Clicks504

Znásilňovali, neoběsím je, trest smrti jsem zrušil - František

Bergoglio z Vatikánu vysvětloval více než 800 zástupkyním ženských řeholních společenství z 80 zemí v Římě 6.-10.5.2019.

"Problém sexuálního zneužívání v církvi, který se týká rovněž řeholnic, se NEvyřeší ze dne na den. Ovšem ani tím, že na náměstí sv. Petra pověsíme stovku kněží, kteří se jím provinili. Problémy v životě se totiž řeší vyvoláním procesů, nikoli obsazením prostorů, prohlásil 10.5.2019 papež František při audienci pro účastnice XXI. plenárního shromáždění Mezinárodní unie řeholních představených." www.radiovaticana.cz/clanek.php
"Například dnes (10.5.2019) jsem jasně řekl, že trest smrti není přijatelný - je to nemorální. Ale před padesáti lety, ne. Změnila se církev?" www.lifesitenews.com/news/Pope-critics-wo…
L: Trest smrti viníků Bergoglio (František) zrušil i v nejnovějším Katechismu. Jen KAŽDÝ DEN PROVÁDĚNÝ trest smrti osobně nevinných nemluvňátek UMĚLÝM POTRATEM v mateřských lůnech VE VĚTŠINĚ ZEMÍ SVĚTA ho většinou ponechává lhostejným, protože stejně jako největší bezbožníci - sociální inženýři nechce (na rozdíl od Pána Boha), abychom se množili jako králíci. Sám to o lidech jako králících řekl před pár lety cestou z Filipín, kde spolu s místním kardinálem Luisem Antonio Taglem ukazovali rukama satanistické rohy při pozdravech. S nizozemskou a italskou šéfovou potratářů se vřele přátelí a dává jim i papežské medaile.
Jak napsal historik Pierantoni: František je horší než jediní 3 heretičtí papeži v minulosti. Dál vysvětluje, že František relativizuje "celou katolickou doktrínu", chce vnutit "revoluční změnu v sexuální a manželské etice" a postavit katolicismus mezi jiná náboženství, která přicházejí "velmi blízko k náboženskému indiferentismu". Pro Pierantoniho František "hluboko padl a není opravdu katolík." Medieval Scholar: Francis Is Worse Than Previous Heretical Popes
Papež Liberius (+366) byl císařem donucen podepsat trinitářskou formuli nesprávně v době, kdy teologická terminologie ještě nebyla plně definována;
Papež Honorius (+638) zpochybnil jen 1 učení o Kristových dvou vůlích, a to i kvůli terminologické nejistotě z té doby.
Papež Jan XXII (+1334) popřel doktrínu bezprostředního blaženého patření svatých na Boha v nebi ihned po smrti, ale později omyl odvolal.

L: Čili žijeme zajisté v době konce časů, době Apokalypsy. PROBUĎTE SE!

Zlořečený člověk Antikrist (nejpravděpodobněji Obama; Zveřejnil falešný rodný list-dle šerifa Arpaia) žije mezi námi od času největšího odpadlictví od křesťanské pravé víry na 2. vatikánském koncilu. Čeká jen na to, až bankéři nachystají čipy 666 pro všechno obyvatelstvo, aby mohl veřejně viditelně celosvětově vládnout z Jeruzaléma coby hlavního města světa a tam byl poté prohlášen i za Boha v budoucím novém židovském Šalamounově chrámu.
Od 20. století evangelium Pána Ježíše Krista už bylo rozšířeno na všechny kontinenty. Písemně bylo přeloženo do prakticky všech jazyků světa, nebo alespoň na audionahrávkách namluveno i do těch nejzapadlejších jazyků a darováno takto domorodým kmenům.
R.1965 došlo k největšímu celosvětovému odpadlictví od panování Ježíše Krista v srdci celosvětové Katolické církve. Jen proto mohl být z dopuštění Božího dle proroctví apoštola Pavla Antikrist počat.
Odpadlictví nastalo:
a) podpisem formulace, že morálnost nekřesťanů může být tak velká, že mohou být navěky spaseni. Tím byl popřen rozkaz Pána Ježíše Krista: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.
b) papežové na 2. vatikánském koncilu neodsoudili, ani NEdovolili jiným biskupům odsoudit veřejně zločiny cíleně protikřesťanského komunistického bolševismu.
c) k narození Antikrista mělo dojít po smrti pravoslavné ruské svaté Pelagije Rjazaňské, která zemřela r.1966. Byl-li počat Antikrist 1965, za 9 měsíců byl porozen v r.1966.
d) odpadlictvím a narozením Antikrista se změnilo kulturní paradigma, jak předpověděla katolická sv. Hildegarda z Bingen. Nastala sexuální revoluce. Pornografie, předmanželský sex, cizoložsvto a pozdeji i homosex a dnes celá škála všech sexuálních úchylností SODOMY - LGBTQ. To, co bylo a navěky zůstává smrtelným hříchem, kterému se většina křesťanů 1 000 až 2 000 let vyhýbala, se stalo normou prakticky všech křesťanů ve všech do té doby křesťanských zemích. Současně papežové, kardinálové, biskupové, a téměř všichni kněží v církvi k tomu smrtelnému hřešení většinou mlčeli a mlčí dodnes.

