Jazyk
Zobrazení
1,4 tis.
Libor Halik 237
Veřejná doména

Být proti všem vládám v církvi i státě - nemáme jinou volbu

Biskup Richard Williamson Komentář Eleison CCCXXXV – Otec Rioult II (2013) (335) 14. prosince 2013

OTEC RIOULT II
Nechte mě ocitovat P. Oliviera Rioulta z jeho rozhovoru v Paříži z 6. října 2013 (srovnej KE 333) ohledně další otázky, která je dnes v katolickém Odporu velmi diskutovaná – otázky organizace. P. Rioult byl tázán, zda si myslí, že je možné vytvořit novou celosvětovou organizaci nebo zda by spíše volil nějaký druh volného sdružení, jaké po mnoho let pojí dohromady sedesvakantisty? Zde je jeho odpověď, tentokrát jeho vlastními slovy:
„Během následujících měsíců možná vytvořím široký typ sdružení založený na přátelství s jinými katolíky v Odporu, ať již jsou sedesvakantisty či ne, přičemž pro mě je sedesvakantismus názorem. Situace zde a nyní však není zralá pro takové sdružení. V každém případě, cokoliv je katolické, je naše. S jakýmikoliv katolíky připravenými působit jako katolíci a vzdorovat modernismu, který v Církvi převládá, tedy budeme spolupracovat. Tudíž [říkám] ano širokému typu sdružení sdílejícímu totéž obecné blaho: Víru a kult katolické Církve, obranu Víry. Budeme-li sdílet totéž obecné blaho, může to vytvořit přátelství mezi všemi našimi skupinami.
„Myslím si, že čím blíže budeme konci časů, tím více katolíků bude muset být anarchisty, nikoliv v principu, ale v praxi. Čímž myslím, že budou muset být proti všem vládám, které budou, protože budou všechny neutralizovány, oslabeny nebo rozvráceny a budou působit v rozporu s přirozeným řádem. Proto se katolíci v praxi budou muset proti nim všem postavit, v Církvi či ve státě...protože budou všechny zdeformované pod zednářským vlivem...a v každém případě budou sloužit Vládci tohoto světa. Myslím si tedy, že bude velice obtížné ještě někdy vytvořit celosvětové struktury. Francouzský dominikánský kněz P. Roger Calmel viděl věci jasně. Již v roce 1970 řekl, že přirození vůdci na kterémkoliv daném místě budou muset nechat zazářit své duchovní vedení [právě] na onom místě a s vůdci na jakémkoliv jiném místě nebudou vázáni ničím víc než přátelstvím.
„V roce 1970 ve francouzském časopise „Itineraires“ (č.149) napsal: Boj za Víru budou muset bojovat malé skupiny odmítající vstoupit do jakýchkoliv strukturovaných nebo všeobecných organizací. V rámci těchto rozličných skupin, jakými jsou malá škola, skromný klášter, modlitební skupina, shromáždění křesťanských rodin nebo při organizování poutě, je autorita skutečná a přijímaná všemi... Vše, co je potřeba, je, aby každý katolík došel tak daleko, kam sahá jeho milost. A autorita jej přivede k takové malé oblasti, která odpovídá tomu, že ji má vést, a za níž bude odpovědný, aniž by měl nad sebou jakoukoliv velkou organizační strukturu, která by jej přiměla to činit.“
Jestliže P. Calmel toto napsal v roce 1970 pro podmínky roku 1970, člověk může říci, že buď viděl příliš daleko dopředu, nebo že arcibiskup Lefebvre zorganizováním Bratrstva sv. Pia X. prokázal, co se ještě dá v roce 1970 udělat. Myslím si však, že P. Calmel měl v dlouhodobé perspektivě pravdu. Když člověk sleduje, co se Bratrstvu přihodilo minulý rok, mohl by říci, že muselo přijít vniveč. Arcibiskup Lefebvre, stejně jako papež sv. Pius X., provedl skvělou obrannou akci, člověk si však všimne, o kolik méně mohl arcibiskup dosáhnout, když přišel o 70 let později než papež. A my jsme nyní 40 let od arcibiskupa. Ve světě, který pochoduje ke své zkáze, nemůže být realizace předpovědi P. Calmela odložena na dobu neurčitou.
Drazí čtenáři, chceme-li zůstat s Naším Pánem, nemáme jinou volbu, než se nachystat. Podle mého názoru mají P. Calmel a P. Rioult pravdu. Matko Boží, Pomocnice křesťanů, pomoz!
Kyrie Eleison
