Brak słów...
----------------------------------
(do grupy chrześcijan, mahometan i żydów)

"Biblia i Koran uczą że miłosierdzie i sprawiedliwość stanowią dwa najbardziej typowe przymioty Boga (...) Pragnie On byśmy byli dla siebie miłosierni. Na tej drodze znajdują się nowe rozwiązania politycznych, rasowych i wyznaniowych konfliktów, które trapiły w dziejach rodzinę ludzką.
Przybyliście z miasta… Więcej
Quas Primas
Hmmm, takie to "modlitwy" wielkiego z rodu słowian, a Katolickiego arcybiskupa, który bronił świętej wiary katolickiej za przyzwoleniem tego słowianina ekskomunikowano!
----------------------------------------------------------------
"Niech święty Jan Chrzciciel ochrania islam i wszystkich mieszkańców Jordanii"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…
(JPII)
Święci o islamie:

Święci Abencjusz, Jeremiasz, Piotr z Astigi, Sabinian, Walabons, Wistremund (męczennicy z Kordoby):


Wyznajemy Chrystusa jako prawdziwego Boga, a waszego proroka mamy za prekursora antychrysta i innych bluźnierczych doktryn!
W Damaszku świętego Piotra z Majumy.

Kiedy do Arabów odwiedzających go w czasie choroby powiedział:


"Każdy, kto nie chce przyjąć wiary chrześcijańskiej katolickiej,

będzie potępiony, jak i mahomet, wasz prorok fałszywy"


został przez nich zamordowany († 743).

(Martyrologium rzymskie, 21 lutego).
tahamata
Oświadczam stanowczo, że nie mam nic wspólnego z islamem. Wierzę w Trójjjedynego Boga, Kościół święty, ciała zmartwychstanie i żywot wieczny. Amen
,,Wszyscy wierzymy w tego samego Boga" - to kłamstwo !

Kościoły heretyków należy nazywać raczej Synagogami szatana, niż zgromadzeniami Chrystusowymi.

(Św. Hieronim, Doktor Kościoła).
..
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?


Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać. Przez… Więcej
Ewelina Anna
Przecież dokładnie to się robi, zawstydzając rozsądnych i wierzących katolików, że nie chcą przyjmować uchodźców! Tą herezją się usiłuje ich manipulować i prawdziwie wspiera islam przeciwko Kościołowi w samym Kościele:

""Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono … Więcej
Ewelina Anna
Dla porównania:

"Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i … Więcej
Ewelina Anna
"14. (...) Modernista wierzący uznaje i ma za pewne to, iż rzeczywistość pierwiastka Bożego sama w sobie istnieje i nie jest wytworem wierzącego. Gdy zaś kto się go zapyta, na czym polega ta pewność, odpowie, że na osobistym każdego człowieka doświadczeniu. (...) Teoria o doświadczeniu religijnym, połączona z teorią symbolizmu, prowadzi do uznania wszelkiej religii nawet pogańskiej za prawdziwą. … Więcej
Ewelina Anna
"Już przez samo ustanowienie wolności wszystkich bez wyjątku wyznań pomieszano prawdę z błędem: na równi z heretyckimi sektami, a nawet z przewrotnością żydowską postawiono świętą i niepokalaną Oblubienicę Chrystusową, Kościół, poza którym nie ma zbawienia. Nadto obiecując życzliwość i pomoc heretyckim sektom oraz ich ministrom, toleruje się i uprzywilejowuje nie tylko ich osoby, ale jednocześnie… Więcej
22Cecylia
@Quas Primas Jakim to trzeba być naiwniakiem, żeby w tak prostacki sposób próbować ukrywać prawdę.
Quas Primas
Trzeba być nie lada draniem, aby wywalić ze strony głównej ten artykuł! Ponad 900 wejść i artykuł zniknął. Parvus ( W obronie Tradycji Kościoła ) nie dość, że papolatra, to jeszcze zazdrośnik i cham!
VRS
@Primum Saeculum
Masz szanse sobie potrolować na kanale twojego kolegi. Tam możecie sobie dawać wzajemnie (razem z parwusem) polubienia do woli. Tu nie będzie ani kłamliwego trolingu ani skamleń że nie możecie sobie poszaleć.
Do wiadomości trola nr 1 - wszystkie teksty są z oficjalnych stron watykańskich, co można sprawdzić, klikając podane odsyłacze, no ale na to szkoda wam, trolom czasu … Więcej
VRS
Germano Bernardini, arcybiskup Smyrny, październik roku 1999, przemówienie o islamie, wygłoszone m.in. do papieża Jana Pawła II:
"Ojcze Święty, Wasze Eminencje,
Mieszkam od 42 lat w Turcji, państwie w 99,9 % muzułmańskim, od 16 lat jestem arcybiskupem Izmiru (d. Smyrna - przyp. wł.) w Azji Mniejszej. Przedmiot mojej interwencji jest zatem przewidywalny: problem islamu w Europie dziś i w … Więcej
VRS
"Ja, papież Kalikst III, przysięgam i ślubuję Trójcy Świętej, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Matce Bożej, zawsze Dziewicy, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi oraz wszystkim zastępom niebieskim, że uczynię wszystko co w mojej mocy, nawet, jeśli będzie to konieczne, życie poświęcając, wspierany przez rady moich czcigodnych braci, aby odzyskać Konstantynopol, który za grzech człowieka, został … Więcej
chemikus
Dobre pytanie!
-----------------
co robi w ogóle Wikariusz Chrystusa w meczecie, o ile nie jest to meczet w Kordowie przebudowany na katolicką katedrę?
chemikus
@VRS Jasne, źródło naszych problemów. Niezawodna nacja chazarska. Pod szczególną ochroną prezydenta RP i Jarka.
VRS
@Weronika.S
Kwestia jest szersza: co robi w ogóle Wikariusz Chrystusa w meczecie, o ile nie jest to meczet w Kordowie przebudowany i konsekrowany na katolicką katedrę?
Weronika.S
Wszyscy posoborowi papieże modlili się w maczetach w kierunku Mekki. Naruszenie to czy nie naruszenie 1. przykazania. Arc. Schneider powiedziałby, że tak.
VRS
@chemikus

