Pozretia670

Mier nebude, pokiaľ sa ľudia nebudú modliť modlitbu Matky všetkých národov

... milované Deti, Matky všetkých národov. ZAPOJTE SA DO CELOSVETOVEJ AKCII, na obranu a šíreniu úcty Matky Ježiša Krista, Matky všetkých národov!

V rokoch 1951-1952 sa postavili vlastné deti, do sporu proti našej drahej Matky - Panny Márie, keď sa zjavila v Amsterdame (Holandsko) vizionárke: Ida Peerdeman a oznámila svetu MODLITBU K MATKE VŠETKÝCH NÁRODOV. Vtedy sa niektorí - zo svetských, náboženských a dokonca aj cirkevných rádov - rozhodli zmeniť túto modlitbu (aj napriek tomu, že to výslovne nedovolila).

Začalo to ZJAVENÍM MODLITBY (11.2.1951), keď Matka prehovorila: "Modli sa pod krížom:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje: "Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené." Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: "Presne takto musí byť modlitba šírená." Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou,..." ... a tak to zostane." Už vtedy upozornila na vetu, ktorá neskôr priniesla veľa sporov !

1. NEPOCHOPENIE :

2.7.1951 / Panna Mária vysvetľuje: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou.", znamená : Mnoho ľudí poznali Máriu (len) ako Máriu. V tomto čase - ktorý nastáva - sa chcem stať Matkou všetkých národov - tomu rozumie každý." To bola odpoveď na otázku jej duchovného radcu, ktorý nerozumel tejto vete z modlitby. (15.12. a 31.12.1951 opäť vyzýva k modlitbe a to v plnom znení ako aj s vetou: "..., ktorá kedysi bola Máriou.")

2. NEPOROZUMENIE :

17.2.1952 / Naša Matka znova vyzývala k modlitbe v plnom znení, pretože sa šírila neúplná: "Popros biskupa, aby sa modlitba dostala k ľuďom V PLNOM ZNENÍ. Doslov: "Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou. Amen." ; Odkáž biskupovi, že mu Matka všetkých národov bude pomáhať, ale že musí dôjsť k rozšíreniu modlitby."

3. ODMIETNUTIE :

6.4.1952 / Matka varuje svoje deti (ako milujúca Matka), pretože znova šírili modlitbu neúplnú : "Poslúchaj dnes dobre moje slová a odovzdaj ich ďalej. Odkáž teológom, že nie som spokojná s obmenou modlitby. "Nech, Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou." - Tak to má zostať."

"... Varujem kresťanov: Berte vážne dnešnú dobu ! Podajte si ruky ! Zasaďte kríž doprostred sveta ! Všetci ste zodpovední za plnenie úlohy, ktorá je vám zverená v tejto dobe. Nedajte sa viesť zlým duchom ! Proste každý deň Pána Ježiša Krista, Syna Otca, aby zoslal Ducha Svätého na tento svet. Proste ho, aby sa Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, stala vašou Orodovnicou ! Nech sa tak stane."


PO VAROVANÍ PRIŠLO POROZUMENIE :

15.7.1952 / viz.Ida Peerdeman : "Matka začína znova hovoriť :"

Matka všetkých národov: "Matka, ktorá kedysi bola Máriou..." - Odkáž svojmu biskupovi, že som spokojná. Teraz sa modlitba odovzdáva v poriadku."

PO 50 - ROKOCH ZNOVA NEDOROZUMENIA ALEBO NEPOSLÚCHAJÚ SVOJU MATKU ?!

20.5.2005 / Teológovia ako aj členovia kongregácie pre náuku viery, odmietajú slová modlitby: "... ktorá kedysi bola Máriou," a tak neprijímajú modlitbu v plnom znení, ako ju nadiktovala naša Matka - Matka Ježiša Krista - Matka všetkých národov.

6.1.2009 / V Amsterdame (Haarlem) Holandsko, schválili modlitbu v takomto znení : "Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen."

JEDNOTA NEOMYLNOSTI MEDZI OTCOM -SYNOM- MATKOU A CIRKVOU (pápež a biskupi zjednotení s jeho náukou)

"Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu RÍMSKEHO PÁPEŽA, aj keď nehovorí slávnostne (EX CATHEDRA); a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV (encykliky, dekréty, ustanovenia ...), alebo z častého predkladania z toho istého učenia, prípadne zo spôsobu vyjadrovania ...