Zdroj: rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso… www.dinoscopus.org
Překlad: D. Grof
Originál: 14 December 2013 FATHER RIOULT II
Let me quote Fr Olivier Rioult from his October 6 interview in Paris (cf. EC 333) on another question, much disputed within today's Catholic Resistance – the question of organization. Fr Rioult was asked whether he thought it was possible to set up a new worldwide organization, or would he rather opt for some kind of free association such as has grouped together sedevacantists for a number of years ? Here is his answer, this time in his very own words:--
"In the months to come I may be setting up a broad kind of association based on friendship with other Catholics in the Resistance, whether or not they are sedevacantists, sedevacantism being for me an opinion. But the situation is not ripe here and now for such an association. In any case whatever is Catholic is ours. So any Catholics ready to operate as Catholics and to resist the modernism reigning supreme within the Church, we will work with. Therefore yes, to a broad kind of association sharing the same common good: the Faith and worship of the Catholic Church, the defence of the Faith. Having this same common good can create friendship amongst all our groups.
"I think that the closer we come to the end times, the more Catholics will have to be anarchists, not in principle but in practice. By which I mean, they will have to be against all the powers that be, because these will all have been neutralized, undermined or subverted, operating contrary to the natural order. Hence, in practice, Catholics will have to stand up to them all, in Church or State... because they will all be twisted out of shape, under Masonic influence... serving in any case the Prince of this world. So I think it will be very difficult to create any more worldwide structures. The French Dominican priest, Fr Roger Calmel, had a clear view of things. As far back as 1970 he said that the natural leaders in any given place will have to make their ministry shine out in that one place, being tied by bonds of no more than friendship to the leaders in any other place.
"In 1970, in the French periodical "Itineraires" (#149), he wrote: "The fight for the Faith will have to be fought by little groups refusing to enter into any structured or universal organizations. Within these various groups, such as a small school, a humble convent, a prayer group, a gathering of Christian families or the organizing of a pilgrimage, the authority is real and accepted by everybody... All that is needed is for each Catholic to reach as far as his grace and authority will carry him in the little sphere which is certainly his to lead, and which he will take charge of without having over him any grand administrative structures to make him do so'. "
If Fr. Calmel wrote that in 1970 for the circumstances of 1970, one might say either that he was seeing too far ahead, or that Archbishop Lefebvre proved by organizing the Society of St Pius X what could still be done in 1970. But I do think that Fr. Calmel was right in the long run. One might say, watching what happened to the Society last year, that it was bound to run into the sand. Archbishop Lefebvre, like Pope St Pius X, conducted a marvelous rearguard action, but one notes how much less the Archbishop could achieve, coming70 years later than the Pope, and now we are 40 years on from the Archbishop. In a world marching to its ruin the realization of Fr. Calmel’s prophecy could not be indefinitely delayed.
Dear readers, if we wish to stay with Our Lord, we have no choice but to gird our loins. In my opinion, Fr Calmel and Fr Rioult are right. Mother of God, Help of Christians, help !
Kyrie eleison.

