Clicks927

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

O przyjmowanie Komunii Świętej w pozycji klęczącej i tylko do ust apeluje ojciec święty papież Benedykt XVI. W Watykanie papież udziela tylko Komunii Świętej tylko w pozycji klęczącej.
I to proboszcz nie stosuje się do obowiązującego prawa kanonicznego i go łamie bezkarnie , bo grożą za to kary kościelne.
Niech ogłosi proboszcz na ambonie, że jest przeciwko papieżowi i jego władzy. Zobaczymy jaka będzie reakcja wiernych i biskupa!!!
Jeżeli papież Benedykt XVI podaje komunię tylko na klęcząco do ust - to na co ty czekasz - kapłanie? Katoliku, wierzysz w dogmat nieomylności papieża, to uklęknij bo do Ciebie przychodzi sam Bóg!
Papież Jan Paweł II zdecydowanie odmawiał rozdawania Komunii świętej na rękę podczas wizyt pasterskich na całym świecie, także prominentom. Odmówił żonie prezydenta G. d'Estaing Komunii świętej na rękę i dawał każdemu we Francji i Niemczech tylko do ust.
Jan Paweł II w liście apostolskim Dominicae Cenae z 24.II.1980 r. nazywa sposób przyjmowania Komunii świętej na stojąco „godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej”.
''Dotykanie konsekrowanych postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest tylko przywilejem kapłanów''.
Warto dodać, że pod wpływem tego listu Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego świadomy niebezpieczeństwa takich wynaturzeń stwierdza jasno:
„W diecezjach Polski przyjmuje się Komunię świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej” (por. 177 Konferencja Episkopatu Polski, 10)
Na początku swego pontyfikatu, 3 kwietnia 1980 r. Ojciec Św. Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy i kulcie Eucharystii, gdzie zwrócił uwagę na nadużycia, które się wkradły do kultu Eucharystycznego i polecił przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć. Święta Kongregacja d.s Sakramentów i Kultu Bożego ogłosiła w Wielki Czwartek, 3.04.1980 r. Instrukcję w sprawie niektórych norm Kultu Eucharystycznego i poleciła Konferencjom Biskupów wprowadzić ją w życie.
177. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w Warszawie w dniach 10-12.12.1980 r., mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym kraju, wydała niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Oto, do dzisiaj obowiązujący Kościół w Polsce, tekst tego dokumentu.
Przepisy ogólne.
Wszyscy kapłani powinni zapoznać się z listem Ojca Św. Jana Pawła II o tajemnicy i kulcie Eucharystii oraz Instrukcją Kongregacji ds Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 3.04.1980 r. Dokumenty te należy ogłosić w organach diecezjalnych. Powinny się one stać przedmiotem refleksji na kongregacjach duchowieństwa...
Przepisy szczegółowe .Przyjmowanie Komunii Świętej.
Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować we Mszach Św. dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy Św. poza kościołem na deszczu, można przyjąć Komunię Św. na stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą.
Biorący udział we Mszy Św. mogą siedzieć podczas śpiewu hymnu "Chwała na wysokości Bogu", podczas modlitwy eucharystycznej z wyjątkiem przeistoczenia i podniesienia oraz Komunii Św., gdy wypowiadane są słowa "Oto Baranek Boży" i "Panie, nie jestem godzien" - kiedy należy klęczeć.
Udzielenie znaku pokoju przez wiernych nie było dotąd stosowane Konferencja Biskupów Polskich poleca by z chwilą wprowadzenia nowych "Obrzędów Mszy Św." po słowach kapłana lub diakona: "Przekażcie sobie znak pokoju" pochylili głowy w stronę znajdujących się obok nich z jednej i drugiej strony osób i wypowiedzieli cicho te słowa: "Pokój nam wszystkim". Nie należy mówić podniesionym głosem, gdyż według wyjaśnienia Świętej Kongregacji, żadnych aklamacji, nie przewidzianych we Mszale, wprowadzać nie wolno.
Konferencja Biskupów Polskich zezwala, by w wypadku gdy nie ma ministranta, ani mężczyzny odznaczającego się religijnością, albo gdy oni są ale nie mają dostatecznego przygotowania do należytego wykonania czynności lektora, kobieta czytała teksty Pisma Świętego, poprzedzające Ewangelię. W tych wypadkach kobieta czyta te teksty, zajmując miejsce poza prezbiterium kościoła lub kaplicy.
177. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski Warszawa, dnia 11.12.1980 r.
Ks. Kard. St. Wyszyński Prymas Polski
Krzysiekk shares this.
Diabeł nie pada przed Bogiem...
jadwiska and 4 more users like this.
jadwiska likes this.
m.rekinek likes this.
Vittorio,Andreas likes this.
Anieobecny likes this.
PiotrM likes this.