Clicks34
vi.news

Tuyên bố của Francis: Sự khác biệt về tôn giáo là "cần thiết"

"Sự khác biệt giữa chúng ta là cần thiết," một Giáo hoàng Francis bối rối tuyên bố với sự nhấn mạnh cực kỳ trong cuộc họp liên tôn ngày 5 tháng 9 với những người trẻ tuổi ở Maputo, Mozambique.

Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao gây tranh cãi của ông, Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, ngồi đằng sau và đang nhai kẹo cao su.

Đây là tuyên bố của Francis, bản gốc là bằng tiếng Bồ Đào Nha (video dưới đây):

"Tôi cảm ơn các thành viên của những tôn giáo khác nhau đã tham gia với chúng tôi, và những người không thuộc về bất kỳ truyền thống tôn giáo cụ thể nào. Cảm ơn bạn đã khuyến khích nhau sống để chúng ta chức mừng vòa ngày hôm nay thử thách hòa bình như gia đình chúng ta. Bạn đang trải nghiệm rằng tất cả chúng ta đều cần thiết: với sự khác biệt của chúng ta, tất cả chúng ta đều cần thiết. Sự khác biệt của chúng ta là cần thiết.

Trong thế giới thực, sự khác biệt là không cần thiết, mà là sự thấu hiểu biết sự thật.

NovusOrdoWatch.org (ngày 7 tháng 9) gọi bài phát biểu của Francis chỉ hơn bài diễn văn động lực tổng hợp thấp kém nhất sử dụng các bình luận tự nhiên thông thường của ông về hy vọng, ước mơ, cội nguồn và chân trời - hoàn toàn không có bất cứ điều gì siêu nhiên, ngoài cụm "tình yêu của Chúa" ở cuối bài.

#newsMkniovojwx