Jazyk
Zobrazení
469
Victory 4

Aggiornamento a František

Hreze, které František hlásá a vtěluje, nejsou pouze jeho výplodem, mají hluboký kořen v duchu aggiornamenta. Aggiornamento bylo hlavním programem II. Vaticana. Ježíš mluví o stromu a o ovoci (srov. Mt 7,17n). Na Františkovi je vidět zhoubné ovoce, ale otrávený strom je II. Vaticanum. Aggiornamentem církev přijala ducha světa a vyhnala Ducha svatého. Duch lži zaměnil Ducha pravdy! Koncil vyhlásil úctu k pohanským kultům a v důsledku k jejich démonům. Tím legalizoval hřích proti 1. přikázání Dekalogu. Je to do nebe volající zločin! Byl zahájen proces vnitřního rozkladu církve neúctou k nejvýš svatému, jedinému pravému Bohu!
Jaké konkrétní ovoce František nese? V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem, daných Bohem, a slovy i gesty se vysmívá mimořádně naléhavému Božímu varování před homosexualitou. Bůh za tento amorální zločin jako výstrahu pro budoucí pokolení potrestal Sodomu a Gomoru (srov. 2Pt 2,6, Jud 7).
Koncil sice neschválil homosexualitu, ale herezemi a synkretismem připravil podmínky, aby duch homosexualismu mohl přijít a masově zamořit nejen svět, ale i církev. Toto je zločin II. Vaticana.
Kořen homosexuality je teologicky odůvodněn v listě Římanům 1,25-26. Zkráceně: Hereze + neopohanství = homosexualita
Hereze
: II. Vaticanum mlčelo k herezím neomodernismu, a tím je de facto schválilo. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Postupně vyměnily pravdu Boží za lež“. (Ř 1,25a)
Neopohanství: Nostra aetate (1965) + Assisi (1986...) otevřely dveře do církve pohanství, které se klaní a slouží tvorstvu místo Stvořiteli. (Ř 1,25b)
Ovocem je masové rozšíření homosexuality: „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... muži s muži provádějí hanebnosti.“ (Ř 1,26)
Závěr: Má-li nastat obroda církve, musí být nazván pravým jménem:
1) František jako apostata a heretik, a tedy neplatný papež,
2) II. vatikánský koncil jako heretický, a tedy neplatný!


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

13. 1. 2019