Jazyk
Zobrazení
171
menhir 14

V Kristu pohané získali israelské občanství

1Také vás, když jste byli mrtvi poklesky a hříchy svými,
2v nichž jste druhdy žili podle ducha světa tohoto, podle knížete mocnosti ovzdušní, duchů to, kteří působí nyní v neposlušnících,
3mezi nimiž také my všichni někdy jsme obcovali v žádostech těla svého, činíce vůli těla i myšlenek, a byli jsme od přirozenosti předmětem hněvu, jako i ostatní, -
4Bůh však bohat jsa v milosrdentství, pro velikou lásku svou, kterou nás miloval,
5i když jsme byli mrtvi přestupky svými, spolu obživil nás v Kristu, (milostí totiž jste spaseni)
6a spolu (s ním) vzkřísil a posadil (nás) na nebesích v Kristu Ježíši,
7aby ukázal v časích budoucích přenesmírné bohatství milosti své v dobrotivosti k nám v Kristu Ježíši.
8Milostí totiž spaseni jste skrze víru, (a to nikoli ze sebe; Boží jest to dar),
9nikoli ze skutků, aby nikdo se nechlubil.
10Jeho jsme dílem, byvše stvořeni v Kristu Ježíži ke skutkům dobrým, které Bůh byl připravil, abychom v nich žili.
11Proto pamatujte, že někdy vy, pohané podle těla, zvaní neobřízkou od těch, kteří se nazývají obřízkou na těle rukama učiněnou,
12že jste byli onoho času bez Krista, oddáleni od občanství israelského a cizí od úmluv zaslíbení, jsouce bez naděje a bez Boha na tom světě;
13nyní však vy, kteří jste někdy byli daleko, v Kristu Ježíši jste se sblížili v krvi Kristově.
14Neboť on jest pokojem naším, jenž z dvou učinil jedno, a to tím, že zbořil stěnu ohrady, která byla mezi nimi, (zdroj to) nepřátelství,
15zrušiv na svém těle zákon předpisů (záležející) v ustanoveních, aby v sobě samém vzdělal dva v jednoho člověka nového zjednávaje pokoj (mezi nimi),
16a aby oboje v těle jednom smířil s Bohem skrze kříž, usmrtiv nepřátelství na sobě samém.
17A přišed zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i pokoj těm, kteří byli blízko;
18neboť skrze něho my obojí v jednom Duchu máme přístup k Otci.
19Nuže tedy nejste již cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluobčané věřících a domácí Boží,
20jsouce vzděláni na základě apoštolů a proroků, na (nejhlubším) kamenem úhelním jest sám Kristus Ježíš,
21v němž veškerá stavba se spojuje a roste v chrám svatý v Pánu,
22v němž i vy se spoluvzděláváte v příbytek Boží v Duchu. (Efezkým 2:1-22)
henta
Jděte ,hlásejte evangelium a křtěte všechny národy ve jménu.....KOHOŽE.?????

ALE NBUDU SE DOHADOVAT...možná to myslíš dobře,ale ješte to dotáhni,

Kdo plní vůli Boží, činí tak z Ducha svatého. Ano ale to se uvidí až budeme
jedni na pravici a druzí na levici. /Nejdůležitější moment je motivace myšlenky /
henta
www.youtube.com/watch
JEŽÍŠ, On je silný Bůh Izraele,On je silý Bůh Izraele,
Jeho slavný hlas bude slyšet každý z nás
......
menhir
Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
www.biblenet.cz/app/bible/passage
menhir
Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli, je spojen s Kristem. Je spojen s Kristem, aniž by tato skutečnost nutně musela být vědomá. Každý, kdo činí dobře, činí tak z Ducha svatého a nemusí přitom být v žádné lidské organizaci. V Kristu je již občanem Israele.
Kdo plní vůli Boží, činí tak z Ducha svatého.
henta
Martin Luher by ti vyčistil žludek, Spravedlivý bude živ z VÍRY...
"Kdo se nenarodí z vody a Ducha svého

nevejde do Božího Království."
Můžeš tak být pouze v nejmírnějším pekle spolu s nena-
rozenými dětmi,ale ne v Božím Království. Tam se jde
vědomě, velkým úsilím v Duchu Svatém.

"Kdo chce jít za mnou,zapři sám sebe, vezmi kříž svůj každodenně a následuj
mě"


menhir před 4 minutam… Více
menhir
Bůh chce, aby byli spaseni všichni lidé.
Číslo paragrafu: 1260
„Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen Bůh.“ Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být … Více
menhir
Musím poděkovat Bohu za to, že některé zdejší zatvrzelce trochu osvítil. Už pochopili, že na to, aby byl člověk spasený, nemusí být v katolické církvi.
Duch svatý působí.
Samson1
Hento tu jsem viděl, jak Židé v GP pálili Izraelskou vlajku, protože nesouhlasí s politikou Izraelského státu vůči Palestině. Já nejsem žádný občan, ale ratolest na kměni Kristově. Dodávám, žádný suchar.
miňocraft
Reinhard Bonnke komentoval odsúdenie boháča do pekla veľmi trefne: Boháč neprijal Krista v Lazarovi.Preto bol odsúdený na večný trest.
sulnadzlato
Sám ses usvědčil.Aby ses nemusel dělit,račí si utek od ženy. Takovej seš lakomče..
Samson1
menhir zas perlí. Kdyby měl boháč víru, dal by hudákovi. Protože ji neměl, neměl ani bázeň Boží. Skutky víry jsou, když vidíš potřebného, tak mu pomůžeš a je to třeba o sklenici podané vody žíznivému. Hladovému máš dát najíst ze svého přebytku a nemůžeš říci, aby se šel najíst,když má hlad a on nemá co. Všechno jsme dostali darem a máme se dělit. Potom skutky víry, činění zázraků a pod není dáno … Více
menhir
Vzpomeňte na podobenství o boháčovi a žebrákovi Lazarovi. Boháč měl takovou "víru", že byl sám ve svém bohatství spokojen a šťasten. Přitom se klidně díval na žebráka Lazara a nedal mu nic ze svého bohatství. To je víra bez skutků a proto boháč skončil v pekle. Mrtvá víra. Kdyby měl boháč živou víru (Boží dar) setkal by se po smrti s Lazarem v lůně Abrahamově a netrpěl by žízní (po věčném životě … Více
menhir
14Co prospěje, bratři moji, praví-li kdo, že má víru, skutků však nemá? Může ho víra spasiti?
15A kdyby bratr neb sestra byli nazí a měli nedostatek denní výživy,
16někdo z vás pak by jim řekl: „Jděte v pokoji, ohřívejte se a nasycujte se,“ avšak nedali byste jim věcí tělu potřebných, co to prospěje?
17Tak i víra, nemá-li skutků, jest mrtvá sama v sobě.
18Ale někdo řekne: „Ty máš víru, a já mám …
Více
menhir
Kdyby ještě někdo pochyboval:
8Milostí totiž spaseni jste skrze víru, (a to nikoli ze sebe; Boží jest to dar),

9nikoli ze skutků, aby nikdo se nechlubil.