Język
Wyświetlenia
983
W obronie Tradycji Kościoła 12 2

Istnieje tylko jeden i jedyny prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa

Sobór Watykański II przypomina, że istnieje tylko jeden i jedyny Kościół katolicki:

«To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy... który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali... Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie... »(Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium" 8)

***


«W tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony» (Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio" 3).

***


«...wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków» (Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio" 3).

***

,,,,,,,,,,,,

«Najpierw więc oświadcza święty Sobór, że sam Bóg ukazał ludzkości drogę, na której Jemu służąc ludzie mogą osiągnąć w Chrystusie zbawienie i szczęśliwość. Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej na wszystkich ludzi, mówiąc Apostołom: "Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem"(Mt 28,19-20). Wszyscy ludzie zaś obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać» (Sobór Watykański II - Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" 1).

«Sobór święty...opierając się na Piśmie Świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół jest konieczny do zbawienia.. Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia. On w swoim Ciele, którym jest Kościół, staje się dla nas obecny. On to zaś, wyraźnie podkreślając konieczność wiary i chrztu, równocześnie potwierdził niezbędność Kościoła, do którego ludzie wkraczają przez chrzest, jak przez bramę. Dlatego nie mogliby zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół katolicki został założony przez Boga, za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, jednak niechcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać» (Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium" 14)

***


«Działalność misyjna ma swoje uzasadnienie w woli Boga, "który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do uznania prawdy. Bo jeden jest Bóg; jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich" (1 Tm 2,4-6), "i nie ma w żadnym innym zbawienia" (Dz 4,12). Do Niego więc, poznanego przez nauczanie Kościoła, wszyscy powinni się nawrócić i przez chrzest złączyć się z Nim oraz z Kościołem, który jest Jego Ciałem. Sam Chrystus bowiem, "podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby tedy być zbawieni ci ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać". Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi, nie znających Ewangelii bez własnej winy, do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu to jednak na Kościele ciąży konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii, a wobec tego działalność misyjna tak dziś, jak i zawsze zachowuje w pełni swą moc i konieczność» (Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus" 7).

***


«Albowiem jak Syn posłany został przez Ojca, tak i sam posłał Apostołów (por. J 20,21) mówiąc im: "Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,18-20). Ten uroczysty nakaz Chrystusowy zwiastowania zbawiennej prawdy Kościół otrzymał od Apostołów, aby go wypełniać aż po krańce ziemi (por. Dz 1,8). Stąd też za swoje uznaje słowa Apostoła: "Biada mi, jeślibym Ewangelii nie głosił" (1 Kor 9,16), i dlatego nieustannie rozsyła zwiastunów, dopóki nie powstaną nowe Kościoły i same nie zaczną prowadzić dalej dzieła ewangelizacji. Duch Święty bowiem przynagla go do współdziałania, aby spełnił się skutecznie zamysł Boga, który uczynił Chrystusa źródłem zbawienia dla całego świata. Głosząc Ewangelię, Kościół zachęca słuchających do wierzenia i wyznawania wiary, przygotowując ich do chrztu, wyrywa z niewoli błędu i wciela w Chrystusa, aby przez miłość ku Niemu dorastali do pełności. Działalnością swoją sprawia, że cokolwiek dobrego znajduje się zasiane w sercach i umysłach ludzkich lub we własnych obrządkach i kulturach narodów, wszystko to nie tylko nie ginie, lecz doznaje ulepszenia, wyniesienia na wyższy poziom i pełnego udoskonalenia na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana i dla szczęścia człowieka. Ze swej strony każdy uczeń Chrystusowy ma obowiązek szerzenia wiary»(Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium" 17)

Patrz także: Jak należy rozumieć stwierdzenie: "Poza Kościołem nie ma zbawienia"?

oraz: Sobór Watykański II o moralnym obowiązku wszystkich ludzi i społeczeństw wobec jedynej prawdziwej religii i jedynego Kościoła katolickiego

