Jazyk
Zobrazení
508
Libor Halik 18

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Tisícileté pozemské kralování Ježíše Krista prostřednictvím vzkříšených kněží mučedníků z doby Antikrista bude.
Samozřejmě, že po slavném příchodu (sestoupení na Zem) Ježíše Krista nebudou dvě vzkříšení, ale jen jedno, kdy všichni ostatní mrtví (kromě biskupů a kněží umučených v době 3,5 leté vlády Antikrista) budou vzkříšeni, živí proměněni a nastane den soudu.
Zjevení, 19. kapitola:
11. I viděl jsem nebe otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl na něm, sloul Věrný a Pravý, a kterýž v spravedlnosti soudí i bojuje.
12. Oči pak jeho byly jako plamen ohně, a na hlavě jeho korun množství, a měl jméno napsané, kteréhož žádný neví, než on sám.
13. A byl odín v roucho pokropené krví, a sloveť jméno jeho Slovo Boží.
14.
A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, jsouce odíni v kment bílý a čistý.
15. A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím bil všecky národy. Nebo on bude je spravovati prutem železným; onť i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude.
16. A máť na rouchu a na bedrách svých napsané jméno: Král králů a Pán pánů.
17. I viděl jsem jednoho anděla, an stojí v slunci, a zkřikl hlasem velikým, řka všechněm ptákům, kteříž létali po prostřed nebes: Pojďte a shromažďte se k večeři velikého Boha,
18. Abyste jedli těla králů, a těla hejtmanů, a těla silných, a těla koňů, i těch, kteříž na nich sedí, a těla všech svobodných i služebníků, i malých i velikých.
19. I viděl jsem šelmu a krále země a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, kterýž seděl na koni, a s rytířstvem jeho.
20. I jata jest šelma, a s ní falešný prorok ten, kterýž činíval divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy a kteříž se klaněli obrazu jejímu. I uvrženi jsou oba za živa do jezera ohnivého, hořícího sirou.
21. A jiní zbiti jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všickni ptáci nasyceni jsou těly jejich.

Zjevení, 20. kapitola
1. I viděl jsem anděla
(L: ne Ježíše Krista = ne Slovo Boží)
sstupujícího s nebe
, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své.
2. I chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.
3. A uvrhl ho do propasti, i zavřel jej tam a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.
4. I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a viděl jsem duše stínaných pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, anebo na ruce své. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.
5. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první vzkříšení.
6.
Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.
(L: Antikrist všechny biskupy a kněze přinášející eucharistickou oběť vyhubí, protože to bylo předpovězeno prorokem Danielem 12,11-12, že: "Od toho pak času, v němž odjata bude obět ustavičná, a postavena ohavnost hubící, bude dnů tisíc, dvě stě a devadesát. Blahoslavený, kdož dočeká a přijde ke dnům tisíci, třem stům, třidcíti a pěti." Proto tyto popravené svaté biskupy a kněze Bůh po zničení Antikrista vzkřísí, aby dál pokračovala eucharistická oběť až do Kristova 2. příchodu - sestoupení Krista viditelně veřejně na Zem k poslednímu a veřejnému všem viditelnému soudu.)

7. A když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satanáš z žaláře svého.
8. I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského.
9. I vstoupili na širokost země a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale sstoupil oheň od Boha s nebe a spálil je.
10. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků.
11. I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno.
12. I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutků svých.
13. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podle skutků svých.
14. Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá.
15. I ten, kdož není nalezen v knihách života, uvržen jest do jezera ohnivého.
PZ: Tisícileté neznamená našich 1 000 let, ale 1 000 let dle starého židovského kalendáře z doby apoštola Jana, kdy židovský rok trval méně dní než v našem kalendáři. Čili dle našeho občanského kalendáře to bude něco přes 700 let. Znalci kalendářů vědí detaily.