Preto jeho definície sa právom označujú za nepozmeniteľné samy o sebe, a NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného, ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu."
(II.Vatikánsky Koncil / LG 25)

ENCYKLIKY (pápežské dokumenty)

"Kde sú Encykliky ? Poznáš vôbec svoju moc ? Poznáš vôbec svoje učenie ? ... uveď ich do praxe... !" (15.8.1950 / Matka všetkých národov / Amsterdam)

"Hoci JEDNOTLIVÍ BISKUPI NEMAJÚ VÝSADU NEOMYLNOSTI, predsa - i keď sú roztrúsení po svete, ale spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a nástupcom Petrovým - ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu dohodnú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú učenie Kristovo." (LG 25)

Z posolstiev našej drahej Matky ako aj učenia Cirkvi (pápežov a biskupov s ním zjednotených), môžeme spoznať, že konečné správne rozhodnutie má zástupca Ježiša Krista (na zemi) a tým je pápež. Tak ako v minulosti sa pápeži nevyjadrili proti modlitbe (nadiktovanej našej Matky) - čiže voči zjaveniu Matky všetkých národov ako aj jej modlitby - že by bolo falošné alebo proti učeniu Cirkvi, tak aj v súčasnosti je potrebné vnímať túto situáciu.

Keďže Boh (Otec, Syn a Duch Svätý) hovorí prostredníctvom Matky všetkých národov , že nemáme meniť jej modlitbu (obsah jej modlitby), tak je potrebné vnímať "zmenenú modlitbu" ako takú, ktorú nenadiktovala Matka všetkých národov v Amsterdame, čo zároveň znamená, že zmenu "modlitby" ( kongregáciou pre náuku viery) ... treba vnímať za "konštatovanie" členov kongregácie (ako to aj sami vyjadrili v liste: 20.5.2005). A ako také, ktoré nie je schválené apoštolskou stolicou, pápežom, takže podľa cirkevného práva - nemá ani pre veriacich charakter záväznosti - poslušnosti!

(Je to podobné ako v prípade zmien liturgických modlitieb v "Rímskom misáli", ktoré je možné zmeniť, ale len po schválení apoštolskou stolicou, pápežom. porov: "Všeobecné smernice Rímskeho Misála" č.160)

ČO Z TOHO VŠETKÉHO VYPLÝVA ?

Modlite sa modlitbu, ktorú nadiktovala Matka všetkých národov (v plnom znení, zo dňa: 11.2.1951) a vysvetľujte jej pravý význam ako aj zmenenej "modlitby". Modlite sa ju každý deň ako to žiada (odporúčam najmä v zimnom čase o 8:00 a v letnom čase o 9:00hod. v hodine Ducha Svätého) a žite podľa nej ako milované Deti Matky všetkých národov. Nech Vám v tom pomáha hojné nebeské požehnanie Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ačkoli původní stručný komentář Viléma zmizel, tak následoval obsažnější, který opět vkopírovávám do textu mého komentáře. Je velkým tajemství Kristovo ukřižování, smrt a vzkříšení, které bylo způsobeno mocí Tvůrce a nikoli šarlatánstvím lidiček, kteří se snažili domláceného, vyčerpaného a poníženého neúspěšného mesiáše postavit zpět "na nohy". A pak snad uklidit do Indie... Je to holá blbost z …Viac
Ačkoli původní stručný komentář Viléma zmizel, tak následoval obsažnější, který opět vkopírovávám do textu mého komentáře. Je velkým tajemství Kristovo ukřižování, smrt a vzkříšení, které bylo způsobeno mocí Tvůrce a nikoli šarlatánstvím lidiček, kteří se snažili domláceného, vyčerpaného a poníženého neúspěšného mesiáše postavit zpět "na nohy". A pak snad uklidit do Indie... Je to holá blbost z mnoha důvodů a to tělesných, duševních i duchovních. Komplot podvodníků, který hodlal oklamat koho? Sami sebe? Ale no tak... A pak následuje obrovské nadšení apoštolů po seslání Ducha svatého.... Obrovský pramen života, který zvěstuje Naději.... Apoštolové a následovníci jsou ubíjeni a sv. Pavel mění pohled na svůj život.... Obrací se dějiny a Ježíš by si dle fantastů dožíval kdesi s fajfkou a manželkou a dětmi v Indii.... A ještě větší fantastové k tomu dodají - s Máří Magdalénou.... Ano lidská mysl je nevyčerpatelnou studnicí představ.... Ponechte mi ty mé a protože je PÁTEK, kdy můj Pán trpěl, nehodlám se k tomuto již vyjadřovat... +

