Clicks1.5K
Varovanie
173

PŘICHÁZÍ UTRPENÍ A KAŽDÝM OTŘESE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. dubna 2019 na Velký pátek.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html

Lidé Boha, kteří zůstáváte v řece Vody a Krve, které prýští z boku našeho Krále Ježíše Krista [Jan 19, 34]:
Kolik ran je na nejsvětějším Těle Krista, Krále vesmíru!
Kolik lásky k lidskému stvoření!
Kolik utrpení z neustávajícího nepochopení touto generací!
Kolik ran, jimiž náš Král a Pán stále trpí, Mu způsobují ti, kteří Mu neslouží srdcem, pohřbívají své svědomí, aby necítili nepohodlí!
Kolik ran na božském Těle našeho Pána Ježíše Krista Mu způsobil jeho vlastní lid?
Není to předzvěst očisty mystického Těla Kristova?
Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím sdělovacích prostředků. Se stejnou intenzitou vše, co je nevhodné, v okamžiku dosáhne k člověku, proměňuje jeho mysl lidskou vůlí na hnijící stoku ďábelských činů a děl všeho druhu.
Lidstvo přijímá v euforii našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku, a pak, ve stejném emocionálním stavu, je okamžitě odkládá stranou a odsouvá na poslední místo. Boží Slovo Krista je uvrženo do odmítnutí – takto jedná slepé lidstvo, nepřikládá žádnou víru znamením nebo signálům tohoto času. Neodvolávám se jen na ty, kdo se považují za církev, ale na celé lidstvo, které ztratilo hlad po božském a popírá Ducha Svatého, zarmucuje Ho, a tímto způsobem ztrácí božský původ [Mt 12, 31-32].
Naše Královna a Matka se dívá se smutkem na lid svého Syna, na své děti, na každého z vás a trpí kvůli neposlušnosti a odmítnutí těch, které přijala u paty kříže[Jan 19, 26]. Našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu je provolávána sláva, a pak je okamžitě odsouzen na kříž svým vlastním lidem, který se připoutal k ďáblu, a v něm k hříchu, pýše, aroganci, chtivosti a který tvrdostí srdce zaplavuje ty, kdo trpí. Ať se proto lidstvo připraví! Přichází utrpení a každým otřese.
My, nebeské legie, zůstáváme pozorní k slovu každého Božího dítěte, které s kajícným a pokorným srdcem prosí o naši ochranu a úkryt v boji proti duchům zla, kteří špiní Boží dům. Ďábel byl přijat s velkou úctou a lidstvo se pyšní ve svém úpadku. Před příchodem našeho Krále, musí být lidstvo očištěno: každé lidské stvoření projde sítem svých vlastních hříchů, které bude tak nelítostné, že někteří lidé nebudou schopni dále žít. Lidstvo půjde dál, jakoby se nic nestalo. Jak jen budete litovat, že jste nebyli poslušní, neživili se vysvětlením, které vám nebe poskytlo v každém odhalení!
Vy, kteří jste povoláni:
Živte se, duchovně podvyživení nevyrostete…
Posilujte se v Kristu, Králi vesmíru a jděte dál s rozhodností…
Naloďte se na člun a vyrazte na moře s pevným odhodláním, důvěrou a jistotou, že jste byli povoláni být částí věrného Zbytku…
Boží lidé, naše Královna a Matka, vaše Královna a Matka, bude odsunuta na velmi malé místo v církvi. Tím, že ji zneváží jako Matku, mají v úmyslu oslabit Boží lid ve chvílích, kdy všude bude vládnout rozsáhlý zmatek.
Démon, se svým dvojsečným mečem, vyvolá zmatek v Božím lidu, bude šířit zášť, rozdělení, pýchu, bude procházet napříč lidskou myslí, protože ví, že člověk chce svobodu, ale svoboda je moudrost, nikoli nevázanost, a aby byl svobodný, musí nejdřív přijmout víru.
Neztraťte víru, buďte stále těmi, kdo zbožňují našeho Krále a Pána Ježíše Krista, dívejte se za tento svět, tam, kde jen ti, kdo si zachovají jistotu v naplnění Božího Slova a jsou mu věrní, se mohou dívat a vidět požehnání.
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
Libor Halik
včera

Ke katolickému biskupovi R. Williamsonovi promlouvá do srdce 18.5.2019 stejný hlas: My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na Druhém vatikánském koncilu od tvých přikázání a zákonů. [6] Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všemu křesťanskému lidu.…More
Libor Halik
včera

