Wyświetlenia687
tahamata
111

Franciszek w Kongresie USA o wielkości dziedzictwa kulturowego i duchowego Amerykanów

Franciszek w Kongresie USA o wielkości dziedzictwa kulturowego i duchowego Amerykanów

tłum. st (KAI) / Waszyngton / KAI

Naród może być uznany za wielki, kiedy broni wolności, kiedy krzewi kulturę, która pozwala ludziom „marzyć” o pełnych prawach dla wszystkich, gdy dąży do sprawiedliwości i stara się o sprawy uciśnionych, gdy opowiada się za dialogiem i sieje pokój. Przypomniał o tym Franciszek w przemówieniu podczas wspólnej Sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych na Kapitolu w Waszyngtonie. Papież mówiąc o dziedzictwie kulturowym i duchowym wskazał na czterech wielkich reprezentantów narodu amerykańskiego: Abrahama Lincolna, Martina Luther Kinga, Dorothy Day i Thomasa Mertona.

Fot. Grzegorz Gałązka

Polub nas na Facebooku!

Publikujemy tekst papieskiego przemówienia.
Panie Wiceprezydencie,
Panie Przewodniczący (Speaker),
Czcigodni członkowie Kongresu,
Drodzy przyjaciele,
Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie, by zwrócić się do tego wspólnego posiedzenia Kongresu „kraju wolnego, ojczyzny dzielnych ludzi”. Chciałbym wierzyć, że powodem tego jest fakt, iż ja też jestem synem tego wielkiego kontynentu, z którego wszyscyśmy otrzymali tak dużo i za który ponosimy wspólną odpowiedzialność.
Każdy syn lub córka danego kraju ma misję, odpowiedzialność osobistą i społeczną. Waszą odpowiedzialnością jako kongresmenów jest umożliwienie, przez działalność ustawodawczą, aby ten kraj rozwijał się jako naród. Jesteście obliczem jego mieszkańców, ich przedstawicielami. Jesteście powołani do obrony i zachowania godności waszych rodaków w ich niestrudzonym i wymagającym dążeniu do dobra wspólnego, bo to jest głównym celem wszelkiej polityki. Wspólnota polityczna jest o tyle trwała, o ile stawia sobie za cel dążenie do zaspokojenia wspólnych potrzeb poprzez stymulowanie rozwoju wszystkich jej członków, zwłaszcza znajdujących się w sytuacji większej bezbronności lub zagrożenia. Działalność legislacyjna zawsze ma swoją podstawę w trosce o ludzi. Do tego zostaliście zachęceni, wezwani i zwołani przez tych, którzy was wybrali.
Wasza praca skłania mnie do refleksji o postaci Mojżesza w dwojakim wymiarze. Z jednej strony, patriarcha i prawodawca ludu Izraela symbolizuje potrzebę narodów, by zachować żywe poczucie jedności poprzez sprawiedliwe ustawodawstwo. Z drugiej strony postać Mojżesza prowadzi nas bezpośrednio do Boga, a tym samym do transcendentnej godności osoby ludzkiej. Mojżesz zapewnia nam dobrą syntezę waszej pracy: jesteście wezwani, aby chronić, za pomocą prawa obraz i podobieństwo ukształtowane przez Boga na każdym ludzkim obliczu.
Dziś chciałbym się zwrócić nie tylko do was, ale poprzez was do całego narodu Stanów Zjednoczonych. W tym miejscu, wraz z jego przedstawicielami, chciałbym wykorzystać tę okazję do nawiązania dialogu z wielu tysiącami mężczyzn i kobiet, którzy usiłują każdego dnia uczciwie wykonywać swoją codzienną pracę, aby zabrać do domu swój chleb powszedni, żeby zaoszczędzić pieniądze i stopniowo budować lepsze życie dla swoich rodzin. Nie ograniczają się oni jedynie do opłacania podatków, ale na swój cichy sposób podtrzymują życie społeczne. Swoimi działaniami rodzą solidarność i tworzą organizacje, które oferują pomocną dłoń ludziom najbardziej potrzebującym.
Chciałbym również nawiązać dialog z wieloma osobami starszymi, które są skarbnicą mądrości ukształtowanej przez doświadczenie, a które pragną na wiele sposobów, w szczególności poprzez wolontariat dzielić się swoimi dziejami i swoimi intuicjami. Wiem, że wielu z nich jest na emeryturze, ale są wciąż aktywni. Nadal pracują, aby budować ten kraj. Pragnę również dialogu ze wszystkimi ludźmi młodymi, którzy działają na rzecz realizacji swoich wielkich i szlachetnych pragnień, którzy nie dali się wprowadzić w błąd przez fałszywe propozycje i którzy zmagają się z trudnymi sytuacjami, często w wyniku niedojrzałości wielu dorosłych. Pragnę dialogu z wami wszystkimi i chciałbym to uczynić za pomocą pamięci historycznej waszego narodu.
Moja wizyta ma miejsce w czasie, gdy ludzie dobrej woli obchodzą rocznice kilku wielkich Amerykanów. Pomimo zawiłości historii i realiów ludzkiej słabości ci mężczyźni i kobiety, niezależnie od wielu różnic i ograniczeń, potrafili ciężką pracą i poświęceniem – niektórzy za cenę swego życia – zbudować lepszą przyszłość. Ukształtowali oni podstawowe wartości, które będą trwać wiecznie w duchu narodu amerykańskiego. Ludzie z takim duchem mogą przeżyć wiele kryzysów, napięć i konfliktów, znajdując nieustannie nowe siły, by iść naprzód i czynić to godnie. Ci mężczyźni i kobiety oferują nam sposób widzenia i interpretowania rzeczywistości. Czcząc ich pamięć jesteśmy pobudzeni, nawet pośród konfliktów, tu i teraz, każdego dnia, by czerpać z naszych najgłębszych zasobów kulturowych.
Chciałbym wspomnieć czworo spośród z tych Amerykanów: Abrahama Lincolna, Martina Luther Kinga, Dorothy Day i Thomasa Mertona.
W bieżącym roku przypada sto pięćdziesiąta rocznica zamachu na prezydenta Abrahama Lincolna, strażnika wolności, który niestrudzenie pracował, aby „ten naród z pomocą Boga, doczekał się odrodzenia idei wolności”. Budowanie wolnej przyszłości wymaga umiłowania dobra wspólnego i współpracy w duchu pomocniczości i solidarności.
Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę i jesteśmy głęboko zatroskani niepokojącą sytuacją społeczno-polityczną w dzisiejszym świecie. Jest on coraz bardziej miejscem gwałtownych konfliktów, nienawiści i brutalnych zbrodni, popełnianych nawet w imię Boga i religii. Wiemy, że żadna religia nie jest wolna od form indywidualnych urojeń czy ekstremizmu ideologicznego. Oznacza to, że musimy być szczególnie uważni na wszelki rodzaj fundamentalizmu, czy to religijnego czy też innego rodzaju. Konieczna jest delikatna równowaga, by zwalczać przemoc popełnianą w imię religii, ideologii lub systemu gospodarczego, chroniąc równocześnie wolność religijną, intelektualną i swobody indywidualne. Ale jest też inna pokusa, której musimy się szczególnie wystrzegać: upraszczający redukcjonizm, który widzi tylko dobro lub zło; lub jeśli wolicie, sprawiedliwych i grzeszników. Współczesny świat, z jego otwartymi ranami, które naznaczają wiele naszych braci i sióstr, wymaga od nas przeciwstawiania się wszelkim formom polaryzacji, które dzieliłby go na te dwa obozy. Wiemy, że próbując się uwolnić od wroga zewnętrznego, możemy ulec pokusie, aby umacniać wroga wewnętrznego. Naśladowanie nienawiści i przemocy tyranów i morderców jest najlepszym sposobem aby zająć ich miejsce. To jako naród odrzucacie.
