Clicks1.9K
Radek33
2

Przeżywasz trudności w życiu? Jednym z najlepszych orędowników jest święty Antoni!

Przeżywasz trudności w życiu? Stresujesz się zaistniałą sytuacją? Jednym z najlepszych orędowników jest święty Antoni. Poznaj 3 niezwykłe modlitwy, które mogą ci się przydać.

1. Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem świętego Antoniego:

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

2. Modlitwa o opiekę świętego Antoniego

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.

Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


3. Modlitwa o czystość do św. Antoniego

Święty Antoni, powierzam Ci dzisiaj wszystkie moje troski, pokusy i niepokoje. Postanawiam Cię czcić, naśladując przykład Twego świętego życia.

Przybądź mi na pomoc, gdy muszę stanąć twarzą w twarz z trudnościami i rozczarowaniami. Niech Twoje modlitwy i Twe wstawiennictwo wyjednają mi łaskę u Boga.

Z Twoją pomocą będę mógł głębiej zrozumieć, jak bardzo kocha mnie Bóg, że jest zawsze ze mną, a szczególnie w cierpieniu.

Potężny Patronie, wzorze czystości, zwycięzco nad słabym ciałem, uproś dla mnie i dla wszystkich modlących się do Ciebie doskonałą czystość ciała, umysłu i serca. Amen.

**********************************************************************
INNE MODLITWY:

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO


Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu
rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi
w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki
twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości; módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami.
Święty Antoni, miłujący życie ukryte, módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami.
Święty Antoni, żarliwy apostole, módl się za nami.
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.
Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami.
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, módl się za nami.
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami.
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego, módl się za nami.
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami.
Święty Antoni, zwalczający występki, módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, módl się za nami.
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami.
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju, módl się za nami.
Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V: Módl się za nami, święty Antoni,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa
przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni
godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.

***

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

Pieśń: "Kiedyś o Jezu" lub psalm: "Chwalcie o dziatki".
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka (10,13-16)
W owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to; oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie;
nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:,
Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia
kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto Słowo Pańskie.
V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
R. Który stworzył niebo i ziemię.
V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami;
chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku;
Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, oraz sam jako dziecię
zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego: racz, więc te dzieci zawczasu
otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu,
oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy,
wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R.: Amen.

(Kapłan kropi dzieci wodą święconą następnie udziela, błogosławieństwa):
Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych
Wszechmogący Bóg Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen.

***

MODLITWY DO ŚW. ANTONIEGO
Wspomnij sobie, św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał,
gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za przyczyną Twoją swej pomocy udzielił.
Wspomnij, ilu kończących życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę,
opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port,
uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc
otrzymało, i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się, więc do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę,
w tej wielkiej mej potrzebie... Ojcze uciśnionych, ulituj się nad mą nędzą,
gdy Pan Bóg karząc mnie za grzechy lub chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mnie nawiedził.
Wejrzyj na moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję.
O wyzwól mnie z mej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć swojego serca. Wysłuchaj próśb moich.
Udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, abym cierpliwie wytrwał i nie utracił
zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam, że mnie wysłuchasz, lecz nie moja,
ale Boża wola niech się stanie. R.: Amen.

***
Przedziwny, św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wie1kiego szczęścia,
piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. - Uproś mi teraz u Jego dobroci
łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników,
nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie
mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego
z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie
miłujesz
. Amen.

Św. Antoni Padewski

- Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka, módl się za nami.
- ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.
- miłością Boga gorejący, módl się za nami.
- w czystości nieskalany, módl się za nami.
- miłośniku ubóstwa świętego, módl się za nami.
- potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami.
- opiekunie ubogich i uciśnionych, módl się za nami.
- nawracający grzeszników, módl się za nami.
- przywracający rzeczy zgubione, módl się za nami.
- chwalebny Cudotwórco, módl się za nami.
- możny u Boga Orędowniku, módl się za nami.

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu

dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą

opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu

i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę

ostateczną, abym mógł wejść do nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże. R.: Amen.


***
Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący,
prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana,
aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje. R.: Amen

***
Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię,
wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione.
Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych,
których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować
w Tobie ucieczkę.
R.: Amen.

***

POŚWIĘCENIE LILII KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
R., Który stworzył niebo i ziemię.
V. Pan z wami.
R. I z duchem Twoim.
Módlmy się: Boże, od którego wszelkie dobro bierze początek i zawsze ku
swemu powiększeniu zdążając otrzymuje wzrost, spraw, prosimy pokornie,
aby to, co ku chwale imienia Twojego rozpoczynamy, za sprawą
Twojej wiekuistej mądrości zostało doprowadzone do końca.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6,24-33).
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć.
Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał,
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić;
ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,
a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej
swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,
to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się, więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy, jeść? Co będziemy pić?
Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane!!!
Oto słowo Pańskie.
Módlmy się: Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności,
Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym błogosławieństwem ;
przedstawiamy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy,
pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak Krzyża świętego
spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają
przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Daj, więc i utwierdź w nich tę moc, aby użyte
w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane
w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały
zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój.
przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.

(Po pokropieniu lilii wodą święconą i ewentualnie po okadzeniu może być procesja

przy śpiewie responsorium:, Jeśli szukasz cudów lub innej stosownej pieśni.

Obrzęd kończy się wersetem i modlitwą):

V. Módl się za nami, święty Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech wspomaga Twój
lud ustawiczna modlitwa Twego przesławnego Wyznawcy i Doktora; świętego Antoniego,*
i niech nas uczyni godnymi Twej łaski w tym życiu, a w przyszłym obdarzy wieczną radością.
przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.
kajtek and one more user like this.
kajtek likes this.
m.rekinek likes this.