Komentář Eleison CCCXXXIII – Otec Rioult I (2013) (333) 30. listopadu 2013
rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso…
OTEC RIOULT I
Proč mezi kněžími Bratrstva sv. Pia X. nedošlo k rebelii, když se od března minulého roku stala naprosto jasnou ztráta chápání katolické nauky u jejich vůdců a následná zrada díla arcibiskupa Lefebvra? P. Oliver Rioult, průkopník „Odporu“ ve Francii, předložil minulý měsíc v rozhovoru přístupném ve francouzštině na pelagiusasturiensis.wordpress.com několik dobrých důvodů. Následující souhrn je volnou adaptací původního textu:
Základem je prvotní hřích: Když původní boj za Tradici v 70. a 80. letech 20. století uspěl v zajištění přežití základních prvků Víry, tradicionalisté usnuli na vavřínech, aby si užívali své příjemné enklávy a zůstali v pohodlné rutině, které se nyní zdráhají vzdát. Ztratili ducha boje za Víru.
Za druhé, ona specifická forma prvotního hříchu, kterou je liberalismus: V posledních deseti letech vůdci Bratrstva stáli v čele zeslabování boje proti liberalismu, omylu a nemravnosti. Přestat však plavat proti proudu znamená nechat se unášet zpět a mnoho kněží FSSPX – v žádném případě všichni – zeslábli ve svém přesvědčení a při svém kázání.
Za třetí, aktivismus: někteří kolegové se také nechali zahltit svými kněžskými úkoly a neponechali si žádný čas či chuť číst nebo studovat. Tím, že se stali pouhými administrátory a komunikátory, oslabují své přesvědčení a kázání.
Za čtvrté, klam biskupa Fellayho: po léta jeho matoucí řeči klamaly každého s výjimkou malé menšiny prozíravých duší, kterým naprosto nemohlo být popřáno sluchu. Teprve minulý rok jeho maska spadla s březnovým „Cor Unum“ a s jeho odpovědí třem biskupům z 14 dubna. Ukolébal velkou většinu tradicionalistů (jak to nyní opět činí).
Za páté, strach z neznámého: když celý svět kolem vás začíná šílet a vy naleznete enklávu zdravého rozumu a pak tato enkláva také začne šílet, vyžaduje to neobvyklou sílu charakteru postavit se realitě a nedávat přednost té či oné iluzi; a iluzí existuje hodně! Proto si mnoho kněží uvědomuje, že prožívají drama volající po zásadních rozhodnutích, postrádají však nutnou odvahu vkročit do neznáma.
A kromě všeho předešlého, špatní vůdcové: samozřejmě, že v FSSPX vždy existovali liberálové stejně jako v konvenční Církvi, dokud však jsou vůdci pevní, dá se to držet pod kontrolou. Když však v konvenční Církvi Jan XXIII. a Pavel VI. upřednostnili svůj liberalismus, výsledkem byla přílivová vlna, a nyní, když se vůdci FSSPX stali liberálními, liberalismus vane Bratrstvem, což by se za dobrých vůdců, pravých vůdců, nikdy nestalo.
Tyto důvody, které P. Rioult předkládá, jsou všechny pravdivé, žádný z nich však není silnější než Víra, která je „naším vítězstvím nad světem“ (I Jn V, 4). Člověk by vskutku mohl říci, že všechny tyto důvody spějí k nedostatku Víry na straně kněží, protože žijí ve světě, v němž chápání Pravdy u každé živé duše bylo oslabeno, a není-li Pravda pravdivá, jak může být Víra pravdivá?
Co je tedy nejprostším způsobem, jak posílit něčí chápání Pravdy, což je přesně to, co musíme v dnešních šílených podmínkách učinit? Dle mého názoru:
„Bdít a modlit se, bdít a modlit se patnáct tajemství [růžence] každý den.“
Kyrie Eleison
Zdroj: www.dinoscopus.org
Překlad: D. Grof
Napsat komentář
Tomislav
Lidé dělají kotrmelce, aby zachránili, co se dá. Zapomínají, že Bůh od nikoho nežádá metat někde kozelce, ani dělat jiné překotné změny. Nechce, aby někdo převracel svět naruby. Každý ať napřed přetvoří sebe, aby jeho život byl jediný úkon lásky.

