Jazyk
Zobrazení
77
menhir 34 1

Boží Slovo

Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
menhir
ceskoslo před 36 minutami
c) Pán Ježiš svoje učenie nekázal apoštolom napísať
xxxxx
Písmo svaté vždy dobře svědčí Pravdě. Pán Ježíš přikázal učedníkům psát, ale málokdo zná ústní tradici v její celistvosti. Proto se může stát, že i kněží snadno odpadají od Pravdy. Ani Písmo, ani ústní tradice nepůsobí lidskou neomylnost. Proto je třeba přijmout Ducha moudrosti shůry, toho Ducha, který je poslán … Více
menhir
Ježíš jim odpověděl: »Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc.«

Co učí církev:
Číslo paragrafu: 134
„Veškerá božská Písma jsou jen jedna kniha a touto jedinou knihou je Kristus; vždyť všechna božská Písma mluví o Kristu a v něm nacházejí své naplnění.“
Všem zdejším odpůrcům Písma zdůrazňuji. Písmo svaté = Boží Slovo = Kristus. Tak, jak to učí církev.
menhir
Boží Slovo usvědčuje lidi špatné a podvodníky:
12Tak i všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.13Ale s lidmi špatnými a s podvodníky to bude horší a horší: jsou to svedení svůdci.14Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté.
Víš přece, od koho ses tomu naučil!15Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v …
Více
Bratia a sestry
Peter(skala) sever - juh ti tvori priesecnik rotujucej zeme takze ked ti rotuje a slnko vychadza na vychode a zapada na zapade tak presna polovica jeho cesty co je poludnie je tym padom presne v case ked je slnko na juh
a ak maju ludia rano o hodinu menej casu pre skorsie stavanie do prace tak maju aj menej casu na osobnu pripravu pred pracovnym zhonom skrz menej spanku
Peter ty niesi reprezentat… Více
sulnadzlato
Hoax maže všechno, co ho usvědčuje. Já bych mohla povídat! Tak ho nechte blafat, nejni to jedinej blafoun tadyk.
menhir
N0B0DY.SK včera
Toto prestavovanie hodiniek nemá nič s proroctvom o antikristovi. Ten chce zmeniť poriadky oveľa dramatickejšie.
xxxxx
Psal o tom @Bratia a sestry. ale nesnášenlivý Peter(skala) jeho komentář smazal. Byl tam tento odkaz: www.youtube.com/watch
Peter(skala) fantazíruje a neví, o čem.
henta
To jsem neměla na mysli,!
ALE STAŇ SE TI JAK DOUFÁŠ!!!
menhir
Milosrdenství Boží, až Bohu poručím svou duši.
henta
Dobře píšeš Menhire,vždy se je co přiučit .
Už ti zbývá jen jedno-víš-li-co?
menhir před 13 minutami

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.
menhir
Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.
henta
sulnadzlatoSoli, ale nenech se zhloupnout, jediná cesta
do nebeských příbytků vede jen "těsnou branou
a úzkou cestou" skrze Krista Ježíše.

A náš Menhirek adoruje papeže a vatikán-čímž se
stává nepřítelm Krista Ježíše, a odpadlíkem.
spolu s bratříčem miňokrafem
sulnadzlato
Balšoje spasívo za užitečná slova,menhirku!
menhir
Ještě něco na dobrou noc:
Milujte však pravdu a pokoj!20Tak praví Hospodin zástupů: Ještě přijdou národy a obyvatelé mnohých měst,21přijdou obyvatelé jednoho města k obyvatelům města druhého a řeknou: 'Pojďme usmířit Hospodina, pojďme hledat Hospodina zástupů! Já půjdu také.'
22Přijdou mnohé národy, mocné kmeny, aby hledaly Hospodina zástupů v Jeruzalémě a usmířily ho.23Tak praví Hospodin zástupů…
Více
snakee
Samson1 předevčírem

Mnehir, občas ti musím dát za pravdu. protože jsi charis
menhir
No to se podívejme! Rusové jsou blíže pravdě, než letniční samouk.
Господь сказал Противнику: «Противник! Пусть остановит тебя Господь! Пусть остановит тебя Господь, избравший Иерусалим! Ведь этот человек - все равно что головня, выхваченная из огня!
menhir
A když to někdo opravdu nechápe, musí se zablokovat.
menhir
Bůh je Láska. Láska nikdy nebude navádět člověka, aby vraždil. To snad není tak těžké pochopit.
menhir
Tak to prostě je a v odborných kruzích je to známá věc. Slovem Hospodin je ve Starém zákoně nazýván i anděl.
menhir
No, musím uznat, že překladač je schopnější, než jsem čekal:
I řekl Hospodin ďáblovi: Hospodin tě potupí ďáblem, a Hospodin tě bude potupovat a vybírat Jeruzalém.
menhir
No ano, to by ale musel umět číst. Můžeš to zkusit s google překladačem, čmelajs.

