Jazyk
17 164

DIGNITATIS HUMANAE

Deklarace o náboženské svobodě DIGNITATIS HUMANAE BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PRÁVO OSOBY A SKUPIN NA SPOLEČENSKOU A …
Napsat komentář
sulnadzlato
Nepřipomínej tady svou matku, opičáku.
snakee
to nás Bůh neučí, to se opičíme po Opici
Zedad
Lidskost? No tak jak nás učí Bůh.
snakee
lidskost v dnešní podobě je k ničemu
Zedad
...Se všemi je třeba jednat podle zásad spravedlnosti a lidskosti.
Kromě toho občanská společnost má právo chránit se proti rozmanitému zneužití, k němuž by mohlo docházet pod záminkou náboženské svobody; proto přísluší především občanské moci, aby poskytovala takovou ochranu. To se však nesmí dít svévolným způsobem nebo nespravedlivým nadržováním jedné straně, nýbrž podle právních norem …
Více
menhir
Samsone, máš možnost. Vyraž do Vídně a ukaž, co je v tobě. Vezmi s sebou tu uherskou trosku Snakyho.
Beno
Vlast následovníků Krista je v nebesích. Následovníci Krista nejsou římští, ale nebeští občané.
Hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost, ostatní vám bude přidáno. Spravedlnost lidská není spravedlností Boží. Co není možné u lidí, je možné u Boha. Prodejte vše, co máte, následujte Krista a nemožné se stane možným.
Beno
Pilát dal lidu vybrat, koho má propustit. Zmanipulovaný lid volil Barabáše, který chtěl osvobodit Izrael od římské okupace. Uběhlo téměř dva tisíce let a lid stále volí Barabáše, širokou cestu do zahynutí.
Samson1
Beno, tak to je nejlepší padnout v boji za osvobození Vídně a uchránit Evropu před nájezdem muslimů. Jak zpíváme v písni Matičko Kristova, KLíčnice nebe....kteří své životy za svou vlast dali, probuď je ze smrti k novému žití.....
snakee se to líbí. 
Beno
Jak nalézt těsnou bránu a úzkou cestu do věčného života?
Dělejte to, co učí Ježíš. Jak dosáhnout věčného života?
Neposlouchejte svůdce, kteří Ježíšovo slovo převrací.
Beno
14Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou! 15Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci.16Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky?17Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce.18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani … Více
henta
Pravdu je však třeba hledat způsobem přiměřeným důstojnosti lidské osoby a její společenské povaze, totiž svobodným bádáním, za pomoci vyučování či vzdělávání, výměny myšlenek a dialogu. Takto jedni druhým vykládají pravdu, kterou našli, nebo o které se domnívají, že ji našli, aby si při jejím hledání navzájem pomáhali. K poznané pravdě se však musí pevně přimknout osobním souhlasem.

Toto … Více
henta
Velmi si cením jako Kristův svědek
tohoto svědectví: Heretiky ani nepozdravujte! Proč?
A je mi líto,že to vatikánští věřící -
nerespektují a tak zatracují svou dušil
henta
TO je "dávka" co stvořili "otcové".
Pán Ježíš říkal: "Kdo chce jít za mnou...."
nebo napomenul apoštoly: "Kdo není
proti nám je s námi,nebraň te jim"..

Stručně,věcně,srozumitelně, pro
každou duši s dobrou vůlí.
janevanj se to líbí. 
sulnadzlato
Buly jsou na dvě věci. Vatikanští se odcizili Kristu a proto je Bůh vydal satanu. Ten z nich nadělal buzny a to přitahuje zženštilého prokopa.
Sard
Duch Boží je v Písmu svatém.
11Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ.
Otcům v minulosti šlo spíše o to, aby nikdo svévolně nespekuloval, co je a co není vůle Ducha. Že si Bůh nepřeje smrt svévolníka, je však nade vše jasné. Bůh nám vše zjevil ve svém Synu. Chcete být spaseni? Následujte Božího Syna, … Více
miňocraft se to líbí. 
Sard
Není snadné rozumět církevním dokumentům z poloviny minulého století, natož pak mnohem starším.
Například věta "Upalování heretiků je proti vůli Ducha" (Exsurge Domine XXXIII.) mohla mít zcela jiný význam tehdy, než jak je dnes chápáno. Snadno bychom mohli podlehnout dojmu, že Upalování heretiků si Duch svatý přeje. Tak tomu ale není. www.vira.cz/…/buh-znici-smrt-…