Nasza reakcja musi być natomiast reakcją nadziei i uzdrowienia, pokoju i sprawiedliwości. Wymaga się od nas odwagi i inteligencji, aby rozwiązać wiele dzisiejszych kryzysów geopolitycznych i ekonomicznych. Nawet w krajach rozwiniętych, zbyt widoczne są skutki niesprawiedliwych struktur i działań. Nasze wysiłki powinny mieć na celu przywrócenie nadziei, naprawienie krzywd, dochowanie zobowiązań, a tym samym promowanie dobrobytu jednostek i narodów. Musimy razem iść naprzód, w odnowionym duchu braterstwa i solidarności, z entuzjazmem współpracując na rzecz dobra wspólnego.
Stojące przed nami dzisiaj wyzwania wymagają od nas odnowienia tego ducha współpracy, który dokonał tak wiele dobra w całej historii Stanów Zjednoczonych. Złożoność, powaga i pilność tych wyzwań wymagają, abyśmy podzielili się naszymi zasobami i talentami oraz postanowili wspierać się wzajemnie, z poszanowaniem naszych różnic i przekonań sumienia.
W tym kraju różne wyznania religijne w znacznym stopniu przyczyniły się do budowania i umocnienia społeczeństwa. Ważne, aby dzisiaj, podobnie, jak w przeszłości, głos wiary nadal był słyszany, bo jest to głos braterstwa i miłości, który stara się wydobyć z każdej osoby i każdego społeczeństwa to, co najlepsze. Taka współpraca jest potężnym zasobem w walce o wyeliminowanie nowych globalnych form niewolnictwa, zrodzonych z poważnych niesprawiedliwości, które można pokonać tylko dzięki nowej polityce i nowym formom społecznego konsensusu.
Myślę tutaj o historii politycznej Stanów Zjednoczonych, gdzie demokracja jest głęboko zakorzeniona w umysłach Amerykanów. Wszelka działalność polityczna musi służyć i promować dobro osoby ludzkiej i opierać się na poszanowaniu jej godności. „Uważamy za oczywiste te oto prawdy, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są obdarzeni przez swego Stwórcę pewnymi niezbywalnymi prawami; że do praw tych należą: życie, wolność i dążenie do szczęścia” (Deklaracja Niepodległości 4 lipca 1776). Jeśli to prawda, że polityka musi być naprawdę w służbie człowieka, to nie może być ona zniewolona przez gospodarkę i finanse. Polityka jest natomiast wyrazem pilnej potrzeby współistnienia, aby wspólnie zbudować jedno z największych dóbr wspólnych: dobro wspólnoty, która poświęca interesy partykularne, aby w sprawiedliwości i pokoju dzielić się swymi dobrami, interesami, swoim życiem społecznym. Nie nie doceniam wiążących się z tym trudności, ale wspieram was w tym wysiłku.
Myślę też tutaj o marszu, jaki Martin Luther King poprowadził przed pięćdziesięciu laty z Selmy do Montgomery w ramach kampanii spełnienia swojego „marzenia” zapewnienia Afroamerykanom pełnych praw obywatelskich i politycznych. To marzenie wciąż inspiruje nas wszystkich. Cieszę się, że Ameryka jest nadal dla wielu krainą „marzeń”. Marzeń, które prowadzą do działania, do udziału, do zaangażowania. Marzeń, które rozbudzają to, co najgłębsze i najprawdziwsze w życiu ludzi.
W minionych wiekach miliony ludzi przybyły na tę ziemię, usiłując zrealizować swoje marzenia o budowaniu swej przyszłości w wolności. My, mieszkańcy tego kontynentu nie boimy się cudzoziemców, ponieważ większość z nas kiedyś była cudzoziemcami. Mówię to do was jako syn imigrantów, wiedząc, że wielu z was jest również potomkami imigrantów. Niestety prawa tych, którzy byli tu dawno przed nami nie zawsze były przestrzegane. Z serca amerykańskiej demokracji pragnę zapewnić te ludy i ich narody o moim najwyższym szacunku i uznaniu. Te pierwsze kontakty często były burzliwe i gwałtowne, ale trudno ocenić przeszłość według kryteriów współczesności. Niemniej jednak, gdy obcy żyjący pośród nas błaga, nie możemy powtarzać grzechów i błędów przeszłości. Musimy teraz postanowić, by żyć tak szlachetnie i sprawiedliwie, jak to możliwe, wychowując nowe pokolenia, by nie odwracały się tyłem do naszych „bliźnich” i wszystkiego wokół nas. Budowanie narodu wzywa nas do uznania, że ??musimy nieustannie odnosić się do innych, odrzucając mentalność wrogości, aby przyjąć postawę wzajemnej pomocniczości, dając z siebie to, co najlepsze. Jestem przekonany, że możemy to uczynić.
Nasz świat stoi w obliczu kryzysu uchodźców, na skalę niespotykaną od II wojny światowej. To stawia przed nami wielkie wyzwania i wiele trudnych decyzji. Także na tym kontynencie, tysiące osób doprowadzanych jest do wyruszenia na północ w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich, w poszukiwaniu większych możliwości. Czyż nie tego pragniemy dla naszych dzieci? Nie możemy być zaskoczeni ich liczbą, ale raczej musimy ich postrzegać jako osoby, widząc ich twarze i słuchając ich opowieści, starając się zareagować najlepiej jak możemy na ich sytuację. Reagować w sposób, który jest zawsze humanitarny, sprawiedliwy i braterski. Musimy unikać powszechnej dziś pokusy: odrzucenia tego, co uciążliwe. Pamiętajmy o złotej zasadzie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12).
Reguła tam wskazuje nam wyraźny kierunek. Traktujmy innych z tą samą miłością i współczuciem, z jakim sami chcemy być traktowani. Starajmy dla innych o te same możliwości, o jakie staramy się dla siebie. Pozwólmy innym się rozwijać, tak jak sami chcielibyśmy być wspomagani. Jednym słowem, jeśli chcemy bezpieczeństwa, dajmy bezpieczeństwo; jeśli chcemy życia, dawajmy życie; jeśli chcemy szans, zapewniajmy szanse innym. Miara jakiej używamy wobec innych będzie miarą, jakiego czas użyje wobec nas. Złota zasada przypomina nam również o naszej odpowiedzialności za ochronę i obronę życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju.
To przekonanie kierowało mną od początku mojej posługi, do opowiedzenia się na różnych poziomach za zniesieniem kary śmierci na całym świecie. Jestem przekonany, że ten sposób jest najlepszy, ponieważ każde życie jest święte, każdy człowiek jest obdarzony niezbywalną godnością, a społeczeństwo może jedynie skorzystać z rehabilitacji osób skazanych za przestępstwa. Ostatnio moi bracia biskupi tutaj w Stanach Zjednoczonych ponowili swoje wezwanie do zniesienia kary śmierci. Nie tylko ich wspieram, ale również popieram tych wszystkich, którzy są przekonani, że sprawiedliwa i konieczna kara nie może wykluczyć wymiaru nadziei i celu rehabilitacji.
W obecnych czasach, kiedy tak ważne są kwestie społeczne, nie mogę nie wspomnieć Służebnicy Bożej Dorothy Day, która założyła Ruch Robotników Katolickich. Jej działalność społeczna, umiłowanie sprawiedliwości i sprawy uciśnionych inspirowane były Ewangelią, jej wiarą i przykładem świętych.
Jak wielki postęp osiągnięto w tej dziedzinie w wielu częściach świata! Jak wiele zrobiono w pierwszych latach trzeciego tysiąclecia, aby podnieść ludzi ze skrajnego ubóstwa! Wiem, że podzielacie moje przekonanie, iż wiele więcej należy jeszcze dokonać i że w czasach kryzysu i trudności gospodarczych nie wolno zatracić ducha globalnej solidarności. Jednocześnie chciałbym was zachęcić, abyście pamiętali o tych wszystkich ludziach wokół nas, którzy są uwięzieni w cyklu ubóstwa. Także oni potrzebują nadziei. Walkę z ubóstwem i głodem trzeba prowadzić stale i na wielu frontach, zwłaszcza zaś z ich przyczynami. Wiem, że wielu Amerykanów podobnie jak w przeszłości również dziś, pracuje, by rozwiązać ten problem.
Jest rzeczą oczywistą, że częścią tego wielkiego wysiłku jest kwestia stworzenia oraz podziału dóbr. Właściwe korzystanie z zasobów naturalnych, odpowiednie stosowanie technologii oraz wykorzystywanie ducha przedsiębiorczości to istotne elementy gospodarki, która stara się być nowoczesna, integrująca i zrównoważona. „Przedsiębiorczość, będąca szlachetnym powołaniem zmierzającym do wytwarzania bogactwa i udoskonalania świata dla wszystkich, może być bardzo owocnym sposobem promowania regionu, w którym zlokalizowane są jej działania, zwłaszcza jeśli przyjmuje, że tworzenie miejsc pracy jest nieuniknioną częścią jej służby na rzecz dobra wspólnego” (Laudato si’, 129). To dobro wspólne obejmuje również ziemię, główny temat encykliki, którą niedawno napisałem, aby „nawiązać dialog ze wszystkimi w odniesieniu do naszego wspólnego domu” (tamże, 3). „Potrzebujemy konfrontacji, która nas wszystkich połączy, ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich” (tamże, 14).
W Laudato si’, wzywam do odważnego i odpowiedzialnego wysiłku „zmiany naszego kursu”, (tamże, 61), oraz zapobieżenia najpoważniejszym skutkom degradacji środowiska naturalnego spowodowanym przez działalność człowieka. Jestem przekonany, że możemy coś zmienić i nie mam wątpliwości, że ważną rolę do odegrania mają w tej dziedzinie Stany Zjednoczone oraz ten Kongres. Nadszedł czas odważnych działań i strategii, mających na celu wdrażanie „kultury troski” (tamże, 231) i „zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę” (tamże, 139). „Ludzka wolność jest zdolna do ograniczenia techniki, ukierunkowania jej” (tamże, 112); „rozpoznania, jak powinniśmy ukierunkowywać, kształtować i ograniczać naszą władzę” (tamże, 78).; wprzęgnięcia technologii „w służbę innego rodzaju postępu, zdrowszego, bardziej ludzkiego, bardziej społecznego i bardziej integralnego” (tamże, 112). W związku z tym jestem przekonany, że znakomite instytucje naukowe i badawcze Ameryki mogą wnieść w nadchodzących latach istotny wkład.
Przed stu laty, na początku I wojny światowej, którą papież Benedykt XV określił mianem „bezsensownej rzezi”, urodził się kolejny znaczący Amerykanin: cysterski mnich Thomas Merton. Jest on nadal dla wielu ludzi źródłem inspiracji duchowej i przewodnikiem. W swojej autobiografii napisał: „Przyszedłem na świat...z natury wolny, stworzony na obraz Boga, byłem jednak więźniem własnej gwałtowności i własnego egoizmu, na podobieństwo świata, w którym się urodziłem. Był on istotnie obrazem piekła, pełen ludzi takich jak ja, kochających Boga, a jednocześnie Go nienawidzących; stworzonych do Jego miłości, a zamiast niej żyjących w lęku i w beznadziejnych, sprzecznych ze sobą pragnieniach”. („Siedmiopiętrowa góra”, 1972, Znak, s. 7). Merton był przede wszystkim człowiekiem modlitwy, myślicielem, który zakwestionował pewniki swoich czasów i otworzył nowe horyzonty dla dusz i dla Kościoła. Był także człowiekiem dialogu, promotorem pokoju między narodami i religiami.
Z tej perspektywy dialogu chciałbym wyrazić uznanie dla wysiłków podejmowanych w minionych miesiącach na rzecz przezwyciężenia historycznych różnic związanych z bolesnymi epizodami z przeszłości. Moim obowiązkiem jest budowanie mostów i pomoc wszystkim ludziom, na wszelki możliwy sposób, by czynili to samo. Gdy kraje, które były w konflikcie podejmują drogę dialogu - dialogu, który mógł zostać przerwany z najbardziej uzasadnionych powodów - dla wszystkich otwierają się nowe możliwości. Wymagało to i nadal wymaga odwagi i śmiałości, które są czymś innym niż nieodpowiedzialność. Dobry przywódca polityczny to ten, kto mając na uwadze interesy wszystkich, wykorzystuje chwilę, w duchu otwartości i pragmatyzmu. Dobry przywódca polityczny zawsze woli inicjować procesy niż zajmować przestrzenie (por. Evangelii gaudium, 222-223).
Służenie sprawie dialogu i pokoju oznacza również autentyczne zdeterminowanie, aby zminimalizować a w dłuższej perspektywie położyć kres wielu konfliktom zbrojnym na całym świecie. Musimy tutaj zadać sobie pytanie: dlaczego sprzedawana jest śmiercionośna broń tym, którzy planują wyrządzić niewypowiedziane cierpienia jednostkom i społeczeństwom? Niestety, jak wszyscy wiemy odpowiedź brzmi: tylko dla pieniędzy: pieniędzy, które przesiąknięte są krwią, często niewinną krwią. W obliczu tego haniebnego i karygodnego milczenia naszym obowiązkiem jest zmierzenie się z tym problemem i powstrzymanie handlu bronią.
Trzech synów i córka tej ziemi, cztery osobistości i cztery marzenia: Lincoln - wolność; Martin Luther King - wolność w pluralizmie i odrzuceniu wykluczenia; Dorothy Day - sprawiedliwość społeczna i praw osób; i Tomasz Merton, zdolność do dialogu i otwartość na Boga.
Czworo przedstawicieli narodu amerykańskiego.
Zakończę moją wizytę w waszym kraju w Filadelfii, gdzie wezmę udział w Światowym Spotkaniu Rodzin. Pragnę, aby podczas mojej wizyty rodzina była tematem powracającym. Jak istotną rolę odegrała rodzina w budowaniu tego kraju! Jakże godna jest nadal naszego wsparcia i zachęty! Nie mogę jednak ukryć mego niepokoju o rodzinę, która jest zagrożona, być może jak nigdy wcześniej od wewnątrz i z zewnątrz. Kwestionowane są podstawowe relacje a także same podstawy małżeństwa i rodziny. Mogę tylko podkreślić znaczenie, a przede wszystkim, bogactwo i piękno życia rodzinnego.
W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na tych członków rodziny, którzy są najbardziej narażeni, na młodych. Dla wielu z nich jaśnieje przyszłość wypełniona niezliczonymi możliwościami, ale wielu innych zdaje się zdezorientowanych i pozbawionych celu, uwięzionych w beznadziejnym labiryncie przemocy, wykorzystywania i rozpaczy. Ich problemy są naszymi problemami. Nie możemy ich uniknąć. Musimy zmierzyć się z nimi razem, rozmawiać o nich i poszukiwać skutecznych rozwiązań, a nie ugrząźć w dyskusjach. Kosztem zbytniego uproszczenia możemy powiedzieć, że żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodziny, ze względu na brak perspektyw na przyszłość. Jednak ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również oni są odwodzeni od założenia rodziny.
Naród może być uznany za wielki, kiedy broni wolności, podobnie jak czynił to Lincoln, kiedy krzewi kulturę, która pozwala ludziom „marzyć” o pełnych prawach dla wszystkich swoich braci i sióstr, jak starał się to czynić Martin Luther King; gdy dąży do sprawiedliwości i stara się o sprawy uciśnionych, jak czyniła to swoim niestrudzonym działaniem Dorothy Day, będącym owocem wiary, która staje się dialogiem i sieje pokój w kontemplacyjnym stylu Tomasza Mertona.
Starałem się w tych uwagach ukazać pewne bogactwa waszego dziedzictwa kulturowego, ducha narodu amerykańskiego. Chciałbym, aby ten duch nadal się rozwijał i wzrastał, aby jak najwięcej ludzi młodych mogło odziedziczyć i mieszkać w kraju, który zainspirował tak wielu ludzi, by marzyć.
Boże błogosław Amerykę

źródło
malgorzata__13
Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miały udział w uczcie Ewangelii. Jezus mówi: „Nie powstrzymuj niczego, co jest dobre, a przeciwnie pomóż mu wzrastać!”. Podnoszenie wątpliwości co do działania Ducha Świętego, stwarzanie wrażenia, że nie może ono mieć miejsca w tych, którzy nie należą do „naszej grupy”, którzy nie są „tacy, jak my” to niebezpieczna pokusa. papiez.wiara.pl/doc/2729060.Badzmy-…Więcej
Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miały udział w uczcie Ewangelii. Jezus mówi: „Nie powstrzymuj niczego, co jest dobre, a przeciwnie pomóż mu wzrastać!”. Podnoszenie wątpliwości co do działania Ducha Świętego, stwarzanie wrażenia, że nie może ono mieć miejsca w tych, którzy nie należą do „naszej grupy”, którzy nie są „tacy, jak my” to niebezpieczna pokusa. papiez.wiara.pl/doc/2729060.Badzmy-…

Tak naprawdę różnorodność jest potrzebna bo lepiej obrazuje nieskończone bogactwo niebiańskie.
Po soborze mamy mnogość świeckich ludzi którzy głoszą Ewangelię czynem i słowem,Duch Święty jest przyczyną tego wielkiego przebudzenia .Za jakiś czas różnice wśród chrześcijan znikną zupełnie,po prostu najważniejsza będzie przynależność do Chrystusa,i to będzie wspaniałe.Tak jak na początku był jeden Kościół.
tahamata
Kiko nie jest katolikiem progresywnym. Jest protestancką wydmuszką. Kto bawi się w księdza, nie mając święceń, jest jedynie nieudaną parodią kapłana. Ten szaleńczy egocentryzm i talmudyczne zacięcie... Szczęśliwie zaawansowany wiek domoroslych proroków wieszczy koniec tej kpiny z katolicyzmu.
Quas Primas lubi to.
Quas Primas
@polski zapamiętaj sobie poniższe słowa:

Katolik tradycyjny będzie zawsze dawać odpór nurtom zwodniczym.
Katolik tradycyjny nie pozwoli, by nadal wyprzęgano go z katolickiego myślenia.
Katolik tradycyjny nie potrzebuje dziś ludzi o mentalności komsomolców, którzy przywołują go do podporządkowania się linii rewolucyjnej....
Katolik tradycyjny nie pozwoli uciszyć swojego roztropnego głosu …Więcej
@polski zapamiętaj sobie poniższe słowa:

Katolik tradycyjny będzie zawsze dawać odpór nurtom zwodniczym.
Katolik tradycyjny nie pozwoli, by nadal wyprzęgano go z katolickiego myślenia.
Katolik tradycyjny nie potrzebuje dziś ludzi o mentalności komsomolców, którzy przywołują go do podporządkowania się linii rewolucyjnej....
Katolik tradycyjny nie pozwoli uciszyć swojego roztropnego głosu troski o Kościół...
Katolik tradycyjny będzie zawsze reagował na różne - dziwne zachowania.
( Ks. Jacek Bałemba)
ZBM i jeden inny użytkownik lubią to.
ZBM lubi to.
tahamata lubi to.
Quas Primas
W nocy pisałam, że ten człowiek - @polski jest niereformowalny. Zarzuca nam coś, o czym nie ma zielonego pojęcia, a jego wywody są delikatnie mówiąc żenujące.... Szkoda czasu na dyskusję z takim durniem.
stanislawp lubi to.
tahamata
@polski
Wiem. Ty jesteś protestantem przebranym za neona.
...
Tyle ci powiem.
Quas Primas lubi to.
tahamata
Lewacka logika. Obrzucić bliźnich odchodami i nie umieć, ani nie chcieć tego uzasadnić.

Cytat @polskiemu ku rozwadze, by przynajmniej próbował poskromić swój rozpustny język:

Jk 1, 26: Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.
Quas Primas lubi to.
22Cecylia
mkatana 08:18

Upadek moralny i intelektualny zachodu Wszyscy nadzy na Mszy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
polski 18:06
Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - …Więcej
mkatana 08:18

Upadek moralny i intelektualny zachodu Wszyscy nadzy na Mszy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
polski 18:06
Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
To chyba już lato i to bardzo gorące.
modernistae prohibere lubi to.
tahamata
polski niedziela, 23:32

Kosciol czyni to co Wy zalecacie, ale - z wiara.

-------------

Jaka podła sztuczka erystyczna. Zarzucasz nam brak wiary. Uzasadnij proszę.
Quas Primas lubi to.
tahamata
Błogosławiona prostota, która omija urwiste ścieżyny trudnych zagadnień, a idzie równą i bitą drogą przykazań Bożych. Tomasz a Kempis
Quas Primas i jeden inny użytkownik lubią to.
Quas Primas lubi to.
mkatana lubi to.
mkatana
Upadek moralny i intelektualny zachodu Wszyscy nadzy na Mszy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
polski 18:06
Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.
tahamata lubi to.
Quas Primas
I jak tu mówić do kogoś,( z łagodnością lub nawet uszczypliwością), jeżeli ten ktoś jest niereformowalny?
Pozostaje modlitwa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

polski niedziela, 20:27
@Quas Primas
Ten Twój zestaw mądrych lektur będzie nieoceniony, ale dopi…Więcej
I jak tu mówić do kogoś,( z łagodnością lub nawet uszczypliwością), jeżeli ten ktoś jest niereformowalny?
Pozostaje modlitwa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

polski niedziela, 20:27
@Quas Primas
Ten Twój zestaw mądrych lektur będzie nieoceniony, ale dopiero za 100 lat. Posłuży za zestaw literatury dla pracy magisterskiej pod tytułem: "Przerost niepokoju twórczego w sytuacji pewnego fin de siecle'u".
Quas Primas
polski - nie martw się o mnie. Ja już jestem na odpowiedniej Drodze, a że upadam......? Potrafię jednak dostrzec swój grzech. A że piszę o modernistach? Tak, piszę i będę pisała. Może wreszcie sam zaczniesz szukać prawdy i z neona ( o ile faktycznie nim jesteś) staniesz się tradycjonalistą. Życzę Ci tego z całego serca.
tahamata lubi to.
tahamata
Niezupełnie. Nasi kapłani przerabiali Hegla i Woltera... Niektórzy zostali w seminariach sponiewierani. Skażeni modernizmem. Jednostki głoszące Prawdę są w mniejszości. Magma dookoła jest apostatyczna.
mkatana i jeden inny użytkownik lubią to.
mkatana lubi to.
Quas Primas lubi to.
tahamata
Dym papierosowy Cię odurza lub alkohol osłabia.
Zerwij ze szkodliwymi nałogami. Ofiaruj ten wyczyn za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odmawiaj różaniec.
polski
Wynik taki jak zawsze - Skala nie jest prawdziwa Skala, bo gdyby byla soba to nie gorszylbym sie nia. JA PLUS MOJE LEKTURY SA SKALA
Dlatego mówie ze polska trydent gloria jest singlem
tahamata
Fajny cytat znalazłem.... Z dedykacją dla parvusa: „Boję się katolików, którzy chętnie odcinają ręce i wyłupują oczy innym. Boję się także o nich – bo może się zdarzyć, że stając się powodem zgorszenia małych i słabych, sami uwiązują sobie kamień młyński u szyi“ (o. J. A. Kłoczowski)
Quas Primas lubi to.
polski
Dobra wola jest konieczna. Oko które nie jest ciemnoscia. Bez tego nikt nie zauwazy cudów sakramentalnej laski nawet w swoim malzenstwie. W cudzym - zobaczy pomylke. Oto mentalnosc i bezbronnosc Europy. I Polski. Nawet Papiez nie moze pomoc, bo czlowiek zamknal sie.Singiel.
VRS
"nie da się zrobić z internetu rzeczywistości zbawczej, sakramentu"
Podobnie jak nie da się zrobić z neokatechumenatu rzeczywistości katolickiej, mimo, że niektórzy w Rzymie żywili takie nadzieje.
Quas Primas lubi to.
tahamata
Podsuwamy Wam zdrowe lektury, filmy itp. zgodne z niezmiennym nauczaniem Kościoła, a Wy zachowujecie się, jak ślimaki posypane solą. Strach? Tak, boimy się, byście odnaleźli Prawdę, byście nie dali się zwieść łatwym hasłom zupełnie nie przystającym do katolicyzmu... Nasz strach składamy przed ołtarzem Pana, prosząc o wsparcie Matkę Bożą. Dzięki temu jesteśmy spokojni. Pozdrawiam
mkatana i jeden inny użytkownik lubią to.
mkatana lubi to.
Quas Primas lubi to.
polski
@tahamata
To nawet nie chodzi (ostatecznie) czy warto obejrzeć to czy tamto. Jako wyjaśnienie podam przykład z mojego życia. Ktoś niedawno zwrócił się do mnie o pomoc w sprawach, owszem, mojego fachu, ale którymi od dawna nie zajmuję się (z przyczyn zdrowia, kondycji potrzebnej). Długo nie chciałem się zgodzić, ale coś mnie dotykało, żeby to przemyśleć. W końcu, zdecydowałem się, bo dostrzegłem…Więcej
@tahamata
To nawet nie chodzi (ostatecznie) czy warto obejrzeć to czy tamto. Jako wyjaśnienie podam przykład z mojego życia. Ktoś niedawno zwrócił się do mnie o pomoc w sprawach, owszem, mojego fachu, ale którymi od dawna nie zajmuję się (z przyczyn zdrowia, kondycji potrzebnej). Długo nie chciałem się zgodzić, ale coś mnie dotykało, żeby to przemyśleć. W końcu, zdecydowałem się, bo dostrzegłem, że temu człowiekowi nie chodzi o tę sprawę, lecz o to, żeby być z nim w jego strachu. Być z człowiekiem, który się boi.
Druga historia. Przedwczoraj ktoś mi przyniósł wiadro winogron. Zawsze mi coś przynosi, przynajmniej raz na rok. Nikt inny, tylko on jeden. Temu człowiekowi robiłem parę rzeczy, ale żadnej rzeczy nie zrobiłem mu skutecznie. Zrozumiałem, że jego wdzięczność jest z tego, że byłem z nim w jego strachu, w jego lęku (gdy inni nie chcieli być).
To jest tak, jak małżeństwo albo jak wspólnota neokatechumenalna. Konkretni ludzie. Ze strachami, bólami. Wystarczy niewiele, a nawet tylko jedno. Być prawdziwie.
Przez internet - być prawdziwie ? Jedna z userek ma takie marzenie (zapisane w swoim "motto"). Ja internet traktuję jako jeszcze jeden przejaw samotności człowieka Zachodu. Singla.
...i nie da się zrobić z internetu rzeczywistości zbawczej, sakramentu. Jakaś pomoc, być może. Ale jeszcze większe zagrożenie. Lepiej z problemami iść gdzieś bliżej. Owszem, trafimy na kogoś niekompetenego, na grzesznego, na człowieka w ciężkich pokusach, który nam je "podaruje", ale w tej rzeczywistości, w tym naszym konkretnym realnu ... jest Bóg, który prowadzi naszą historię. Bóg który pozwala wejść w krzyż, w cierpienie, umieranie, ale (koniec końców) zwycięski. TO JEST SAKRAMENT JAKIM JEST KOŚCIÓŁ.

... a biedna internetowa Quas dalej plecie te swoje komentarze o "modernistach"... Kyrie elejson ! Również jej życzę spełnienia w Chrystusie w konkretnej (nie wirtualnej) wspólnocie.
Dzisiaj w przemówieniu o rodzinie było coś o latających talerzach. , a władze Filadelfii liczą zyski ze sprzedawanych "kanapek z objawieniem".
Quas Primas
Katolicy obejrzeli i się z tym zgadzają. Moderniści boją się tego obejrzeć, bo to wywróciłoby do góry nogami ich dotychczasowe bycie fajnym, miłosiernym chrześcijaninem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tahamata 21:34

Przed Synodem lepiej obejrzeć to: www.pch24.…Więcej
Katolicy obejrzeli i się z tym zgadzają. Moderniści boją się tego obejrzeć, bo to wywróciłoby do góry nogami ich dotychczasowe bycie fajnym, miłosiernym chrześcijaninem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tahamata 21:34

Przed Synodem lepiej obejrzeć to: www.pch24.pl/tv
VRS i 2 inne użytkowniczki lubią to.
VRS lubi to.
Agata.B lubi to.
tahamata lubi to.
tahamata
Przed Synodem lepiej obejrzeć to: www.pch24.pl/tv
polski
Tak. (W internetowych relacjach międzyludzkich wsio biega po powierzchni).
W relacjach internowych bojaźń Boża zawsze, koniec końców, przegrywa. Dlatego internetem raczej pomagajmy sobie dla tego życia, w którym bliźni ma ciało, ma słabości, upadki, powstania z upadków. To jest prawdziwa historia. Internetowa historia nie jest historią ludzi.
Dla prawdziwej historii proponuję np. to, co bardzo …Więcej
Tak. (W internetowych relacjach międzyludzkich wsio biega po powierzchni).
W relacjach internowych bojaźń Boża zawsze, koniec końców, przegrywa. Dlatego internetem raczej pomagajmy sobie dla tego życia, w którym bliźni ma ciało, ma słabości, upadki, powstania z upadków. To jest prawdziwa historia. Internetowa historia nie jest historią ludzi.
Dla prawdziwej historii proponuję np. to, co bardzo aktualne przed Synodem:
Antykoncepcja metodą odrzucania się nawzajem przez małżonków
Jak połączyć świętość z seksem ?
Wartości nas nie zbawią, gdy nie mamy oparcia w Jezusie Chrystusie x.Skrzypczak
tahamata
Jeśli kogoś prawda obraża, to znaczy że za mało w nim miłości. Co nie?
I to nie ja jestem jego wrogiem, tylko on moim. Co nie?
A gdybym go nie kochał, to bym mu prawdy nie mówił. Czyż nie?
To o co biega?
Quas Primas lubi to.
polski
@tahamata
Prawda obraża. Powiedz bliźniemu prawdę...i masz wroga. (Wróg okazją do miłości nieprzyjaciół. To jest tradycja, a jeśli rzeczywiście dochodzi do przyjęcia bliźniego-wroga jako daru Boga dla dojrzewania w wierze to nawet - Tradycja. Na to drugie w relacjach internetowych Kościół nie zaleca liczyć. Kościół tu wskazuje na małżeństwo i podstawową wspólnotę kościelną. Tego sobie życzmy …Więcej
@tahamata
Prawda obraża. Powiedz bliźniemu prawdę...i masz wroga. (Wróg okazją do miłości nieprzyjaciół. To jest tradycja, a jeśli rzeczywiście dochodzi do przyjęcia bliźniego-wroga jako daru Boga dla dojrzewania w wierze to nawet - Tradycja. Na to drugie w relacjach internetowych Kościół nie zaleca liczyć. Kościół tu wskazuje na małżeństwo i podstawową wspólnotę kościelną. Tego sobie życzmy wzajemnie, a w relacjach internetowych najpierw kawału Asta V a potem na takim fundamencie - powaga. Tyle na temat kościoła internetowego w myśleniu "polskiego")
polski
@Quas Primas
Ten Twój zestaw mądrych lektur będzie nieoceniony, ale dopiero za 100 lat. Posłuży za zestaw literatury dla pracy magisterskiej pod tytułem: "Przerost niepokoju twórczego w sytuacji pewnego fin de siecle'u".
@tahamata
Bardzo proszę - oszczędź dowodzenia. (Po co z tego robić klasykę, również za 100 lat pożyteczną dla zdobycia dyplomu).
Za bystrą obserwację - dziękuję. Owszem, lubi…Więcej
@Quas Primas
Ten Twój zestaw mądrych lektur będzie nieoceniony, ale dopiero za 100 lat. Posłuży za zestaw literatury dla pracy magisterskiej pod tytułem: "Przerost niepokoju twórczego w sytuacji pewnego fin de siecle'u".
@tahamata
Bardzo proszę - oszczędź dowodzenia. (Po co z tego robić klasykę, również za 100 lat pożyteczną dla zdobycia dyplomu).
Za bystrą obserwację - dziękuję. Owszem, lubię żarty, kabaret i kawały userki "Asta V".
Quas Primas 19:40
polski 15:41
Twoja interpretacja moich mediów i komentarzy przestaje mnie już interesować.
=========================================
podobnie jak ona ma do ciebie słabość ten polski
tahamata
Znów się mylisz @polski
Jeśli używam zwrotów typu: wrzód, idiota itp. to jest to przemyślane i mogę tego dowieść. Ty natomiast obrażasz, bo lubisz. Tak to widzę. Poza tym, pytałem o twoje prawo do obrażania...
Quas Primas lubi to.
polski
ad Tahamata
19:20
Przeczytaj swój wpis z 19:20. Potem mów o oczernianiu i prawach. Jedyne Twoje prawo to prosperity, jedyna antropologia - pożyteczny idiota.
Quas Primas
polski 15:41
Twoja interpretacja moich mediów i komentarzy przestaje mnie już interesować.
Polecam książkę Roberta de Mattei - "Sobór Watykański II - historia dotąd nieopowiedziana."
oraz katolickie blogi - sacerdoshyacinthus.com i sacerdoshyacinthus.com/verbum-catholicum/
Poza tym - tutaj masz zdrową naukę. POZNAJ PRAWDZIWE NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.
tahamata
polski

18:06

(...) w Kościół nie wierzycie, nawrócenia nie pragniecie, więc przeżywacie koniec Waszego świata. Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.

------------

Jakim prawem oczerniasz bliźnich? Dwa ostatnie zdania to zaklinanie rzeczywistości.
tahamata
Zablokowałem wrzoda, że względu na wulgarny język. Dołączył do onej i parvusa. Pasują do siebie.
The Last CATHOLIC lubi to.
m.rekinek
Brat od pokusy
Jak jesteś taki odważny to powalcz sobie np. tutaj wyborcza.pl/1,75968,1853365…

Aha i zgodnie z przewidywaniami zdążyłeś już napluć na mkatana poniżej.
m.rekinek
m.rekinek 18:02

Brat od pokusy 15:03

Manipulacja polega na tym że prawdę się miesza z kłastwem.
Fakty są mieszane z opinią określonej grupy społecznej.
Jak to wygląda w praktyce?
To proste.
Powołuje się lobby danej grupy w danej społeczności. Pan Buda powołał lobby żydowskie w Polsce. Efekty tego są takie że w internecie mamy zarobkowych pisarczyków na forach. To jest jeden z setek metod …Więcej
m.rekinek 18:02

Brat od pokusy 15:03

Manipulacja polega na tym że prawdę się miesza z kłastwem.
Fakty są mieszane z opinią określonej grupy społecznej.
Jak to wygląda w praktyce?
To proste.
Powołuje się lobby danej grupy w danej społeczności. Pan Buda powołał lobby żydowskie w Polsce. Efekty tego są takie że w internecie mamy zarobkowych pisarczyków na forach. To jest jeden z setek metod manipulowaniem świadomością opinii publicznej.

--------------------------------------------------------------------

Ścierwo od szatana - w końcu napisał prawdę o sobie . Jako ,,zarobkowy pisarczyk" ,,manipuluje świadomością opinii publicznej" na portalu katolickim Gloria, oskarżając wszystkich dookoła o filosemityzm sam stawia się poza podejrzeniem. Jestem przekonany, że właśnie on jest oddelegowany przez komórkę z Izraela i nie za darmo do zniszczenia tak znienawidzonego portalu katolickiego jakim jest Gloria. Wylewanie kubłów ekskrementów na kolejnych ale tylko aktywnych użytkowników portalu ,niezależnie od ,,frakcji" tylko potwierdza moje przekonanie.To typowe żydowskie zagrywki. Apeluję o blokowanie tej Hydry lernejskiej o 150 nickach i ostrzeganie innych przed odrastającymi jej kolejnymi głowami. Nie blokowanie go tylko odwlecze w czasie jego atak ale nie uchroni go przed nim. Kolejną ofiarą , wydaje mi się ,że będzie moja przyjaciółka mkatana (już szykuje się do ataku). Często w nocy jestem świadkiem jak potrafi oblać użytkowników stekiem najgorszych wulgaryzmów przez co zniechęca tych ludzi do dalszej aktywności na portalu.

Mi zarzuca ,że komentuję na portalu Fronda katolickim zresztą. Otóż oświadczam, że komentuję także w obronie wiary i tradycji Kościoła także na portalach skrajnie antykatolickich , czego nasz troll nigdy nie zrobi. Nie będzie przecież pluł we własne gniazdo.

Reasumując , wypowiadam Ci Szatanie od pokusy otwartą wojnę i będę blokował Twoje odrastające głowy (nicki) jeszcze zanim zaczną tryskać jadem.

Precz z Glorii !!!
polski
@mkatana
. Ja wierzę w Kościół (któremu Bóg dał różnych kardynałów). Owszem, egoistycznie cieszę się 😊 że póki co wiara w Polsce nie przeżywa takiej ogromnej próby jak wiara w Niemczech. Tam naprawdę trzeba być wierzącym by ostać się przy pasterzach i Bogu
a u nas wystarcza trochę wiary i trochę przywiązania do Kościoła
wojciechowskikrzysztof i jeden inny użytkownik lubią to.
wojciechowskikrzysztof lubi to.
m.rekinek lubi to.
W Watykanie szykuje się konserwatywny bunt. pomarzyć każdy może, pożyjemy to zobaczymy.
biniobill lubi to.
mkatana
polski 18:06

Nie znam się na tym. Wy znacie korelację między liturgią a poglądami, w Kościół nie wierzycie, nawrócenia nie pragniecie, więc przeżywacie koniec Waszego świata. Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


W Watykanie szykuje się konser…Więcej
polski 18:06

Nie znam się na tym. Wy znacie korelację między liturgią a poglądami, w Kościół nie wierzycie, nawrócenia nie pragniecie, więc przeżywacie koniec Waszego świata. Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


W Watykanie szykuje się konserwatywny bunt.
Quas Primas i jeden inny użytkownik lubią to.
Quas Primas lubi to.
tahamata lubi to.
polski
Nie znam się na tym. Wy znacie korelację między liturgią a poglądami, w Kościół nie wierzycie, nawrócenia nie pragniecie, więc przeżywacie koniec Waszego świata. Prawda zaś jest taka że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Wiosna Kościoła.
biniobill i jeden inny użytkownik lubią to.
biniobill lubi to.
wojciechowskikrzysztof lubi to.
polski
chłopy ! Dajcie sobie spokój z upodobaniem w formie. Św. Franciszek nie był formalistą. (Dlatego wielu brało go za heretyka). "Po owocach poznacie ich". Dziękujcie Bogu za pasterzy. Chyba, że w Niemczech mieszkacie...
m.rekinek
Brat od pokusy 15:03

Manipulacja polega na tym że prawdę się miesza z kłastwem.
Fakty są mieszane z opinią określonej grupy społecznej.
Jak to wygląda w praktyce?
To proste.
Powołuje się lobby danej grupy w danej społeczności. Pan Buda powołał lobby żydowskie w Polsce. Efekty tego są takie że w internecie mamy zarobkowych pisarczyków na forach. To jest jeden z setek metod manipulowaniem …Więcej
Brat od pokusy 15:03

Manipulacja polega na tym że prawdę się miesza z kłastwem.
Fakty są mieszane z opinią określonej grupy społecznej.
Jak to wygląda w praktyce?
To proste.
Powołuje się lobby danej grupy w danej społeczności. Pan Buda powołał lobby żydowskie w Polsce. Efekty tego są takie że w internecie mamy zarobkowych pisarczyków na forach. To jest jeden z setek metod manipulowaniem świadomością opinii publicznej.

--------------------------------------------------------------------

Ścierwo od szatana - w końcu napisał prawdę o sobie . Jako ,,zarobkowy pisarczyk" ,,manipuluje świadomością opinii publicznej" na portalu katolickim Gloria, oskarżając wszystkich dookoła o filosemityzm sam stawia się poza podejrzeniem. Jestem przekonany, że właśnie on jest oddelegowany przez komórkę z Izraela i nie za darmo do zniszczenia tak znienawidzonego portalu katolickiego jakim jest Gloria. Wylewanie kubłów ekskrementów na kolejnych ale tylko aktywnych użytkowników portalu ,niezależnie od ,,frakcji" tylko potwierdza moje przekonanie.To typowe żydowskie zagrywki. Apeluję o blokowanie tej Hydry lernejskiej o 150 nickach i ostrzeganie innych przed odrastającymi jej kolejnymi głowami. Nie blokowanie go tylko odwlecze w czasie jego atak ale nie uchroni go przed nim. Kolejną ofiarą , wydaje mi się ,że będzie moja przyjaciółka mkatana (już szykuje się do ataku). Często w nocy jestem świadkiem jak potrafi oblać użytkowników stekiem najgorszych wulgaryzmów przez co zniechęca tych ludzi do dalszej aktywności na portalu.

Mi zarzuca ,że komentuję na portalu Fronda katolickim zresztą. Otóż oświadczam, że komentuję także w obronie wiary i tradycji Kościoła także na portalach skrajnie antykatolickich , czego nasz troll nigdy nie zrobi. Nie będzie przecież pluł we własne gniazdo.

Reasumując , wypowiadam Ci Szatanie od pokusy otwartą wojnę i będę blokował Twoje odrastające głowy (nicki) jeszcze zanim zaczną tryskać jadem.

Precz z Glorii !!!
polski
Trzeźwy z pijanym nie dogada. Wierzący w Kościół z niewierzącymi nie porozumie się.
VRS
Antykościół. Antykościół Buana i Arguello.
Quas Primas lubi to.
polski
Kościół. Żaden Bugnini.
VRS
W efekcie mamy np. koncelebrę na smartfon i idioten-kamerę
4.bp.blogspot.com/…/CP1i_SjWoAAM-L1…
Quas Primas i 2 inne użytkowniczki lubią to.
Quas Primas lubi to.
tahamata lubi to.
The Last CATHOLIC lubi to.
VRS
@polski
Msza trydencka? Zapytałbyś św. Franciszka o taką, powiedziałby że nie zna. A przecież jego wyświęceni bracia odprawiali w XIII w. niemal tę samą Mszę, którą kanonizował następnie św. Pius V. Zaś rdzeń rytu rzymskiego - Kanon rzymski pamięta czasy końca Imperium Rzymskiego, chrztu Franków, św. Benedykta z Nursji. Dopiero musiał przyleźć Bugnini by podjąć próbę wykorzenienia prawie 2000-…Więcej
@polski
Msza trydencka? Zapytałbyś św. Franciszka o taką, powiedziałby że nie zna. A przecież jego wyświęceni bracia odprawiali w XIII w. niemal tę samą Mszę, którą kanonizował następnie św. Pius V. Zaś rdzeń rytu rzymskiego - Kanon rzymski pamięta czasy końca Imperium Rzymskiego, chrztu Franków, św. Benedykta z Nursji. Dopiero musiał przyleźć Bugnini by podjąć próbę wykorzenienia prawie 2000-letniego drzewa, dodajmy - uważaną przez judaizatorów od fałszywych objawień za zbyt zachowawczą. Charakterystyczne, że "reforma" Bugniniego małpowała te protestanckie z XVI w., mające zniszczyć ofiarny aspekt Mszy św., który np. antychryst Luter nienawidził
Quas Primas i jeden inny użytkownik lubią to.
Quas Primas lubi to.
tahamata lubi to.
polski
jakiś dobrze uzbrojony spec od kruczków prawnych pojawił się by oddawać się rozwałce... Na stadion boisz się wyjść czy stawka tam zbyt niska, za mało adrenaliny. Plując na Papieża można poczuć się mocarzem. Róbta co chceta.
polski
jeszcze raz napiszę: msza syryjska, maronicka i trydencka są wielkimi darami. Tam jest Jezus. Szkoda gdyby"trydencjonaliści" spowodowali przymuszenie Kościoła do wprowadzenia ograniczeń.
Jeden komentarz więcej od użytkowniczki polski
polski
tahamata
Tym wszystkim, którzy uważają, że papież ma utwierdzać w błędach innowierców ostrzegam. Nie tego nauczał Jezus Chrystus. Jakby kto zapomniał: tylko prawda wyzwala!
Quas Primas i 2 inne użytkowniczki lubią to.
Quas Primas lubi to.
mkatana lubi to.
VRS lubi to.