a także: Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jako katolicy mamy obowiązek głosić Prawdę i ukazywać Miłość Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom wszelkich religii i narodowości aż do wylania naszej krwi?
22Cecylia - jeszcze raz powtarzam: nie ma znaczenia w tym kontekście zmiana czasownika "jest" na "trwa", ponieważ sam czasownik "jest" nie zakłada, ani też nie wyklucza, że inne wspólnoty wyznaniowe nie są. Z tego powodu do czasownika "jest" i do czasownika "trwa" dodajemy przymiotnik "jedyny", który wyklucza trwanie Kościoła katolickiego w innych wspólnotach, np. protestanckich. Jedyny prawdziw… Więcej
Dokładnie. Na Soborze Watykańskim II nastąpił w Kościele powrót do autentycznego przesłania Ewangelii, min. dot. ewangelicznej wolności religijnej. Ktokolwiek odrzuca wolność religijną i trzyma się kurczowo przestarzałych i nieaktualnych fragmentów przedsoborowych encyklik, ten popada w sprzeczność graniczącą z absurdem, ponieważ sam staje się potępiony przez Syllabus Piusa IX, którego tak kurc… Więcej
Dlatego na Soborze Watykańskim II nastąpił powrót do prawdziwego przesłania Ewangelii. Chrystus nigdy nie zmuszał do wiary i nie życzy sobie, aby ktokolwiek był zmuszany wbrew swojej woli. «Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga» (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 2, 9; por. Sobór Watykański I: DS 3010; KKK 155). Więcej
Rebelius - wiesz, co to znaczy? Syllabus potępia absolutnie wszystkich wierzących katolików, ponieważ nie istnieje możliwość niedobrowolnej i przymuszonej wiary - każdy prawdziwie wierzący katolik wierzy dobrowolnie, ponieważ uznaje taką, a nie inną wiarę za prawdziwą.
Filip Błaszkowski - podaję zagadkę do rozwiązania. Nie pokazuj się pod tym medium tak długo, jak długo nie rozwiążesz tej zagadki: Czy wiesz, że sam Syllabus Piusa IX potępia Twój wybór? Aby nie kusiło Ciebie odpowiadać przed rozwiązaniem zagadki, zakładam Tobie blokadę do jutra. Przemyśl ten tekst na spokojnie i jutro odpowiedz.
Filip Błaszkowski
nie odpowiedział mi Pan na pytanie . Czy kościół może głosić błąd wcześniej zdefiniowany jako herezję?
Odpowiadam na Pana pytanie. Nie , człowiek nie ma wolności sumienia aby wybrać własna religię.
«Najpierw więc oświadcza święty Sobór, że sam Bóg ukazał ludzkości drogę, na której Jemu służąc ludzie mogą osiągnąć w Chrystusie zbawienie i szczęśliwość. Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej na wszystkich ludzi, mówiąc Apostołom: "Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je … Więcej
mistrzo: ...podkopało katolickie rozumienie tego, co konstytuuje Kościół i wydaje się sugerować, że Kościół Chrystusowy jest pojęciem szerszym niż Kościół katolicki."
...

Wytłumacz, w jaki sposób "podkopało katolickie rozumienie tego, co konstytuuje Kościół i wydaje się sugerować, że Kościół Chrystusowy jest pojęciem szerszym niż Kościół katolicki.". Tylko nie cytuj lefebrystowskich bredni, lecz … Więcej
Filip Błaszkowski
Witam. Postanowiłem włączyć się do dyskusji bo chciałbym podyskutować z Panem " W obronie Tradycji Kościoła "
proszę Pana proszę mi powiedzieć czy kościół może nauczać błędu wcześniej zdefiniowanego jako herezja ?proszę o odpowiedź
mistrzo
Warto sięgnąć do prawdziwych źródeł, encyklik papieża Piusa X i Piusa XII, gdzie prawda o naturze Kościoła Katolickiego jest przedstawiona klarownie, bez dwuznaczności. Nieprecyzyjne zapisy w dokumentach SW II dały możliwość wrogom kościoła wprowadzanie zamętu i promowania późniejszych pseudo-ekumenicznych herezji.
mistrzo
"Sformułowanie użyte przez II Sobór Watykański: „Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim” – zamiast tradycyjnej formuły „jest Kościołem katolickim” – podkopało katolickie rozumienie tego, co konstytuuje Kościół i wydaje się sugerować, że Kościół Chrystusowy jest pojęciem szerszym niż Kościół katolicki."
Nie ma znaczenia zmiana czasownika "jest" na "trwa", ponieważ równie dobrze można powiedzieć zgodnie z prawdą, że sam czasownik "jest" nie zakłada, ani też nie wyklucza, że inne wspólnoty wyznaniowe nie są. Z tego powodu dodajemy przymiotnik "jedyny", który wyklucza trwanie Kościoła katolickiego w innych wspólnotach, np. protestanckich. Jedyny prawdziwy Kościół założony przez Chrystusa trwa w … Więcej