Clicks300
Acedian
11

Adia sogn Giusep

Il firau da sogn Giusep vegn pli e pli dismess dallas vischnauncas politicas. Il Decanat surselva vul perquei ir (e svanir) cun il trend e stuschar sogn Giusep sin la dumengia.

Cunquei che fetg paucs van en baselgia la dumengia savess ins lu era stuschar la dumengia sin Nadal e fusionar Nadal cun Pastgas.

E la fin finala savess ins fusionar il decanat Surselva cun l'uniun da cura e traffic perquei nossas baselgias ein ina biala attracziun per il foto-turism.
Abramo likes this.
Virgina
Sogn Giusep ti bien bab nutrider,
has giu quitau da nies car Salvader.
Has pertgirau El da tut prighel,
e staus per El in car e premurau mussader!
Nos perdavons han ferventamein tier tei rugau,
cur'ch'ei eran trests en in encarden.
Mo oz- igl ei bein trest -
Ils biars han tei tut emblidau!

Jesus, Maria e sogn Giusep,
rughei per nus!