Trojjediný Bůh je ale neměnný. Co nenáviděl v minulosti (HŘÍCH), nenávidí i dnes a navěky. Co miloval tehdy (SVATOST), miluje i dnes a navěky.

Každý člověk může hřešit dlouho a Bůh ho dlouho vede k pokání. Avšak jistého dne nekající hříšník SROSTE s hříchem a stává se rouhačem Duchu Svatému (stává se synem satana, podoben nekajícím démonům), kterému nebude odpuštěno ani v tomto věku ani po smrti ve věku budoucím. Jak se to pozná? Tím, že svých hříchů NIKDY nelituje. Nebo pokud lituje, tak stylem Jidáše před sebevraždou, kdy vrahům přizná, že zradil nevinného, ale toho nevinného mu dál není líto.

Lucie z Fatimy r.1957 předpověděla, že až se lidé budou rouhat Duchu Svatému, nastane 3. světová válka. A že ruskou armádu Bůh použije k likvidaci mnoha odpadlých celých národů světa.

Athoský řecký pravoslavný mnich Josif Vatopedský, který se hodinu a půl po své smrti r.2009 zázračně usmál, prorokoval 26.10.2001, že Antikrist nezačne celosvětově kralovat ihned po 3. světové válce, protože Bůh nedovolí, aby válka skončila dle Antikristových plánů. Na vládu si bude muset počkat ještě 30 až 40 let. Neboť církev bude napřed opravena do podoby skutečně krásné nevěsty, podobné Neposkvrněné Panně Marii. Nebude dál tou dnešní LGBTQ prostitutkou.