Vilém před 6 minutami

ARGUMENT, ŽE JEŽÍŠ ZEMŘEL NA KŘÍŽI NA GOLGOTĚ A NESL " OBĚŤ " NAOPAK ZASE NEBERU JÁ MILÝ MIREČKU Z LA.
MIMOCHODEM LUKÁŠOVO A ZVLÁŠTĚ JANOVO EVANGELIUM PODÁVÁ ONEN PROKAZATELNÝ DŮKAZ O TOM, ŽE JEŽÍŠ PŘEŽIL ...
TAKŽE NENÍ CO ŘEŠIT KDYŽ JIŽ SAMOTNÉ EVANGELIUM LUKÁŠE A ZVLÁŠTĚ JANOVO HOVOŘÍ NAPROSTO JASNĚ ... CO LZE JEŠTĚ VÍCE ŽÁDAT :-)
ROZUMNÝ ČLOVĚK POCHOPÍ , NÁBOŽENSKÝ ZAMINDRÁKOVANÝ FANATIK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, ALE TO JIŽ NENÍ MŮJ OSOBNÍ PROBLÉM ...
Samson1
Viléme cos to ze sebe vypotil a ještě s Caps Lock.
Mates5485 a ďalšiemu užívateľovi sa to páči.
Mates5485 sa to páči.
Zedad sa to páči.
Mates5485
Samson1
Zedad
Kallistratos

To myslí vážne ten Vilem ? Lebo ja si myslím,že hoki-kallistratos je mimo sem tam,ale toto je iná káva. Dosť silný oriešok alebo vývar z polievky. Jak niekto si môže myslieť,že je kresťan a pri tom také ubohosti a zvrátenosti písať ? Keby sa Ježiš Kristus neobetoval a to išiel dobrovoľne za naše hriechy či ľahké alebo ťažké na kríž za hriechy ľudstva …Viac
Samson1
Zedad
Kallistratos

