Language
Clicks
276
Libor Halik 1 2

Exnuncio Viganó žádá veřejné pokání od exkardinála McCarricka než zemře

13.1.2019 Arcibiskup Viganó BIBLICKY žádá veřejné pokání od amerického exkardinála McCarricka než zemře. Přeje mu možnost posmrtného netrestání Bohem za strašné hříchy homoxexuálního znásilňování bohoslovců a pedofilního sexuálního zneužívání 11 letých chlapců, bude-li o veřejné pokání, a tím i o odpuštění exkardinál, praxí satanista, ve své pýše stát. Démoni a lidé, kteří se skrze hřích rouhání Duchu Svatému stali podobnými nekajícím démonům, totiž ve své pýše o odpuštění od milosrdného Boha NESTOJÍ. Ponižuje je to, což oni nesnáší.
Velmi pravděpodobně exkardinál možností veřejného pokání POHRDNE. Ale protože jen Bůh sám ve své vševědoucnosti ví, zda se exkardinál McCarrick už rouhal Duchu Svatému, tak z lidské strany tuto možnost dostal a jistě se o ní doslechne. Arcibiskup Viganó, na rozdíl od vatikánského Bergoglia (Františka) bude mít čisté svědomí, že udělal ze své strany maximum možného.
Veřejný dopis od Viganó je
česky:

Drahý arcibiskupe McCarriku,
jak bylo oznámeno ve zprávách Kongregace pro nauku víry, obvinění proti Vám ve věci zneužití mladistvých a zneužití seminaristů byla v administrativní proceduře prošetřena a posouzena velmi rychle.
Ať už bude rozhodnutí nejvyšší církevní autority jakékoliv, to, na čem skutečně záleží a co způsobilo bolest těm, kteří Vás milují a modlí se za Vás, je skutečnost, že během těchto měsíců jste nepodal nejmenší náznak lítosti. Patřím k těm, kteří se modlí za Vaše obrácení, abyste činil pokání a požádal oběti a církev o odpuštění.
Čas končí, a Vy můžete ještě vyznat a litovat svých hříchů, zločinů a svatokrádeží, a učinit tak veřejně, neboť se staly veřejnou záležitostí. Vaše věčná spása je ohrožena.
Ale ve hře je ještě něco krajně důležitého. Paradoxně máte k dispozici velkou naději ze strany Pána Ježíše; nacházíte se v podmínkách, kdy je možno prokázat církvi velké dobro. Je totiž nyní možno udělat pro církev něco důležitějšího než všechny dobré skutky během celého Vašeho života. Vaše veřejné pokání by vyvolalo mimořádnou míru uzdravení Církve mimořádně zraněné a trpící. Jste ochoten přinést církvi tento dar? Kristus zemřel za nás všechny, když jsme byli ještě hříšníci (Řím 5,8). Žádá od nás jen odpověď pokání a konání dobra, kterého jsme schopni. Dobro, které můžete prokázat církvi, je upřímné a veřejné pokání. Přinesete tento dar církvi?
Prosím Vás, litujte veřejně svých hříchů, aby se církev zaradovala a představila Vás soudu našeho Pána očištěného jeho Krví. Prosím Vás, nedovolte, aby za Vás nadarmo přinesl oběť kříže. Kristus, náš dobrý Pán, Vás i nadále miluje. Vložte všechnu svou důvěru do jeho Svatého Srdce. Proste Marii, tak jako mnozí další, proste ji, aby se přimlouvala za spásu Vaší duše.
»Maria, Matko Milosti, Matko Milosrdenství chraň nás před nepřítelem a přijmi nás v hodinu smrti«.

Váš bratr v Kristu

+ Carlo Maria Viganò

Neděle 13. ledna

Svátek Křtu Páně

Sv. Hilaria z Poitiers
Zdroj: www.lumendelumine.cz/index.php

anglicky:

Dear Archbishop McCarrick,
As has been reported as a news by the Congregation for the Doctrine of the Faith, the accusations against you for crimes against minors and abuses against seminarians are going to be examined and judged very soon with an administrative procedure.
No matter what decision the supreme authority of the Church takes in your case, what really matters and what has saddened those who love you and pray for you is the fact that throughout these months you haven’t given any sign of repentance. I am among those who are praying for your conversion, that you may repent and ask pardon of your victims and the Church.
Time is running out, but you can confess and repent of your sins, crimes and sacrileges, and do so publicly, since they have themselves become public. Your eternal salvation is at stake.
(Foto: Viganó vlevo, McCarrick vpravo)

But something else of great importance is also at stake. You, paradoxically, have at your disposal an immense offer of great hope for you from the Lord Jesus; you are in a position to do great good for the Church. In fact, you are now in a position to do something that has become more important for the Church than all of the good things you did for her throughout your entire life. A public repentance on your part would bring a significant measure of healing to a gravely wounded and suffering Church. Are you willing to offer her that gift? Christ died for us all when we were still sinners (Rom. 5: 8). He only asks that we respond by repenting and doing the good that we are given to do. The good that you are in a position to do now is to offer the Church your sincere and public repentance. Will you give the Church that gift?
I implore you, repent publicly of your sins, so as to make the Church rejoice and present yourself before the tribunal of Our Lord cleansed by His blood. Please, do not make His sacrifice on the cross void for you. Christ, Our Good Lord, continues to love you. Put your entire trust in His Sacred Heart. And pray to Mary, as I and many others are doing, asking her to intercede for the salvation of your soul.
“Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe”. Mary Mother of the Grace, Mother of Mercy, protect us from the enemy and welcome us in the hour of death.
Your brother in Christ,
+ Carlo Maria Viganò
Sunday, January 13, 2019
The Baptism of the Lord
Saint Hilary of Poitiers
Zdroj: remnantnewspaper.com/…/4296-vigano-spe…
ľubica
kiežby nepohrdol možnosťou verejného pokánia... nech mu Matka B. Sedembolestná a svätí mučeníci za čistotu vyprosia túto milosť.....
Libor Halik mentioned this post in Exnuncio Viganó žádá veřejné pokání od exkardinála McCarricka než zemře.