Jazyk
Zobrazení
927
Libor Halik 3 2

Sv. Ludvík se už, už vrací na francouzský trůn pomocí Žlutých vest

10.12.2018 Francouzští monarchisté se zapojili do nepokojů "Žlutých vest" v Paříži. royalcentral.co.uk/europe/french-royalist… Tak se nám proroctví P. Nectoua SJ z konce 18. století naplňuje, teď ještě papežský legát má pomazat toho potomka sv. Ludvíka na krále Francie. Nejdůležitější věci dělá antipapež Bergoglio společně s papežem Benediktem XVI. - udělají spolu asi i to vyslání legáta, když kreování kardinálů dělají spolu. (I Církev křižují spolu - jako když 2 velekněží Annáš s Kaifášem spolu ukřižovali Krista)
I monarchisti www.youtube.com/watch , i bonapartisti, i komunističtí levičáci proti bankéřem Rothschildem vybranému prezidentu Marconovi www.channelnewsasia.com/…/left-wing-prote… (Rothschild zajisté zaplatil Macronovi celou předvolební kampaň). To bude krvavý masakr, jak předpověděl P. Nectou a další. Nakonec povládne svatý král, kající potomek sv. Ludvíka po občanské i 3. světové válce.
"Bude se jmenovat Henry (Jindřich - česky)" prorokovala bl. Kateřina Emmerichová, v 19.století O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Jsou celkem čtyři rodiny, které si nárokují francouzský trůn dnes:
Franz, vévoda z Bavorska, z domu Wittelsbach si nárokuje trůn jako Jacobite.
Princ Ludvík, vévoda z Anjou z domu Bourbona, tvrdí, že trůn je mu legitimní.
Princ Henri, hrabě z Paříže, vévoda Francie z domu Orléans si nárokuje trůn jako Orléanista.
Henri, hrabě z Paříže, vévoda Francie je vedoucím domu Orléans a jedním ze současných pretendentů na francouzskou korunu jako je Henry VII. Potomek z mužské linie francouzského občanského krále Ludvíka - Filipa d'Orléans (vládl 1830-1848), který je uznáván jako legitimní nárokovatel na trůn francouzskými royalisty zvanými unionisté.
Pařížský hrabě Henry z Orleansu zveřejnil na Twitteru několik výroků týkajících se protestů. Počátkem prosince vyzval hrabě z Paříže všechny, aby se uklidnili a přemýšleli sami o sobě. O týden později hrabě navštívil "Arc de Triomphe Vítězný oblouk", aby obnovil plamen Neznámého vojína na žádost francouzského generála Bruna Daryho.
Také Bonapartisté hrál aktivní roli v probíhajícím dramatu ve Francii. Dne 3. prosince se francouzští Bonapartisté konali ceremoniál před "Vítězným obloukem", který během nepokojů utrpěl velké škody. Slavnostní ceremonie se konala k připomenutí 213. výročí vítězství u Slavkova.
Oba Jean Christophe a Charles Napoléon z domu Bonaparte si nárokují trůn jako císaři a ne jako králové jako zmínění tři.
Protesty "Žlutých vest" v Paříži mají rostoucí royalistickou podporu.
There is a total of four families that claim the French throne today:
Franz, the Duke of Bavaria, from the house of Wittelsbach claims the throne as Jacobite.
Prince Louis, Duke of Anjou from the house of Bourbon claims the throne as Legitimist.
Prince Henri, Count of Paris, Duke of France from the house of Orléans claims the throne as Orléanist.
Henri, Count of Paris, Duke of France is head of the House of Orléans, and one of the current pretenders to the defunct French crown as Henry VII. A descendant in the male-line of France’s “Citizen-King” Louis-Philippe d’Orléans (ruled 1830–1848), he is also recognised as the legitimate claimant to the throne by those French royalists, called Unionists.
the Count of Paris, Henry of Orleans has, on Twitter, published several statements regarding the protests. Early in December, the Count of Paris called everyone to calm and reason themselves. A week later, the Count visited the “Arc de Triomphe” to rekindle the flame of the Unknown Soldier following the request of French General Bruno Dary.
Also, the Bonapartist has had an active role in the ongoing drama in France. On 3 December, French Bonapartist held a ceremony in front of the “Arc de Triomphe” which suffered major damage during the riots. The ceremony was held to commemorate the 213th anniversary of the Victory of Austerlitz.
Both Jean Christophe and Charles Napoléon from the house of Bonaparte claims the throne, as Emperor and not a king as the other three.
The “Yellow Vest” protests in Paris have increasing royalist support.
10.12.2018 royalcentral.co.uk/europe/french-royalist…

Volné dokumentační povolení
Libor Halik
Ve Francii v pondělí 21.1.2019 ve věku 85 let zemřel Jindřich Orleánský (Henri d'Orléans), jenž byl potomkem posledního krále, který vládl Francii, a možným uchazečem o francouzský trůn z rodu Orléans. Informovala o tom agentura agentura AFP. L: Čili blahoslavená K. Emmerichová předpověděla jiného Henryho (Jiřího) než tohoto z Orléans. Více: www.novinky.cz/…/495124-ve-franc…
Výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové: „Měla jsem vidění svatého císaře Jindřicha (Henry). Viděla jsem ho v noci, samotného na kolenou u hlavního oltáře velkého a krásného chrámu... A viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sama sestupuje. Položila na oltář rudé sukno a na ně bílé plátno, na to položila knihu intarzovanou drahými kameny, zapálila svíce a věčné světlo...
Přišel osobně Spasitel v …
Více
Výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové: „Když byla Církev z velké části zničena a zůstaly jen svatyně a oltáře, viděla jsem, jak do chrámu vstupují ničitelé se šelmou. Tak se potkali se ženou vznešeného chování, která zřejmě měla v lůně dítě, protože kráčela pomalu. Při pohledu na ni se nepřátelé zděsili a šelma nebyla schopná udělat krok vpřed. Natáhla šíji k Ženě, jako by ji chtěla pozřít, … Více
Libor Halik zmínil tento příspěvek v Sv. Ludvík se už, už vrací na francouzský trůn pomocí Žlutých vest.