Veřejná doména
Libor Halik
Pán Ježíš bude kralovat přes 700 let skrze ty vzkříšené mučedníky kněze. Oni už 1x zemřeli, byli v nebi, patřili na Boží tvář, proto jsou dokonalí jako sv. andělé. Když budou konat na Zemi bohoslužby a kralovat, tak to proto budou dělat ZCELA svatě - plně v souladu s vůlí Pána Ježíše Krista. Pro @evelina @Rapture @mike084
evelina
@Rapture píšete:

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Libor ked príde Pán na oblaky bude prve vskriesenie Kristovej nevesty, druhe bude ked pride na Zem, pozor on hnet nepride na Zem,ako si mnohý myslia , ste určite skvelý človek ja nepochybujem o Vás, ja nie som teolól ale Otec mi to zjavil,

Pýtam sa, tak príde či nepríde Pán Ježiš? Ked nepríde - ako tu podľa vašho zjavenia … Více
Libor Halik
Pravdepodobne zatiaľ Enoch a Eliáš nepatrili na Božiu tvár. Oni boli iba vzatí zo Zeme v tele v danom čase. Avšak na nich bolo Adamovo preklatie smrťou. Preto ich Boh pošle na Zem v čase Antikrista, kedy sa stanú martýrmi. Potom po smrti uzria Boha tvárou v tvár (teologické patření na Boha) a potom budú vzkriesení natrvalo a vzatí do neba pred zrakmi všetkých. Viz Zjavenie 11.kap. Pre @mike084… Více
Libor Halik
Napr. v knihe "Mystické město Boží" ctihodná sestra Marie z Agredy sepsala životopis Panny Marie na základe súkromného zjavenia. Tam je, že Bohorodička nemusela zomierať, lebo nemala žiadný hriech a bola Nepoškvrneným počatím. Klatba smrti na nej neležala. Ona si však vybrala smrť, aby sa podobala svojmu Synu. Boh jej prosbu vyslyšel. Pre @mike084 @Stylita
Libor Halik
V pravoslávnom kalendári je sviatok Zosnutí presvatej Bohorodičky, čili zosnula. V Tradícii je, že zomrela a bola vzkriesená. Že apoštoli boli pri jej zosnutí, okrem ap. Tomáša, ten sa opozdil. Ale vďaka opozdeniu zistili, že bola vzkriesená a nanebovzatá, keď hrob 3. deň odkryli a bol prázdny. Pre @mike084
Libor Halik
Já 1 000 leté království chápu, že nebude kralovat ještě Kristus osobně a přímo na Zemi, ale prostřednictvím vzkříšených kněží a biskupů, které předtím tak jako Enocha a Eliáše dal usmrtit Antikrist, když odmítli pečeť 666 a odmítli se Antikristu poklonit. Pro @mike084 @Stylita @Zedad @henta @sulnadzlato @Tomislav
Stylita
je to taková soft verze chiliasmu, ona hodina, kdy budou mrtví vzkříšeni je jedna, ne dvojí, sice to řeší doslovný přepis Zjevení 20, nicméně je to proti učení církve o vzkříšení mrtvých v poslední den
Libor Halik
I vzkříšení Eliáše a Enocha je doslovné. Já věřím v zázraky. Proti učení Církve to vůbec není. Učení Církve, Tradice Církve s velkým T není v rozporu s textem Bible. Co píši není proti žádnému de fide dogmatu. Pro @Stylita
Stylita
Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými těly.
XVI. POSLEDNÍ VĚCI

