언어
클릭 수
1만
Inka

♥ ADWENTOWE MODLITWY- Modlimy się z Maryją w czasie adwentu ♥

ADWENTOWE MODLITWY- Modlimy się z Maryją w czasie adwentu

Z Maryją, pełną łaski, przygotowujemy się do przyjęcia jej Syna Jezusa, Słowa, które stało się Ciałem.

Maryja, pełna łaski
Całkowicie oddana Bogu i napełniona Jego Duchem
Poczęła Jego Syna, Słowo Boga.
Ona pomaga nam przygotować się na przyjęcie Jezusa Zbawiciela. Oddanie mu naszych serc i rodzin,
Otwarcie na Jego Słowa pełne miłości i światła.

Maryja, kochająca miłosiernie
Spiesznie opuszcza swój dom udając się na spotkanie z kuzynką Elżbietą
Będącą w błogosławionym stanie.
Może nas uczyć jak żyć, radośnie służąc bliźnim.

Maryja, uważnie obserwująca to, co dzieje się wokół,
Wybiera się z Józefem do Betlejem na spis ludności,
Kiedy zbliża się czas rozwiązania.
Uczy nas być posłusznymi i zgadzać się z wolą Bożą.

Maryja, która zachowuje wszystko w swym sercu
Uczy nas modlitwy, czuwania w nadziei i uwielbienia dla Boga.
Pokazuje jak rozpoznawać Jego wolę,
Nie rozpowiadać o niej głośno, lecz przekładać na praktykę życia.

Przeżyjmy z Maryją te dni Adwentu, ożywiane naszym oczekiwaniem na Jezusa, Światłość Świata.


POCZĄTKOWA INWOKACJA
Dziewico błogosławiona między niewiastami,
Matko wybrana między wszystkimi matkami,
Matko Chrystusa i matko ludzi ,
Daj nam Twego Syna, Daj nam Twego Syna!
HYMN
bądź Błogosławiona - Ty, Maryjo, służebnico Pańska,
Która uwierzyłaś słowom Archanioła,
W Tobie dokonał się cud:
Twój Bóg stał się Twym Synem!
Refren : Dziewico Niepokalana, chwała Tobie!
Bądź błogosławiona - ty, Maryjo, wzorze wiary :
Pełen naszych lęków i wątpliwości
Pogrążony w chaosie świat – pragnie zbawienia.
Napełnij go nadzieją!

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Gwiazdo w naszej nocy
Święta Matko Boża napełniona miłością
W Tobie Słowo stało się Ciałem,
Słowo Stworzyciela!

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, radości wszechświata
Dajesz światu Odkupiciela,
Twojego Syna, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga,
Tego, który nas zbawia!

Bądź pochwalona – Ty Maryjo, przez nas wszystkich, odkupionych
Tobie oddajemy cześć
Bo dałaś nam Jezusa, Dobrego Pasterza
Prowadzącego nas do nieba.

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Matko cierpiących
Odważna w trudnej codzienności
Towarzysząca Jezusowi, Niepokalana Dziewico,
Módl się za nami, Twoimi dziećmi.

CICHA MEDYTACJA

Panie, w tym czasie Adwentu daj nam zapragnąć wyłącznie Ciebie. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu, który zagłusza naszą duchowość i sprawia, że wciąż gnamy za dobrami materialnymi. W tej modlitwie prosimy Maryję, by wzmogła nasze pragnienie Boga i radosne oczekiwanie na Jego przyjście. Chcemy z całym Kościołem wołać z wiarą: „Przyjdź, Panie Jezu! Czekamy na Ciebie!”

Słowo Boże, Łk 1, 26-45
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

ADORACJA W CISZY

Maryja uczy nas oczekiwania w ciszy wiary na Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Uczy przyjmować Go, uwielbiać i dostrzegać w sercach naszych bliźnich.

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa
Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę
I wypełniać ją w każdym momencie.

Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety,
Pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim
Z radością i gorliwością

Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa
Daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci
Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkryć ich powołanie.

Maryi, Matce nadziei
I Tobie, Panie, powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby,
Choroby, niepokoju,
Tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie, lub w cierpieniu.

Z Maryją i wszystkimi świętymi
Daj nam, Boże przeżyć czas oczekiwania na Twe przyjście
Czas radości, pokoju
I nadziei na poprawę i nawrócenie świata.

Ojcze Nasz....

MODLITWA
Boże nasz Ojcze, wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że wybrałeś Maryję, Niepokalaną Dziewicę, na Matkę Jezusa, naszego Zbawiciela. W czasie Adwentu Ona uczy nas Go kochać, przyjmować i mu służyć. Wspieraj nas, prosimy Cię w imię miłości, którą nam zaniosłeś przez Maryję i Twego Syna, Jezusa Chrystusa.