Skoro "dobra zmiana" uparła się nam sprokurować Polin vel drugi Babilon to lektura owa jest jak najbardziej użyteczna. W końcu tam właśnie (nawet nie w rzymskiej synagodze) Jan Paweł II nazywa żydów starszymi braćmi w wierze.
chemikus
Zębami można tyko zgrzytać z bezsilności na takie pomysły "dobrej zmiany" w polskiej szkole. Co to jest właściwie pokolenie JP II? Wyrośnie nam kolejne pokolenie Bergoglio, gdzie tolerancja dla wszelkich herezji i odstępstw będzie atrakcyjna i zabójcza dla milionów dusz.
VRS
@chemikus

A tak - " Przekroczyć próg nadziei". Dzięki za przypomnienie: Jan Paweł II o islamie (1994)
I jeszcze jeden porażający tekst źródłowy w temacie fałszywych religii ogólnie: Co chcecie od Franciszka: Duch Boży a «ziarna prawdy» obecne w religiach niechrześcijańskich
VRS
@Quas Primas

A najgorsze że np. biskupi konferencji USA wykorzystują znaczną część ww. tekstów jako rodzaj rózgi żelaznej na niechętnych ubogacaniu kulturowemu amerykańskich katolików.
Owocem pontyfikatu JPII dla Polaków są natomiast niesławne dni islamu w kościołach.
chemikus
"Przekroczyć próg nadziei" lektura uzupełniająca w programie dla klasy VII i VIII. Lektura, w której wiara katolicka została zrównana z heretyckimi wierzeniami. Posoborowe nauki, które zaprzeczyły dwutysięcznemu działaniu Ducha Świętego. Młodzież będzie mieć podane na tacy teorie nie mające nic wspólnego z katolicyzmem. Rozmywania wiary ciąg dalszy. Tworzenie mitów i kontynuacja kłamstw … Więcej
peccatoribus
.....taaak..,widać w islamie klerowi do zbawienia bigamia nie przeszkadza, a swoich wyznawców do komuni .sw. nawet nie dopuszcza po rozwodzie...ot obłda
Quas Primas
To nie jest przygnębiające ale przerażające! To wypowiadał najwyższy hierarcha Kościoła katolickiego! I nie wypowiedział tego pomyłkowo jeden raz, ale kilkanaście razy w różnym czasie i różnych miejscach. Długi pontyfikat JPII był jak widać oparty na człowieku a nie na Bogu. Jak można wypowiadać takie herezje..., ba, to nawet nie herezje, to bluźnierstwa przeciw Bogu. Jedynym usprawiedliwieniem … Więcej
Quas Primas
Chce Pan, żeby parvusjanie dostali zawału?
------------------------------
22Cecylia 18 minuty temu
Przygnębiające.
------------------
VRS 17 minuty temu

@22Cecylia
To nie koniec. Będę uzupełniał na bieżąco.
VRS
@22Cecylia
To nie koniec. Będę uzupełniał na bieżąco.