To myslí vážne ten Vilem ? Lebo ja si myslím,že hoki-kallistratos je mimo sem tam,ale toto je iná káva. Dosť silný oriešok alebo vývar z polievky. Jak niekto si môže myslieť,že je kresťan a pri tom také ubohosti a zvrátenosti písať ? Keby sa Ježiš Kristus neobetoval a to išiel dobrovoľne za naše hriechy či ľahké alebo ťažké na kríž za hriechy ľudstva tak by všetko bolo márne a nikto by nestal z mŕtvych,nikto by sa nezachránil,nespasil a hriech a satan by nebol zničený. By celé ľudstvo bolo zbytočne a odsúdené. Viem,že je všade teraz,ale za to čo nám Ježiš Kristus dal obetu seba tak každý sa môže zmeniť,byť očistený a zachránený,pretože nas trojjediny Boh miluje a dáva milosrdenstvo aj cez svoju matku Božiu Pannu Máriu,ale hlavne nášho Spasiteľa a Vykupiteľa Ježiša Krista.
Zedad a ďalšiemu užívateľovi sa to páči.
Zedad sa to páči.
Monika G sa to páči.
Mates5485 sa to páči.
Vilém má v pojmech zmatek. A spíše chce provokovat jiné. Jinak by si své komentáře dodatečně neodmazával. Bojí se a stydí se. Aspoň tak.
List Mons. V. Trstenského F. Michalíkovi: Nešťastnému Národnému povstaniu, pohrome Slovenska, môžu nepriatelia slovenskej minulosti ďakovať, že na Slovensko prišli aj krutejšie časy
Monika G
Kallistratos. Vy se ptáte, co jim papež udělal? Podle Vás jim nic nedělá, ale oni jednoznačně cítí, že je odvádí od té pravé cesty k Bohu a to se jim samozřejmě nelíbí.
Teď mne uniká komu co udělal a neudělal... Zakazuje snad papež modlitby, chvály, misie, život podle evangelia.... ? Jak brání lidem osobně ctít Boha a přijímat požehnání a milost z Jeho rukou?
Monika G
Kallistaros. Papež, jako nejvyšší představitel KC musí jít příkladem ve víře a ne, že to všechno co píšete, jen svým ovečkám nezakazuje. Copak Vy opravdu nevidíte to shnilé ovoce jeho pontifikátu?
Mates5485 sa to páči.
Jen jedna otázka. Vidíte někdy i dobré ovoce? Jaký postoj máte k předchozím papežům a případně co na nich oceňujete? Je to mimo hru, ale jen kdyby se Vám chtělo odpovídat :) Já shnilé ovoce nevidím. Vidím občas jen ty kněží atd., kteří se snaží svou liberálnost podpořit některými, podotýkám některými projevy současného papeže, ale vytrhávají to z kontextu a celkové myšlenky.... Stejně tak vidím …Viac
Jen jedna otázka. Vidíte někdy i dobré ovoce? Jaký postoj máte k předchozím papežům a případně co na nich oceňujete? Je to mimo hru, ale jen kdyby se Vám chtělo odpovídat :) Já shnilé ovoce nevidím. Vidím občas jen ty kněží atd., kteří se snaží svou liberálnost podpořit některými, podotýkám některými projevy současného papeže, ale vytrhávají to z kontextu a celkové myšlenky.... Stejně tak vidím konzervativce, co okopávají kotníky seč jim nožky stačí... Je to k ničemu, kontraproduktivní a hlavně krátkozraké....
Monika G
Kallistratos. Na tomto papeži toho bohužel moc dobrého nevidím z čehož jsem samozřejmě moc smutná. V každém případě se k mému znepokojení, katolická církev po 2. VK ubírá zcela jinou cestou, než by si většina pravověrných katolíků přála.
Mates5485 sa to páči.
apredsasatoci sa to páči.
A co předchozí papežové, také nic :) Pokud ne, problém je jinde... Co jsou to pravověrní katolíci nevím. Jakmile vidím někde nápis pravo - budí to mé podezření :)
Peter(skala) sa to páči.
Monika G
Kallistratos. Co se týče těch papežů působících po 2. VK, tak podle mého názoru by nebyl ani jeden z nich zvolen, kdyby to nebyli modernisté. V jedné knize o JP II. ho jeho přátelé upozorňovali, že se od 2. VK katolická církev ubírá špatným směrem, ale on to vůbec nechtěl brát v úvahu. Mladý Ratzinger byl bohužel též příznivcem Druhého vatikánského koncilu a jeho směřování.
Nálepky mne nezajímají, spekulace také ne.... V jaké knize, konkrétně... Chceme být chytřejší než papež/papežové...? Ale no tak Moniko..... Nemáme zdaleka jejich odpovědnost ani přehled... Čekám na tu odpověď co jsou to pravověrní katolíci.... To jsou ti, kteří si myslí, že jsou nejlepší a nejskvělejší s nosánkem nahoru? :)
Monika G
Kallistratos. Pravověrní katolíci jsou ti, jenž se v dějinách katolické církve vždycky snažili žít podle učení Ježíše Krista, někdy i za cenu velkého strádání. Lidé jsou chybující a mnohdy se do vysokých pozic v církvi dostali i někteří, se špatnými názory. Jen díky těmto pravověrným katolíkům, neučila KC dlouhodobě něco, co by učení Ježíše Krista odporovalo. Od Druhého vatikánského koncilu, je …Viac
Kallistratos. Pravověrní katolíci jsou ti, jenž se v dějinách katolické církve vždycky snažili žít podle učení Ježíše Krista, někdy i za cenu velkého strádání. Lidé jsou chybující a mnohdy se do vysokých pozic v církvi dostali i někteří, se špatnými názory. Jen díky těmto pravověrným katolíkům, neučila KC dlouhodobě něco, co by učení Ježíše Krista odporovalo. Od Druhého vatikánského koncilu, je bohužel všechno zcela jinak. Nemíním Vám vypisovat, co se mi na té dnešní moderní církvi nelíbí, to by bylo na dlouhé psaní. To si můžete přečíst třeba na stránkách "Lumen de lumine". Ta kniha o které jsem se zmiňovala, se myslím jmenovala "Celý Tvůj". Měla jsem ji před mnoha lety vypůjčenou z knihovny a určitě tam bylo psáno, že přátelé JP II. mu vytýkali, že KC nejde tím správným směrem.
A co se Vám na Církvi líbí prosím a líbilo.... Pravověrní katolíci mne naprosto nezajímají, toto etnikum neznám a nehodlám znát, znám pouze katolíky a obecně křesťany. To mi stačí :) Nějaká příhrádka echt elita je vždy zavádějící pojem a občas to smrdí pýchou.