Ke katolickému biskupovi R. Williamsonovi promlouvá do srdce 18.5.2019 stejný hlas: My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na Druhém vatikánském koncilu od tvých přikázání a zákonů. [6] Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všemu křesťanskému lidu.


to vyznanie vyzera pekne, zvlašť "Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže", len škoda, že Wiliamson vzťahuje poslušnosť len na tie oblasti, ktoré mu vyhuvuju, lebo nebol v jednote so sv.JPII., ani s Benediktom XVI. a dnes ani s pp.Františkom:(

Hovoriť o poslušnosti a odmietať pritom základný princíp ustanovenia biskupov skrze pápeža nie je dostatočné na to, aby pokrstený katolík hovoril o poslušnosti pápežom. Ved ak niekto z katolíkov vyzýva k poslušnosti pápežom, tak by mal predovšetkým byť sám poslušný a to hlavne, čo sa týka ustanovenia hierarchie klerikov v Cirkvi.
Ke katolickému biskupovi R. Williamsonovi promlouvá do srdce 18.5.2019 stejný hlas: My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na Druhém vatikánském koncilu od tvých přikázání a zákonů. [6] Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všemu křesťanskému lidu.
[7] Tobě, Pane …More
Ke katolickému biskupovi R. Williamsonovi promlouvá do srdce 18.5.2019 stejný hlas: My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na Druhém vatikánském koncilu od tvých přikázání a zákonů. [6] Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všemu křesťanskému lidu.
[7] Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba – nám všem katolíkům, obyvatelům Říma a celé Církvi, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. [8] Hanba nám, Hospodine – nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! [9] Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili. [10] Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky věrné papeže a biskupy.

[11] Celé křesťanstvo přestoupilo tvůj Zákon a odvrátilo se, aby neslyšelo tvůj hlas. To proto na nás koncilní katolíky dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. [12] Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo na Druhém vatikánském koncilu! [13] Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. [14] Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali.

[15] Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl své katolíky z bezbožného světa a získal sis jméno, které máš až dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! [16] Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od své Církve, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem koncilních otců se katolická Církev i tvůj lid stali terčem posměchu pro všechny okolo. [17] Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou jedinou pravou Církví, která je čím dál víc zpustošená.

[18] Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na Církev, jež nese tvé jméno! Neprosíme tě pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. [19] Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvá Církev i tvůj lid nese jméno tvého jednorozeného Syna, Našeho Pána Ježíše Krista!“ Kyrie Eleison.
Více: rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
pehol likes this.
Libor Halik shares this.
19.4.2019 sv. archanděl Michael: Oni pohřbívají své svědomí, aby necítili nepohodlí!
One more comment from Libor Halik
19.4.2019 sv. archanděl Michael: Kolik ran, jimiž náš Král a Pán stále trpí, Mu způsobují ti, kteří Mu neslouží srdcem, pohřbívají své svědomí, aby necítili nepohodlí! Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím sdělovacích prostředků. Ďábel byl přijat s velkou úctou a lidstvo se pyšní ve svém úpadku. Ale vy jste byli povoláni být částí věrného Zbytku
Marian7 likes this.
dyk
V jednom posolstve, z Medjugoria, Panna Mária hovorí:
"Prestaňte pozerať televíziu a ak, tak iba nevyhnutné spravodajstvo." Nejako tak podobne.

Dnes rozumný človek nepozerá TV a nenecháva sebou manipulovať. Ja nemám televízor od roku 1991 a nechýba mi.
Mates5485
Medžugorie je diabolské miesto a zjavenie a františek bergolio mu slúži.
Libor Halik likes this.
..ale Matis, bojuješ proti Duchu Svätemu - Tomaš ako nahaňať Vietor:)
Najviac človeka oblbuje zpravodajstvo TV.
Mates5485 likes this.
Mates5485
Peter(skala)
18. máj

..ale Matis, bojuješ proti Duchu Svätemu - Tomaš ako nahaňať Vietor:)

Ty si slepec lebo ta diabol oklamuje cez falošné vízie a miesta vrátane Medžugorie atď.
Ružena likes this.
presne tak Pééééééééééééééééťo, Ty jeden (ec).
sv.Michal archanjel upozornuje na buducnosť Cirkvi, že Panna Mária bude odsunutá na "veľmi malé miesto":

"Boží ľudia, naša Královná a Matka, vaša Královná a Matka, bude odsunutá na veľmi malé miesto v Cirkvi. Tým, že ju znevážia ako Matku, majú v úmyslu oslabiť Boží ľud vo chvíli, keď všade bude vládnuť rozsiahlý zmätok."