Veřejná doména
Mates5485 likes this.
Přítel
Pan Bergoglio je lstivý jako Satan.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
Svatý papež Pius V., na rozdíl od nesvatého homosexuálního Františka (Bergoglia), vydává v roce 1568 bullu Horrendum illud scelus, ve které stanoví, že homosexuální klerici (sodomiti), kteří jsou vinni tímto ohavným zločinem a kteří se neděsí smrti své duše, mají být popraveni. cirkev.wordpress.com/2011/09/02/hrich-sodomie/ English: wdtprs.com/…/official-docume… and www.traditioninaction.org/…More
Svatý papež Pius V., na rozdíl od nesvatého homosexuálního Františka (Bergoglia), vydává v roce 1568 bullu Horrendum illud scelus, ve které stanoví, že homosexuální klerici (sodomiti), kteří jsou vinni tímto ohavným zločinem a kteří se neděsí smrti své duše, mají být popraveni. cirkev.wordpress.com/2011/09/02/hrich-sodomie/ English: wdtprs.com/…/official-docume… and www.traditioninaction.org/religious/n009rp_Homosexu…
Zedad
Tak toto je taky zvláštní. Papež František zrušil trest smrti pro zločince a trest smrti pro potracené děti nechal. On jako říká, že je proti potratům, jenomže neví, jestli život začíná od početí.
Mates5485 likes this.
Když František znásilňovače ministrantů neoběsí, ani těžce neztrestá, naplní se proroctví nezetlelé řeholní sestry Mariany de Jesús Torres – z Quito. 20.1.1610 se jí zjevila Matka Boží a řekla "Demoralizovaní duchovní, jež pohorší křesťanský lid, vyvolají nenávist vlažných věřících a ti spolu s nepřáteli římské apoštolské Církve se obrátí proti kněžím všem. Tento zdánlivý triumf satana způsobí …More
Když František znásilňovače ministrantů neoběsí, ani těžce neztrestá, naplní se proroctví nezetlelé řeholní sestry Mariany de Jesús Torres – z Quito. 20.1.1610 se jí zjevila Matka Boží a řekla "Demoralizovaní duchovní, jež pohorší křesťanský lid, vyvolají nenávist vlažných věřících a ti spolu s nepřáteli římské apoštolské Církve se obrátí proti kněžím všem. Tento zdánlivý triumf satana způsobí ohromné utrpení dobrým pastýřům Církve." L: Ladí k 3. fatimskému tajemství zveřejněnému J. Pavlem II. r.2000 o povraždění papeže, biskupů, kněží, řeholnic atd.
Mates5485 likes this.
De fide (dogma) „Bez víry není ospravedlnění dospělého možné.“ „Jestliže někdo řekne, že se může stát, že dogmatům předloženým Církví bude jednou podle pokroku vědy přisuzován jiný smysl než ten, který rozuměla a rozumí Církev, budiž anathema = z Církve vyloučen.“ Dokumenty 1.vatikánského koncilu, Krystal OP, Praha 2006, str.83.
2.vatikán Lumen gentium 16 učí povinně bludu: „Věčné spásy mohou …More
De fide (dogma) „Bez víry není ospravedlnění dospělého možné.“ „Jestliže někdo řekne, že se může stát, že dogmatům předloženým Církví bude jednou podle pokroku vědy přisuzován jiný smysl než ten, který rozuměla a rozumí Církev, budiž anathema = z Církve vyloučen.“ Dokumenty 1.vatikánského koncilu, Krystal OP, Praha 2006, str.83.
2.vatikán Lumen gentium 16 učí povinně bludu: „Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se s pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Božská prozřetelnost neodpírá pomoc nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě nedošli k výslovnému uznání Boha, ale snaží se, ne bez Boží milosti o dobrý život“
Z toho logicky plyne, že všichni biskupové, kteří stvrdili svým podpisem i ty věty 2.vatikánského koncilu, ve kterých se starým dogmatům přisoudil jiný smysl, než jim dávala Církev v minulosti, sám sebe z Církve vyloučil a stal se schizmatikem či heretikem. Proto matka Církve Panna Marie ve viděních upozornila r.1965 z Garabandalu, že kalich Božího hněvu už přetekl, neboť mnozí kardinálové, biskupové a kněží jdou cestou do zatracení a strhávají tam s sebou i další věřící. Tito biskupové včetně papeže a kardinálů pak určovali od r.1965, co se učili bohoslovci, budoucí kněží. Naučili je jinému - druhovatikánskému smyslu starých dogmat, čili naučili je bludům jakoby bludy byly pravdou, ale přitom si tito dnes také už biskupové a kněží o sobě naivně myslí, že zůstali katolíky – dostali se do jimi nezaviněné nevědomosti, která je však překonatelná, pokud si namáhavě přečtou encykliky kteréhokoliv papeže či koncilu do r.1914 pojednávající zejména o bludech modernismu a zednářství)
Přísaha proti modernismu (L: bylo povinné ji znát a přísahat od r.1910 do r.1965) přináší tutéž pravdu. Člověk, který skládá tuto přísahu, činí následující slib: „upřímně přijímám učení víry, jak se nám dochovalo vždy v tomtéž smyslu a v tomtéž významu od apoštolů skrze pravověrné církevní Otce, a proto zcela zavrhuji bludnou smyšlenku o vývoji dogmat, jako by dogmata během času měnila smysl a význam a jako by nynější dogmata byla odlišná od těch, kterých se svatá Církev katolická přidržovala.“
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Přítel likes this.