Jazyk
Zobrazení
557
Varovanie 7

LIDSTVO NECHCE ZNÁT TAJEMSTVÍ LÁSKY KŘÍŽE

Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/junio.html

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Se svou mateřskou láskou vás vedu k větší jistotě potřeby žít vaši víru posílenou v Boží Lásce, k naléhavosti osobní volby zřeknutí se všeho, co je snadné a k vědomí, že široká cesta vás povede do záhuby.
Ve zmateném lidstvu, kde ekonomické zájmy jsou cílem lidí, mají mé děti povinnost usilovat o udržování duchovnějšího života, aby zájmy světa nepřesáhly první místo, které v životě každého z vás musí zaujímat můj Syn.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, významnými oznámeními se podaří přivést můj lid do zmatku, v němž dobro je pokládáno za zlo a zlo je přijímáno jako přirozená součást rozvoje člověka.
Vy, kteří jste ochotní nadále přebývat v srdci mého Syna a v tom mém,

musíte si uvědomit, že bez pevného rozhodnutí a pevné vůle nedovolit, abyste byli snadno přemoženi, nedokážete zůstat nepoddajní.

V tomto čase se lidé mého Syna nemohou spokojit s tím, že vědí něco z Božího Slova, obsaženého v Písmu svatém, nebo být jen příležitostným křesťanem. Mé děti musí přijmout, že v tomto čase je naprosto nezbytné vědět, co hlásáte, abyste nebyly překvapeny, nebo zaskočeny záludnou taktikou, s níž Zlý vede lidstvo k přijetí úchylek, v nichž lidé žijí.
Člověk není zkoumavý, ale následuje to, co upoutá jeho pozornost. Vzpoura je znamením, za nímž se člověk schovává, aby protestoval proti všemu, co odporuje řádnému používání svobodné vůle.
Jak jen můj Syn trpí, když vidí své lidi žít po boku idolů, které vytvořili, aby neviděli realitu, v níž žijí!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
s jakou bolestí se na vás dívám, že jste vedeny jako ovce na jatka, aniž byste rozlišovaly mezi dobrem a zlem. Stáváte se automaty, které následují, co je nevhodné, co vede k vzpourám a protestům!
Bolí mě vidět, jak mé děti trpí následky toho, že podporovaly komunistické ideologie, které je v tomto čase drží v pasti svých sítí. Mé děti se modlí, ano! Ale ne srdcem, silou a myslí. Modlí se ve schématu, které je vzdáleno duchovnímu, modlí se opakováním, téměř po paměti, s níž nenajdou, co hledají, neboť mého Syna nenajdete v opakování modliteb, ale v odevzdanosti srdce.
Člověk, poutník na zemi, se zmocnil toho, co mu předal Bůh, aby udržoval, a s ničením všeho, co obdržel, dovolil ďáblu vstup do všech oblastí, v nichž se člověk vyvíjí.
Milované děti, spása je otevřená všem, není to jen výsada některých. Mé děti ztratily touhu být Boží děti a oddaly se tomu, co je snadné, co nevyžaduje změnu v jejich životě, činy úsilí nebo poslušnost.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, některé z mých dětí se vzdaly hordám zla, sní o účasti na získání mimořádných darů, aby ovládly své bratry a živly, to jsou však jen pomíjivé sliby Zlého, neboť dary, které vlastníte, pocházejí od Ducha Svatého, a ty, které nepocházejí z Něho, jsou jen klamy Zlého, aby přivábil lidi.
Vy, mé děti, musíte být velké ve víře, pevné, abyste v časech, které přicházejí, byly ještě posíleny a dokázaly jasně vidět – když ti, kdo říkají, že hřích neexistuje, že Bůh je milosrdný a že nesoudí žádné ze svých dětí – že je to velká lež Zlého, aby oklamal mé děti.

Zlo udržuje dobrý vzhled, neukáže se takové, jaké je, dokud nezíská svou kořist.

Nezapomeňte, že Satan nabídl mému Synu všechna království na zemi a v tomto čase vám je nabízí, a ještě víc, proto podvede dokonce i některé vyvolené.
Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, procházíte lidstvem, které nechce znát tajemství Lásky kříže. Proto ti, kdo mají uši, uslyší a jasně uvidí, že Zlý bude mluvit o míru a blahobytu mezi národy, a pak, až se zmocní mých dětí, ukáže veškerou svou krutost a zlobu.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, náš anděl pokoje vám dá moudrost, kterou byl naplněn, povede vás k vědomí, že jste občany nebe a nechá vám ochutnat skutečnou svobodu Božího dítěte.

Modlete se, děti, modlete se za Rusko, vlk, oblečený jako beránek, se odhalí.
Modlete se, děti, modlete se za Německo, trpí kvůli terorismu.
Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, orel ztratí část své země.

Modlete se, děti, modlete se, nejistota přivede lidstvo k účasti na velkých protestech, které se rozšíří po celém světě.
Buďte dětmi, které překonají každou dobu. Buďte duchovními dětmi, oddané přinést Boží Slovo svým bližním.
Žehnám vám všem.
Matka Maria
Hoki
Už chápu proč se ta osoba cítí báječně.
apredsasatoci
Hoki keby bergoglio napisal, ze Boh hybe svetom. modlitba hybe Bohom, tak zazijes polucie.
Hoki
Modlitba hýbe především člověkem, i v okamžiku, kdy nic necítí a nic tzv. neprožívá. Modlitba je věrnost i růst. Disciplína, ale i vztah. Dveře, které mohou být velmi staré, ale vždy se otevřou správným směrem, směrem k Lásce a ujistí nás o Domově...
apredsasatoci
Boh hybe svetom. modlitba hybe Bohom...citim sa bajecne
Hoki
Prázdné je srdce bez soucitu, prázdné je srdce bez lásky. Mluvit s Bohem, znamená s Bohem růst. A účinek modlitby? Není jako účinek pracího prášku, ale přináší něco jiného - vztah, důvěru, pokoj a světlo na cestu. Modlit se, znamená dýchat s Bohem... Kolik lidí se učí dýchat duchovně? Procítěnost může být zanedlouho také formou. Opravdový vztah je často velmi osobní a skrytý a nemá příliš … Více
Monika G
poli 75. Za mého mládí nás pan farář v náboženství učil, abychom se zpovídali i z toho, že se modlíme nepobožně. Panna Maria si neprotiřečí. Ona nás jen upozorňuje, abychom se modlili procítěně. Mnoho věřících tak bohužel nečiní a taková modlitba má potom jen velmi malý účinek.
poli75
Modlí se ve schématu, které je vzdáleno duchovnímu, modlí se opakováním, téměř po paměti, s níž nenajdou, co hledají, neboť mého Syna nenajdete v opakování modliteb, ale v odevzdanosti srdce.

??? ako tomu mam chapat? takže sa nemame modlit napr. ruženec , lebo to je len nekonečne opakovanie modlitieb, P.Maria si asi protireči že???
Varovanie zmínil tento příspěvek v LIDSTVO NECHCE ZNÁT TAJEMSTVÍ LÁSKY KŘÍŽE.