Preto sa treba modliť k Panne Márii ako k Matke (všetkých…More
sv.Michal archanjel upozornuje na buducnosť Cirkvi, že Panna Mária bude odsunutá na "veľmi malé miesto":

"Boží ľudia, naša Královná a Matka, vaša Královná a Matka, bude odsunutá na veľmi malé miesto v Cirkvi. Tým, že ju znevážia ako Matku, majú v úmyslu oslabiť Boží ľud vo chvíli, keď všade bude vládnuť rozsiahlý zmätok."


Preto sa treba modliť k Panne Márii ako k Matke (všetkých národov):

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.


Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."


MODLITBA Matky všetkých národov
dyk
" Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,"

Mária je vždy Máriou. Toto je zlý preklad, alebo preklad ovplyvnený západným odpadom od viery a podporujúcim to, čo si citoval z posolstva, že "bude odsunutá..."

Toto je správny preklad.
Imprimatur 22.2.2010.
"Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen"

Je to na obrázku "Matka všetkých …More
" Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,"

Mária je vždy Máriou. Toto je zlý preklad, alebo preklad ovplyvnený západným odpadom od viery a podporujúcim to, čo si citoval z posolstva, že "bude odsunutá..."

Toto je správny preklad.
Imprimatur 22.2.2010.
"Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen"

Je to na obrázku "Matka všetkých národov"

"Boží ľudia, naša Královná a Matka, vaša Královná a Matka, bude odsunutá na veľmi malé miesto v Cirkvi. Tým, že ju znevážia ako Matku, majú v úmyslu oslabiť Boží ľud vo chvíli, keď všade bude vládnuť rozsiahlý zmätok."

A ten preklad vyvoláva zmätok!!!
Dyku... Posolstvá Matky všetkých narodov mám komplet zaznamenané v knihe a ich zjaveniam sa venujem od r.2000, ale to podstatné, čo chcem povedať je historia Ducha posolstiev Matky všetkých narodov, ked hovorí prečo sa máme modliť:

" Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,"


najprv poviem laicky a jednoducho, čomu porozumie každý: ... lebo Matka všetkých národov …More
Dyku... Posolstvá Matky všetkých narodov mám komplet zaznamenané v knihe a ich zjaveniam sa venujem od r.2000, ale to podstatné, čo chcem povedať je historia Ducha posolstiev Matky všetkých narodov, ked hovorí prečo sa máme modliť:

" Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,"


najprv poviem laicky a jednoducho, čomu porozumie každý: ... lebo Matka všetkých národov to tak povedala a chce.

inač povedané, ked vieme, že v Amsterdame povedala Panna Mária, aby sme sa modlili Jej modlitbu presne v tomto znení a dokonca viackrat upozornila, že sa na nej nemá nič meniť a aby to ešte nebolo málo, tak presne hovorila o tejto časti modlitby (o tejto vete), čo aj vysvetlila.

Tak ako môže človek, ktorý toto vie, povedať že sa máme modliť ináč?

Tu neide o zlý preklad, pretože ako si môže niekto preložiť ináč vetu, ked tam nie je slovo: "blahoslavená" , ale " bola kedysi Máriou"

To, že Vatikanska Kongregacia bez suhlasu papeža znova vydala dokument proti vôli pápeža, nie je nič nového pod slnkom, ale ovela viac ma mrzí, že si dovolili zmeniť presne tie slová, ktoré vyslovene Panna Mária zakazala.

a potom sa ľudia čuduju, že nie len protestanti a ateisti neprijmaju Pannu Mariu za Matku, ale dokonca aj mnohí katolici. Hovoria sice že je ich Matka, ale ked ju maju počuvať ako počuvaju deti svoju matku, tak zrazu je pre nich len obyčajnou ale dobrou ženou, ktorá síce je v Nebi, lenže ona im nemá čo hovoriť do života (skrze vizionarov), lebo ževraj pre nich je najdôležitejší Otec

Keby nezmenili modlitbu a ludia sa modlili tieto slová: "ktorá kedysi bola Máriou" s porozumenim ako to Panna Mária vysvetlila, tak by sa to modlili s radosťou, ale kedže oni nepochopili čo tým Matka chcela povedať a ani Jej neveria, neposluchaju... tak tým PÁDOM šíria pozmenenu modlitbu na vlastnu ctižiadostivosť.

