Ngôn ngữ
77

Thánh Lễ Đại Kết của Francis đang được tiến hành

Dự án Thánh Lễ đại kết của Giáo Hoàng Francis (thực chất là theo chủa nghĩa Lutheran) đã chính thức bắt đầu tại Rome. Nó được thi hành bởi một nhóm theo chủ nghĩa La Mã hiện đại tên là Comunità …