A. DE FIDE

1. Smrt je v přítomném řádu trestem za dědičný hřích.
2. Všichni lidé stižení dědičným hříchem jsou podrobeni zákonu smrti.
3. Duše spravedlivých, které v okamžiku smrti jsou prosty všech hříchů a trestů za hříchy, vcházejí do nebe.
4. Nebeská blaženost trvá věčně.
5. Stupeň nebeské blaženosti je u jednotlivých … Více
Libor Halik
Avšak Panna Maria vstala z mrtvých 3. den po svém zesnutí. Eliáš a Enoch vstanou 3 a půl dne po svém zabití. Váš text SPECIFIKUM zmrtvýchvstání těch Antikristem zabitých kněží, kteří vstanou před 2. příchodem Krista NEřeší. On řeší vzkříšení ostatních a to, že vstanou se svými lidskými těly. Nevstanou jen duše, nevstanou lidé v cizích tělech, ani nevstanou lidé např. v tělech zvířecích. Pro @… Více
Stylita
Ve vysvětlivkách k Novému zákonu (Zjevení 20) jsem našel:
Podle učení církve bude jen jedno vzkříšení, při posledním soudu, kdy vstanou jak dobří , tak špatní (srovn. Mt 25,46 Jan 5,28 Jan 6,54 1Kor 15,51-53). O tomto vzkříšení mluví Zjev 20,11... Dále církev učí ( ve shodě s 2Kor 5,10) , že spravedliví hned po zmrtvýchvstání přejdou do nebe, takže pro nějaké mezidobí na zemi není místa.
Ono … Více
Libor Halik
Nejen v duchovním smyslu. a) Církev byla krvavě pronásledována až do r.313 po Kristu, čili nesedí, že klid měla od vtělení Krista. b) Ve Zjevení 11,11 i v starých katolických katechismech např. je, že Antikrist usmrtí Eliáše a Enocha, kteří sestoupí z nebe a oni po 3 a půl dnech budou vzkříšeni před zraky všech lidí. Pro @Stylita
Stylita
Sv. Jan z Damašku také věřil, že dva svědci jsou Eliáš a Henoch. Ve stejném vydání Nového zákona vysvětlivky učí, že dva svědci jsou snad sv. Petr a Pavel. Domnívám se, že máte s b) pravdu a nakonec i a) je pravda. Ovšem vzkříšení při posledním soudu bude podle učení církve jen jedno.
Libor Halik
Avšak Bible je také učení Církve. Čili i poslední kniha Bible a samotný posvátný text Bible má mnohonásobně větší váhu než vysvětlivka nějakého teologa, či skupiny teologů, jak připomínal už sv. František Assiský. Pro @Stylita
Ladislav Bajza
@Stylita tvoj výklad je správny. Tak to učil sv. Augustín a stáročia katolícka cirkev. Rovnako je to vysvetlené aj v katechizme KC.
To, čo tu uvádza Libor halík je dávno odsúdená heréza milenializmu a chiliazmu.
Podobnú herézu obhajujú aj sekretári Eliáša Dohnala (aj on sám) z Byzanského patriarchátu.
Libor Halik
Slavný anglický konvertita Chesterton psal, že některé hereze, bludy jsou pouze splašené předčasné pravdy. Myslím, že to platí o chiliasmu z minulých tisíciletí a staletí (u husitů). Tehdejší chiliasté mysleli, že přišel v jejich době čas 1 000 letého království. Ale NEpřišel, neboť se tehdy nehlásalo evangelium všem národům, nenarodil se ještě Antikrist. V současnosti však už ano. Pro @mike0… Více
Libor Halik
A jak se na to díval sv. Tomáš Akvinský? Pro @mike084 Riešil to, či nie?
Libor Halik zmínil tento příspěvek v Tisícileté pozemské kralování Ježíše Krista prostřednictvím vzkříšených kněží mučedníků z doby ….
Libor Halik
Když nemám důkaz, že něco je v Písmu svatém obrazně, chápu to raději doslovně. Vím, jde o spor antiochijské teologické školy sv. Jana Zlatoústého proti škole alexandrijské s její nejextrémnější větví Origenovou. Antiochijci chápali Písmo více doslovně, Alexandrijci více obrazně, extrémem byl heretik, sám svou rukou vykastrovaný, Origenes, který vyškrtl z Písma skrze obraznost věčný pekelný trest … Více