Ngôn ngữ
87

Một Giám mục khác của Đức cho phép mạo hôn nhân đồng tính

Cha của xứ Pallottine, Siegfried Modenbach, đang hoạt động tại Dortmund, Đức, đã từng ban phước cho hai cuộc mạo hôn nhân đồng tính. Evangelisch.de (6 tháng 2) chỉ ra rằng Đức Tổng Giám mục Hans-Jose…
Viết một bình luận …