Clicks19
ml.news

നോത്രെ ദാമിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ സാധ്യതയെ ബിഷപ്പ് സ്നൈഡർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല

പാരീസിലെ നോത്രെ ദാം കത്തീഡ്രലിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്രാൻസിലെ നൂറുകണക്കിന് കത്തോലിക്കാ ദൈവാലയങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ഖസാഖ്സ്ഥാൻ ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് സ്നൈഡർ LifeSiteNews.com-ൽ എഴുതി (ഏപ്രിൽ 17).

അതിനാൽ “കത്തീഡ്രലിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയെ“ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇതുവരേയ്ക്കും തെളിവൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, “മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത അവശേഷിക്കുന്നുവെന്ന്“ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്രീയവും മാദ്ധ്യമങ്ങളും “ക്രൈസ്തവ-വിരുദ്ധ“, “ഫ്രീമേസൺ“ ശക്തികളാൽ നിശിതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ബിഷപ്പുമാർക്കുള്ള ഒരു ദൈവീക മുന്നറിയിപ്പായും കഴിഞ്ഞ 50 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സഭയിലെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ തെളിവായുമാണ് അഗ്നിയെ സ്നൈഡർ കാണുന്നത്. അതായത്, കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം, ആരാധനാക്രമം, ധാർമ്മികത എന്നിവയ്ക്ക് സംഭവിച്ച “അഗ്നിബാധ“.

ഈ വഞ്ചനകൾ മൂലം, കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതക്രമം “പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നശിക്കും“ (ലൂക്ക 13), സ്നൈഡർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാതെ എല്ലാ ദേശത്തെയും സുവിശേഷവത്കരിക്കാനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്പഷ്ടമായ ആജ്ഞയുടെ ലംഘനവും വഞ്ചനകളുടെ പട്ടികയിൽ സ്നൈഡർ ചേർക്കുന്നു, “അവരിൽ ആദ്യത്തേത് ജൂതരാണ്“.

ബിഷപ്പ് സ്നൈഡറിൻ്റെ ലേഖനം ലേഖകൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ താഴെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം: © GodefroyParis, CC BY-SA, #newsTmptvjsduj

Some considerations on the conflagration of the Cathedral Notre Dame in Paris. By Athanasius Schneider.

The lightning vehemence with which fire engulfed the Cathedral of Notre Dame in Paris left one with the impression that an unexpected event had come like a bolt from out of the blue. And yet, viewed as a phenomenon, this tragedy came after a series of hundreds of systematic arson attacks on various sacred objects belonging to the Catholic Church in France over the last year.

It is also significant that the fire in Notre Dame occurred at the beginning of Holy Week, which is the heart of the liturgical year for all Catholics. As the facts in the case are still unknown, we have no evidence on which to base allegations of a plot to destroy the cathedral. Yet one is left with a queasy feeling inside, especially as one considers the chain of systematic anti-Catholic events, marginalization, discrimination and ridicule which the Catholic Faith has undergone at the hands of the French political establishment and French media landscape, both of which are firmly in the hands of the current anti-Christian and Free Masonic powers in France.

Notre Dame is not only the most symbolic cultural and religious sign for the Catholic Church in France. Given that France bears the title “eldest daughter of the Church,” her main cathedral also has deep cultural and religious significance for the entire Catholic world.

The destruction of a visible sign of such vast proportion as the Cathedral Notre Dame in Paris also contains an unmistakable spiritual message. The fire of Notre Dame is without doubt a powerful and stirring sign which God is giving to His Church in our day. It is a cri de coeurfor authentic conversion, first and foremost among the Shepherds of the Church. The fire has largely destroyed Notre Dame, a centuries-old masterpiece of the Catholic Faith. This is a symbolic and highly evocative representation of what has happened in the life of the Church over the last fifty years, as people have witnessed a conflagration of the Church’s most precious spiritual masterpieces, i.e., the integrity and beauty of the Catholic Faith, the Catholic liturgy and Catholic moral life, especially among priests.