Końcowe błogosławieństwo
Niech Bóg Ojciec, który nas strzeże w swej miłości, błogosławi nam, i da nam z radością przyjmować Jezusa, Syna Maryi. Amen.

ADWENTOWE MODLITWY

I. Adwentowa modlitwa
W adwentowym czekaniu
gdy przycichł świat cały:
uwielbiam Cię, Jezu,
Panie godzien chwały.

Uwielbiam Cię: w myśli,
w modlitwie i w śpiewie.
Oddaję Ci, Jezu,
dziś samego siebie.

Chcę Ci przygotować
w sercu swoim drogę,
bo tęsknię za Tobą,
mym Panem i Bogiem.

Zobacz - adwentowe płoną
dla Ciebie lampiony.
Przyjdź więc Panie Jezu
i bądź uwielbiony!
(Alina Paul)

II. Adwentowa modlitwa
Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnance z raju, wołali z otchłani:
"Spuśćcie, niebiosa, deszcz na ziemskie niwy,
I niech z obłoków zstąpi sprawiedliwy".
Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana
Z judzkiej krainy Panna zawołana.

Ona pokorą i oczy skromnymi
Boga samego ściągnęła ku ziemi;
Że którego świat nie objął wielkości,
Tego panieńskie zamknęły wnętrzności.

Kiedy z obłoków Pań do nas zstępował,
Świat jak rozległy człeka poszanował;
Człeka, przed którym na po tym zginano
Niebieskie, ziemskie, piekielne kolano.
Nie naszą jaką zasługą ściągniony,
Miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
Wziął ciało ludzkie, z nim ból, niedostatki;
Zbratał się z nami, był Synem u Matki.

Dajmyż Mu za to dzięki, zborze wierny,
Że kochając nas, był miłosierny.
I wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

Adwentowa modlitwa
W adwentowym czekaniu
gdy przycichł świat cały:
uwielbiam Cię, Jezu,
Panie godzien chwały.

Uwielbiam Cię: w myśli,
w modlitwie i w śpiewie.
Oddaję Ci, Jezu,
dziś samego siebie.
Chcę Ci przygotować
w sercu swoim drogę,
bo tęsknię za Tobą,
mym Panem i Bogiem.
Zobacz - adwentowe płoną
dla Ciebie lampiony.
Przyjdź więc Panie Jezu
i bądź uwielbiony!

"Rok znowu dobiega końca
i zimą w nim zapachniało
Białą się przykrył pierzyną
odświętnie w koło i biało
Natura spać się położyła
słoneczne pogasiła blaski
Na nieba suficie zapaliła
srebrem błyszczące gwiazdki
I ludzie jacyś inni naraz
choć w troskach i zabiegani
To adwent tuż przed świętami
próbuje rozliczyć się z nami
Duchowo musimy się zmienić
by miejsce w sercu zrobić
Rękę wyciągnąć na zgodę
skłóconych z sobą pogodzić
Adwent jest zastanowieniem
zadumą nad życiem i skruchą
A płomyk świecy w "Stroiku"
światełkiem w tunelu, otuchą
Wigilię przeżyć i święta
tak łatwiej może nam będzie
Z "dzieciątkiem" oraz bliskimi
choince, prezentach, kolędzie"

III . Adwentowa modlitwa

Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.

댓글 쓰기…
Engel44
ADORACJA W CISZY
Maryja uczy nas oczekiwania w ciszy wiary na Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Uczy przyjmować Go, uwielbiać i dostrzegać w sercach naszych bliźnich.
MODLITWA WSTAWIENNICZA
Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa
Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę
I wypełniać ją w każdym momencie.
Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety,
Pomóż nam, … 더보기
Engel44
MODLITWA WSTAWIENNICZA

Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa
Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę
I wypełniać ją w każdym momencie.

Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety,
Pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim
Z radością i gorliwością

Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa
Daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z rado… 더보기
Engel44
Dziewico błogosławiona między niewiastami,
Matko wybrana między wszystkimi matkami,
Matko Chrystusa i matko ludzi ,
Daj nam Twego Syna, Daj nam Twego Syna!
Engel44 이(가) 이 게시물을 ♥ Adwnet i ADWENTOWE ZWYCZAJE RELIGIJNE ♥ 에 언급했습니다.
Inka
Przeżyjmy z Maryją te dni Adwentu, ożywiane naszym oczekiwaniem na Jezusa, Światłość Świata,Króla królow. 더보기