Cha cháá! - Jenže tak mluví ti, kdo skrývají svou lenost a pohodlnost. Ledabyle zneváží i samu tu myšlenku, že kdybych lásky neměl, nic nejsem. Jsou … Více
mike084
co tam po poslusnosti tomu co ustanovil sam Boh my vieme lepsie
este internacionala a je to komplet
mike084
ano som zato aby sme boli ako satan a potom adam s evou
co na tom ze to presne kopiruje luthera a naramne sa to podoba prvemu hriechu ludi
pome skusit mozno to teraz da iny vysledok a 2+2 bude konecne 5
a porecime vetru dazdu ta ne
tores
Zina se evidentně bojí o prvenství v samomluvě.
hvezdaXY
Prosím Otče náš, požehnej tomuto dílu, aby byla ryzí VÍRA zachována
do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, neboť jak řekl "brány pekelné církev nepřemohou" a také "nejde Syn člověka na zemi víru až se vrátí"?

V roce 1970 ve francouzském časopise „Itineraires“ (č.149) napsal: Boj za Víru budou muset bojovat malé skupiny odmítající vstoupit do jakýchkoliv strukturovaných nebo všeobecných organi… Více
hvezdaXY
Matičko prosím přimlouvej se, aby co nejvíce křesťanů prohlédlo
tu ďábelskou past pod názvem "poslušnost " neboť tentokrát ,jako nikdy v dějinách, je to poslušnost knížeti temnot!
...Proto se katolíci v praxi budou muset proti nim všem postavit, v Církvi či ve státě...protože budou všechny zdeformované pod zednářským vlivem...
hvezdaXY
Panno Maria, pomocnice křesťanů, vypros prosím u svého Syna požehnání pro
biskupa Richarda, aby neumdléval ve své věrnosti k Kristu Pánu a naplnil tak
Boží vůli.
samsin1
Hospodinovo poučení, synu, neodmítej,
když tě napravuje, nezoufej.
6Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává
a trestá každého, koho přijímá za syna.“
7Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? 8Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. 9Když jsme si vážili svých … Více
tores
To bylo upozornění na tvoji adresu, Zino. Neumíš číst. Sedesvakantismus není katolictví. A "na straně Vatikánu" být musím bez ohledu na to, že tam je špatný nebo dobrý papež. Děláte všichni na Ukrajině z komára velblouda, ač bylo v dějinách Církve více špatných papežů, tím neposloucháte Boha a hlas Ducha Svatého, který by vám ukázal, jak se dá v této době žít uprostřed Boží Církve. Hážete do … Více
hvezdaXY
Toresi , nazývaš biskuba Richarda andělem temnot,duchem jsi tedy na druhé stranět.j. na straně odpadého vatikánu. To je vše.
tores 15.12.2013 11:34:35
Zino, nadřazenost svrhla jistého nejmenovaného anděla do temnot. Dost slušně mu nasloucháš.
hvezdaXY 15.12.2013 11:31:07
z textu: /jsem katolík a kdo je víc/
Během následujících měsíců možná vytvořím široký typ sdružení založený na … Více
tores
Pane Redlichu, jakým způsobem mám položit otázku, aby nebyla chápána Vámi jako hádka a Zinou jako nekatolictví? Existuje způsob, který ode mne přijmete nebo vás baví pořád honička "Hurá na Torese"?
tores
Jsem napadán Zinou za "nekatolictví" a sama tady píše kraviny. Položím dotaz a pro Redlicha to je hádka - super.
tores
Jakou hádkou, Redlichu? Jmenuj.

Redlich 18.12.2013 08:09:21
Je někdy den, Tores, který nezačneš hádkou?
Redlich
Je někdy den, Tores, který nezačneš hádkou?
tores
Existuje nějaké téma, Zino, ke kterému nemáš co říct a nebo znáte na Ukrajině odpověď úplně na všecko?
hvezdaXY
Sanctam Catholicam
Richard Williamson je známý svou věrností katolické tradici, a dokazu M. Lefebra.
Díky Bohu za takového služebníka.
Sanctam Catholicam
Laudetur Jesus Christus !
Richard Williamson vyloučen z +FSSPX+ (Kněžské bratrstvo sv. Pia X)
Williamson je známy svými podivnými vyjádřeními,... kvůli rozdílným postojům (neposlušnosti) a pro dobro bratrstva byl vyloučen.
www.sanpiox.it/public/index.php:comunicato-della-casa-generalizia&catid=58:informazioni-casa-generalizia&Itemid=64
www.katopedia.cz/index.php
rorate-caeli.blogspot.com/…/sspx-…
Více
tores se to líbí. 
mike084
inac je to velmi mocny vladca
asi tak mocny ze uz maria mu rozkaze jednym prstom
a ruzenca sa desi

on ma len dovolene pokusat
superiel
jamajl 17.12.2013 16:41:11
Taky se v článku píše o zednářích a vládci tohoto světa - člověk by pak pochopil z textu že vládce tohoto světa je ďábel. Tak jestli někdo věří že ďábel je vládce tohoto světa tak pro mně je tento, jasnej bludař!!!
..........................................................................

J 14,30 Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti… Více
mike084
ignorarem scriptum ignorarem Christi
mike084
ku zkaze isto iste svet nespeje

Deň Syna človeka -
22
A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka,
ale neuvidíte.
23
A povedia vám: „Hľa, tu je!“, „Hľa, tamto je!“ Nechoďte nikde, nebežte za nimi!
24
Lebo ako blesk, keď
sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.
25
Ale najprv musí mnoho
trpieť a toto … Více
tores
Bůh se vyjadřuje jasně přes svoji Církev již 2000 let.

jamajl 17.12.2013 16:41:11
Zde vládne BŮH nechte na něm ať se vyjadřije o svém království.
mike084
no potom je svaty jan apostol bludar
on ho totiz vladcom tohto sveta nazyva

ale preco no lebo nas vytrhol z naruce bozej
a musime zapasit Boh nas vola naspat
ale volu nelame

