ഭാഷ
50

പുരോഗമനക്രൈസ്തവർ വിഗ്രഹാരാധകർ

"സുവിശേഷം ആദ്യമായി പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട പ്രാചീന വിഗ്രഹാരാധകരും ഇന്നത്തെ പുരോഗമനക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളുവുമെന്ന്" തെനിബ്രസ് …
അഭിപ്രായം എഴുതുക