The climax of this decades-long spiritual conflagration has manifested itself in the clerical sexual abuse scandals which have profoundly shaken the entire Church. Sadly, we must say that the handling of the clerical sexual abuse scandal has remained more or less on the level of emotional dismay. The true roots of this crisis have not been transparently disclosed, nor, consequently, have effective spiritual medicine and peremptory canonical norms been applied. In a recent and detailed essay, the former Pope Benedict XVI identified one of the most important roots of the abuse crisis, i.e. the loss of the true Faith, the prevalence of moral relativism, and the heterodox and unspiritual formation of seminarians. In reactions to the statement of the former Pope Benedict XVI one could observe an embarrassed silence — and even some indignant outcries — rumbling throughout the ranks of the establishment of liberal theologians and liberal clergy, who are the true spiritual arsonistsin the Church today. They now consider the former Pope Benedict XVI to be a troublemaker whose blunt observations obstruct their incendiary work.

If the Shepherds of the Church will not recognize in the Notre Dame conflagration a Divine warning, they will be behaving like the people in Salvation History who did not recognize the warnings that God often gave them through the uncomfortable and unabashed words of the prophets, through natural catastrophes and various events. The tragedy of Notre Dame spontaneously brought to my mind the following words of Our Lord: “Or those eighteen upon whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who dwelt in Jerusalem? I tell you, No; but unless you repent you will all likewise perish.” (Lk 13: 4-5)

The tragic conflagration of the Cathedral of Notre Dame in Paris is also a propitious occasion for all members of the Church to do penance for the acts of betrayal that have been committed against Christ and His Divine teachings in the life of the Church over the past fifty years. Penance and reparation must be made, especially for the betrayal of the command of God the Father that all mankind should believe in His Divine Son, the only Savior of mankind. For God wills positively only the one and unique religion which believes that His Incarnated Son is God and the only Savior of mankind. Penance and reparation must also be made for the betrayal of Christ’s explicit command to evangelize all nations without exception, first among them the Jewish people. For it was to them that Christ first sent His Apostles, to bring them to faith in Him and to the New and Everlasting Covenant for which the Old and temporary Covenant was established.

If the Shepherds of the Church refuse to do penance for the spiritual conflagration of the past fifty years, and for the betrayal of Christ’s universal command to evangelize, should we then not fear that God might send another and more shocking sign, like a devastating conflagration or earthquake that would destroy St. Peter’s Basilica in Rome? God will not indefinitely and shamelessly be mocked by so many Shepherds of the Church of our own day, through their betrayal of the Faith, their sycophantic serving of the world and their neo-pagan worship of temporal and earthly realities. To them as well are addressed these words of Christ, “I tell you, unless you repent you will all likewise perish.” (Lk 13: 5)

May the fire at the Cathedral of Notre Dame in Paris, however sad and deplorable it is, rekindle — especially in the Shepherds of the Church — a love and zeal for the true Catholic Faith and for the ardent evangelization of all those who do not yet believe in Christ. And may they be mindful not to marginalize and cowardly exclude the Jewish and Muslim people from this outstanding form of charity. May the fire at Notre Dame also serve as a means to inflame in the Shepherds of the Church a spirit of true repentance, so that God might grant to all the grace of a renewal in the true Faith and in true love for Christ, Our Lord, Our God and Our Savior.

When the Cathedral of Notre Dame in Paris began to burn, there was a group of faithful, with children and young people among them, who knelt on the ground and sang the Hail Mary. This was one of the most touching and spiritually powerful signs in the midst of a great tragedy. May Our Lady, Help of Christians, intercede for us, that the Shepherds of the Church might begin, with the help of the lay faithful, to rebuild the spiritual ruins in the life of the Church in our day. In the Church, as in Paris, a process of repairing and rebuilding is a sign of hope.

April 17, 2019

+ Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of the archdiocese of Saint Mary in Astana