Satan sa stal vládcom tohto sveta, ktorý funguje bez Boha, a knieža tohto sveta (Jána 12:31; 2 Korinťanom 4:4; Efezským 2:2). On je žalobca (Zjavenie 12:10), ten, ktorý pokúša (Matúš 4:3; 1 Tesalonickým 3:5), a podvodník (… Více
jamajl
Jestli tady v článku čteme o konci časů pak si ale myslím, že konec časů už začal před 2000 lety. V bibli je možné se dočíst o tom že i samí apoštolové si mysleli že konec časů je blízko.Takže vyvozuju že konec časů už dávno nastal a může tedy trvat ještě klidně dalších 2000 let.Tady pořád někdo mluví o konci časů, straší planými předpovědmi které se pak když přijde ona doba - tak se nestane nic. … Více
ottovonzittau
Toho Eliáše, který stále přichází a stále pobízí k pokání.
tores
Když už tak proroka Eliáše. Pana heretika Dohnala určitě ne.
ottovonzittau
Učinit může pouze ten, kdo poslechne Eliáše a vyrovná cestu Hospodinovu. Srovná návrší, údolí a skaliska osobních názorů do prosté víry a odevzdání se Ježíši.
Kdo vyrazí na Cestu se svým vlastním křížem.
ottovonzittau
A tak se dostáváme k tomu, že i když čteme nebo užíváme stejná slova, nemusí to znamenat, že jsme jedné mysli. Ježíš ale chce, abychom byli jedné mysli.
Co jste kdo ochoten proto učinit?
ottovonzittau
Není to tak těžké formulovat, bratře Toresi. Podle tebe je katolíkem jen ten, kdo se účastní extraordinaria římského ritu. Nutně podle tebe musí být heretikem i křesťan, který navštěvuje NOM. To ale jinak chápeš výrok bratra Aobuba ty a jinak ho chápe on.
mike084
dokonca takym ukazatelom ze ked chcu skrze porovnavku koranu a biblie zhodit bibliu tak ti co to robia sa vacsinou stanu krestanmi
tores
Pokud to nepoznáš z kontextu mých komentářů nebo vkladů, těžko co vysvětlovat, že?
ottovonzittau
Bratře Toresi, čekám.
Ještě zbývá vysvětlit, kdo je podle tebe bludař, heretik, svévolník a katolík. Ty máš, bratře Toresi svou jedinečnou definici.
tores
Už několikrát jsem psal, že je Písmo pouze ukazatelem - a tolik lidí mne kvůli tomu zablokovalo nebo mi nadávalo, až hanba psát.
ottovonzittau
Na tebe, bratře Mike jsem nezapomněl. Tobě budiž zvláště poděkováno, že se s razancí tobě vlastní, nastoleným tématům věnuješ.
ottovonzittau
Nikoliv tedy Písmo samo o sobě je pokladem, ale pouze ukazatelem k pokladu. Kdybys bratře Toresi pozorně četl komentáře ostatních, nemusel se namáhat s vkladem. Ale i tak děkuji za reálný důkaz o důležitosti hledět směrem k živému Kristu.
Děkuji nejen tobě, bratře Toresi, ale i bratru Aobubovi, který toto téma rozšířil.
Bůh vám žehnej, bratři.
mike084
a katolik sa vyhne tomuto vstekemu
mike084
bludar heretik su synonyma a svojvolnik sa vzdy stane schizmatikom
ottovonzittau
tores 16.12.2013 12:04:52
A proč by to nedělali? V celých dějinách Církve to tak bylo.

aobubo 15.12.2013 23:07:05 Všiml jsem si jedné drobnosti.Téměř každý bludař, heretik či svévolník káže katolíkům.

Ještě zbývá vysvětlit, kdo je podle tebe bludař, heretik, svévolník a katolík. Ty máš, bratře Toresi svou jedinečnou definici.
tores
A proč by to nedělali? V celých dějinách Církve to tak bylo.

aobubo 15.12.2013 23:07:05 Všiml jsem si jedné drobnosti.Téměř každý bludař, heretik či svévolník káže katolíkům.
mike084
alexander solzenicin
clovek nech radsej necita nic ak cita iba noviny

a to bol myslitel
uz davno tusil ze zapad sa zvrhava
mike084
vsetko skumajte a qui bono tieto dve pravidla u informacii
niekto z nej prospech ma vzdy
tores
Celý svět, hochu. Celý svět.


ottovonzittau 16.12.2013 11:26:37
Zkoušený není jen Lanškroun, ale i česká a jak vidím přes Markízu i slovenská provincie.
mike084
ale kto ma markizu ako meritko pomerov na svete nieto v rkc je slabomyselny
ved to vlastni predseda svetoveho zidovskeho kongresu ronald lauder
a ti su nakloneny ktoremukolvek krestanovi zvlast katolikovy

vlastni aj novu a ine podobne doslova kanaly
ottovonzittau
Zkoušený není jen Lanškroun, ale i česká a jak vidím přes Markízu i slovenská provincie.
mike084
urad respektujem aj uctu mu preukazem ale toto su vyplody co pusta z ust
mike084
neviem videl som live a mozem sa len recnicky opytat
preco Boh skusa lanskroun az takto to vie iba On sam