ויאמר יהוה אל השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש׃
menhir
Níže je správně přeložený text, výše je upravený podle potřeb vykladačů.
menhir
Copak se to děje? že bychom měli dva Hospodiny?
1Hospodin mi ukázal velekněze Jozua, který stál před Hospodinovým andělem. Po jeho pravici stál satan, aby ho obžaloval. 2Tu řekl Hospodinův anděl satanovi: Ať tě Hospodin zkrotí, satane, ať tě zkrotí Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém! Což to není oharek vytažený z ohně?“
Čmelíku, na Písmo svaté nemáš. Nevykládej, čemu nerozumíš. Zkus to raději … Více
menhir
Citát z Písma, aby lidé moudří sami u sebe měli o čem přemýšlet.
Hospodin řekl Satanovi: Ať tě napomene Hospodin, Satane! Ať tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém. Což to není poleno zachráněné z ohně?
Samson1
Hento popros ještě Pána, aby ti ukázal i hříchy, které si neuvědomuješ a třeba si uznáš, že tě místo pokání ovládá skrytá pýcha.Nebo popros Pána, aby ti prodal mast - korilium na oči, abys prohlédla a ude to fajn.
henta
Tak, tak menhiru ,ALE každý po svém
Židé po židovsku, sodomité po sodomitsku,
placeboci/zástupceSamson1 / po placebosku,
zdvořilí démoni po zdvořilodémonsku ect.
ON vás potom u soudu rozčlení.
Hentička pospíchá k cíli cestou ustavičného pokání
a věřte nevěřte tací budou ,spolu s ostatními,
vašimi soudci v Kristu Ježíši.
menhir
Důležité je, abychom všichni přijímali Pravdu, tj. Ježíše Krista.
Vždy se ptejme, co řekl Ježíš. Kdo nejde přímo k Ježíši, ten bloudí.
Samson1
Mnehir, občas ti musím dát za pravdu. To je tak, když se drží člověk duchovna a ztratí spojení se zemí, normální lidským rozumem, který vnímá řád věcí stvořených a přirozených, což je též dar Boží. Pro mne je P. Maria Židovka a Kristus Žid, dokonce obřezaný dle Mojžíšova zákona osmý den. Ježíš je ve své podstatě vtělené Slovo Boží, tedy Bůh i člověk a jak ochránil P. Marii od dědičného hříchu, … Více
menhir
Libore Halíku, dokonce tvůj oblíbený Pavel, který káže proti Kristovu duchu: “nejezte s hříšníky“, tě usvědčuje z omylu. Zapomínáš, že se Ježíš stal člověkem. Narodil se prosté a chudé Židovské dívce ve chlévě v Betlémě. Malý Žid Ježíš byl podle židovského Zákona osmý den obřezán a jeho Židovská matka obětovala dvě holoubata v den jejich očišťování.
1Mluvím pravdu - vždyť jsem Kristův - nelžu, … Více
menhir
Zase a znovu se tu spřádají nesmysly o tom, že Maria a Ježíš nebyli Židé. Takže znovu musím konstatovat, že takové nesmysly mohou trousit pouze ti, kdo NESLYŠÍ Slovo Boží. Co tedy říká sám Ježíš o své národnosti?
Ježíš se hrdě hlásí k příslušnosti k vyvolenému národu.
Samařská žena mu odpověděla: »Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?« Židé se totiž se Samaritány nestýka… Více
miňocraft
Božie Slovo má moc,je ako dvojsečný meč,nič mu nie je skryté,všetko vykoná a rozsúdi.
menhir
Ještě jedno pravé svědectví o tom, že Pán Ježíš jedl s nekajícími hříšníky. Dostali příležitost a nedokázali jí zužitkovat.
22Ubíral se od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.23Někdo se ho zeptal: »Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?« Řekl jim na to:24»Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou … Více
sulnadzlato
Přišla mi myšlenka, esi nejni lepší nechat vatikánské v nevědomosti.Duša v nich spí jak v teleti.
menhir
27Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévi, sedícího v celnici, a řekl mu: „Následuj mne.“ 28A on všeho zanechal, vstal a následoval ho. 29Lévi mu připravil ve svém domě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s nimi byli u stolu. 30Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali na jeho učedníky a říkali: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ … Více
menhir
21Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: »Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?«
22Ježíš mu odpověděl: »Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát.