ഭാഷ
16

ഇറ്റാലിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും …

മുൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും, മാർച്ച് 2013 മുതൽ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതുമായ, ഇറ്റാലിയൻ പാർത്തീത്തോ ഡെമോക്രാറ്റിക്കോ (പി.ഡി.), ഇന്നലെ നടന്ന …
അഭിപ്രായം എഴുതുക …