Prečo "kedysi bola Máriou"
Sama Matka všetkých narodov vysvetlila, že ludia poznaju Pannu Máriu LEN ako ženu z dávnych čias, ale neprijmaju Ju za Matku, ku ktorej by sa modlili nie len o orodovanie, ale aby žili aj podla Jej posolstiev-rady-žiadostí...

Ak budu davať počas modlitby dôraz na slová "ktorá kedysi bola Máriou" zistia vo svojom svedomí, či rovnako prijmaju Pannu Máriu LEN za ženu z davnych čias, alebo Ju skutočne prijmaju za Matku.

Kto sa bude pohoršovať nad tými slovami z modlitby, bude svedkom vlastnej nevery voči Matke všetkých národov. Avšak, kto bude v srdci zachovavať tieto Slová v Pokoji, bude svedkom svojej Matky, ktoru má na Nebesiach.
dyk
Ďakujem. Nevedel som to. Nikto nikde to nevysvetľuje a keď som to čítal prvý krát, tak som to považoval za blud a je to nezvyklé pre ľudí, lebo Mária bola a je vždy Máriou a žeby ona sama to povedala, tak je to dosť ťažko prijateľné pre toho, čo ju celý život iným menom nevzýva. Vyzerá to ako niečo od nepriateľov. Škoda, že sa o tom nevie.
Ružena
Ale ved to je od Zlého!
Dyk... tu si pozri genezu a historiu ako to bolo s modlitbou, aké spory sa viedli už pred 50 rokmi-ako boli vyriešene vtedy a ako po 50 rokoch znova ten istý problem, ibaže zašli ešte dalej a to dekretom Kongregacie.

Lenže ako sa hovorí: aj zlé, nakoniec Boh využije vo svoj prospech
Kauza amsterdamskcýh zjavení je ako s Medjugorskými, garabandalskými... ktoré sa budu ťahať až dovtedy, pokial …More
Dyk... tu si pozri genezu a historiu ako to bolo s modlitbou, aké spory sa viedli už pred 50 rokmi-ako boli vyriešene vtedy a ako po 50 rokoch znova ten istý problem, ibaže zašli ešte dalej a to dekretom Kongregacie.

Lenže ako sa hovorí: aj zlé, nakoniec Boh využije vo svoj prospech
Kauza amsterdamskcýh zjavení je ako s Medjugorskými, garabandalskými... ktoré sa budu ťahať až dovtedy, pokial pápež nedá oficiálne stanovisko.

Potom to už bude ako s Fatymou:
Odkedy sa Fatyma vyhlasila oficialne za pravdivé, tak dnes už len málo kto z pokrstených katolikov neuznáva (len schizmatici)

Tu je viac: www.rmvn.estranky.sk/…/modlitba-matky-…
Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím sdělovacích prostředků.


TV-Video-média ... (mediálne prostriedky) vedia aj veriacich ludí okamžite odviesť od Boha a priviesť do hriechu, ked napr. po sv.omši pridu domov a pozeraju na vymyslené scénky o násilí,erotike,mágie... a potom svojim blížnym hovoria: "...som pyšný na teba", ale
sv.Michal archa…More
Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím sdělovacích prostředků.


TV-Video-média ... (mediálne prostriedky) vedia aj veriacich ludí okamžite odviesť od Boha a priviesť do hriechu, ked napr. po sv.omši pridu domov a pozeraju na vymyslené scénky o násilí,erotike,mágie... a potom svojim blížnym hovoria: "...som pyšný na teba", ale
sv.Michal archanjel hovorí: "Ďábel byl přijat s velkou úctou a lidstvo se pyšní ve svém úpadku.!


Pozornému oku neujde, že pýcha je hlavným hriechom Diabla a tí, čo sa ním nechali zviesť (aj ked len v nejakej oblasti života) sú pyšní dokonca aj vo svojich vyjadreniach, ked sa vôbec nehanbia hovoriť ako sú "pyšní" .... a ked ich na to veriaci upozornia, namiesto toho, aby sa važne zamysleli nad sebou, tak pohrdnu napomenutím a vyhováraju sa ... pýcha nie je len v tom, čo hovoria, ale ako sa vyhováraju, lebo pýcha to nie je len samotné slovo (ako objem), ale obsah, ktorý ukazuje na zmýšľanie takého človeka: pýcha totiž pohrda napomenutím,radou,... Božím Slovom.
dyk likes this.
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.